Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реформировании и совершенствовании разрешительной системы в сфере охраны окружающей природной среды, рационального и неистощающего использования природных ресурсов и экологической безопасности, уменьшения регуляторного давления на субъектов хозяйствования

Проект закона Украины от 09.09.2011 № 9139
Дата рассмотрения: 04.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) у статті 13:

у частині другій слова "Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, районні, обласні ради, органи виконавчої влади";

частину третю викласти в такій редакції:

"Органами виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та інші органи відповідно до закону";

2) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:

"7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, на розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду";

3) у частині першій статті 15:

пункт 7 виключити;

доповнити пунктами 71 - 72 такого змісту:

"71) видача дозволів на розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

72) видача дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі)";

4) у частині першій статті 16:

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) погодження клопотань щодо використання поверхневих вод";

доповнити пунктом 91 такого змісту:

"91) видача дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі)";

5) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими державними органами відповідно до закону";

6) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів.

Розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти здійснюється юридичними особами згідно з дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, строком на п'ять років.

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скидання у водні об'єкти, та затверджуються:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення.

Якщо скидання забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об'єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і перелік таких речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України";

7) доповнити статтею 381 такого змісту:

"Стаття 381. Видача дозволу на розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

Строк видачі дозволу на розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2) виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів, недостовірних відомостей;

3) відсутність власної акредитованої лабораторії для проведення аналізу якості стічних вод або договору про виконання зазначених робіт з відповідною акредитованою лабораторією;

4) відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження розробника нормативів.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення розробника проектів нормативів із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення розробника проектів нормативів;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) порушення вимог щодо розроблення проектів нормативів;

5) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається розробнику нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі";

8) статті 49, 55, 86 і 106 викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі використання води водних об'єктів місцевого значення;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного та місцевого значення.

Видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за клопотанням водокористувача з обґрунтуванням потреби у воді, погодженим з:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, - у разі використання поверхневих вод;

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, - у разі використання підземних вод;

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, - у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Строк видачі погодження клопотання водокористувача або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 15 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу, погодження клопотання є:

1) подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, погодження клопотання, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу, погодження клопотання є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу, погодження клопотання є їх втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, на підставах, визначених статтею 55 цього Кодексу.

Погодження клопотання анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення водокористувача із заявою про анулювання погодження;

2) припинення господарської діяльності водокористувача;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Видача погодження клопотання та дозволу, їх переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Порядок погодження клопотання та видачі дозволу на спеціальне водокористування затверджується Кабінетом Міністрів України.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя зазначені ліміти можуть бути зменшені органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, без його коригування.

Спеціальне водокористування є платним";

"Стаття 55. Підстави для припинення дії дозволу (права) на спеціальне водокористування

Дозвіл на спеціальне водокористування припиняється шляхом його анулювання у разі:

1) якщо немає потреби у спеціальному водокористуванні;

2) припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, яка є власником дозволу;

3) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

4) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;

5) необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;

6) анулювання погодження клопотання;

7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання";

"Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду

На землях водного фонду на підставі дозволу можуть проводитися будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій.

Порядок і місце проведення робіт на землях водного фонду визначаються відповідно до проектів.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі органами виконавчої влади відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) порушення умов, передбачених дозволом;

5) анулювання погодження дозволу на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, передбаченого законом;

6) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу залежить від строку, необхідного для проведення відповідних робіт та визначеного проектною документацією, але не може перевищувати семи років. Якщо суб'єкт господарювання не закінчує проведення робіт у передбачений дозволом строк, він подає до органу, що видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності продовження проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути продовжений не більш як один раз.

Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, та з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інфраструктури.

Строк видачі такого погодження або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі погодження є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для видачі дубліката погодження є його втрата або пошкодження.

Видача погодження або його дубліката здійснюється на безоплатній основі.

Погодження анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;

2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Порядок видачі погодження встановлюється Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 106. Проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду

Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду виконуються суб'єктами господарювання на підставі відповідного дозволу та погодженої проектно-кошторисної документації на проведення таких робіт відповідно до закону.

Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за наявності погодженої проектно-кошторисної документації і є підставою для фінансування цих робіт.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3) виконання спеціальних робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я працівників чи населення.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) виконання спеціальних робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для життя і здоров'я працівників чи населення;

5) порушення особливих умов, передбачених дозволом, або вимог закону;

6) якщо суб'єкт господарювання протягом 180 календарних днів з початку строку дії дозволу не приступив до проведення відповідних робіт;

7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається строком на один рік.

У дозволі зазначаються особливі умови спорудження експлуатаційних свердловин на воду, які є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання";

9) у тексті Кодексу слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

1) у статті 69:

частину першу після слів "що видається" доповнити словами "переоформляється, видається дублікат, анулюється";

частину другу після слів "головного користування" доповнити словами "(лісорубний квиток)";

частину третю після слів "лісових ресурсів" доповнити словами "(лісовий квиток)";

частину п'яту після слів "Спеціальний дозвіл" доповнити словами "(лісорубний квиток)";

доповнити частинами десятою - п'ятнадцятою такого змісту:

"Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування, проведення інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства, встановлюється з дати його видачі, але не раніше 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 квітня року, наступного за роком рубки. У період з 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 січня року рубки виконуються підготовчі роботи.

Строк дії спеціального дозволу на інші види спеціального використання лісових ресурсів встановлюється власником лісів або постійним лісокористувачем.

У разі настання стихійного лиха або з інших причин, що унеможливлюють заготівлю деревини, строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубного квитка) подовжується не більш як на три місяці органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

2) у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства", "орган виконавчої влади з питань лісового господарства", "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

3. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2000 р., N 5, ст. 34):

1) у статті 16:

у частині другій слова "спеціально уповноважені на те" виключити;

у частині третій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) частину першу статті 35 викласти в такій редакції:

"Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та іншими органами виконавчої влади відповідно до закону";

3) у частині другій статті 53 слова "та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" виключити;

4) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:

"Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, що видається відповідно до Закону України "Про відходи";

5) у тексті Закону слова "спеціально уповноважені державні органи", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити відповідно словами "державні органи", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку.

4. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 5, ст. 74; N 43, ст. 420; 2007 р., N 2, ст. 10; 2010 р., N 30, ст. 394; 2011 р., N 11, ст. 69):

1) у частині третій статті 4:

після слів "що видається" доповнити словом "одноразово";

доповнити реченням такого змісту: "Строк дії дозволу становить шість місяців";

2) доповнити статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився

Строк видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився (далі - дозвіл), або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше десяти днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із установленим вичерпним переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

5) порушення умов, передбачених дозволом.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі";

3) абзац сьомий частини першої статті 161 викласти в такій редакції:

"видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився";

4) частину першу статті 162 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився";

5) абзац сьомий частини першої статті 163 викласти в такій редакції:

"погодження дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився";

6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2010 р., N 10, ст. 107; 2011 р., N 23, ст. 160):

1) доповнити статтями 71 і 72 такого змісту:

"Стаття 71. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами

Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб'єкту господарювання, є дозвіл та погодження.

Дозвіл видається:

а) місцевою державною адміністрацією:

на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території;

на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території;

б) органом місцевого самоврядування:

на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на території селища або міста;

на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на території селища або міста;

в) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

на зберігання та видалення відходів.

Дозволи на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами, на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами, на здійснення операцій у сфері поводження з відходами видаються строком на два роки, крім дозволу на зберігання та видалення відходів, який видається строком на сім років.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу або погодження;

2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

5) порушення умов, передбачених дозволом.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Стаття 72. Видача погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів

Строк видачі погодження або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк дії погодження становить шість місяців.

Підставою для відмови у видачі погодження є:

1) подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення погодження є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката погодження є його втрата або пошкодження.

Погодження анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;

2) припинення юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано погодження;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого погодження недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання погодження надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія погодження припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання погодження здійснюються безоплатно";

2) у статті 23:

у частині першій:

в абзаці першому слова "та його органів на місцях" виключити;

у пункті "а" слова "спеціально уповноважених" виключити;

пункти "б", "д", "ї" виключити;

пункти "ж" та "і" після слів "поводження з" доповнити словом "небезпечними";

у пункті "и" після слова "розміщення" доповнити словом "небезпечних";

у пункті "н" слова "державною санітарно-епідеміологічною службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

у частині другій слова "його органи на місцях здійснюють" замінити словом "здійснює";

3) у пунктах "в" і "г" статті 24 слова "санітарно-гігієнічної експертизи" замінити словами "санітарно-епідеміологічної експертизи";

4) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:

"Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до закону";

5) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ядерної безпеки" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань контролю у сфері безпеки використання ядерної енергії" у відповідному відмінку, а слова "спеціально уповноважені" виключити.

6. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198; 2009 р., N 30, ст. 428):

1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:

"об'єкти рослинного світу - дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини та їх частини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання";

2) доповнити статтею 101 такого змісту:

"Стаття 101. Видача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення (крім лісових ресурсів загальнодержавного значення) видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

3) невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;

4) порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.

Підставою для переоформлення дозволу є:

1) зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи чи фізичної особи - підприємця;

2) зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;

5) перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;

6) нецільового використання природних рослинних ресурсів;

7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення видається строком на шість місяців";

3) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу здійснюються на підставі дозволу або сертифіката.

На підставі дозволу здійснюється:

1) ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України;

2) ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, включених у додаток I до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

3) вивезення за межі України об'єктів рослинного світу, включених у додатки II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

4) ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об'єктів;

5) ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об'єктів рослинного світу.

На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, включених у додатки I, II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, у таких випадках:

1) вивезення за межі України об'єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);

2) ввезення в Україну об'єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, яке не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

3) засвідчення країни походження об'єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);

4) підтвердження права власності на об'єкт рослинного світу до дня набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу або сертифіката здійснюються на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, якщо центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:

1) подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

3) негативний висновок наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу.

Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:

1) зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

2) зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.

Дозвіл або сертифікат анулюється органом, що його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу або сертифіката;

2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;

5) порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті.

Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу або сертифіката становить для:

дозволів - шість місяців;

реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців;

сертифіката про походження - один рік.

Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин

Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли, та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються юридичними або фізичними особами без отримання дозволу в межах території України.

Порядок інтродукції та акліматизації рослин розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

4) у другому реченні статті 34 слова "за дозволами спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади" замінити словами "без дозволу";

5) текст статті 36 викласти в такій редакції:

"Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, місцевими державними адміністраціями, іншими органами виконавчої влади відповідно до закону";

6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "Головна державна інспекція з карантину рослин України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральні органи виконавчої влади", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідному відмінку.

7. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252; 2004 р., N 36, ст. 434; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

1) у статті 11:

у частині третій слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я", замінити словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";

у частині четвертій слова "територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я" замінити словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";

частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:

"Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, який керує устаткуванням, контролює його або забезпечує технічне функціонування.

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та ведення обліку суб'єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

частину сьому виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";

частину дев'яту виключити;

2) доповнити статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Строк видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 45 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Орган, що видав дозвіл, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Орган, що видав дозвіл, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу зобов'язаний видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення умов, передбачених дозволом;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається строком на сім років.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі";

3) у статті 14 слова "і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів" виключити, а слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

4) доповнити статтею 161 такого змісту:

"Стаття 161. Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях

Строк видачі дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, спрямована на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях;

порушення умов, передбачених дозволом;

виникнення пов'язаних із зміною атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я населення.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, видається строком на один рік";

5) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами чи речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до вимог Закону України "Про відходи";

6) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:

"Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими органами виконавчої влади відповідно до закону";

7) у тексті Закону слова "громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" у всіх відмінках замінити відповідно словами "фізичні особи - підприємці", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

8. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30, ст. 428):

1) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

"Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, їх територіальні органи, інші органи виконавчої влади відповідно до закону";

2) у статті 17:

у першому реченні частини третьої слова "чи іншими документами" виключити;

доповнити частинами четвертою - десятою такого змісту:

"Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - на використання об'єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім водних біоресурсів), у межах території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України (крім мисливських видів тварин), на використання немисливських видів тварин, видів тварин, занесених до Червоної книги України, з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою;

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків, а також селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства - на використання водних біоресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства - на добування кабанів, ланей, оленів європейських та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, борсуків, ондатр, куниць лісових та кам'яних, норок американських, на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об'єктів природно-заповідного фонду), лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини.

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною ціллю (якщо це не пов'язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.

Строк видачі дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, на умовах і підставах, встановлених статтею 19 цього Закону, та у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається строком на шість місяців, крім дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів, який видається строком на п'ять років";

3) у частині другій статті 31 слова "чи іншим документом" та "чи інший документ" виключити;

4) статті 45, 46, 50 і 53 викласти в такій редакції:

"Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин

Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин дозволяється з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо досягти в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Видача дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;

відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення правил утримання тварин;

визнання дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видається на необмежений строк.

Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи та організації проводять дослідження з питань штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Стаття 46. Зоологічні колекції

Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Видача дозволу на створення і поповнення зоологічної колекції, переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;

відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання- юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення правил утримання тварин;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

порушення умов і правил спеціального використання об'єктів тваринного світу.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається на необмежений строк.

Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність і мають загальнодержавне значення, підлягають державному обліку.

Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

"Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин

Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків з дозволу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері мисливського господарства та полювання та у сфері рибного господарства.

Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин, а також його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність результатів наукового дослідження щодо збереження та відтворення об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

порушення умов і правил спеціального використання об'єктів тваринного світу.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається на необмежений строк.

Самовільне переселення, акліматизація і схрещування диких тварин забороняються.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які утримують або розводять у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до запобігання виходу цих тварин у природне середовище";

"Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюються на підставі дозволу або сертифіката.

На підставі дозволу здійснюється:

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, включених у додаток I до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, включених у додатки II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об'єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.

На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Сертифікат видається з метою:

організації за межами України пересувних виставок об'єктів тваринного світу (сертифікат на пересувну виставку);

вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (сертифікат на реекспорт);

ввезення в Україну об'єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, яке не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

засвідчення країни походження об'єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);

засвідчення права власності на об'єкт тваринного світу до набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката здійснюється на безоплатній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - щодо об'єктів тваринного світу;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, - щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції.

Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, якщо центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

негативний висновок наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.

Дозвіл або сертифікат анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл чи сертифікат;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;

порушення умов і правил спеціального використання об'єктів тваринного світу.

Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:

дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України (крім об'єктів тваринного світу, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення), - шість місяців;

дозволу на вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - шість місяців;

дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об'єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, - шість місяців;

дозволу на ввезення об'єктів тваринного світу, включених у додаток I до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - дванадцять місяців;

дозволу або сертифіката на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, які є частиною цирку або пересувної виставки і належать до видів, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - дванадцять місяців;

дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі осетрових риб та виробленої з них продукції - до кінця поточного року;

сертифіката на пересувну виставку - три роки;

сертифіката про походження - дванадцять місяців;

реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців.

Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом";

5) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:

"Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового та мисливського господарства, іншими державними органами відповідно до закону";

6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань санітарної медицини", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ветеринарної медицини", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства та полювання", "органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральні органи виконавчої влади", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

9. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 201; 2009 р., N 19, ст. 259):

1) у частині першій статті 8 слова "спеціально уповноважені на це" виключити;

2) у статті 19:

після частини першої доповнити вісьма новими частинами такого змісту:

"Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше десяти днів з дня прийняття рішення Національної комісії з питань Червоної книги України.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність обґрунтування наукової установи відповідного профілю щодо обсягу спеціального використання об'єктів, занесених до Червоної книги України;

негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об'єктів, занесених до Червоної книги України.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;

порушення норм і правил використання природних ресурсів;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл видається строком на шість місяців".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;

у частині одинадцятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

10. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2010 р., N 9, ст. 76):

1) доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

Строк видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту;

відсутність умов для утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення умов утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на утримання диких тварин у напіввільних умовах чи неволі видається на необмежений строк";

3) частину першу статті 20 після слів "мисливських тварин" доповнити словами "що видається відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання";

4) у статті 25:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину";

частину третю виключити;

5) у статті 26:

частину третю викласти в такій редакції:

"Робота з експериментальними тваринами проводиться за наявності дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами";

частину четверту виключити;

6) доповнити статтею 261 такого змісту:

"Стаття 261. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

Строк видачі дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність акредитованого обладнання для роботи з експериментальними тваринами.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

порушення умов утримання експериментальних тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається на необмежений строк";

7) в абзаці третьому частини другої статті 28 слова "та ветеринарної медицини" виключити;

8) абзац п'ятий статті 29 виключити;

9) у статті 30:

у назві слова "центрального органу" замінити словами "центральних органів";

абзац перший викласти в такій редакції:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать";

абзац четвертий виключити;

10) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

11. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90):

1) у статті 9:

у назві слова "державного управління" виключити;

абзац четвертий виключити;

3) абзац третій частини третьої статті 14 виключити;

4) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері здійснення господарської діяльності під час поводження з ГМО

Дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань), на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей, на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі видаються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк розгляду заяви та відповідних документів для видачі дозволів, зазначених у частині першій цієї статті, або відмови у їх видачі становить не більше 45 днів з дня подачі документів.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);

відсутність протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробовувань) (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);

отримання наукової інформації про небезпеку ГМО для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

отримання наукової інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо впливу ГМО на здоров'я людини та навколишнє природне середовище в напрямі його підвищення;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

порушення умов, визначених у дозволі.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні ГМО, виданого державою-імпортером, або дозволу на транзитне переміщення ГМО, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення через територію іноземної держави), крім дозволу на проведення державної апробації (випробувань) ГМО у відкритій системі, який діє протягом строку проведення державної апробації (випробувань) ГМО, але не більш як п'ять років.

Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Розмір тарифів на проведення експертиз, які є підставою для видачі зазначених дозволів, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос