Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации законодательства о предварительном заключении и обеспечении конституционных прав и свобод лиц, взятых под стражу)

Проект закона Украины от 23.09.2011 № 9216
Дата рассмотрения: 23.09.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації законодавства про попереднє ув'язнення та забезпечення конституційних прав і свобод осіб, взятих під варту)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21):

1) частину першу статтю 24 після слів "виконання покарань" доповнити словами "та засуджених, які у них перебувають,";

2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст. 360):

1) у частині другій статті 1 слова "актами законодавства" замінити словами "законами України";

2) у статті 4:

- у частині другій слова "законами України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

- у частині третій слова "постановою особи, яка проводить розслідування" замінити словами "вмотивованим рішенням суду";

3) доповнити новою статтею 4-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Відвідування установ для попереднього ув'язнення

1. Без спеціального дозволу відвідувати установи для попереднього ув'язнення та осіб, взятих під варту, які у них перебувають, або до яких

застосовано тимчасовий і екстрадиційний арешт, для здійснення контролю мають право:

Президент України;

Прем'єр-міністр України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або спеціально уповноважені ним представники;

голова, заступники голови та члени Комісії при Президентові України у питаннях помилування;

Міністр юстиції України;

члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих державних адміністрацій, на території яких вони розташовані;

народні депутати України, а також депутати, уповноважені на те Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами;

Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства в місцях попереднього ув'язнення на відповідній території;

Голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, взятих під варту, під час тримання їх в установах для попереднього ув'язнення;

сільський, селищний, міський голова - на території відповідної місцевої ради.

2. Представники засобів масової інформації та інші особи можуть відвідувати установи для попереднього ув'язнення за спеціальним дозволом адміністрації цих установ або органів управління зазначеними установами.";

4) статтю 6 викласти в новій редакції такого змісту:

"Особи, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення, користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених цим Законом, іншими законами України і вмотивованими рішеннями суду.

Правовий статус іноземців і осіб без громадянства, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення, визначається законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Забороняється дискримінація осіб, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або будь-якими іншими ознаками.";

5) статтю 7 викласти в новій редакції такого змісту:

"Режим у місцях попереднього ув'язнення, тобто порядок і умови тримання осіб, взятих під варту, та нагляду за ними з метою забезпечення попереднього ув'язнення, встановлюється цим Законом та іншими нормативними актами.

Режим у місцях попереднього ув'язнення має зводити до мінімуму різницю між умовами перебування в них і проживання на свободі, що повинно сприяти досягненню мети попереднього ув'язнення, а також ефективній підготовці особи, взятої під варту, до захисту своїх прав та інтересів при здійсненні кримінально-процесуальних заходів.

Основними вимогами режиму в місцях попереднього ув'язнення є ізоляція осіб, взятих під варту, постійний нагляд за ними і роздільне тримання їх у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону.

Особи, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, підлягають обшуку, медичному огляду, дактилоскопуванню і фотографуванню; їх ознайомлюють з правами, обов'язками та вимогами режиму.

Речі, які є при них, а також передачі і посилки, що надходять на їх ім'я, підлягають огляду. Відомості, які стали відомі персоналу місць попереднього ув'язнення в результаті проведення таких заходів й не стосуються кримінальної справи, є таємною інформацією й не підлягають розголошенню.

Особам, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, забороняється мати при собі гроші та цінні речі, а також предмети, не дозволені для зберігання в місцях попереднього ув'язнення. Вилучені у них при доставлені в місця попереднього ув'язнення гроші зараховуються на їх особові рахунки, а предмети, які заборонені для зберігання і використання в місцях попереднього ув'язнення, вилучаються і здаються на зберігання адміністрації установи до звільнення, про що складається відповідний акт.

Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України, взятого під варту, та огляд його речей здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Особи, які заходять на територію установи або виходять з неї, підлягають огляду у порядку, визначеному нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.";

6) у статті 8:

- в частині першій слова "мотивованою постановою особи, установи, в провадженні яких знаходиться справа, чи начальника установи для попереднього ув'язнення, санкціонованою прокурором," замінити словами "вмотивованим рішенням суду";

- в абзаці п'ятому частини другої слова "яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності" замінити словами "які раніше не притягалися до кримінальної відповідальності";

- доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Особи, хворі на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД чи інші вірусні та соціально небезпечні захворювання, з моменту їх виявлення негайно розміщуються окремо, ізольовано від інших осіб, які перебувають під вартою. Хворим невідкладно надається лікування відповідно до вимог, передбачених законодавством.";

у зв'язку з цим частину п'яту вважати відповідно частиною шостою;

- в частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України, Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Генеральною прокуратурою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

7) у статті 9:

- частину першу доповнити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:

"на гуманне ставлення до себе і на повагу гідності, властивої людській особистості;

на отримання медичної допомоги і лікування, в тому числі платних медичних послуг за рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та близьких;

подавати пропозиції, заяви і скарги в усній чи письмовій формі від свого імені;"

у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно п'ятим - сьомим;

- абзац шостий викласти в новій редакції такого змісту:

"одержувати інформацію і роз'яснення правил тримання під вартою;";

- у першому реченні абзацу сьомого слова "одна година" замінити словами "не менше однієї години і не більше трьох годин";

- у другому реченні абзацу сьомого слова "двох годин" замінити словами "чотирьох годин з можливими перервами;";

- доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"на об'єктивне, повне і своєчасне інформування про найважливіші соціально-політичні події в Україні та за її межами;";

у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим і викласти їх в новій редакції такого змісту:

"одержувати передачі або посилки та грошові перекази і передачі без обмеження їх кількості;

купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування, предмети першої необхідності, письмове приладдя, газети та книги без будь-яких обмежень через торговельну мережу на замовлення;";

- доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов, в тому числі на прийняття душу (із гарячою водою) або відвідування бані не менше чотирьох разів на тиждень;"

у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

- доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"на допомогу з боку адміністрації місця попереднього ув'язнення у належному оформленні та складанні звернень, заяв та скарг.";

- доповнити новою частиною другою такого змісту: "У разі виникнення небезпеки життю і здоров'ю особи, взятої під варту, вона має право звернутися із заявою до будь-якого працівника місця попереднього ув'язнення з проханням про забезпечення особистої безпеки. У цьому разі відповідний працівник зобов'язаний вжити невідкладних заходів щодо забезпечення особистої безпеки затриманого.";

у зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

- у частині шостій слова "першої необхідності, які забороняється передавати особам," замінити словами "які забороняється отримувати та зберігати особам,";

8) у статті 12:

- частину першу викласти в новій редакції такого змісту: "Особам, взятим під варту, адміністрацією місця попереднього ув'язнення з одночасним письмовим повідомленням слідчого, органу дізнання або суду, в провадженні яких знаходиться справа, надається до чотирьох побачень на тиждень з родичами або іншими особами. Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин.";

- доповнити новою частиною другою такого змісту: "Особи, взяті під варту, можуть в письмовій формі відмовитись від запропонованого побачення та на власний розсуд визначають черговість зустрічей з родичами або іншими особами, про що робиться відповідних запис у спеціальному журналі.";

у зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно третьою - шостою;

- у частині шостій слова "письмового дозволу" замінити словами "одночасним письмовим повідомленням";

9) у статті 13:

- у першому реченні частини першої слово "громадянами" замінити словом "особами" та слова "з письмового дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходиться справа" вилучити;

- в частині другій слова "переглядає адміністрація місця попереднього ув'язнення, за винятком випадків, передбачених цією статтею" замінити словами "перегляду не підлягають";

- доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Відомості, які стали відомі персоналу місць попереднього ув'язнення в результаті проведення таких заходів й не стосуються кримінальної справи, є таємною інформацією й не підлягають розголошенню.";

у зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами четвертою - десятою;

10) у частині першій статті 14:

- доповнити новим абзацом третім такого змісту: "додаткове побачення;";

у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно четвертим - восьмим;

- абзаци п'ятий - сьомий вилучити;

11) частину третю статті 15 викласти в новій редакції такого змісту: "Особи, взяті під варту, які злісно порушують вимоги режиму, за вмотивованим рішенням суду можуть бути поміщені до карцеру на строк до десяти діб, а неповнолітні - на строк до п'яти діб. Поміщення до карцеру не повинно поєднуватися з погіршенням встановлених норм харчування, санітарії та гігієни.";

12) в частині другій статті 17 слова "постановою начальника місця попереднього ув'язнення" замінити словами "вмотивованим рішенням суду";

13) статтю 22 доповнити новою частиною третьою такого змісту: "Парламентський, відомчий та громадський контроль за додержанням законодавства в місцях попереднього ув'язнення здійснюється у порядку, встановленому Кримінально-виконавчим кодексом України.".

3. В Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР від 12.01.1961 - 1961 р., N 2, стаття):

1) частину першу статті 162 викласти в новій редакції такого змісту: "Побачення родичів або інших осіб з заарештованим надається адміністрацією установи, де він утримується, з одночасним письмовим повідомленням слідчого, органу дізнання або суду, які провадять справу. Тривалість побачення встановляється від однієї до чотирьох годин. Побачення надається до чотирьох разів на тиждень.".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос