Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Фонде государственного имущества Украины

Проект закона Украины от 31.10.2011 № 9368
Дата рассмотрения: 31.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Фонд державного майна України

Цей Закон визначає статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Фонду державного майна України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оціночної діяльності.

Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.

Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України визначаються Конституцією та законами України, актами Президента України і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади Голови Фонду державного майна України.

Стаття 2. Принципи діяльності Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України діє за принципом єдиноначальності.

Діяльність Фонду державного майна України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, безперервності, відкритості, прозорості та відповідальності.

Стаття 3. Правові засади діяльності Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України.

Стаття 4. Основні завдання Фонду державного майна України

1. До основних завдань Фонду державного майна України належить:

1) реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оціночної діяльності;

2) організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх виконанням;

3) управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави в статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України;

4) захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами;

5) здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, установлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління;

6) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

7) сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників;

8) співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна у межах покладених на нього повноважень управління корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оціночної діяльності.

2. Фонд державного майна України подає:

щомісяця Президентові України і Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Державної програми приватизації;

щокварталу Президентові України, Верховній Раді України і Кабінетові Міністрів України аналітичну довідку про роботу та хід виконання Державної програми приватизації;

щороку Президентові України, Верховній Раді України і Кабінетові Міністрів України звіт про роботу та хід виконання Державної програми приватизації.

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Стаття 5. Повноваження Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України:

1) у сфері нормативного забезпечення:

розробляє та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекти законів та інших нормативно-правових актів;

видає власні нормативно-правові акти;

бере участь у:

- розробленні проектів міжнародних договорів з питань державної власності та її використання;

- розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм;

здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

2) у сфері приватизації державного майна:

розробляє разом з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує виконання державних програм приватизації;

бере участь у:

- підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств;

- формуванні інвестиційної політики;

сприяє залученню недержавних інвестицій в об'єкти державного сектору економіки, зокрема шляхом реалізації інвестиційних проектів на засадах спільної чи інвестиційної діяльності;

змінює у процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності;

приймає рішення про припинення юридичної особи у процесі приватизації;

здійснює повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

продає державне майно в процесі його приватизації;

підписує акти приймання-передачі державного майна, у тому числі акцій (часток, паїв), у процесі утворення господарських товариств;

приймає рішення про приватизацію;

утворює комісії з приватизації, інвентаризації, реструктуризації, конкурсні комісії з продажу;

бере та передає функції управління майном державних підприємств;

затверджує:

- плани приватизації майна, що перебуває у державній власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації;

- переліки об'єктів, що підлягають приватизації, крім тих, що мають стратегічне значення;

укладає:

- угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації та їх продажу;

- договори на проведення незалежної оцінки майна у процесі приватизації та в інших випадках, установлених законодавством;

- угоди щодо проведення екологічного аудиту об'єктів приватизації у випадках, передбачених законодавством;

- договори з фондовими біржами, іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу майна, у тому числі акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), а також інших суб'єктів господарювання, в статутному капіталі яких є державна частка;

- та розриває контракти з керівниками державних підприємств, функції з управління майном яких передані Фонду державного майна України;

виступає відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності":

- з боку держави засновником та учасником підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, або у разі придбання державою пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників;

- правонаступником державних підприємств, установ та організацій стосовно суб'єктів господарювання, раніше утворених за їх участю, а також державних внесків до статутного капіталу недержавних суб'єктів господарювання;

представляє відповідно до законодавства інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна, визначає право власності держави на розташоване на території України майно, майнові права та інші активи підприємств, установ та організацій колишнього союзного підпорядкування, які під час утворення господарських товариств передаються до їх статутного капіталу;

здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;

вживає разом з органами Антимонопольного комітету України заходів до запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;

залучає у випадках, установлених законодавством, на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;

приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації;

підтверджує факт передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації) у порядку, встановленому законодавством;

здійснює контроль щодо своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;

публікує в офіційних друкованих виданнях Фонду державного майна України інформацію про приватизацію;

3) у сфері управління корпоративними правами держави:

здійснює управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління;

проводить аналіз ефективності управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління;

бере участь в методологічному забезпеченні управління корпоративними правами держави;

забезпечує погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських товариств, які належать до сфери його управління;

проводить моніторинг сплати дивідендів до Державного бюджету України господарськими товариствами, які належать до сфери його управління;

проводить моніторинг фінансово-економічних показників діяльності господарських товариств, які належать до сфери його управління;

здійснює реструктуризацію господарських товариств, у статутних капіталах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які належать до сфери його управління;

погоджує мирові угоди та плани санації в процедурах банкрутства господарських товариств з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу;

бере участь у провадженні справ про банкрутство господарських товариств з корпоративними правами держави;

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності відчуження закріплених в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників та акцій додаткової емісії;

погоджує пропозиції уповноважених органів управління щодо:

- дострокового продажу пакетів акцій (часток, паїв), закріплених у державній власності, або їх частини;

- передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймає рішення про утворення державних холдингових компаній в процесі приватизації;

утворює державні холдингові компанії;

виступає засновником державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств;

організовує ведення реєстру корпоративних прав держави відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності";

сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку;

4) у сфері оренди державного майна:

виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності;

здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна;

проводить інвентаризацію, оцінку цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом державного майна України, а також нерухомого майна та майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або виступає її замовником, укладає договори на проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна);

5) у сфері оціночної діяльності:

здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

здійснює:

- контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства;

- контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна і оціночної діяльності;

- професійну оціночну діяльність, у тому числі практичну діяльність з оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування;

утворює наглядову раду з питань оціночної діяльності та організовує її роботу, бере участь у її роботі;

бере участь у професійній підготовці оцінювачів;

затверджує склад та порядок роботи екзаменаційної комісії з професійної підготовки оцінювачів, організовує її роботу;

визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна;

сприяє розвитку громадського регулювання оціночної діяльності;

веде Державний реєстр оцінювачів та Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності;

вживає заходів, спрямованих на впровадження у вітчизняну практику оціночної діяльності міжнародних норм і правил оцінки майна;

сприяє створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності;

забезпечує широке інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права;

провадить іншу діяльність, пов'язану із здійсненням наданих законодавством повноважень з державного регулювання оціночної діяльності;

6) у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності:

здійснює:

- повноваження власника земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;

- повноваження щодо розпорядження земельними ділянками державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;

приймає рішення про внесення земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, до статутного капіталу господарських товариств;

7) забезпечує відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності, є його розпорядником;

8) засновує друковані засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

9) погоджує (приймає) відповідно до законодавства рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також погоджує рішення про передачу об'єктів комунальної власності в державну власність;

10) проводить аналіз використання державного майна у випадках, визначених законодавством;

11) приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що належать до сфери його управління;

12) здійснює управління підприємствами та організаціями, заснованими на державній власності, які перебувають у сфері його управління;

13) надає центральному органу виконавчої влади з питань економіки в установленому цим органом порядку звіти про виконання функцій з управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, зокрема зведену інформацію про показники фінансового плану підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

14) проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що належать до його компетенції;

15) залучає науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також фахівців для надання консультацій та проведення експертиз під час вирішення питань, що належать до його компетенції;

16) виступає замовником та координатором виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що належать до його компетенції.

2. Фонд державного майна України здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

Розділ III
СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА КЕРІВНИЦТВО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Стаття 6. Система державних органів приватизації

1. Фонд державного майна України здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та представництва у районах та містах.

Представництва підпорядковуються регіональним відділенням.

Фонд державного майна України, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації.

2. Регіональні відділення та представництва Фонду державного майна України є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

3. Регіональні відділення та представництва діють на підставі положень, що затверджуються Головою Фонду державного майна України.

Керівники регіональних відділень та представництв призначаються на посаду за погодженням з головами місцевих держадміністрацій та звільняються з посади Головою Фонду державного майна України.

Фонд державного майна України здійснює контроль за діяльністю регіональних відділень та представництв.

Стаття 7. Голова Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України очолює Голова, який за згодою Верховної Ради України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Стаття 8. Заступники Голови Фонду державного майна України

1. Голова Фонду державного майна України має першого заступника і заступника, які здійснюють визначені Головою Фонду державного майна України обов'язки.

2. Перший заступник та заступник Голови Фонду державного майна України призначаються на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посади Президентом України.

Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посаду першого заступника та заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до пропозицій Голови Фонду державного майна України.

3. У разі відсутності Голови Фонду державного майна України чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує один із заступників відповідно до встановленого Головою Фонду державного майна України розподілу обов'язків.

Розділ IV
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Стаття 9. Нормативно-правові акти Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Голова Фонду державного майна України.

2. Накази Фонду державного майна України, видані у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами.

3. Накази Фонду державного майна України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

4. Накази Фонду державного майна України, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Всі накази Фонду державного майна України оприлюднюються державною мовою на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

6. Накази Фонду державного майна України або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

7. Накази Фонду державного майна України можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України повністю чи в окремій частині.

8. Скасування наказу Фонду державного майна України Кабінетом Міністрів України має наслідком припинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на виконання скасованого наказу Фонду державного майна України, здійснення повноважень, визначених таким наказом.

Стаття 10. Забезпечення Фонду державного майна України інформаційними матеріалами

1. Фонд державного майна України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Стаття 11. Порядок використання та поширення інформації

1. Працівники державних органів приватизації та особи, які залучаються цими органами до роботи, у процесі здійснення своїх функцій і повноважень, передбачених цим та іншими законами, які використовують, поширюють та володіють інформацією, порядок використання, поширення і зберігання якої передбачено законодавством, за порушення вимог законодавства про інформацію, а також за оприлюднення та подання до органів виконавчої влади недостовірної інформації несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Стаття 12. Відповідальність працівників Фонду державного майна України, регіональних відділень та представництв

1. Працівники Фонду державного майна України, регіональних відділень та представництв за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до законодавства.

Стаття 13. Гарантії здійснення повноважень Фонду державного майна України

1. Втручання центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян та представників у діяльність Фонду державного майна України забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Вплив у будь-якій формі на працівників Фонду державного майна України з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

Стаття 14. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів Фонду державного майна України

1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Фонду державного майна України здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 15. Умови оплати праці, матеріального та побутового забезпечення працівників Фонду державного майна України, у тому числі державних службовців

1. Умови оплати праці працівників Фонду державного майна України, у тому числі державних службовців, їх матеріального і побутового забезпечення визначаються законами та актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 16. Взаємодія Фонду державного майна України з органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями

1. Фонд державного майна України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому цим та іншими законами України порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 39, ст. 581);

Постанову Верховної Ради України від 21 травня 1997 року "Про деякі питання діяльності Фонду державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 26, ст. 179).

 

Голова Верховної Ради України

Опрос