Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных денег и предупреждения создания финансовых пирамид

Проект закона Украины от 17.11.2011 № 9476
Дата рассмотрения: 17.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних грошей та запобігання створенню фінансових пірамід

Цей Закон приймається з метою запобігання створенню фінансових пірамід в Україні, у тому числі з використанням електронних грошей.

Для досягнення мети цього Закону та виходячи з норм статті 51 Угоди "Про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами" (ратифіковано Законом України N 237/94-ВР від 10.11.94 року)", Директив Європейського Парламенту та Ради 2000/12/ЄС від 20 березня 2000 року "Щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення" та 2000/46/ЄС від 18 вересня 2000 року "Щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які проводять електронні розрахунки та пруденційного нагляду за ними", цей Закон уносить відповідні зміни до законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про Національний банк України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" та до Кримінального кодексу України.

Стаття 1. Унести такі зміни до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 1, ст. 1):

1) У пункті 1 статті 1:

підпункт 4) викласти у такій редакції:

"4) фінансовий актив - гроші (національна та іноземна валюта, а також розрахункові одиниці, номінальна вартість яких встановлюється на підставі зважування різних валют або банківських металів), електронні гроші, цінні папери, похідні цінних паперів (фінансові деривативи), корпоративні права, відмінні від цінних паперів, а також будь-які складені (композитні) індекси змін реальної вартості попередньо зазначених фінансових активів";

доповнити підпунктами 13), 13-1), 13-2) такого змісту:

"13) фінансова піраміда - метод залучення та використання особою фінансового активу вкладника, за яким збереження його реальної вартості або виплата доходу за ним чи його повернення забезпечуються повністю або частково за рахунок джерел, не пов'язаних з розподілом чистих активів, страхових чи інших нерозкритих резервів, сформованих зазначеною особою відповідно до законодавства. Діяльність, спрямована на створення та ведення фінансових пірамід, у тому числі з використанням е-грошей, є забороненою в Україні та прирівнюється до шахрайства з фінансовими ресурсами.

Достатнім свідченням того, що створюється або діє фінансова піраміда, є:

а) висування вимоги до вкладника забезпечити залучення фінансових активів інших вкладників або додаткове вкладення власних фінансових активів як передумову виплати доходу на раніше вкладений фінансовий актив або його повернення;

б) висування вимоги до вкладника сплатити будь-який збір (платіж) як передумову залучення фінансового активу або для його повернення чи виплати доходу за ним;

в) установлення правила, за яким право вкладника на повернення фінансового активу або отримання доходу за ним обумовлюється настанням або ненастанням будь-якої події, що не може контролюватися вкладником, зокрема (але не виключно) здійсненням будь-якої цивільно-правової дії іншим вкладником (групами вкладників);

г) установлення правила, за яким право на отримання доходу або на повернення вкладеного фінансового активу набувається залежно від розміру або часу внесення фінансових активів або внаслідок результатів жеребкування, розіграшу, лотереї, іншого способу визначення такої черговості за випадковою вірогідністю.

13-1) Діяльність особи також вважається умисно спрямованою на створення фінансової піраміди, якщо така особа на момент надання прилюдної пропозиції про залучення фінансових активів має прострочені зобов'язання перед вкладниками з повернення фінансових активів або виплати доходів за ними, або на момент такого залучення має сукупні зобов'язання перед вкладниками у сумі, що не покривається сумою її чистих активів, страхових чи інших нерозкритих резервів.

13-2) Органи пруденційного нагляду можуть звузити або розширити визначення терміну "фінансової піраміди" за такими правилами:

а) Національний банк України може звузити або розширити зміст терміну "фінансова піраміда", визначений у підпунктах 13 - 13-1 цього підпункту, шляхом видання відповідного нормативно-правового акту. Таке рішення поширюється виключно на діяльність банків та не може призводити до виникнення конкурентних переваг окремого банку або декількох банків (банківської групи) відносно інших банків (банківських груп).

б) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України може розширити зміст терміну "фінансова піраміда", визначений у підпунктах 13 - 13-1 цього підпункту, шляхом видання відповідного нормативно-правового акту. Таке рішення поширюється виключно на діяльність професійних учасників фондового ринку (включаючи банки).

в) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України може розширити зміст терміну "фінансова піраміда", визначений у підпунктах 13 - 13-1 цього підпункту, шляхом видання відповідного нормативно-правового акту. Таке рішення поширюється виключно на діяльність небанківських фінансових установ (крім професійних учасників фондового ринку).

2) пункт 12 статті 4 викласти у такій редакції:

"12) професійна діяльність з емісії електронних грошей (е-грошей) - професійна діяльність, визначена такою згідно з нормами Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Професійна діяльність з емісії е-грошей суб'єктами підприємницької діяльності, інших ніж банки, є виключною. До складу такої професійної діяльності також включаються фінансові та інші послуги з адміністрування е-грошей (операційної та допоміжної діяльності, пов'язаної з їхньою емісією), крім надання будь-яких кредитів, окрім технічних; операції із збереження даних про кредиторську або дебіторську заборгованість клієнтів в електронному пристрої емітента е-грошей. Визначення технічного кредиту, порядок його надання, погашення та граничні суми встановлюються згідно з нормами Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

У цьому зв'язку пункт 12) діючої редакції Закону вважати пунктом 13).

Стаття 2. Унести такі зміни до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст.137):

1) у преамбулі виключити слова "в межах України";

2) статтю 1 доповнити пунктом 1.10 такого змісту:

"1.10. Електронні гроші (далі - е-гроші або "e-Money" латинською абеткою) - електронні безготівкові сурогати монет та банкнот, а саме одиниці обліку грошової вимоги до емітента е-грошей, яка виникає внаслідок їхнього обміну на фінансовий актив клієнта. Е-гроші використовуються як засіб платежу у локальних або глобальній системах передання та отримання даних (ІНТРАНЕТ та ІНТЕРНЕТ) та мають відповідати всім з таких наступних ознак:

а) зберігаються на електронному рахунку (е-рахунку) в електронному пристрої, такому як чіп-картка або комп'ютерна пам'ять, та призначаються для здійснення електронних платежів, крім ніж у межах правочинів, визначених у статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом",або у сумах, що перевищують суму, зазначену у пункті 1 статті 15 зазначеного закону;

б) є номінованими в гривні, іноземній валюті, банківському (монетарному) металі або в розрахункових одиницях, номінальна вартість яких встановлюється на підставі зважування різних валют та/або монетарних металів;

в) емітуються у кількості, що за сукупною номінальною вартістю дорівнює сумі кредитових залишків на е-рахунках клієнтів, збільшену на суму наданих технічних кредитів;

г) приймаються як платіжний засіб для погашення зобов'язань одного клієнта перед іншими клієнтами емітента таких е-грошей;

ґ) використовуються як платіжний засіб для придбання у власність будь-якого активу, крім е-грошей іншого емітента. Національний банк України може прийняти рішення щодо обмеження використання е-грошей для придбання окремих видів фінансових активів, включаючи валютно-обмінні операції. Фінансовими вважаються активи, визначені такими згідно з підпунктом 4 пункту 1 статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

д) мають обмежений час їхнього використання, визначений в умовах емісії, але не більший 365 повних банківських днів, починаючи з дня, в якому виникає кредитовий залишок на е-рахунку клієнта в балансі емітента та відповідно - грошова вимога до останнього.

1.10-1. Клієнт емітента е-грошей - особа, що обмінює свій фінансовий актив на е-гроші з метою їхнього подальшого використання як засобу платежу для погашення зобов'язань перед емітентом або іншими особами. Клієнт є власником є-грошей.

1.10-2. Е-рахунок - бухгалтерський запис, який ведеться в балансі емітента е-грошей та враховує рух е-грошей, належних клієнтові (включаючи кредитовий залишок, а також дебетовий залишок у разі надання технічного кредиту).

1.10-3. Технічний кредит - кредит, який надається емітентом е-грошей клієнту у разі, коли кредитовий залишок на е-рахунку такого клієнта є меншим за суму його зобов'язань, які підлягають погашенню на визначену дату. Граничні суми технічного кредиту та способи його забезпечення обумовлюються в договорі про відкриття е-рахунку відповідно до правил, встановлених уповноваженим органом, з урахуванням того, що:

а) гранична сума технічного кредиту для одного клієнта не може перевищувати еквіваленту в 500 євро, розрахованого за валютним обмінним курсом на дату надання права на його використання. При цьому інші овердрафти за е-рахунком, а також будь-яка пролонгація технічного кредиту, не дозволяються;

б) гранична сума всіх технічних кредитів, наданих одним емітентом е-грошей на будь-яку дату, не може перевищувати 10 відсотків сукупної вартості активів, залучених від клієнтів в обмін на е-гроші;

в) проценти або інша плата за користування технічним кредитом у межах строків, визначених умовами емісії е-грошей, не справляється, крім випадку, коли клієнт не погашає технічний кредит у межах строків, визначених емісією е-грошей. У цьому випадку на непогашену суму може нараховуватися плата (процент), встановлений умовами емісії е-грошей;

1.10-4. Емісія е-грошей - випуск е-грошей в обмін на фінансовий актив клієнта, внаслідок чого виникає кредитовий залишок на е-рахунку клієнта у балансі емітента та відповідна грошова вимога до останнього;

1.10-5. Емітент е-грошей - юридична особа, яка емітує е-гроші та надає інші послуги, які включаються до складу професійної діяльності з е-грошима згідно із Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". На емітента е-грошей поширюються всі або окремі пруденційні вимоги (нормативи), встановлені уповноваженим органом у межах його компетенції, з урахуванням того, що:

а) статутний (складений) капітал (фонд) емітента е-грошей має бути повністю сплаченим до початку емісії е-грошей. Розмір статутного (складеного) капіталу емітента не може бути меншим загальної суми грошових вимог клієнтів, відображених на їхніх е-рахунках, збільшену на суму можливих зобов'язань за технічними кредитами;

б) емітент-е грошей не може бути власником або мати під контролем прямо або опосередковано через інших осіб більше 10 відсотків корпоративних прав іншого емітенту е-грошей;

в) емітент е-грошей не може брати участь у розміщенні е-грошей, емітованих іншими особами, а також здійснювати операції, які підпадають під визначення фінансової піраміди чи призводять до її створення. Визначення фінансової піраміди міститься у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

г) сума чистих активів емітента е-грошей, його страхових чи інших нерозкритих резервів, сформованих відповідно до закону, не може бути нижчою за розмір його статутного капіталу (статутного фонду) на будь-яку звітну дату, протягом строку діяльності такого емітента;

ґ) емітент е-грошей повинен провадити виважену політику оцінки ризиків при розміщенні активів, а саме вкладати пасиви із розрахунку: не менше 60 відсотків у неризиковані активи, від 20 до 40 відсотків - у середньоризиковані активи, решта - у ризиковані активи;

д) коефіцієнт покриття боргу для емітента е-грошей не може перевищувати значення 0,5. Такий коефіцієнт розраховується як співвідношення суми наданого кредиту до вартості застави, визначеної згідно з нормами Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

е) професійна діяльність з емісії е-грошей суб'єктами підприємницької діяльності, інших ніж банки, є виключною. До складу такої професійної діяльності також включаються фінансові та інші послуги з адміністрування е-грошей (операційної та допоміжної діяльності, пов'язаної з їхньою емісією), крім надання будь-яких кредитів, окрім технічних; операції із збереження даних про кредиторську або дебіторську заборгованість клієнтів в електронному пристрої емітента е-грошей.

є) діяльність емітента е-грошей розпочинається з моменту оприлюднення першої пропозиції поміняти фінансовий актив на е-гроші та закінчується погашенням усіх зобов'язань емітента перед клієнтами;

ж) за будь - якими підставами борг емітента е-грошей перед клієнтами не може бути переведеним на іншу особу. Дозволяється погашення боргу емітента перед клієнтом врахуванням зустрічного зобов'язання.

1.10-6. Активи емітента е-грошей поділяються на неризиковані, середньо-ризиковані та ризиковані.

Неризикованими вважаються активи у вигляді:

а) монетарних металів та прав вимоги боргу з металевих банківських рахунків (на яких обліковується рух монетарних металів);

б) спеціальних прав запозичення, СПЗ (Special Deposit Rights, SDR);

в) іноземної валюти, признаною вільно конвертованою за капітальними операціями на території України, якщо така іноземна валюта зберігається на рахунках банків - резидентів;

г) державних цінних паперів, інших боргових зобов'язань, гарантованих коштами державного бюджету України;

ґ) цінних паперів, гарантованих урядами будь-якої з десятьох країн, які є найбільшими акціонерами Міжнародного валютного фонду, а також країн - членів Єврозони, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Швейцарської конфедерації;

д) депозитів в гривні, що вносяться на строк до закінчення дії емісії е-грошей без права дострокового відкликання, або з таким правом але за умови попередньої виплати кредитору штрафу у розмірі фактично сплаченого (нарахованого) доходу за кожним з таких депозитів;

е) активу пенсійного фонду, страхової компанії з довгострокового страхування життя, фонду іпотечного кредитування.

Середньо-ризикованими вважаються активи у вигляді:

а) фінансових кредитів, наданих під заставу нерухомого майна дебітора з коефіцієнтом покриття не менше 200 відсотків;

б) банківських депозитів до запитання або банківських депозитів на строк з правом розірвання депозитного договору до його закінчення за ініціативою вкладника;

в) боргових зобов'язань, гарантованих територіальною громадою України (коштами місцевого бюджету), емітованих згідно з правилами Бюджетного кодексу України, якщо вони не мають зустрічної гарантії (не ко-гарантовані) коштами державного бюджету України;

г) депозитів в гривні, що вносяться з правом дострокового відкликання до закінчення дії емісії е-грошей, або до їхнього запитання;

ґ) інших активів, якщо вони не підпадають під визначення неризикованих або ризикованих.

Ризикованими вважаються активи у вигляді:

а) іноземної валюти, що була емітована країною, яка згідно з національним законодавством обмежує її використання для цілей торгових та капітальних операцій, а також для вільного готівкового обміну на території країни - емітента. Артикульованим прикладом є російській рубль та китайський юань;

б) спільної валюти розрахунків з будь-яким митним союзом, де хоча б одна з країн - членів підпадає під норми попереднього пункту;

в) цінних паперів та їхніх похідних, які не підпадають під визначення неризикованих та середньоризикованих активів, а також товарних деривативів, корпоративних прав;

в) рухомого та нерухомого майна, а також прав вимоги боргу, що виникли внаслідок постачання рухомого або нерухомого майна, якщо таке майно не перебуває у заставі або іпотеці;

г) інших активів, які не підпадають під визначення неризикованих або середньо-ризикованих.

1.10-7. Пруденційні вимоги та нормативи

Вимоги та нормативи, встановлені для емітентів е-грошей, є єдиними для всіх фінансових установ, а пруденційний нагляд за операціями з е-грошами ведеться відповідним державним органом окремо від нагляду за іншою діяльністю банку та інших фінансових установ.

Національний банк України може встановити додаткові пруденційні вимоги до банку - емітента е-грошей з метою уніфікації його діяльності із діяльністю інших банків, які надають подібні послуги без застосування е-рахунків.

1.10-8. Банківська (комерційна) таємниця

На емітента є-грошей поширюються вимоги законодавства щодо збереження банківської (комерційної) таємниці.

1.10-9. Статус нерезидента - емітента е-грошей

Нерезидент, який емітує е-гроші в обмін на фінансовий актив клієнта - резидента, або в обмін на фінансовий актив, який належить клієнту - нерезиденту, але фактично знаходиться в Україні та/або підлягає державній реєстрації згідно із законами України, зобов'язаний заснувати в Україні дочірнє підприємство як юридичну особу-резидента, що емітує е-гроші від свого імені або від імені такого нерезидента під солідарну відповідальність.

1.10-10. Відповідальність емітента е-грошей

Якщо емітент е-грошей не дотримується пруденційних вимог, то уповноважений орган зобов'язаний застосувати один із наступних засобів впливу на такого емітента:

а) або надати припис щодо негайного виправлення ситуації протягом розумного часу, але не більше 30 календарних днів, із забороною здійснення подальшої емісії е-грошей на такий строк або без такої заборони;

б) або при невиконанні вимог зазначеного припису призупинити дію чи відкликати ліцензію на здійснення професійної діяльності з емісії е-грошей або як банку чи небанківської фінансової установи.

Емітент е-грошей, який не дотримується пруденційних вимог, повинен повністю виконати свої зобов'язання перед своїми клієнтами до закінчення своєї діяльності за будь-якою причиною.

1.10-11. Права та обов'язки емітента-е коштів та його клієнта

Клієнт має право надати доручення, а емітент е-коштів зобов'язаний на його підставі:

а) забезпечити погашення зобов'язань клієнта перед третіми особами, з відповідним зменшенням/збільшенням залишку на його е-рахунку;

б) повернути клієнту кошти, які відповідають залишку на його е-рахунку, у строк, встановлений законом для повернення вкладу (депозиту) до запитання, але не більше 30 календарних днів, у тому числі при закінченні строку використання е-коштів, визначеному умовами їхньої емісії;

в) забезпечити переказ залишку на е-рахунок іншого клієнта, відкритий у балансі емітента таких самих е-коштів.

Договір між емітентом е-грошей та клієнтом може встановити мінімальну суму, яка перераховується (повертається клієнту) з е-рахунку внаслідок його закриття. Така мінімальна сума не може бути меншою за еквівалент у 100 Євро та не може перевищувати еквівалент у 500 Євро.

Емітент е-коштів забезпечує за свій рахунок безперешкодний доступ уповноваженого органу (у реальному часі) до бази даних, включаючи його баланс, е-рахунки клієнтів, операцій з е-коштами. Оприлюднення (розголошення) відомостей про клієнта, залишок за його е-рахунком, операції з е-грошами підпадають під дію законодавства, яке регулює порядок захисту та оприлюднення (розголошення) банківської (комерційної) таємниці.

1.10- 12. Додаткові вимоги

Уповноважений орган може встановити додаткові вимоги до емітента е-грошей, якщо сума грошових вимог усіх клієнтів до такого емітента перевищує суму, еквівалентну одного мільйона Євро, або якщо:

а) е-гроші приймаються як засіб платежу особами, які перебувають під контролем емітента або є пов'язаними з ним та/або здійснюють операційні та допоміжні функції, пов'язані з такими е-грошами та/або

контролюють такого емітента або перебувають під його контролем;

б) е-гроші приймаються як засіб платежу обмеженим колом осіб, що можуть бути ідентифікованими за їхнім розміщенням за однією юридичною чи фізичною адресою або за їхніми тісними фінансовими або підприємницькими зв'язками з емітентом е-грошей, зокрема такими, як спільна збутова політика. Достатньою, але не виключною підставою вважати, що особи мають тісні фінансові або підприємницькі зв'язки з емітентом е-грошей, або мають спільну збутову політику, є відповідне рішення Антимонопольного комітету України".

Стаття 3. Унести такі зміни до Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 29, ст. 238):

абзац 10 статті 1 доповнити словами: "та е-грошей";

статтю 32 доповнити після коми словами "крім е-грошей"".

Стаття 4. Унести такі зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 13):

У диспозиції (преамбулах) статей 190 та 222 додати слова: "у тому числі шляхом створення фінансової піраміди".

Стаття 5. Унести такі зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст. 184):

За текстом Декрету слова "національна валюта" замінити словом "гривня" у відповідних відмінках та множині;

у статті 1:

пункт 1 доповнити таким абзацом: "електронні гроші (е-гроші)";

пункт 2 доповнити таким абзацом: "операції з обміну е-грошей на будь-яку валюту або зворотно, крім операцій з повернення емітентом е-грошей їхньому власнику у гривнях";

статтю 2 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Здійснення операцій з іноземною валютою на території України не дозволяється, крім операцій з обміну фізичною особою гривні на готівкову іноземну валюту чи іноземної валюти на готівкову гривню, а також операцій з обміну безготівкової гривні на безготівкову іноземну валюту з метою використання такої іноземної валюти у міжнародній торгівлі товарами (послугами) за умови, якщо хоча б одна із сторін договору є нерезидентом, а такі товари (послуги) підпадають під митний режим експорту (реекспорту) або імпорту (реімпорту). Це правило не поширюється на операції з е-грошима згідно з пунктом 3 статті 3 цього Декрету";

статтю 3 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Для придбання товарів (послуг) на території України можуть також використовуватися електронні гроші (е-гроші), номіновані в гривні";

статтю 4 виключити;

у статті 5:

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, може здійснювати операції з емісії е-грошей без одержання додаткових дозволів (ліцензій). Небанківська фінансова установа або інша особа, яка емітує е-гроші, повинна одержати відповідну ліцензію, яка надається відповідним уповноваженим органом на строк, що не може бути меншим за строк дії таких е-грошей";

пункт 4 доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) надання кредитів в іноземній валюті резидентам України, крім надання технічних кредитів при використанні е-грошей";

статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Розрахунки

Операції з міжнародної торгівлі провадяться з розрахунками в іноземній валюті, у гривні або е-грошами за рішенням сторін договору.

Операції з внутрішньої торгівлі провадяться з розрахунками виключно у гривні або е-грошами, номінованими у гривні.

Оплата праці резидентів або нерезидентів в Україні здійснюється виключно у гривні. Використання іноземної валюти та е-грошей для оплати праці резидентів або нерезидентів в Україні не дозволяється, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згода на які була наданою Верховною Радою України";

у пункті 1 статті 8:

слова "зазначені курси встановлюються Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів України" замінити словами: "валютні (обмінні) курси гривні встановлюються на підставі результатів торгів на валютному ринку України";

статтю 9 викласти у такій редакції:

"Стаття 9. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та інших фінансових активів

Валютні цінності та інші фінансові активи, виражені в іноземній валюті, мають бути задекларованими їхніми власниками у порядку, встановленому податковим законодавством України".

У пункті 2 статті 12 слово "майно" замінити словами "фінансові активи, виражені в іноземній валюті";

статтю 14 виключити".

Стаття 6. Доповнити статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст. 299)

підпунктом 3-1 пункту 3: "емісія е-грошей";

Стаття 7. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з першого числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося офіційне оприлюднення цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 
В. Литвин

Опрос