Идет загрузка документа (175 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О системе депозитарного учета ценных бумаг

Проект закона Украины от 08.11.2011 № 9428
Дата рассмотрения: 08.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про систему депозитарного обліку цінних паперів

Цей Закон визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) глобальний сертифікат - документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів, оформляється Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) після завершення емісії цінних паперів на підставі наданих емітентом документів, перелік яких визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), зберігається Центральним депозитарієм та є підставою для зберігання і обліку відповідних цінних паперів та зобов'язань емітента за відповідним випуском цінних паперів;

2) грошові розрахунки - переказ коштів, що здійснюється в порядку, встановленому законом;

3) депозитарій-кореспондент - депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом Центрального депозитарію на підставі встановлених кореспондентських відносин щодо цінних паперів;

4) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, депонентів та осіб, які провадять клірингову діяльність;

5) депозитарна система України - сукупність учасників депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів, а також проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

6) істотна участь в Центральному депозитарії - пряме та/або опосередковане володіння однією особою (крім держави та Національного банку України) самостійно чи разом з іншими особами 5 і більше відсотками статутного капіталу Центрального депозитарію;

7) контрольна копія реєстру власників іменних цінних паперів -реєстр власників іменних цінних паперів, сформований Центральним депозитарієм у порядку, встановленому Комісією, який зберігається Центральним депозитарієм та інформація з якого розкривається виключно у випадках, передбачених законом;

8) корпоративні операції емітента - операції емітента щодо емісії, викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання, виплати доходу за цінними паперами, а також пов'язані з припиненням емітента, зміною розміру статутного капіталу емітента, а також інші операції за переліком, визначеним Комісією;

9) номінальний утримувач цінних паперів (далі - номінальний утримувач) - Центральний депозитарій, зареєстрований у депозитарії іншої країни або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі як особа, на рахунку якої обліковуються цінні папери, власниками яких є клієнти Центрального депозитарію та їх депоненти, або депозитарій-кореспондент, зареєстрований Центральним депозитарієм в системі депозитарного обліку цінних паперів як особа, на рахунку якої обліковуються цінні папери, власниками яких є клієнти (депоненти) депозитарію-кореспонденту;

10) права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права);

11) права за цінними паперами - права, що виникають з обов'язку емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші визначені законом права);

12) професійні учасники депозитарної системи України - Центральний депозитарій, депозитарій державних цінних паперів Національного банку України, депозитарні установи;

13) реєстр власників іменних цінних паперів - перелік власників іменних цінних паперів, складений відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм на певну дату із зазначенням кількості належних їм на праві власності цінних паперів, номінальної вартості і виду цінних паперів та іншої інформації, визначеної Комісією;

14) реєстр осіб, які мають права за іменними цінними паперами, - перелік осіб, яким належать права за іменними цінними паперами певного випуску певного емітента, складений відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм на певну дату із зазначенням кількості цінних паперів, виду (типу, класу) цінних паперів, прав за цінними паперами та їх кількості, що належить кожній особі, та іншої інформації, визначеної Комісією;

15) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів - урегулювання взаємних зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів шляхом переказу коштів та/або переказу цінних паперів та/або переказу прав на цінні папери та прав за цінними паперами та/або припинення зобов'язань за результатами неттінгу;

16) розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" - механізм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, під час якого переказ цінних паперів та/або переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами відбувається відразу після відповідного переказу коштів;

17) розрахунки у цінних паперах - переказ цінних паперів та/або переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що здійснюється в порядку, встановленому законом;

18) тимчасовий глобальний сертифікат - документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів, що пропонується до розміщення, оформляється Центральним депозитарієм на період емісії цінних паперів на підставі поданих емітентом документів, перелік яких визначається Комісією, зберігається Центральним депозитарієм та є підставою для взяття на облік цінних паперів та зобов'язань емітента за ними;

19) учасники депозитарної системи України - професійні учасники депозитарної системи України, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи, фондові біржі, розрахункові банки, емітенти, торговці цінними паперами, компанії з управління активами, депоненти.

Терміни "контроль" та "пов'язана особа" вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

Терміни "кліринг" та "неттінг" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Стаття 2. Законодавство про депозитарну систему України

1. Законодавство про депозитарну систему України складається з Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших законів України та нормативно-правових актів Комісії.

2. У разі коли міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 3. Види депозитарної діяльності та їх поєднання

1. В Україні можуть провадитися такі види депозитарної діяльності:

1) депозитарна діяльність Центрального депозитарію;

2) депозитарна діяльність депозитарію державних цінних паперів Національного банку України;

3) депозитарна діяльність депозитарної установи;

4) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

5) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

2. Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та зберігання активів пенсійних фондів.

Діяльність, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, не може провадитися Центральним депозитарієм.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватись із діяльністю з торгівлі цінними паперами або банківською діяльністю.

Поєднання депозитарної діяльності з іншими видами діяльності, крім встановлених цим Законом, забороняється.

3. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію, депозитарію державних цінних паперів Національного банку України може поєднуватися з кліринговою діяльністю.

Поєднання видів депозитарної діяльності можливе за умови їх провадження окремими структурними підрозділами депозитарної установи в порядку, встановленому Комісією.

Стаття 4. Система депозитарного обліку цінних паперів

1. Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу або реалізації прав за цінними паперами тощо) на рахунках у цінних паперах, про емітентів, власників іменних цінних паперів, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, які містять інформацію, що дає змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, а також інша передбачена законодавством інформація (далі - система депозитарного обліку).

Вимоги до переліку документів, що подаються емітентом Центральному депозитарію, а також порядок оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та їх реквізити встановлюються Комісією.

2. Факт набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами підлягає реєстрації в системі депозитарного обліку. У системі депозитарного обліку реєструються обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Вимоги до інформації, яка вноситься до системи депозитарного обліку, встановлюються Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.

Стаття 5. Рахунки у цінних паперах

1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери (далі - депонент), депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать власникові цінних паперів (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові).

Депозитарна установа в процесі відкриття рахунка в цінних паперах депонента присвоює власникові цінних паперів код власника цінного папера в порядку, встановленому Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.

Депозитарна установа відкриває власний рахунок у цінних паперах для обліку прав на цінні папери та обмежень прав на цінні папери і прав за цінними паперами, що належать їй. Такий рахунок відкривається на підставі наказу керівника відповідної депозитарної установи та вважається рахунком у цінних паперах депонента.

2. Рахунок у цінних паперах депозитарної установи, на якому обліковуються цінні папери (крім державних цінних паперів), відкривається депозитарній установі Центральним депозитарієм на підставі депозитарного договору.

Депозитарний договір укладається між депозитарною установою і Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде в установленому Комісією порядку на рахунку в цінних паперах депозитарної установи облік цінних паперів (крім державних цінних паперів), права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові) та самій депозитарній установі за цінними паперами, що їй належать на праві власності.

3. Рахунок у цінних паперах депозитарної установи, на якому обліковуються державні цінні папери, відкривається депозитарній установі депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України на підставі депозитарного договору.

Депозитарний договір укладається між депозитарною установою і депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України, відповідно до якого депозитарій державних цінних паперів Національного банку України веде у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією, на рахунку в цінних паперах депозитарної установи облік державних цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові) та самій депозитарній установі за цінними паперами, що їй належать на праві власності.

4. Рахунок у цінних паперах емітента відкривається емітенту (крім емітента державних цінних паперів) Центральним депозитарієм на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів.

Договір про обслуговування випусків цінних паперів укладається між емітентом і Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій у встановленому Комісією порядку веде облік цінних паперів емітента, прав за цінними паперами та здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента. Центральний депозитарій не може надавати послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів (крім складення реєстру власників іменних цінних паперів, надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів, про зміни у порядку денному, про підсумки голосування на загальних зборах).

5. Рахунок у цінних паперах емітента відкривається емітенту державних цінних паперів депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України на підставі договору про обслуговування випусків державних цінних паперів.

Договір про обслуговування випусків державних цінних паперів укладається між емітентом державних цінних паперів і депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України, відповідно до якого депозитарій державних цінних паперів Національного банку України у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією, веде облік державних цінних паперів, прав за цінними паперами та здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента.

6. Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту відкривається Центральним депозитарієм на підставі договору про кореспондентські відносини.

Договір про кореспондентські відносини укладається між депозитарієм-кореспондентом і Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде в установленому Комісією порядку на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента облік цінних паперів, розміщених на території України, права на які та права за якими належать клієнтам (депонентам) депозитарія-кореспондента, та/або депозитарій іншої країни або міжнародна депозитарно-клірингова установа на рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію веде облік цінних паперів, які були розміщені за межами України, права на які та права за якими належать депонентам депозитарних установ. Договір про кореспондентські відносини також повинен передбачати порядок переказу коштів між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством.

7. Рахунок у цінних паперах особи, що провадить клірингову діяльність (крім Центрального депозитарію), за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів), вчиненими на фондовій біржі, відкривається такій особі Центральним депозитарієм на підставі договору про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність.

Договір про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність, укладається між такою особою і Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде в установленому Комісією порядку на рахунку в цінних паперах особи, що провадить клірингову діяльність, облік цінних паперів (крім державних цінних паперів), які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів).

8. Рахунок у цінних паперах особи, яка провадить клірингову діяльність (крім депозитарію державних цінних паперів Національного банку України), відкривається такій особі депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України на підставі договору про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність.

Договір про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність, укладається між такою особою і депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України, відповідно до якого депозитарій державних цінних паперів Національного банку України веде у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією, на рахунку в цінних паперах особи, яка провадить клірингову діяльність, облік державних цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо державних цінних паперів.

9. Вимоги до договорів, зазначених у частинах першій, другій, четвертій, шостій та сьомій цієї статті, встановлюються Комісією.

Вимоги до договорів, зазначених у частинах третій, п'ятій та восьмій цієї статті, встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.

Центральний депозитарій встановлює порядок відкриття та ведення рахунків депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів та осіб, які провадять клірингову діяльність, і депонентів та інших додаткових рахунків та субрахунків, що є необхідними для ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, а також їх обмежень, коштів, зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів.

Особливості відкриття, ведення та закриття рахунків депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів та осіб, які провадять клірингову діяльність, і депонентів визначаються Комісією.

Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів

1. Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік).

Депозитарний облік у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному виразі без зазначення індивідуальних ознак цінних паперів (серія, номер тощо).

При цьому облік прав на цінні папери ведеться виключно депозитарними установами і депозитаріями-кореспондентами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм.

2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно конкретного власника здійснюється виключно депозитарними установами в установленому Комісією порядку на підставі:

інформації, що подається Центральним депозитарієм, - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) на фондовій біржі;

інформації, що подається депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України, - у разі вчинення правочину щодо державних цінних паперів на фондовій біржі;

розпорядження, що подається депонентом, - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами;

розпорядження та інших документів (у випадках, установлених Комісією), що подаються депонентом, - у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно прав цього депонента;

документів, визначених Комісією, - у разі спадкування, правонаступництва чи в інших установлених Комісією випадках;

рішення суду або уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.

3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів), вчинених на фондових біржах, здійснюється виключно Центральним депозитарієм в установленому Комісією порядку на підставі:

інформації, що подається фондовою біржею, - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) на такій фондовій біржі та у разі провадження клірингової діяльності щодо таких правочинів цією фондовою біржею або Центральним депозитарієм;

інформації, що подається кліринговою установою, - у разі провадження нею клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів), вчинених на фондовій біржі;

Центральний депозитарій зобов'язаний підтвердити отримання зазначеної інформації в порядку і строки, що визначені Комісією.

Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів здійснюється виключно Центральним депозитарієм в установленому Комісією порядку на підставі:

інформації, що подається емітентом цінних паперів, - у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі. Центральний депозитарій зобов'язаний підтвердити отримання зазначеної інформації в порядку і строки, що визначені Комісією;

рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.

4. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску державних цінних паперів, а також стосовно правочинів щодо державних цінних паперів, вчинених на фондових біржах, здійснюється виключно депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України в порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією, на підставі:

інформації, що подається фондовою біржею, - у разі вчинення правочину щодо державних цінних паперів на такій фондовій біржі та у разі провадження клірингової діяльності щодо таких правочинів цією фондовою біржею або депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України;

інформації, що подається кліринговою установою, - у разі провадження нею клірингової діяльності за правочинами щодо державних цінних паперів, вчинених на фондовій біржі;

інформації, що подається емітентом державних цінних паперів, - у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі.

Депозитарій державних цінних паперів Національного банку України зобов'язаний підтвердити отримання інформації, передбаченої абзацами другим та третім цієї частини, в порядку і строки, визначені Національним банком України за погодженням з Комісією.

5. Облік обмежень прав на цінні папери та прав за цінними паперами ведеться в системі депозитарного обліку Центральним депозитарієм у кількісному виразі без розподілу за власниками цінних паперів, права яких обмежені.

6. У разі встановлення обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами, власник таких цінних паперів зобов'язаний подати відповідну інформацію та підтвердні документи до депозитарної установи, в якій йому відкрито рахунок у цінних паперах.

У разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно всього випуску цінних паперів суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов'язані подати відповідне рішення Центральному депозитарію.

7. Порядок подання розпорядження та інших документів, передбачених частинами другою - четвертою та шостою цієї статті, вимоги до їх змісту (крім вимог до рішення суду), а також порядок їх реєстрації в системі депозитарного обліку встановлюються Комісією.

Зазначені документи, що є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку, підлягають зберіганню протягом 10 років з дати їх отримання, але не менше ніж до кінця строку існування відповідного рахунка.

8. Депозитарна установа зобов'язана не пізніше одного робочого дня з дати прийняття від депонента розпорядження та інших документів у випадках, установлених законодавством, повідомити про прийняття розпорядження до виконання або надати вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. У разі прийняття розпорядження до виконання депозитарна установа зобов'язана внести зміни до системи депозитарного обліку відповідно до вимог розпорядження.

У разі отримання депозитарною установою від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі, депонентами такої депозитарної установи або в їх інтересах депозитарна установа зобов'язана внести зміни у відповідні рахунки в цінних паперах депонентів до завершення поточного робочого дня, протягом якого зазначена інформація була надіслана Центральним депозитарієм.

Стаття 7. Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами конкретного власника, що накладається за рішенням суду або уповноваженого державного органу

1. Арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами конкретного власника (далі - обмеження відносно конкретного власника) накладається (встановлюється) та скасовується (знімається) в порядку, встановленому законом, судом або уповноваженим законом державним органом чи його посадовою особою.

У разі встановлення або зняття обмеження відносно конкретного власника, суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов'язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито Центральному депозитарію рахунок у цінних паперах.

2. Депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку стосовно встановлення обмеження відносно конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадку, встановленого частиною третьою цієї статті.

3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпорядженням власника таких цінних паперів для продажу зазначених цінних паперів на фондовій біржі, депозитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно встановлення обмеження відносно конкретного власника до наступного робочого дня.

Депозитарна установа подає до Центрального депозитарію інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження відносно конкретного власника протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення.

4. Центральний депозитарій на підставі отриманої від фондової біржі інформації про вчинені на фондовій біржі правочини щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) протягом того самого робочого дня, коли отримано інформацію:

встановлює обмеження щодо цінних паперів, стосовно яких Центральний депозитарій отримав від депозитарної установи інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження відносно конкретного власника - у разі відсутності в отриманій інформації від фондової біржі інформації про вчинення правочину щодо таких цінних паперів. При цьому Центральний депозитарій інформує депозитарну установу про здійснення таких дій;

інформує депозитарну установу про наявність в отриманій інформації від фондової біржі інформації про вчинення правочину щодо цінних паперів, стосовно яких депозитарною установою отримано відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження відносно конкретного власника - у разі наявності такої інформації.

5. Депозитарна установа наступного робочого дня після отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті:

встановлює обмеження відносно конкретного власника на його рахунку у цінних паперах - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;

залишає без виконання відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу влади чи його посадової особи про встановлення обмеження відносно конкретного власника - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті.

6. Депозитарна установа повідомляє суду або уповноваженому законом державному органу чи його посадовій особі про дії, вчинені за результатами отримання відповідного рішення про встановлення обмеження відносно конкретного власника, протягом того самого робочого дня, коли було отримано рішення.

Стаття 8. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами

1. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в електронній формі, а також їх обмежень у певний момент часу, є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі.

Документальним підтвердженням наявності прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку в цінних паперах є виписка з рахунку в цінних паперах, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

2. Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

3. Вимоги до виписки з рахунка в цінних паперах встановлюються Комісією.

Розділ II. ПРОФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Стаття 9. Центральний депозитарій

1. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів.

В Україні може існувати лише один Центральний депозитарій.

Слова "Центральний депозитарій цінних паперів", "Центральний депозитарій" та похідні від них має право використовувати лише юридична особа, що набула статусу Центрального депозитарію в установленому цим Законом порядку.

2. Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дати реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.

3. Акціонерами Центрального депозитарію може бути держава, Національний банк України, професійні учасники фондового ринку та їх об'єднання, а також центральні депозитарії інших країн або міжнародні депозитарно-клірингові установи.

Акціонерами Центрального депозитарію не можуть бути фізичні особи.

У разі коли акціонер втратив право провадити професійну діяльність на фондовому ринку, в тому числі у разі анулювання ліцензії, він зобов'язаний продати належні йому акції з дотриманням вимог законодавства не пізніше одного року з дати втрати зазначеного права. У разі невиконання цієї вимоги такий акціонер позбавляється права голосу на загальних зборах акціонерів Центрального депозитарію, і належні такому акціонеру голоси не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів і підрахунку голосів на загальних зборах Центрального депозитарію.

У разі коли частка акціонера - професійного учасника фондового ринку або їх об'єднання разом із пов'язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію становить більш як 5 відсотків, зазначена особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу за акціями, кількість яких перевищує 5 відсотків.

У разі виявлення Комісією такого факту, Комісія у двотижневий строк з моменту його виявлення призначає довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких перевищує 5 відсотків.

Довірена особа призначається з числа осіб, запропонованих Центральним депозитарієм, на період до приведення частки акціонера разом із пов'язаними особами у відповідність з частиною третьою цієї статті.

Довірена особа зобов'язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління Центральним депозитарієм.

Рішення загальних зборів акціонерів Центрального депозитарію, прийняті з порушенням вимог, визначених цією частиною, не мають юридичної сили.

У статутному капіталі Центрального депозитарію частка:

одного акціонера разом з пов'язаними особами повинна становити не більш як 5 відсотків;

держави разом з Національним банком України повинна становити не менш як 25 відсотків плюс одна акція. Орган управління державною часткою в статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів визначається Кабінетом Міністрів України.

Центральний депозитарій не відповідає за зобов'язаннями акціонерів та клієнтів. До Центрального депозитарію та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами або клієнтами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Центрального депозитарію. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Центральним депозитарієм або іншими акціонерами.

4. Центральний депозитарій з метою забезпечення виконання покладених на нього функцій за погодженням з Комісією може виступати засновником та бути учасником (акціонером) юридичних осіб. Центральному депозитарію забороняється виступати засновником та бути учасником (акціонером) професійних учасників фондового ринку (крім клірингової установи) та юридичних осіб, організаційно-правова форма яких передбачає повну майнову відповідальність засновника (учасника).

Порядок обчислення нормативу адекватності капіталу Центрального депозитарію, мінімальний розмір регулятивного капіталу Центрального депозитарію, інші обмеження його діяльності визначаються Комісією.

5. Центральний депозитарій до початку провадження депозитарної діяльності повинен зареєструвати в Комісії Правила Центрального депозитарію, які визначають порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, порядок проведення ним операцій в системі депозитарного обліку, порядок здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами та містять інші відомості, визначені Комісією. Правила Центрального депозитарію та зміни, що вносяться до Правил Центрального депозитарію, підлягають реєстрації в Комісії в установленому нею порядку після погодження з Антимонопольним комітетом України.

Мінімальний розмір статутного капіталу Центрального депозитарію повинен бути сплачений коштами в розмірі не менш як 250 мільйонів гривень.

Юридична особа для отримання статусу Центрального депозитарію повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, окремі канали зв'язку, приміщення, що відповідають вимогам, установленим Комісією.

Програмно-технічні засоби Центрального депозитарію повинні відповідати характеру і обсягу здійснюваних ним операцій, а також забезпечувати його безперебійну діяльність. Центральний депозитарій повинен мати основний і резервний комплекси програмно-технічних засобів. При цьому технічні засоби повинні належати Центральному депозитарію на праві власності.

6. До виключної компетенції Центрального депозитарію належить:

1) зарахування цінних паперів у систему депозитарного обліку, їх облік та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;

2) облік прав за цінними паперами у системі депозитарного обліку;

3) зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів;

4) здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм;

5) складення реєстрів власників іменних цінних паперів та реєстрів осіб, які мають права за іменними цінними паперами, зберігання контрольних копій реєстрів в електронній формі;

6) формування переліку осіб, уповноважених на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами;

7) зарахування доходів та інших виплат за операціями емітентів на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іноземної держави;

8) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів та осіб, що провадять клірингову діяльність;

9) ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;

10) встановлення єдиних уніфікованих правил відображення та передачі інформації щодо обліку та обігу цінних паперів, обслуговування корпоративних дій емітентів та іншої інформації, яка вноситься до системи депозитарного обліку;

11) впровадження відповідно до компетенції міжнародних стандартів з питань провадження депозитарної діяльності;

12) здійснення контролю за депозитарними установами в частині провадження ними депозитарної діяльності в порядку та межах, установлених цим Законом.

Центральний депозитарій може здійснювати інші визначені законом повноваження.

7. Порядок формування тарифів на оплату послуг Центрального депозитарію встановлюються Комісією за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

8. Чистий прибуток Центрального депозитарію спрямовується виключно на забезпечення його розвитку та здешевлення послуг, що ним надаються.

9. Центральний депозитарій зобов'язаний у порядку та строки, що встановлені Комісією, оприлюднювати результати своєї діяльності та структуру власності. Центральний депозитарій звітує щороку про результати своєї діяльності на засіданні Комісії в установленому нею порядку, а також подає інформацію про укладені кореспондентські договори з депозитаріями-кореспондентами (депозитаріями іноземних держав або міжнародними депозитарно-кліринговими установами).

10. Центральний депозитарій зобов'язаний проводити щорічний аудит своєї діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

11. Центральний депозитарій може відкривати та вести вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки емітентів, осіб, що провадять клірингову діяльність, депозитарних установ, їх депонентів та депозитаріїв-кореспондентів для проведення переказу коштів у випадках, передбачених цим Законом.

Центральний депозитарій для забезпечення власної господарської діяльності може відкривати поточні та інші рахунки в банках. При цьому кошти, пов'язані із проведенням розрахунків за правочинами з цінними паперами, та кошти, пов'язані із забезпеченням виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, а також кошти гарантійного фонду обліковуються окремо від власних коштів Центрального депозитарію. На такі кошти не може бути звернено стягнення за власними зобов'язаннями Центрального депозитарію як суб'єкта господарювання.

Стаття 10. Гарантії невтручання у діяльність Центрального депозитарію

1. Втручання державних органів або їх посадових осіб у виконання функцій та здійснення повноважень Центральним депозитарієм забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 11. Статут Центрального депозитарію

1. У статуті Центрального депозитарію зазначаються його місцезнаходження, розмір статутного та резервного капіталу, права і обов'язки акціонерів, порядок внесення змін до статуту, компетенції органів Центрального депозитарію, інші відомості, передбачені Цивільним кодексом України та іншими законами.

Стаття 12. Державна реєстрація статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію

1. Державна реєстрація статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію здійснюється в установленому законом порядку після його погодження з Комісією.

2. Для погодження статуту (змін до статуту) Центральний депозитарій подає Комісії:

1) заяву про погодження статуту (змін до статуту) за формою, встановленою Комісією;

2) засвідчений у порядку, встановленому Комісією, протокол загальних зборів;

3) нотаріально засвідчену копію статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію;

4) визначені Комісією копії документів, необхідних для ідентифікації осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль Центрального депозитарію;

5) документи, визначені Комісією, що дають змогу зробити висновок про:

ділову репутацію юридичної особи - акціонера, а також членів виконавчого органу та наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль Центрального депозитарію, за формою, встановленою Комісією;

фінансовий стан акціонера - юридичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль Центрального депозитарію;

достатність у акціонерів активів для здійснення заявленого внеску в статутний капітал;

6) документи, що засвідчують повну сплату акціонерами акцій;

7) відомості про структуру власності Центрального депозитарію та акціонера, що має істотну участь у Центральному депозитарії відповідно до вимог Комісії;

8) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

9) інформацію про наявність організаційної структури та спеціалістів, а також обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;

10) дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію, попередні висновки стосовно концентрації;

11) копію платіжного документа про внесення плати за погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію, розмір якої встановлюється Комісією.

Особа, яка подає документи для погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію, зобов'язана підтвердити свої повноваження.

3. Щодо акціонерів - іноземних юридичних осіб додатково до документів, визначених у частині другій цієї статті, Центральний депозитарій подає Комісії такі документи:

1) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у Центральному депозитарії цінних паперів;

2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у Центральному депозитарії цінних паперів, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

4) копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави, підтвердженого українською аудиторською фірмою, про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року.

Документи, зазначені у цій частині повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

4. Комісія в установленому нею порядку погоджує статут (зміни до статуту) або відмовляє в погодженні протягом двох місяців з дати надходження документів, передбачених частинами другою і третьою цієї статті. У разі коли необхідно перевірити інформацію про іноземних фізичних або юридичних осіб, відомості щодо яких включені до структури власності Центрального депозитарію, строк розгляду документів може бути продовжено до чотирьох місяців.

5. Комісія має право:

отримувати відповідно до законодавства від державних органів та інших осіб інформацію, необхідну для прийняття рішення про погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію;

вимагати протягом строку розгляду (без його продовження) від заявника виправлення недоліків у поданих документах.

6. У разі подання документів не в повному обсязі або оформлених з порушенням установлених Комісією вимог вони повертаються у місячний строк без розгляду.

7. У разі погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію титульна сторінка статуту (змін до статуту) завіряється підписом уповноваженої особи Комісії, скріпленим печаткою.

Стаття 13. Підстави для відмови в погодженні статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію

1. Комісія має право відмовити Центральному депозитарію в погодженні статуту (змін до статуту), якщо:

1) документи містять недостовірну інформацію;

2) документи не відповідають вимогам законів чи нормативно-правових актів Комісії;

3) ділова репутація акціонера - юридичної особи та членів його виконавчого органу і наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль Центрального депозитарію, не відповідає вимогам щодо її бездоганності, установленим Комісією;

4) фінансовий стан акціонера - юридичної особи та осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль Центрального депозитарію, не відповідає вимогам, установленим Комісією;

5) акціонер не має власних коштів для здійснення заявленого внеску в статутний капітал;

6) структура власності Центрального депозитарію та/або акціонера, що набуває істотної участі у Центральному депозитарії, не відповідає установленим Комісією вимогам щодо її прозорості;

7) держава, в якій зареєстрована іноземна юридична особа, інформація про яких включена до структури власності Центрального депозитарію, на належному рівні не забезпечує виконання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

2. Комісія не має права відмовити Центральному депозитарію в погодженні статуту (змін до статуту) з підстав, не зазначених у частині першій цієї статті.

Стаття 14. Органи Центрального депозитарію

1. Органами Центрального депозитарію є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія та рада учасників.

Члени наглядової ради Центрального депозитарію обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

Ревізійна комісія Центрального депозитарію обирається загальними зборами його акціонерів з числа акціонерів або їх представників в установленому законом порядку.

Голова та члени правління Центрального депозитарію призначаються загальними зборами його акціонерів.

З метою забезпечення врахування та захисту інтересів учасників депозитарної системи в Центральному депозитарії створюється дорадчий орган - рада учасників.

Рада учасників Центрального депозитарію складається з депозитарних установ, клірингових установ та фондових бірж.

Порядок створення та функціонування ради учасників Центрального депозитарію визначається положенням про раду учасників, що затверджується загальними зборами Центрального депозитарію.

2. Компетенція загальних зборів акціонерів, наглядової ради та правління Центрального депозитарію визначається цим Законом, Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Центрального депозитарію.

Правила та внутрішні документи, що стосуються взаємовідносин між Центральним депозитарієм та його клієнтами, а також зміни до них затверджуються наглядовою радою Центрального депозитарію та повинні бути зареєстровані Комісією в установленому нею порядку.

3. На засідання наглядової ради та загальних зборів Центрального депозитарію з правом дорадчого голосу запрошуються представники саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, представники клірингових установ та фондових бірж.

Стаття 15. Призначення тимчасового адміністратора Центрального депозитарію

1. Комісія має право прийняти рішення про призначення тимчасового адміністратора Центрального депозитарію у разі:

1) порушення Центральним депозитарієм вимог Комісії;

2) коли Центральний депозитарій не виконує протягом трьох робочих днів поспіль зобов'язань за договорами або протягом встановленого строку не уклав договір відповідно до вимог частини другої статті 23 цього Закону;

3) арешту або набрання законної сили обвинувальним вироком щодо злочинних діянь, вчинених посадовими особами Центрального депозитарію;

4) вчинення Центральним депозитарієм або його посадовою особою дій щодо приховування рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів та інших документів;

5) необґрунтованої відмови Центрального депозитарію в поданні передбачених законодавством документів чи інформації уповноваженим особам Комісії;

6) наявності публічного конфлікту серед керівного складу Центрального депозитарію;

7) подання наглядовою радою або правлінням Центрального депозитарію клопотання про призначення тимчасового адміністратора;

8) наявності ознак фінансової нестабільності відповідно до критеріїв, визначених Комісією.

Зазначене рішення може бути прийняте Комісією також в інших випадках, передбачених законом або нормативно-правовими актами Комісії.

2. Інформація про призначення тимчасового адміністратора розміщується у день його призначення на офіційному веб-сайті Комісії та публікується протягом трьох днів у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

3. Комісія організовує, координує та контролює діяльність тимчасового адміністратора і дає обов'язкові для виконання вказівки.

Стаття 16. Тимчасовий адміністратор Центрального депозитарію

1. Тимчасовим адміністратором Центрального депозитарію може бути:

незалежний експерт (за договором);

працівник Комісії.

Тимчасовим адміністратором може бути лише особа, що має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу економічну чи юридичну освіту, сертифікат на право провадження професійної діяльності з цінними паперами в Україні та досвід роботи, необхідний для виконання функцій тимчасового адміністратора, відповідно до вимог, установлених Комісією.

Комісія має право у будь-який момент усунути тимчасового адміністратора від виконання обов'язків у разі невідповідності його діяльності встановленим вимогам.

У разі призначення тимчасовим адміністратором незалежного експерта між ним та Комісією укладається договір, типова форма якого затверджується Комісією.

Оплата праці тимчасового адміністратора - незалежного експерта, а також спеціалістів, залучених тимчасовим адміністратором для забезпечення здійснення своїх повноважень, проводиться згідно з укладеними з ними договорами за рахунок коштів Центрального депозитарію.

2. Тимчасовим адміністратором не може бути особа:

1) яка є кредитором, пов'язаною особою або учасником Центрального депозитарію;

2) має судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку, або є обвинуваченою по кримінальній справі.

3. Тимчасовий адміністратор не має права:

1) приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у вчиненні будь-яких дій, пов'язаних з призначенням тимчасового адміністратора;

2) використовувати або дозволяти використовувати майно, яке тимчасовий адміністратор має право контролювати, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) розголошувати інформацію про облік цінних паперів, якщо це не пов'язано з виконанням повноважень тимчасового адміністратора.

4. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень, що завдало збитків Центральному депозитарію або іншим учасникам ринку цінних паперів, є підставою для припинення виконання ним обов'язків та відшкодування за його рахунок в повному обсязі завданих збитків.

5. З дати прийняття Комісією рішення про призначення тимчасового адміністратора повноваження органів Центрального депозитарію переходять тимчасовому адміністратору.

З дати прийняття Комісією рішення про припинення повноважень тимчасового адміністратора Центрального депозитарію поновлюються повноваження органів Центрального депозитарію.

Вчинені правлінням Центрального депозитарію після призначення тимчасового адміністратора правочини є нікчемними.

6. Тимчасовий адміністратор припиняє свою діяльність з дня прийняття Комісією рішення про його усунення від виконання обов'язків.

Стаття 17. Депозитарна діяльність депозитарію державних цінних паперів Національного банку України

1. Особливості провадження депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України депозитарної та клірингової діяльності з державними цінними паперами встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.

Стаття 18. Депозитарні установи

1. Депозитарною установою є юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

Депозитарна діяльність депозитарної установи є виключним видом діяльності, крім її поєднання з іншими видами діяльності у випадку, передбаченому статтею 3 цього Закону.

Депозитарна установа на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів має право надавати послуги емітенту цінних паперів відповідно до цього Закону та Закону України "Про акціонерні товариства".

Депозитарна установа має право на підставі відповідного договору надавати додаткові послуги емітенту цінних паперів з інформаційної підтримки емітента щодо питань фондового ринку та корпоративного управління.

У встановлених законодавством випадках провадження депозитарної діяльності депозитарної установи може здійснюватись Національним банком України.

2. Для отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи юридична особа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

У статутному капіталі депозитарної установи частка іншої депозитарної установи, торговця цінними паперами або інституційного інвестора повинна становити не більш як 5 відсотків.

Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу депозитарної установи, а також інші обмеження діяльності депозитарної установи визначаються Комісією, а для депозитарної установи, яка є банком, -Комісією за погодженням з Національним банком України.

3. Депозитарна установа для провадження депозитарної діяльності повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, окремі канали зв'язку, приміщення відповідно до встановлених Комісією вимог.

4. Депозитарна установа зобов'язана укласти протягом трьох місяців з дати отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарний договір з Центральним депозитарієм та депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України. Неукладення такого договору є підставою для анулювання ліцензії.

5. Комісія може встановлювати додаткові вимоги до депозитарних установ, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.

6. Граничні тарифи на оплату послуг депозитарної установи встановлюються Комісією за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Стаття 19. Розрахунковий банк

1. Розрахунковим банком для Центрального депозитарію є банк або Національний банк України, з яким Центральний депозитарій уклав договір про проведення грошових розрахунків за правочинами з цінними паперами та для забезпечення виплати: доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій.

Для осіб, що провадять клірингову діяльність (крім Центрального депозитарію) розрахунковим банком є банк або Національний банк України, з яким особа, що провадить клірингову діяльність, уклала договір про проведення грошових розрахунків та який проводить грошові розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі.

2. Розрахунковий банк зобов'язаний забезпечувати відокремлений облік коштів, що надійшли для проведення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі.

Розділ III. ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕПОЗИТАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Стаття 20. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

1. Центральний депозитарій в порядку, встановленому Комісією, відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів.

Клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти та особи, які провадять клірингову діяльність.

Депозитарними активами для Центрального депозитарію є глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати цінних паперів, сертифікати знерухомлених цінних паперів на пред'явника, а також записи на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах.

На депозитарні активи Центрального депозитарію не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Центрального депозитарію як суб'єкта господарювання.

Центральний депозитарій може проводити розрахунки за правочинами щодо цінних паперів в порядку, встановленому статтею 23 цього Закону.

2. Центральному депозитарію заборонено розпоряджатися цінними паперами, які він обліковує, або вчиняти будь-які інші дії з такими цінними паперами, крім дій, що вчиняються згідно з договорами, укладеними ним відповідно до статті 5 цього Закону.

Укладення договорів, передбачених статтею 5 цього Закону, не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами до Центрального депозитарію.

3. Центральний депозитарій забезпечує постійне резервне копіювання та зберігання системи депозитарного обліку в порядку та строки, що установлені Комісією.

Стаття 21. Депозитарна діяльність депозитарної установи

1. Депозитарна установа в установленому Комісією порядку відповідно до отриманих від Центрального депозитарію депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери і прав за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі.

Депозитарними активами для депозитарної установи є цінні папери, зараховані Центральним депозитарієм на рахунок у цінних паперах такої депозитарної установи.

На депозитарні активи депозитарної установи не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями депозитарної установи як суб'єкта господарювання.

2. Депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними паперами депонента або вчиняти будь-які інші дії з цінними паперами, крім дій, що вчиняються за дорученням депонента у випадках, передбачених договором про відкриття рахунка в цінних паперах.

Укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах депонента не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами до депозитарної установи.

Стаття 22. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльність із зберігання активів пенсійних фондів

1. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльність із зберігання активів пенсійних фондів провадиться депозитарною установою у порядку та випадках, що визначені законодавством.

2. Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів створеного Національним банком України корпоративного недержавного пенсійного фонду провадиться Національним банком України в установленому законодавством порядку.

Стаття 23. Проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" не пізніше третього робочого дня з дати вчинення відповідного правочину шляхом безумовного переказу:

коштів Центральним депозитарієм або особою, що провадить клірингову діяльність, або розрахунковим банком у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією;

цінних паперів Центральним депозитарієм на рахунки клієнтів у порядку, встановленому Комісією;

прав на цінні папери та прав за цінними паперами депозитарними установами на рахунки депонентів у порядку, встановленому Комісією;

прав на цінні папери та прав за цінними паперами депозитаріями-кореспондентами на рахунки їх клієнтів (депонентів) відповідно до законодавства іншої країни.

Виключний перелік підстав для відмови у здійсненні переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери та прав за цінними паперами визначається Комісією. Виключний перелік підстав для відмови у здійсненні переказу коштів визначається Національним банком України за погодженням з Комісією.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів), вчинених на фондовій біржі, вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від депозитарних установ про здійснення ними переказу прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунках у цінних паперах депонентів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі.

Центральний депозитарій повідомляє особі, що провадить клірингову діяльність (крім випадку провадження такої діяльності Центральним депозитарієм) про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) в порядку та строки, що встановлені Комісією.

Фактичне завершення розрахунків за правочинами щодо державних цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі, визначається в порядку, встановленому Національним банком України.

2. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів), вчинених на фондовій біржі, Центральний депозитарій зобов'язаний протягом трьох місяців з дати отримання відповідної оферти укласти:

1) договір про проведення розрахунків у цінних паперах (крім державних цінних паперів) за результатами клірингу з кліринговою установою - у разі провадження клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів), вчиненими на фондовій біржі, кліринговою установою на підставі відповідного договору з біржею;

2) договір про проведення розрахунків у цінних паперах (крім державних цінних паперів) за результатами клірингу з фондовою біржею - у разі провадження клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) фондовою біржею;

3) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з кліринговою установою - у разі провадження клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів), вчиненими на фондовій біржі, кліринговою установою на підставі відповідного договору з біржею та непроведення такою установою грошових розрахунків;

4) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з фондовою біржею - у разі провадження клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) фондовою біржею та непроведення нею грошових розрахунків.

Вимоги до зазначених догорів установлюються Комісією.

3. Для забезпечення виконання правочинів щодо державних цінних паперів, вчинених на фондовій біржі, депозитарій державних цінних паперів Національного банку України зобов'язаний протягом трьох місяців з дати отримання відповідної оферти укласти відповідні договори з фондовою біржею або особою, що провадить клірингову діяльність, за правочинами щодо державних цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі.

4. Особа, яка провадить клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, забезпечує дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та гарантування проведення розрахунків за результатами неттінгу.

5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, а також отримувати доходи за цінними паперами (крім державних цінних паперів) на окремий поточний рахунок для подальшого переказу коштів на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів. Депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти зараховують зазначені кошти на рахунки власників цінних паперів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Зарахування отриманих від емітентів коштів за цінними паперами (крім державних цінних паперів) здійснюється в порядку та строки, установлені Комісією.

6. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза фондовими біржами, можуть проводитися як з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", так і без дотримання зазначеного принципу.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза фондовими біржами, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" проводяться на підставі відповідних розпоряджень шляхом переказу:

коштів Центральним депозитарієм, або особою, що провадить клірингову діяльність, або розрахунковим банком у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією;

цінних паперів Центральним депозитарієм на рахунки клієнтів у порядку, встановленому Комісією;

прав на цінні папери та прав за цінними паперами депозитарними установами на рахунки депонентів у порядку, встановленому Комісією;

прав на цінні папери та прав за цінними паперами депозитаріями-кореспондентами на рахунки їх клієнтів (депонентів) відповідно до законодавства іншої країни.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, без дотримання принципу "поставка проти оплати" проводяться в порядку, передбаченому відповідним правочином, згідно із законодавством.

7. Порядок переказу цінних паперів під час проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів установлюється Комісією, а переказу коштів - Національним банком України за погодженням з Комісією.

8. Арешт на майно або кошти особи, яка проводить грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, що містяться на її рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що містяться у особи, яка проводить грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Забороняється накладати арешт на рахунки особи, яка проводить грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі.

Стаття 24. Взаємодія учасників депозитарної системи України щодо емісії цінних паперів

1. Емітент цінних паперів в порядку та строки, що встановлені Комісією, зобов'язаний подати до Центрального депозитарію документи для оформлення Центральним депозитарієм тимчасового глобального сертифіката та інформацію про особу, уповноважену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами (далі - уповноважена особа), що обрана відповідно до статті 25 цього Закону.

2. У разі емісії цінних паперів Центральний депозитарій протягом одного робочого дня з дати депонування тимчасового глобального сертифіката, а також інформації, зазначеної в частині першій цієї статті, зараховує всі цінні папери цієї емісії на рахунок емітента у цінних паперах. У разі додаткової емісії акцій інформація, зазначена в частині першій цієї статті, не подається.

3. У разі надходження від емітента цінних паперів або андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів з рахунка емітента на рахунок в цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника, а також від такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості прав на цінні папери Центральний депозитарій здійснює протягом одного робочого дня такий переказ.

При цьому депозитарна установа, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника, дає таке розпорядження Центральному депозитарію протягом одного робочого дня виключно за умови надходження від депонента - першого власника розпорядження про зарахування на його рахунок прав на відповідну кількість цінних паперів, а також документів, що підтверджують придбання першим власником відповідної кількості цінних паперів у емітента.

4. Депозитарна установа зараховує на рахунок у цінних паперах депонента - першого власника права на відповідну кількість цінних паперів протягом одного робочого дня з дати їх переказу Центральним депозитарієм на рахунок у цінних паперах такої установи з подальшим обмеженням обігу зазначених цінних паперів на період до отримання Центральним депозитарієм глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів.

Депозитарна установа після отримання від Центрального депозитарію інформації про зняття обмежень щодо обігу цінних паперів відповідного випуску здійснює зняття обмежень щодо обігу цінних паперів, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників.

5. Особливості обліку цінних паперів у процесі їх емісії до реєстрації Комісією звіту про результати розміщення таких цінних паперів, у тому числі в разі їх розміщення на фондовій біржі, встановлюються Комісією.

6. У разі розміщення цінних паперів на фондовій біржі інформація про депонентів - перших власників подається Центральному депозитарію фондовою біржею в порядку, встановленому Комісією. Фондова біржа несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію інформації.

7. Особливості порядку оформлення та депонування глобального сертифікату та тимчасового глобального сертифікату випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також обліку таких цінних паперів встановлюються Комісією.

Стаття 25. Складення реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами

1. В установлених законодавством випадках реалізація прав за емісійними цінними паперами здійснюється на підставі реєстру осіб, які мають права за цінними паперами.

2. Складення реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за цінними паперами, здійснює виключно Центральний депозитарій.

3. Порядок складення реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за цінними паперами, у тому числі порядок взаємодії депозитарних установ з Центральним депозитарієм щодо складення реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

4. Емітент іменних цінних паперів зобов'язаний укласти з обраною ним уповноваженою особою договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами (далі - договір про надання реєстру). Уповноваженою особою може бути депозитарна установа або Центральний депозитарій.

Емітент може не укладати договір про надання реєстру з Центральним депозитарієм, якщо уповноваженою особою обрано Центральний депозитарій і умови та порядок надання реєстру передбачені у договорі про обслуговування випусків цінних паперів.

Вимоги до договору про надання реєстру затверджуються Комісією.

5. Реєстр власників іменних цінних паперів та реєстр осіб, які мають права за цінними паперами, складається у разі отримання доручення від емітента, а також в інших установлених Комісією випадках.

Емітент або інша особа, яка має право на отримання реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за цінними паперами, дає в установлених Комісією випадках уповноваженій особі доручення щодо надання реєстру власників іменних цінних паперів та/або реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами, та визначає дату операції, для проведення якої необхідний такий реєстр (далі - дата обліку).

Для проведення загальних зборів акціонерного товариства реєстр осіб, які мають права за іменними цінними паперами, складається станом на 24-у годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому Комісією.

6. У разі коли депозитарна установа є уповноваженою особою, що отримала доручення про надання реєстру власників іменних цінних паперів та/або реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами, вона дає Центральному депозитарію розпорядження про складення реєстру власників іменних цінних паперів та/або реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами відповідного емітента.

Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів та/або реєстр осіб, які мають права за іменними цінними паперами, та подає його депозитарній установі, з якою емітентом укладено договір про надання реєстру. Депозитарна установа після отримання реєстру власників іменних цінних паперів та/або реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами, відповідно до договору надає емітенту реєстр власників іменних цінних паперів та/або реєстр осіб, які мають права за іменними цінними паперами, в установленому таким договором порядку з урахуванням вимог, визначених Комісією.

Депозитарна установа не має права вносити зміни до реєстрів власників іменних цінних паперів та осіб, які мають права за іменними цінними паперами, складених Центральним депозитарієм.

7. У разі коли Центральний депозитарій є уповноваженою особою, що отримала доручення про надання реєстру власників іменних цінних паперів та/або реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами, він складає зазначені реєстри та подає їх емітенту в установленому договором порядку з урахуванням вимог, визначених Комісією.

8. Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів та/або реєстр осіб, які мають права за цінними паперами, на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ та депозитаріїв - кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів (клієнтів) станом на 24-у годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією.

9. Порядок заміни уповноваженої особи встановлюється Комісією.

Повноваження вважаються переданими від однієї уповноваженої особи іншій з дати внесення відповідних змін до переліку уповноважених осіб у Центральному депозитарії.

Центральний депозитарій подає на письмову вимогу Комісії інформацію про перелік уповноважених осіб.

Порядок ведення Центральним депозитарієм переліку уповноважених осіб установлюється Комісією.

10. Центральний депозитарій складає контрольні копії реєстрів власників іменних цінних паперів в порядку та в строки, що установлені Комісією.

11. Надання контрольних копій реєстру власників іменних цінних паперів здійснюється Центральним депозитарієм виключно за рішенням Комісії або рішення суду, яким вимагається від Центрального депозитарію подання такої інформації, виключно з метою відновлення втрачених прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами, про що має бути зазначено у відповідному рішенні Комісії або суду. Інформація подається Центральним депозитарієм виключно особі, яка зазначена у відповідному рішенні Комісії або рішенні суду. В інших випадках Центральний депозитарій відмовляє у поданні контрольних копій реєстрів власників іменних цінних паперів.

Порядок подання контрольних копій реєстрів власників іменних цінних паперів встановлюється Комісією.

12. Центральний депозитарій забезпечує вжиття заходів до нерозголошення інформації, що міститься у контрольних копіях реєстрів власників іменних цінних паперів. Особи, винні у розголошенні зазначеної інформації, несуть відповідальність відповідно до закону.

Стаття 26. Внесення цінних паперів на депозит нотаріуса

1. Боржник з метою виконання зобов'язань перед кредитором може внести цінні папери на депозит нотаріуса у передбачених законодавством випадках.

У разі внесення цінних паперів на депозит нотаріуса права на цінні папери та права за цінними паперами виникають у кредитора за зобов'язанням. Нотаріус повинен в установленому законом порядку повідомити кредитора про внесення цінних паперів на депозит нотаріуса.

Цінні папери, внесені на депозит нотаріуса, можуть бути обтяжені у передбачених законом випадках.

2. Цінні папери, що існують в електронній формі, вносяться на депозит нотаріуса шляхом зарахування прав кредитора на цінні папери та прав за цінними паперами на відкритий нотаріусом у депозитарній установі окремий рахунок з позначкою "депозит нотаріуса".

Внесення на депозит нотаріуса цінних паперів, що існують в паперовій формі, здійснюється шляхом вручення нотаріусу сертифіката таких цінних паперів.

3. Цінні папери, внесені на депозит нотаріуса, не враховуються під час голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів (учасників) емітента таких цінних паперів. Дивіденди та інші доходи за цінними паперами, внесеними на депозит нотаріуса, перераховуються нотаріусу та є власністю кредитора.

Розділ IV. РОЗКРИТТЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ

Стаття 27. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку

1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є конфіденційною інформацією, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону.

2. Власником інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, є:

депонент депозитарної установи - стосовно інформації, що міститься на його рахунку, відкритому депозитарною установою;

емітент - стосовно інформації, що міститься на його рахунку в цінних паперах, відкритому Центральним депозитарієм, а також стосовно інформації з реєстру власників іменних цінних паперів такого емітента;

депозитарна установа - стосовно інформації, що міститься на її рахунку, відкритому Центральним депозитарієм;

депозитарій-кореспондент - стосовно інформації, що міститься на його рахунку, відкритому Центральним депозитарієм;

Центральний депозитарій - стосовно інформації, що міститься на його рахунку, відкритому депозитарієм іншої країни або міжнародною депозитарно-кліринговою установою, яка є нерезидентом України;

особа, яка провадить клірингову діяльність, - стосовно інформації, що міститься на її рахунку, відкритому в Центральному депозитарії.

3. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, подається власнику інформації або його представникові відповідно до умов договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

Стаття 28. Доступ до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку

1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами на письмову вимогу:

1) суду;

2) органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції - стосовно проведення операцій на рахунках конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період виключно в межах кримінальної або оперативно-розшукової справи;

3) органів Антимонопольного комітету України - стосовно відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках власників цінних паперів, а також про операції на рахунках емітентів цінних паперів під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та в інших випадках, передбачених законодавством;

4) органів Державної податкової служби України - стосовно оподаткування операцій, проведених на рахунках конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період;

5) спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - стосовно додаткових відомостей про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу;

6) органів Державної виконавчої служби - в ході здійснення ними виконавчого провадження щодо стану рахунку в цінних паперах конкретної юридичною або фізичною особою та про операції за її рахунком в цінних паперах за конкретний проміжок часу;

7) Комісії - стосовно відомостей про власників цінних паперів, їх рахунки, а також про відповідні операції з цінними паперами цих власників;

8) Національного банку України - стосовно відомостей про власників цінних паперів, емітованих банками, а також відповідно до Закону України "Про Національний банк України" - стосовно інформації про державні цінні папери;

9) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в межах її повноважень відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" - стосовно відомостей про власників цінних паперів, емітованих відповідними фінансовими установами;

10) нотаріальних контор (нотаріусів) або дипломатичних представництв та консульських установ України в іноземних державах - стосовно відомостей щодо рахунків у цінних паперах померлих власників.

2. Письмова вимога державних органів, зазначених у пунктах 2 - 10 частини першої цієї статті, щодо подання інформації про юридичних та фізичних осіб:

1) оформляється на бланку державного органу встановленої форми;

2) подається за підписом керівника (заступника керівника) державного органу або його територіального органу, що скріплений гербовою печаткою;

3) містить передбачені цим Законом підстави для отримання інформації та посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган або його територіальний орган має право на її отримання.

3. Депозитарній установі забороняється подавати будь-яку інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім подання реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають право за іменними цінними паперами відповідно до статті 25 цього Закону та в інших випадках, передбачених законодавством.

4. Порядок та строк подання депозитарними установами інформації, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюються Комісією, з урахуванням вимог закону.

5. Центральним депозитарієм розкривається інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно кількості цінних паперів певного випуску конкретного емітента на рахунку конкретного клієнта Центрального депозитарію станом на визначену дату, стосовно операцій з цінними паперами певного випуску конкретного емітента на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за визначений період та стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися цінні папери певного випуску конкретного емітента станом на визначену дату, в таких випадках:

1) за рішенням суду;

2) на вимогу органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції виключно в межах кримінальної або оперативно-розшукової справи;

3) органів Антимонопольного комітету України та Комісії у випадках, передбачених законом.

6. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 29. Нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, професійними учасниками депозитарної системи України

1. Професійні учасники депозитарної системи України забезпечують нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до зазначеної інформації;

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

2. Працівники професійного учасника депозитарної системи України під час призначення на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

Стаття 30. Електронний документообіг та зберігання електронних документів у депозитарній системі України

1. У депозитарній системі України професійні учасники депозитарної системи України використовують електронний документообіг та електронний цифровий підпис відповідно до законодавства.

2. Використання електронного документообігу повинне забезпечувати захист інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, з метою запобігання вчиненню протиправних дій з такою інформацією.

3. Порядок обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, встановлюється Комісією.

Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У ДЕПОЗИТАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Стаття 31. Державне регулювання у депозитарній системі України

1. Державне регулювання у депозитарній системі України здійснює Комісія, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом.

2. Комісія здійснює державне регулювання у системі депозитарного обліку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цього Закону та інших актів законодавства.

Комісія з метою державного регулювання депозитарної системи України:

встановлює вимоги до діяльності Центрального депозитарію та його взаємовідносин з учасниками депозитарної системи України;

визначає типи рахунків, що відкриваються та ведуться в системі депозитарного обліку, а також встановлює вимоги до них;

встановлює порядок відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, а також порядок проведення та види операцій, що здійснюються Центральним депозитарієм та депозитарними установами на рахунках у цінних паперах;

встановлює порядок, строки та форми звітування Центральним депозитарієм про свою діяльність перед Комісією;

встановлює вимоги до форми, змісту та порядку розкриття Центральним депозитарієм інформації про свою діяльність;

встановлює вимоги до змісту внутрішніх документів Центрального депозитарію;

встановлює порядок зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;

приймає інші нормативно-правові акти у межах своїх повноважень.

Стаття 32. Ліцензування професійних учасників депозитарної системи України

1. На провадження кожного виду депозитарної діяльності професійних учасників депозитарної системи України Комісією видається в установленому порядку окрема ліцензія, крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію.

Ліцензія на провадження діяльності депозитарної установи видається банкам у порядку, встановленому Комісією, за наявності відповідного дозволу Національного банку України.

2. У разі провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться Національним банком України без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Національним банком України.

Стаття 33. Здійснення контролю Центральним депозитарієм

1. Центральний депозитарій з метою забезпечення формування та функціонування системи депозитарного обліку здійснює такі повноваження контролю:

1) встановлює форму, зміст, строки та порядок надання депозитарними установами інформації про свою діяльність Центральному депозитарію;

2) проводить регулярну перевірку дотримання депозитарними установами співвідношення між їх депозитарними активами та правами на цінні папери, зарахованими на рахунки у цінних паперах депонентів (депозитарного балансу);

3) зупиняє проведення операцій депозитарною установою у разі виявлення порушень депозитарною установою депозитарного балансу;

4) дає депозитарній установі розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу.

Стаття 34. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дати реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правил Центрального депозитарію, але не раніше ніж через 18 місяців з дня його опублікування, крім розділу II цього Закону, абзаців другого - сьомого підпункту 9, абзаців сорок шостого-сто п'ятдесят шостого підпункту 16 пункту 4 в частині утворення Центрального депозитарію, депозитарних установ та клірингових установ, а також пунктів 5 - 7, 9, 10 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2003 р., N 36, ст. 277; 2004 р., N 2, ст. 6, N 38, ст. 474, ст. 475; 2005 р., N 42, ст. 465, N 48, ст. 481; 2006 р., N 22, ст. 199; 2007 р., N 33, ст. 440; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2010 р., N 38, ст. 505; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI) втрачає чинність з дня набрання чинності цим Законом.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) перше речення частини першої статті 66 Кримінально-процесуального кодексу України після слів "Законом України "Про банки і банківську діяльність" доповнити словами: ", вимагати від Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарних установ інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів";

2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

статті 1636 і 16310 викласти в такій редакції:

"Стаття 1636. Неподання документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України

Неподання посадовою особою депозитарної установи депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

"Стаття 16310. Порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

Порушення посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи порядку провадження депозитарної діяльності, яке призвело до втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

доповнити Кодекс статтею 16313 такого змісту:

"Стаття 16313. Порушення порядку прийняття рішення про заміну особи, уповноваженої на подання реєстру власників іменних цінних паперів

Порушення порядку прийняття рішення про заміну особи, уповноваженої на подання реєстру власників іменних цінних паперів, вчинене посадовою особою емітента, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

у статті 24417 цифри "16311" замінити цифрами "16311, 16313";

3) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

у статті 163:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права за цінним папером, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та/або прав за цінним папером іншим особам.";

частину третю виключити;

частину дев'яту статті 164 виключити;

частину третю статті 360 викласти у такій редакції:

"3. Діяльність фондової біржі спрямовується виключно на організацію укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів. Фондова біржа не може виконувати функції депозитарію.";

4) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

у статті 194:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права за цінним папером, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та/або прав за цінним папером іншим особам.";

частину другу виключити;

частину третю статті 195 виключити;

статтю 197 викласти в такій редакції:

"Стаття 197. Права на цінний папір та права за цінним папером

1. До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, установлених законом або правочином.

2. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують у паперовій формі, належать:

1) пред'явникові цінного папера (цінний папір на пред'явника);

2) особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);

3) особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

3. Особливості переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами встановлюються законом та правочином.";

статтю 389 після слів "на пред'явника" доповнити словами ", що існують у паперовій формі,";

статтю 598 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Особливості припинення зобов'язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладених на фондовій біржі, встановлюються законодавством.";

5) пункт сімнадцятий статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2001 р., N 40. ст. 193; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2005 р., N 10, ст. 187; 2007 р., N 15, ст. 194; 2009 р., N 10-11, ст. 137, N 32-33, ст. 487, N 36-37, ст. 511; 2010 р., N 31, ст. 414; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2011 року N 3565-VI) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів";";

6) пункт перший частини першої статті 20 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 23, ст. 247) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів";";

7) пункт 3 частини першої статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст.79; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 15, ст. 109, N 45, ст. 357; 2004 р., N 32, ст. 394; 2006 р., N 14, ст. 116; із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2011 року N 3266-VI) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів";";

8) доповнити пункт "б" частини другої статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 27, ст. 209; 2011 р., N 23, ст. 160) після другого речення реченням такого змісту: "Отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів".";

9) у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 465, ст. 466, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 31, ст. 304; із змінами, внесеними Законами України від 21 квітня 2011 року N 3265-VI і N 3267-VI, від 22 квітня 2011 року N 3306-VI і від 7 липня 2011 року N 3610-VI):

у статті 4:

пункти 7 - 9, 11 частини першої викласти в такій редакції:

"7) депозитарна діяльність депозитарної установи - діяльність з депозитарного обліку та обслуговування розміщення, обігу цінних паперів, та операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів на рахунках у цінних паперах її депонентів;

8) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування - діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування (документів, що підтверджують право власності на активи інститутів спільного інвестування), обслуговування операцій інститутів спільного інвестування та здійснення контролю за їх діяльністю у випадках та порядку, що визначені законом;

9) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів - діяльність з обслуговування пенсійного фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

"11) клірингова діяльність - діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів (у тому числі шляхом неттінгу), підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та організація проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;";

пункти 9 і 11 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:

"9) встановлює порядок та видає ліцензії на провадження діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери;";

"11) встановлює за погодженням з Національним банком України особливості видачі банкам ліцензій на провадження діяльності на ринку цінних паперів, а також особливості діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів;";

у частині першій статті 11:

пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9) порушення Центральним депозитарієм цінних паперів або депозитарною установою порядку провадження депозитарної діяльності, що призвело до втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку -

у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

10) порушення емітентом порядку прийняття рішення про заміну особи, уповноваженої на надання реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами, та/або порядку укладення договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів та реєстру осіб, які мають права за іменними цінними паперами, -

у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із зупиненням внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідного випуску цінних паперів такого емітента;";

доповнити частину пунктом 13 такого змісту:

"13) неподання депозитарною установою депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -

у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

10) у Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 5, ст. 30, N 17, ст. 117; 2006 р., N 12, ст. 100; 2009 р., N 14, ст. 181; 2010 р., N 49, ст. 570; 2011р., N 36, ст. 362):

доповнити статтю 7 пунктами 221 і 222 такого змісту:

"221) здійснює відповідно до компетенції повноваження у сфері депозитарного обліку;

222) забезпечує облік і зберігання переданих йому цінних паперів та інших коштовностей, що конфісковані (заарештовані) на користь держави та/або таких, які визнані безхазяйними, для чого може відкривати рахунки в цінних паперах у депозитарних установах;";

пункт 3 частини першої статті 15 після слів "підприємств та установ" доповнити словами ", визначає перелік функцій щодо управління діяльністю власного корпоративного недержавного пенсійного фонду, а також порядок здійснення таких функцій";

пункт 9 частини першої статті 42 виключити;

пункт 1 частини першої статті 71 після слова "установ" доповнити словами ", крім передбачених законом випадків";

11) У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2006 р., N 35, ст. 296; 2011 р., N 4, ст. 20, N 19-20, ст. 142, N 36, ст. 362; із змінами, внесеними Законом України від 19 травня 2011 року N 3394-VI):

частину четверту статті 47 викласти в такій редакції:

"Банківські послуги дозволяється надавати виключно банку, за винятком послуг з відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, які можуть надаватися також особами, що здійснюють розрахунки за правочинами з цінними паперами";

12) у Законі України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103; 2009 р., N 16, ст. 218):

частину шосту статті 11 після слова "зберігачем" доповнити словами "про зберігання активів корпоративного інвестиційного фонду";

у частині сьомій статті 25 слова "веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів," виключити;

в абзаці третьому частини п'ятої статті 27 слова "депозитарної діяльності" замінити словами "діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування";

у частині третій статті 44 слова "його реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ чи зарахування іменних цінних паперів ІСІ на рахунок власника у зберігача" замінити словами "зарахування на рахунок у цінних паперах власника прав на відповідну кількість цінних паперів ІСІ";

назву розділу VIII викласти в такій редакції:

"Розділ VIII. ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ІСІ. ОБЛІК ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІСІ";

у статті 50:

перше речення частини першої після слова "формі" доповнити словом "емісійних";

частину другу викласти в такій редакції:

"Зберігачем активів ІСІ може бути депозитарна установа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування. Для отримання ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування депозитарна установа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у розмірі не менш як 25 мільйонів гривень.";

статтю 54 викласти в такій редакції:

"Стаття 54. Облік власників цінних паперів ІСІ

Облік власників цінних паперів ІСІ ведеться відповідно до законодавства про депозитарну систему України.";

у частинах другій і п'ятій статті 55 слова "законодавство про Національну депозитарну систему України" в усіх відмінках замінити словами "законодавство про депозитарну систему України" у відповідному відмінку;

у статті 57 слова ", зберігачами та реєстраторами власників іменних цінних паперів ІСІ" замінити словами "та зберігачами";

у тексті Закону слово "реєстратор" в усіх відмінках і числах виключити;

13) у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2003 р., N 38, ст. 319; 2004 р., N 1, ст. 23; 2011, N 9, ст. 57, N 19-20, ст. 142, N 60, ст. 2404):

доповнити Закон статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Розрахункові операції осіб, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі

4.1. Особами, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, вважається Центральний депозитарій цінних паперів або фондова біржа або клірингова установа, які здійснюють грошові розрахунки за такими правочинами, в установлених законом випадках.

4.2. Для здійснення розрахункових операцій особи, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, можуть відкривати та вести кореспондентські рахунки у Національному банку України, поточні (кореспондентські) рахунки клієнтів у гривнях та іноземній валюті.

4.3. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів проводяться у безготівковій формі згідно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України, на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

4.4. Особи, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, та інші платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці.

Платіжні інструменти повинні бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення розрахункової операції.

4.5. Під час виконання розрахункової операції особи, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, зобов'язана перевірити достовірність документа.";

абзац перший пункту 6.1 і пункт 6.3 статті 6 викласти в такій редакції:

"6.1. Банки та особи, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі, мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам).";

пункт 6.3 статті 6 викласти в такій редакції:

"6.3. Порядок відкриття банками та особами, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, рахунків та їх режими визначаються Національним банком України. Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком чи особою, яка здійснює грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, і клієнтом - власником рахунка.";

Абзац перший пункту 7.1, підпункти 7.1.2 і 7.1.3 пункту 7.1 статті 7 викласти в такій редакції:

"7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки. Особи, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, мають право відкривати своїм клієнтам поточні рахунки.";

"7.1.2. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком чи особою, яка здійснює грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства.

7.1.3. Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.

Особи, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, мають право відкривати кореспондентські рахунки юридичним особам, визначеним законодавством, та у порядку, встановленому Національним банком України.";

пункти 11.1 і 11.2 статті 11 викласти в такій редакції:

"11.1. Система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) - це державна система міжбанківських розрахунків та розрахунків осіб, які здійснюють грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, та яким надано доступ до СЕП НБУ. Порядок надання доступу до СЕП НБУ зазначеним особам встановлюється Національним банком України.

11.2. Необхідною умовою для проведення переказу через СЕП НБУ є встановлення банком або особою, зазначеною у пункті 11.1 цієї статті і якій надано доступ до СЕП НБУ, кореспондентських відносин з Національним банком України шляхом відкриття кореспондентського рахунка в Національному банку України.";

14) у Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372; із змінами, внесеними Законами України від 7 липня 2011 року N 3610-VI і від 8 липня 2011 року N 3668-VI):

абзац десятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"зберігач пенсійного фонду (далі - зберігач) - Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;";

абзац другий частини першої статті 44 викласти в такій редакції:

"має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;";

пункт 1 частини третьої статті 45 викласти в такій редакції:

"1) анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;";

15) у частині другій статті 99 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3668-VI):

пункті 1 викласти в такій редакції:

"1) мати ліцензію, видану Національним банком України, та ліцензію Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності із зберігання активів пенсійного фонду;";

у пункті 3 слова "депозитарної діяльності зберігача цінних паперів" замінити словами "діяльності із зберігання активів пенсійного фонду";

16) у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 17, ст. 236, N 49, ст. 733; 2010 р., N 34, ст. 486, N 38, ст. 505; 2011р., N 10, ст. 65, N 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI):

статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:

"кліринг - визначення взаємних зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу;

неттінг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов'язань або іншим способом, установленим правилами клірингу. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав;

система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, - комплекс заходів, спрямованих на зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, що виникають за правочинами з фінансовими інструментами;

учасники клірингу - торговці цінними паперами, щодо яких особою, яка провадить клірингову діяльність, висуваються вимоги для допуску до клірингу та розрахунків зобов'язань за правочинами з фінансовими інструментами, укладеними такими учасниками клірингу від свого імені та за власний рахунок та/або від свого імені та за рахунок і за дорученням клієнтів.";

у статті 2:

в абзаці четвертому частини другої слова "реєстраторів та зберігачів" замінити словами "депозитарних установ";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін договору не вимагає іншого, правочини щодо цінних паперів, які вчиняються поза фондовою біржею, не потребують нотаріального посвідчення.";

у статті 3:

частини першу - четверту викласти в такій редакції:

"1. Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права за цінним папером, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та/або прав за цінним папером іншим особам.

2. Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в паперовій формі і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред'явника.

3. Цінні папери за формою існування поділяються на цінні папери, що існують в електронній формі, та цінні папери, що існують у паперовій формі.

Цінним папером, що існує в електронній формі, є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів.

Цінним папером, що існує у паперовій формі, є сертифікат цінного папера - бланк цінного папера, який містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити.

4. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в паперовій формі, належать:

пред'явникові цінного папера (цінний папір на пред'явника);

особі, зазначеній в цінному папері (іменний цінний папір);

особі, зазначеній в цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в паперовій формі.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують в електронній формі, належать власникові рахунка в цінних паперах (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові).

Емітент цінних паперів на пред'явника не має права на отримання із системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів у будь-якій формі, крім випадків, передбачених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Емітент іменних цінних паперів має право на отримання із системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів у формі реєстру власників іменних цінних паперів.

Іменні емісійні цінні папери існують виключно в електронній формі.

Емісійні цінні папери на пред'явника можуть бути переведені в електронну форму існування шляхом депонування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів (знерухомлені) в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Емісійні цінні папери на пред'явника, що існують в електронній формі, не можуть бути переведені в паперову форму.";

статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами

1. До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, установлених законом або правочином.

Строк, коли права на цінні папери та права за цінними паперами належать різним особам, установлюється законом або правочином.

Обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.

2. Права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в паперовій формі, переходять шляхом вручення такого цінного папера іншій особі.

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в електронній формі, переходять у порядку, визначеному для переходу прав на іменні цінні папери.

Перехід прав на знерухомлені цінні папери на пред'явника і реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок у цінних паперах такого власника.

Реєстр власників цінних паперів на пред'явника не складається.

3. Права на іменний цінний папір та права за іменним цінним папером переходять до іншої особи шляхом їх переказу на рахунок у цінних паперах такої особи у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України".

Інформацію про власників іменних цінних паперів емітент одержує у формі реєстру власників іменних цінних паперів. Перехід прав на іменні цінні папери і реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок у цінних паперах такого власника.

4. Право власності на ордерний цінний папір переходить іншій особі шляхом вчинення на такому папері передавального запису (індосаменту). Індосамент може бути бланковим - без зазначення особи, щодо якої повинні бути виконані зобов'язання, або ордерним - із зазначенням такої особи.

5. Особливості переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та правочином.";

статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:

"5. Доходи за емісійними цінними паперами сплачуються у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.";

у статті 16:

абзац перший частини першої після слова "обліку" доповнити словами "прав на цінні папери та";

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"клірингова діяльність.";

у частині третій:

перше речення після слів "фондовому ринку" доповнити словами "(крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів)";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Професійна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів провадиться на підставі правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку.";

доповнити Закон статтями 191 - 198 такого змісту:

"Стаття 191. Клірингова діяльність

1. Клірингова діяльність - діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів (у тому числі шляхом неттінгу), підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та організація проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

2. Особою, що провадить клірингову діяльність, може бути фондова біржа, клірингова установа, Центральний депозитарій цінних паперів та депозитарій державних цінних паперів Національного банку України.

3. Мінімальний розмір статутного капіталу заявника на кінець кварталу, що передує даті подання документів для отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності, повинен становити не менш як 25 мільйонів гривень.

4. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу особи, що провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження її діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 192. Утворення клірингової установи

1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Особа набуває статусу клірингової установи з дати отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності.

2. Статутний капітал клірингової установи повинен бути сплачений коштами.

3. Клірингова установа для провадження клірингової діяльності повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, окремі канали зв'язку і приміщення, що відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Клірингова установа зобов'язана протягом трьох місяців з дати отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності укласти:

1) договір про проведення розрахунків у цінних паперах (крім державних цінних паперів) за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних паперів;

2) договір про проведення розрахунків у державних цінних паперах за результатами клірингу з депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України;

3) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Центральним депозитарієм у разі провадження клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) кліринговою установою та нездійснення нею грошових розрахунків;

4) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України у разі провадження клірингової діяльності за договорами щодо державних цінних паперів кліринговою установою та нездійснення нею грошових розрахунків;

5) договір про надання клірингових послуг із щонайменше однією фондовою біржею.

Вимоги до зазначених у цій частині договорів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До моменту укладення зазначених договорів клірингова установа не має права провадити клірингову діяльність щодо цінних паперів.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати додаткові вимоги до клірингових установ, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.

6. Слова "клірингова установа" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які утворені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 193. Провадження клірингової діяльності

1. Фондова біржа, Центральний депозитарій цінних паперів, депозитарій державних цінних паперів Національного банку України або клірингова установа провадять клірингову діяльність на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та в установленому нею порядку.

Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяльності.

2. Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, крім її поєднання з депозитарною діяльністю Центрального депозитарію цінних паперів, депозитарію державних цінних паперів Національного банку України або діяльністю з організації торгівлі цінними паперами за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.

3. Для провадження клірингової діяльності фондова біржа, клірингова установа або Центральний депозитарій цінних паперів зобов'язані зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку та строки, установлені нею, такі внутрішні документи:

1) правила клірингу;

2) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

3) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування.

4. Підставами для відмови в реєстрації внутрішніх документів особи, що провадить клірингову діяльність, і змін до них є:

1) невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації;

3) невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону.

Стаття 194. Правила клірингу

1. Правила клірингу повинні містити:

1) вимоги до учасників клірингу;

2) порядок здійснення клірингу за участю та/або без участі центрального контрагента;

3) порядок, умови допуску зобов'язань до клірингу та вимоги до таких зобов'язань;

4) права і обов'язки особи, що провадить клірингову діяльність, та учасників клірингу;

5) порядок обліку прав та зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та їх припинення;

6) порядок подання особою, що провадить клірингову діяльність, учасникам клірингу звітів за результатами клірингу та за результатами розрахунків;

7) порядок подання особою, що провадить клірингову діяльність, Центральному депозитарію цінних паперів інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів та/або переказу прав на цінні папери та прав за цінними паперами за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів);

8) опис про заходи, спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, на основі одного з механізмів зниження ризиків, визначених частиною другою цієї статті;

9) опис про систему захисту інформації;

10) інші положення відповідно до цього Закону та інших законів.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватися додаткові вимоги до правил клірингу.

2. Механізмами зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі, є:

обов'язкове стовідсоткове попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

часткове (або таке, що відсутнє) попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів з обов'язковим створенням системи управління ризиками та гарантій, якою може бути передбачено створення гарантійного фонду за рахунок внесків учасників клірингу та інших учасників депозитарної системи в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти, внесені учасниками клірингу до гарантійного фонду як забезпечення виконання зобов'язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України, обліковуються відповідно на окремих поточних рахунках та рахунках у цінних паперах, відкритих особі, що провадить клірингову діяльність.

3. Додаткові вимоги до правил клірингу встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 195. Організація клірингу

1. Особа, що провадить клірингову діяльність, здійснює кліринг тільки тих зобов'язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку і на умовах, установлених правилами клірингу.

2. Порядок здійснення клірингу за договорами щодо цінних паперів, а також порядок контролю за провадженням клірингової діяльності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 196. Центральний контрагент

1. Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов'язки сторін правочинів щодо цінних паперів, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.

Для виконання своїх функцій центральний контрагент має право виступати учасником біржових торгів без ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

2. Недійсність правочину, зобов'язання за яким припинено за результатами неттінгу, не тягне за собою недійсність правочинів, виконаних у процесі неттінгу, та результатів неттінгу.

3. Вимоги до достатності власних коштів особи, яка провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Слова "центральний контрагент" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які утворені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати додаткові вимоги до особи, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.

Стаття 197. Гарантії невтручання у діяльність особи, що провадить клірингову діяльність

1. Втручання державних органів або їх посадових осіб у виконання функцій та здійснення повноважень особи, що провадить клірингову діяльність забороняється, крім визначених законом випадків.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про призначення тимчасового адміністратора особи, що провадить клірингову діяльність у разі:

1) вчинення особою, що провадить клірингову діяльність, двох або більше порушень протягом одного року законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) коли особа, що провадить клірингову діяльність, не забезпечує протягом трьох робочих днів гарантування виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та організацію проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо злочинних діянь у сфері господарської діяльності та/або службової діяльності, вчинених керівниками особи, що провадить клірингову діяльність;

4) вчинення особою, що провадить клірингову діяльність, або її посадовою особою дій щодо приховування рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів та документів;

5) необґрунтованої відмови особою, що провадить клірингову діяльність, від подання передбачених законодавством документів чи інформації;

6) подання клопотання особою, що провадить клірингову діяльність, про призначення тимчасового адміністратора та в інших передбачених законом випадках.

3. Інформація про призначення тимчасового адміністратора розміщується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в день його призначення на своєму офіційному веб-сайті та протягом трьох днів у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку організовує, координує та контролює діяльність тимчасового адміністратора, а також дає йому обов'язкові для виконання вказівки.

Стаття 198. Тимчасовий адміністратор клірингової установи

1. Тимчасовим адміністратором клірингової установи може бути:

незалежний експерт (за договором);

працівник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Тимчасовим адміністратором можуть бути лише особи, які мають високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, економічну чи юридичну освіту та досвід, необхідний для виконання функцій тимчасового адміністратора.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у будь-який момент усунути тимчасового адміністратора від виконання обов'язків у разі невідповідності його діяльності встановленим вимогам.

У разі призначення тимчасовим адміністратором незалежного експерта між ним та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладається договір, типова форма якого затверджується Комісією.

Оплата праці тимчасового адміністратора - незалежного експерта, а також спеціалістів, залучених тимчасовим адміністратором для забезпечення здійснення своїх повноважень, проводиться згідно з укладеними з ними договорами за рахунок коштів клірингової установи.

Тимчасовий адміністратор припиняє свою діяльність з дня прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про його усунення від виконання обов'язків.

2. Тимчасовим адміністратором не може бути особа:

1) яка є кредитором, пов'язаною особою або акціонером (учасником) клірингової установи;

2) має судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку, або є обвинуваченою по кримінальній справі.

3. Тимчасовий адміністратор не має права:

1) приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у вчиненні будь-яких дій, пов'язаних з призначенням тимчасової адміністрації;

2) використовувати або дозволяти використовувати майно, яке тимчасовий адміністратор має право контролювати, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) розголошувати інформацію про клірингову діяльність, якщо це не пов'язано із здійсненням повноважень тимчасового адміністратора.

4. Нездійснення або неналежне здійснення тимчасовим адміністратором своїх повноважень, що завдало збитків кліринговій установі або іншим учасникам ринку цінних паперів, є підставою для припинення виконання ним обов'язків та відшкодування в повному обсязі завданих збитків.

5. З дня призначення тимчасового адміністратора повноваження загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу, інших органів клірингової установи переходять до тимчасового адміністратора.

Вчинені виконавчим органом клірингової установи після призначення тимчасового адміністратора правочини є нікчемними.";

у частині першій статті 20 слова "у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними," замінити словами "провадження клірингової діяльності на підставі окремої ліцензії";

частину другу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

"Учасником (акціонером) фондової біржі, крім торговців цінними паперами, може також бути клірингова установа.";

статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Фондова біржа зобов'язана протягом трьох місяців з дати отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку укласти:

1) договір про клірингову діяльність за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) з Центральним депозитарієм цінних паперів або кліринговою установою, у разі, коли фондова біржа не провадить клірингову діяльність за правочинами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів), що укладаються на цій фондовій біржі;

2) договір про клірингову діяльність за правочинами щодо державних цінних паперів з депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України або кліринговою установою, у разі, коли фондова біржа не провадить клірингову діяльність за правочинами щодо державних цінних паперів, що укладаються на цій фондовій біржі;

3) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних паперів у разі провадження клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) фондовою біржею та нездійснення нею грошових розрахунків;

4) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України у разі провадження клірингової діяльності за договорами щодо державних цінних паперів фондовою біржею та нездійснення нею грошових розрахунків.

Вимоги до зазначених у цій частині статті договорів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До моменту укладення зазначених договорів фондова біржа не має права провадити діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому ринку.";

частину першу статті 25 доповнити абзацами такого змісту:

"здійснення клірингу за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у якому, зокрема, визначаються наслідки невиконання або розірвання договорів, зазначених у частині третій статті 24 цього Закону, в разі, коли фондова біржа провадить клірингову діяльність на підставі відповідної ліцензії;

взаємодії з кліринговою установою стосовно здійснення клірингу за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у якому, зокрема, визначаються наслідки невиконання або розірвання договорів, зазначених у частині третій статті 24 цього Закону, в разі, коли фондова біржа не провадить клірингову діяльність;

взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів стосовно обміну інформацією про вчинені на фондовій біржі правочини щодо цінних паперів (крім державних цінних паперів) за результатами кожної торговельної сесії біржі.";

у статті 26:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"Організатори торгівлі можуть провадити клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які укладаються на такому організаторі торгівлі.";

частини третю і четверту виключити;

у частині п'ятій слова ", крім діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів інститутів спільного інвестування у випадках, передбачених законом" виключити;

у пункті 7 частини першої та у пункті 6 частини другої статті 28 слова "або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред'явника" виключити;

статтю 42 викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Розкриття інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів

1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, розкривається у випадках та порядку, визначених Законом України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів".";

17) у Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2011 р., N 22, ст. 151, N 29, ст. 272, N 35, ст. 344):

частину п'яту статті 30 викласти в такій редакції:

"5. Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.";

частину другу статті 35 виключити;

18) у Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19 -20, ст. 142):

у частині третій статті 20 слово "депозитаріях" замінити словами "депозитарних установах";

у частині другій статті 52 слова "депозитаріях цінних паперів" замінити словами "депозитарних установах".

5. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити та затвердити протягом шести місяців з дати опублікування цього Закону:

1) порядок передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію;

2) порядок та умови видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарною установою, переоформлення ліцензії, видачі її дубліката та копії;

3) порядок та умови видачі ліцензії на провадження клірингової діяльності, переоформлення ліцензії, видачі її дубліката та копії;

4) порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку;

5) порядок реєстрації випусків цінних паперів, реєстрація яких не була здійснена до набрання чинності цим Законом, а також порядок переведення таких випусків цінних паперів у систему депозитарного обліку;

6) порядок складення контрольних копій реєстрів власників іменних цінних паперів;

7) порядок провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм та депозитарними установами;

8) порядок провадження клірингової діяльності;

9) ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарними установами та клірингової діяльності.

6. Ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до дати опублікування цього Закону, діють до дати набрання чинності цим Законом.

З дати опублікування цього Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не має права видавати ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності.

З дати набрання чинності цим Законом Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити анулювання ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності.

З дати опублікування цього Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інституту спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та клірингової діяльності, які набирають чинності з дати набрання чинності цим Законом.

7. Реєстратори та зберігачі, які мають ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, повинні до дати набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону та подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні для видачі нових ліцензій документи.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, які до дати опублікування цього Закону мали ліцензії на провадження депозитарної діяльності за її окремими видами, та видача таким юридичним особам нових ліцензій у зв'язку з прийняттям цього Закону здійснюється безоплатно.

8. Рішення про передачу державних цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію може бути прийняте не раніше ніж через два роки з дати набрання чинності цим Законом, у зв'язку з чим функція депозитарію державних цінних паперів щодо державних цінних паперів переходить до Центрального депозитарію.

Порядок зазначеної передачі та систему обміну інформацією між Національним банком України та Центральним депозитарієм розробляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

У разі прийняття рішення про передачу державних цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію та здійснення такої передачі норми законодавства щодо провадження діяльності депозитарію державних цінних паперів Національного банку України втрачають чинність.

9. З дати опублікування цього Закону емітент емісійних цінних паперів під час здійснення емісії цінних паперів може обрати лише бездокументарну (електронну) форму існування таких цінних паперів.

Емітенти іменних емісійних цінних паперів повинні протягом трьох місяців з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил Центрального депозитарію забезпечити їх існування в електронній формі та укласти договір з Центральним депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів.

Іменні емісійні цінні папери, випуск яких зареєстровано до дати опублікування цього Закону, можуть існувати в паперовій (документарній) формі до дати набрання чинності цим Законом.

10. Сертифікати іменних цінних паперів, видані до набрання чинності цим Законом, підтверджують права за іменними цінними паперами до обміну таких сертифікатів на виписки з рахунка в цінних паперах згідно з вимогами цього Закону. Такий обмін здійснюється безоплатно та безстроково в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку в разі звернення власників іменних цінних паперів або їх представників до обраної емітентом депозитарної установи.

Обмінені сертифікати іменних цінних паперів підлягають передачі до Центрального депозитарію та вилучаються з обігу. Центральний депозитарій оприлюднює інформацію про вилучені з обігу сертифікати іменних цінних паперів у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

У разі відсутності у власника цінних паперів, що існують в документарній формі, сертифіката таких цінних паперів вони зараховуються на рахунки в цінних паперах депозитарної установи на підставі відповідного запису в системі реєстру власників іменних цінних паперів, а їх власникові видається виписка з рахунка в цінних паперах.

11. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами на свій рахунок в цінних паперах, відкритий у іншої депозитарної установи.

У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери та прав за цінними паперами на свій рахунок в цінних паперах, відкритий у іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, вказаного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперів.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення та скасування обмежень, передбачених абзацом другим цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України забезпечити до кінця 2014 року зменшення частки держави та Національного банку України у статутному капіталі Центрального депозитарію не менше ніж до 25 відсотків плюс одна акція.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос