Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно упрощения государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений

Проект закона Украины от 01.11.2011 № 9372
Дата рассмотрения: 31.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити пунктом 49 такого змісту:

"49) органи державної влади (посадові особи) - за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно.".

2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2004 р., N 2, ст. 6, N 11, ст. 140; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 13, ст. 161):

1) у пунктах 5 і 6 частини першої статті 34 після слова "придбання" доповнити словом "рухомого";

2) пункт 1 частини першої статті 38 після слів "нерухомого майна," доповнити словами "об'єктів незавершеного будівництва,";

3) доповнити Закон статтею 461 такого змісту:

"Стаття 461. Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

1. Нотаріус при вчиненні нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

2. Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.

Нотаріус при вчиненні нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

3. Нотаріус, що має доступ до Державного реєстру прав, за заявою осіб, які мають право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також осіб, які мають право на отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі витягу, подає до органу державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або заяву про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі.";

4) у статті 55:

частину другу після слів "нерухомого майна" доповнити словами ", об'єкта незавершеного будівництва";

частину четверту після слів "нерухомого майна," доповнити словами "об'єкта незавершеного будівництва,";

у частині шостій слова "оформлення встановленого законодавством документа про право" замінити словами "державної реєстрації права";

перше речення частини сьомої виключити;

друге речення частини дев'ятої виключити;

5) частину третю статті 70 після слів "нерухоме майно" доповнити словами ", об'єкт незавершеного будівництва";

6) главу 9 виключити;

7) у частині першій статті 73:

абзац перший після слів "нерухомого майна" доповнити словами ", об'єкта незавершеного будівництва";

абзац другий після слова "(квартири)" доповнити словами ", об'єкта незавершеного будівництва";

абзац четвертий після слів "нерухомого майна" доповнити словами ", об'єкта незавершеного будівництва";

8) статтю 74 після слів "нерухомого майна" доповнити словами ", об'єкта незавершеного будівництва".

3. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134; 2009 р., N 38, ст. 535; 2010 р., N 46, ст. 539; 2011 р., N 19-20, ст. 142):

1) друге речення частини першої статті 4 виключити;

2) частину п'яту статті 47 викласти у такій редакції:

"Акт про реалізацію предмета іпотеки є підставою для видачі покупцеві свідоцтва про право власності на нерухоме майно.";

3) у другому реченні частини першої статті 49 слова ", а нотаріус на підставі такого акта видає свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, якщо прилюдні торги не відбулися" виключити.

4. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3613-VI):

1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Державна реєстрація прав на об'єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень у випадках, установлених законом, проводиться у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей правового статусу такого об'єкта.";

2) у статті 3:

частину другу після слова "майно" доповнити словами ", їх обтяжень";

частину третю після слова "майно" доповнити словами ", їх обтяження";

у частині четвертій:

абзац перший після слова "майно" доповнити словами ", їх обтяження";

абзац другий після слів "реєстрація прав", "виникнення прав" і "таких прав" доповнити словами ", їх обтяжень";

у частині шостій слова "укладаються, якщо право власності" замінити словами "вчиняються, якщо право власності чи інше речове право";

у частині сьомій:

слово "прав" замінити словами "права власності та інших речових прав";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місця розташування об'єкта нерухомого майна.";

3) частину третю статті 4 викласти у такій редакції:

"3. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані, крім випадків, якщо власником земельної ділянки та підприємства як єдиного майнового комплексу, житлового будинку, будівлі, споруди (їх окремих частин), розташованих на ній, є та сама особа.

Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), у яких вони розташовані.";

4) статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Об'єкти нерухомого майна, стосовно яких проводиться державна реєстрація прав

1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.

2. Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію об'єкта нерухомого майна, державна реєстрація прав на такий об'єкт нерухомого майна проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку.";

5) у статті 6:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади та відповідні територіальні органи (у разі їх утворення), що забезпечують реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав.";

у частині другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав - Міністерство юстиції України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав";

у частині третій слова "державне підприємство" замінити словами "бюджетна установа";

6) статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Компетенція органу державної реєстрації прав

1. Орган державної реєстрації прав:

1) бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав;

2) забезпечує створення, ведення та функціонування Державного реєстру прав;

3) організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав;

4) здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;

5) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор);

6) проводить державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмовляє у їх реєстрації;

7) надає інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом;

8) забезпечує облік безхазяйного нерухомого майна;

9) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.";

7) статтю 8 виключити;

8) у статті 9:

у частині першій:

в абзаці першому слова "пройшов стажування в органах державної реєстрації прав не менше шести місяців" виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

"Державний реєстратор є державним службовцем.";

у частині другій:

у пункті 1:

абзац перший після слів "нерухоме майно" доповнити словами ", їх обтяженнями";

в абзаці третьому слова ", та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав" замінити словами "прав, їх обтяжень";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"наявність обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до вимог цього Закону;";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в такій реєстрації, її зупинення, внесення змін до записів у Державному реєстрі прав;";

у пункті 7 слово "витяги" замінити словом "інформацію", а слово "їх" - словом "її";

доповнити частину пунктом 81 такого змісту:

"81) при проведенні державної реєстрації прав, які виникли та були зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2012 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства здійснювали (проводили) таку реєстрацію, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов'язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію (зокрема щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки);";

перше речення частини третьої та абзац перший частини четвертої після слів "рішення про державну реєстрацію прав" доповнити словами "та їх обтяжень";

9) у статті 10:

у першому реченні частини першої слова ", і картографічні (графічні) дані" виключити;

частину другу виключити;

10) у статті 12:

назву та частину першу викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Картографічні (графічні) дані Державного земельного кадастру, які використовуються для державної реєстрації прав

1. Для ідентифікації нерухомого майна, відображення взаєморозташування об'єктів нерухомого майна, організації управління інформацією та контролю за проведенням державної реєстрації прав використовуються кадастрові карти (плани), кадастрові плани земельних ділянок.";

у частині другій слова "індексних кадастрових карт і" замінити словами "кадастрових карт (планів),";

11) частину першу статті 13 викласти у такій редакції:

"1. Реєстрація заяв та запитів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав, проводиться в базі даних про реєстрацію заяв і запитів.";

12) у частині четвертій статті 14 слова "за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи" виключити;

13) у статті 15:

частину четверту після слова "права" доповнити словами ", їх обтяження";

у частині п'ятій слово "чотирнадцяти" замінити словом "п'яти";

у частині сьомій слова "одноденний строк з дня" замінити словом "день";

у першому реченні частини дев'ятої слова "майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено," замінити словами "майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва";

у частині десятій слова "передбаченому для державної реєстрації прав на нерухоме майно" замінити словами "визначеному Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

у частині дванадцятій слово "витягів" замінити словом "інформації";

доповнити статтю частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Форма та вимоги до заповнення заяв, запитів, що подаються до органу державної реєстрації прав, форма та вимоги до оформлення рішень, що приймаються у зв'язку з проведенням державної реєстрації прав, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна та наданням інформації з Державного реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства.";

14) у статті 16:

у частині першій:

слова "або більша за площею його частина" замінити словами ", в паперовій або електронній формі у випадках, передбачених цим Законом";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Якщо об'єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, заява про державну реєстрацію прав подається до одного із органів державної реєстрації прав, обраного заявником.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку.

У разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подаються оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, у паперовій формі, виготовлені шляхом сканування.";

у частині п'ятій слово "подання" замінити словом "реєстрації";

у частині шостій слова "рішення державним реєстратором" замінити словами "державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в такій реєстрації";

частини сьому і восьму викласти у такій редакції:

"7. Державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви власника, іншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або нотаріуса у випадках, передбачених цим Законом.

8. Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі заяви органу або посадової особи, якою встановлено обтяження, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої нею особи або нотаріуса у випадках, передбачених цим Законом.";

доповнити статтю після частини восьмої новою частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов'язаний подати органу державної реєстрації прав протягом п'яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.

У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, державна реєстрація припинення іпотеки проводиться на підставі заяви державного виконавця.".

У зв'язку з цим частини дев'яту і десяту вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;

у частині одинадцятій:

перше речення після слів "їх обтяжень" доповнити словами "в паперовій формі", а після слів "юридичної особи -" - словом "також";

у другому реченні слова "разі потреби" замінити словами "випадках, установлених законом,";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника.";

15) у статті 17:

частину третю після слів "нерухоме майно" доповнити словами ", їх обтяжень";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Відповідальність за відповідність електронних копій оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам таких документів у паперовій формі несе особа, що подає заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі.";

16) у статті 18:

частину першу доповнити пунктом 82 такого змісту:

"82) фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, які в установленому порядку придбані (передані) за результатом прилюдних торгів (аукціонів);";

у частині другій слова "прав і засвідчується печаткою" виключити;

17) частину третю статті 20 виключити;

18) у статті 22:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 22. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень";

у частині другій слова "на відповідний строк" замінити словами "з урахуванням часу, що минув до його зупинення";

19) статтю 23 викласти у такій редакції:

"Стаття 23. Зупинення державної реєстрації прав

1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких прав.

2. Державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення державної реєстрації прав, про що письмово повідомляє заявника у п'ятиденний строк.

3. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.";

20) у статті 24:

у частині першій:

у пункті 2 слова "або більша його частина розміщені" замінити словом ", розміщений";

доповнити частину пунктами 51 - 54 такого змісту:

"51) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на це майно за новим правонабувачем;

52) заяву про державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, подано за відсутності державної реєстрації права власності, крім випадків, установлених частиною дев'ятою статті 15 цього Закону;

53) при подачі заяви про державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), що виникло на підставі документа, за яким правонабувач набуває також право власності на земельну ділянку, не подано заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;

54) після завершення п'ятиденного строку з дня отримання заявником письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставини, що були підставою для прийняття такого рішення;";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлено право, та обтяження такого права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.";

у частині другій слова "оформлюється рішення за зразком, встановленим Міністерством юстиції України" замінити словами "державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень";

у частині третій:

слово і цифру "пункті 4" замінити словом і цифрами "пунктах 4, 52 - 54";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, не може застосовуватись, якщо об'єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, одним із таких органів державної реєстрації прав, обраним заявником, а також у випадку проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.";

21) у статті 26:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вносяться записи про відміну державної реєстрації прав.";

частину третю виключити;

22) частину четверту статті 27 викласти у такій редакції:

"4. Якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, державний реєстратор у п'ятиденний строк письмово повідомляє цих осіб про виправлення технічної помилки.";

23) у статті 28:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:

власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;

особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;

спадкоємець (правонаступник - для юридичної особи) або уповноважена ними особа;

нотаріус та інші особи у випадках, передбачених цим Законом.

Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.";

частину шосту виключити;

24) доповнити Закон статтями 282 і 283 такого змісту:

"Стаття 282. Взаємодія органу державної реєстрації прав та нотаріусів у сфері державної реєстрації прав

1. Нотаріус, що має доступ до Державного реєстру прав у порядку, встановленому Міністерством юстиції України, при вчиненні нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва користується Державним реєстром прав.

2. Нотаріус при вчиненні нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва здійснює пошук відомостей у Державному реєстрі прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатом формує витяг з Державного реєстру прав, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

3. Нотаріус, що має доступ до Державного реєстру прав, за заявою осіб, які мають право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також осіб, які мають право на отримання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу, подає до органу державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або заяву про надання витягу з Державного реєстру прав в електронній формі.

Стаття 283. Взаємодія органів державної реєстрації прав та державних виконавців у сфері державної реєстрації прав

1. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону користується інформацією про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав з Державного реєстру прав.

Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону здійснює пошук відомостей у Державному реєстрі прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатом формує інформаційну довідку з Державного реєстру прав, яка залишається у виконавчому провадженні державного виконавця.

2. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону подає до органу державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в паперовій або електронній формі.

3. Порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру прав встановлює Міністерство юстиції України.";

25) у статті 29:

у назві статті слова "надання витягів" замінити словами "внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації";

у частині другій слова "набрання чинності" замінити словами "проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, що була допущена не з вини державного реєстратора, надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, розмір та порядок використання якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

у частині четвертій:

слова ", якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.";

26) у статті 30:

частину першу після слів "державні реєстратори" доповнити словами "та нотаріуси";

частину третю після слів "державним реєстратором" доповнити словами "чи нотаріусом".

5. У розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141):

1) у пункті 2 після слова "майно" доповнити словами ", їх обтяжень", а слова "цим Законом" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

2) доповнити розділ пунктами 5 і 6 такого змісту:

"5. Установити, що державна реєстрація в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, надання інформації із зазначених реєстрів проводиться (здійснюється) до 30 грудня 2011 року.

Заяви чи повідомлення, подані у зв'язку з державною реєстрацією в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, а також заяви та запити, подані у зв'язку з отриманням інформації із зазначених реєстрів, розглядаються до 30 грудня 2011 року.

З 1 січня 2012 року державний реєстратор має виключне право доступу до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек і під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень використовує реєстраційні дані зазначених реєстрів.

Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

6. Установити, що фізичні та юридичні особи звільняються від сплати державного мита під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до 1 січня 2012 року.".

6. У пункті 3 частини першої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19-20, ст. 142) слова "за наявності" виключити, а після слів "(для фізичних осіб - платників податків)" доповнити словами "або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:

пунктів 2 і 3 розділу I, пункту 4 розділу II цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року;

абзацу третього підпункту 13 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2014 року;

абзацу п'ятого підпункту 5 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону.

2. Установити, що подання заяв органу державної реєстрації прав у електронній формі в порядку, визначеному цим Законом, здійснюється з 1 червня 2012 року.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити утворення на базі державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України і є адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідної бюджетної установи.

4. Бюро технічної інвентаризації до 1 червня 2012 року передати органам державної реєстрації прав у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, наявні у них паперові носії, які містять відомості про зареєстровані права власності та інші речові права на нерухоме майно.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос