Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эмиссии и обращения ценных бумаг

Проект закона Украины от 08.09.2011 № 9125
Дата рассмотрения: 08.09.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії та обігу цінних паперів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Перше речення частини першої статті 198 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) викласти у такій редакції: "Особа, що розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом.".

2. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 465, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 8, ст. 51, N 29, ст. 392; із змінами, внесеними Законами України від 21 квітня 2011 року N 3265-VI і N 3267-VI):

1) статтю 3 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах регулювання діяльності, яка провадиться на підставі виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

2) пункт 3 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:

"3) андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо відчуження цінних паперів у процесі їх розміщення за дорученням, від імені та за рахунок емітента;";

3) частину другу статті 7 доповнити пунктами 373 - 376 такого змісту:

"373) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку;

374) погоджує кандидатів на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;

375) погоджує придбання особою акцій (часток, паїв) фондової біржі або депозитарію у разі, коли з урахуванням кількості акцій (часток, паїв), які належать їй та її афілійованим особам, частка такої особи становитиме понад 50 відсотків статутного капіталу фондової біржі або депозитарію;

376) погоджує статут та внутрішні правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;";

4) пункт 20 статті 8 викласти у такій редакції:

"20) вести облік, встановлювати вимоги та здійснювати сертифікацію програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку;".

3. Частину першу статті 10 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2010 р., N 38, ст. 505) доповнити абзацом такого змісту:

"Фізична особа не може бути власником акцій депозитарію.".

4. Пункт 4 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 5, ст. 30, N 17, ст. 117; 2009 р., N 14, ст. 181) викласти у такій редакції:

"4) купує (крім купівлі в емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку;".

5. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р., N 12, ст. 100, N 43, ст. 414; 2007 р., N 2, ст. 15; 2010 р., N 2-3, ст. 11, N 29, ст. 392; 2011 р., N 19-20, ст. 142, N 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 15 лютого 2011 року N 3024-VI):

1) в абзаці другому статті 2 слова "на первинному ринку цінних паперів" замінити словами "цінних паперів у емітента";

2) у частині шостій статті 33:

у першому реченні слова "на первинному ринку" замінити словами "першим власникам";

у другому реченні слова "акцій або" виключити;

3) частину першу статті 62 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) центральному апарату і територіальним органам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на їх письмову вимогу стосовно операцій з цінними паперами, що здійснюються конкретною юридичною або фізичною особою за певний період часу.".

6. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 17, ст. 236, N 49, ст. 733; 2010 р., N 34, ст. 486, N 38, ст. 505; 2011 р., N 10, ст. 65, N 23, ст. 160):

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) афілійовані особи - юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою або обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім'ї фізичної особи (чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їх чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім'ї та юридична особа, якщо така фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

2) викуп цінних паперів - придбання емітентом або особою, що видала цінний папір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів;

3) випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

4) делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру організатора торгівлі у разі, коли вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу через організатора торгівлі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі;

5) емісія - сукупність дій емітента, які проводяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

6) індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку;

7) індосант - власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), що вчиняє індосамент;

8) контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, зокрема шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;

9) котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу;

10) лістинг - сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі;

11) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер (код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;

12) обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії;

13) перший власник - особа, яка набула право власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, що видала цінний папір, чи андеррайтера у процесі емісії;

14) погашення цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів щодо припинення обігу боргових емісійних цінних паперів, виплати їх власникам номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг) у строки, передбачені проспектом емісії цінних паперів, та анулювання цінних паперів;

15) проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про емітента та умови розміщення цінних паперів, зокрема спосіб розміщення, порядок і строки укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, ціну (порядок визначення ціни), за якою здійснюватиметься відчуження цінних паперів першим власникам, порядок, строки і форму оплати цінних паперів першими власниками, розмір доходу за цінним папером, порядок, строки і форму його виплати та погашення цінних паперів, можливість викупу, дострокового погашення цінних паперів та іншу інформацію, визначену законодавством;

16) пруденційні нормативи - показники, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду, обов'язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку;

17) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб;

18) строк обігу облігацій - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії;

19) фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони).";

2) у статті 2:

у частині другій:

абзац перший після слова "емітенти" доповнити словами "або особи, що видали неемісійні цінні папери";

доповнити частину після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

"Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед їх власником. Особа, яка видала неемісійний цінний папір, зобов'язана повідомити про факт такої видачі Державну податкову службу України в установленому нею порядку.

Державна податкова служба України веде реєстр виданих неемісійних цінних паперів у встановленому нею порядку та забезпечує відкритий доступ до інформації, що міститься в такому реєстрі.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

в абзаці шостому слова "(діяльність реєстраторів та зберігачів)" замінити словами ", крім депозитаріїв";

частину третю виключити;

3) у статті 3:

у частині першій слова "умовами їх розміщення" замінити словами "проспектом їх емісії";

абзац перший пункту 2 частини п'ятої після слова "емітента" доповнити словами "або особи, яка видала неемісійний цінний папір,";

4) перше речення частини першої статті 5 викласти у такій редакції: "Особа, що розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом.";

5) у статті 6:

доповнити частину сьому абзацом такого змісту:

"Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється.";

в абзаці першому частини дев'ятої:

у другому реченні слова "умовою їх розміщення є" замінити словами "в проспекті їх емісії зазначається";

третє речення викласти у такій редакції: "Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії.";

6) у статті 7:

у частині першій слова "умовами розміщення облігацій" замінити словами "проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)", а слова "не передбачено умовами розміщення" - словами "не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)";

у частині третій:

в абзаці третьому слова "умовами розміщення таких облігацій" замінити словами "проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)";

у другому реченні абзацу четвертого після слів "вартістю облігації" доповнити словом ", яка", а слова "погашення і" замінити словом "погашення,";

у другому реченні частини четвертої слова "умовами розміщення облігацій, якими" замінити словами "проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), яким";

у частині п'ятій слова "умов розміщення облігацій" замінити словами "проспекту емісії (для державних облігацій України - умов їх розміщення)";

у першому реченні частини шостої слова "умовами розміщення облігацій" замінити словами "проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення),";

у частині дев'ятій слова "умовами їх розміщення" замінити словами "проспектом емісії відповідного випуску облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)";

7) у частині четвертій статті 8 слова "Умови розміщення облігацій, що розміщуються" замінити словами "Проспект емісії облігацій, емісія яких здійснюється";

8) у частині третій статті 9 слова "умовами їх розміщення" замінити словами "проспектом емісії облігацій відповідного випуску";

9) у третьому реченні абзацу третього частини четвертої, частині п'ятій і абзаці другому частини сьомої статті 10 слово "випуску" замінити словом "розміщення";

10) у статті 12:

абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:

"Строк, протягом якого здійснюється укладення цивільно-правових договорів з першими власниками щодо відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується.";

у частині п'ятій слова "цінних паперів" виключити;

у частині шостій слово "розміщення," виключити;

11) у статті 13:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним цінним папером, який видається на певний строк (під проценти, передбачені умовами його видачі).

Ощадні (депозитні) сертифікати існують виключно у документарній формі.";

у частині третій слова "у документарній формі" виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Перехід права власності на ощадні (депозитні) сертифікати здійснюється шляхом вчинення індосаменту.

Ощадний (депозитний) сертифікат вважається:

ордерним цінним папером у разі, коли останній індосамент є повним (іменним);

цінним папером на пред'явника у разі, коли останній індосамент є бланковим (на пред'явника).

Індосант не відповідає за невиконання банком зобов'язань за ощадним (депозитним) сертифікатом.";

12) у статті 16:

абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:

"Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами діяльності забороняється, крім:

провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

надання професійним учасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, а також щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір;

здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління іпотечним покриттям.";

у частині четвертій слова "щонайменше в одній саморегулівній організації" замінити словами "в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку";

13) у статті 17:

у частині першій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим Законом.";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на провадження дилерської діяльності.";

абзац перший частини другої після слова "зокрема" доповнити словами "на підставі";

абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:

"4. Андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо відчуження цінних паперів у процесі їх розміщення за дорученням, від імені та за рахунок емітента.";

в абзаці п'ятому частини сьомої слова "обрану ним фондову біржу" замінити словами "одну обрану ним фондову біржу, членом якої він є,";

частини восьму - десяту замінити частинами такого змісту:

"8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами (торговець цінними паперами є стороною такого правочину), крім випадків:

розміщення емітентом власних цінних паперів;

викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;

проведення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;

внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;

дарування цінних паперів;

спадкування та правонаступництва цінних паперів;

вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;

вчинення правочинів у процесі приватизації.

9. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця цінними паперами, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті, є нікчемними.

Правочини, що вчиняються між торговцями цінними паперами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.";

14) частину другу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

"Фізична особа не може бути власником акцій (часток, паїв) у статутному капіталі фондової біржі.";

15) у статті 27:

частину першу після слів "Ліцензійні умови" доповнити словами "провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами", а після слів "під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку," - словами "вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення,";

доповнити статтю частинами другою - четвертою такого змісту:

"2. Професійні учасники фондового ринку зобов'язані:

дотримуватися пруденційних нормативів, перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік пруденційних нормативів встановлюється щодо кожного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

подавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку розрахунок показників, які підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо відповідного виду професійної діяльності в порядку та у строки, що визначені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Кандидати на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв погоджуються з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Кандидат на посаду керівника фондової біржі та депозитарію повинен відповідати вимогам, установленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки. При цьому за останні два роки провадження кандидатом діяльності на фондовому ринку щодо нього не повинні бути виявлені факти анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами та кандидат не повинен бути керівником професійного учасника фондового ринку, що ліквідований за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку.

4. У разі коли особа разом із своїми афілійованими особами має намір придбати акції (частки, паї) фондової біржі або депозитарію, що з урахуванням кількості акцій (часток, паїв), які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть понад 50 відсотків статутного капіталу фондової біржі або депозитарію, така особа зобов'язана отримати попереднє письмове погодження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Для отримання зазначеного погодження така особа подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі про фінансовий стан та ділову репутацію майбутнього власника контрольного пакета акцій (часток, паїв) фондової біржі або депозитарію.

У разі коли нерезидент разом із своїми афілійованими особами став власником понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу фондової біржі або депозитарію, статут та внутрішні правила (зміни до них) такої фондової біржі або депозитарію погоджуються з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.";

16) статтю 28 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів

1. Публічне розміщення цінних паперів - спосіб розміщення цінних паперів, що передбачає їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим шляхом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб. Емісія цінних паперів шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про публічне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

3) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред'явника;

4) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;

5) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів;

6) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

7) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред'явника;

9) розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів;

10) укладення цивільно-правових договорів з першими власниками;

11) затвердження результатів публічного розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі публічного розміщення цінних паперів у документарній формі;

13) затвердження змін до статуту публічного акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів публічного розміщення акцій;

14) реєстрація змін до статуту публічного акціонерного товариства в органах державної реєстрації;

15) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;

16) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;

17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

18) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів.

2. Приватне розміщення цінних паперів - спосіб розміщення цінних паперів, що передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої письмової пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100 (для акцій публічного акціонерного товариства -акціонерам такого товариства, а також заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100). Емісія цінних паперів шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про приватне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред'явника;

3) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів;

4) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів;

5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;

6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред'явника;

7) реалізація власником акцій свого переважного права на придбання акцій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8) укладення цивільно-правових договорів з першими власниками;

9) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

10) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;

11) затвердження змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;

12) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної реєстрації;

13) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;

14) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;

15) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів емітентом приймається рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту протоколу встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента.

4. Перше розміщення акцій акціонерного товариства є виключно приватним серед засновників.

5. Реквізити тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів та свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

17) у статті 30:

абзац четвертий частини третьої викласти у такій редакції:

"дати початку та закінчення укладення цивільно-правових договорів з першими власниками;";

у частині сьомій слова "початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів" замінити словами "дати початку укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії цінних паперів";

в абзаці першому частини восьмої:

у першому реченні слова "початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів" замінити словами "дати початку укладення цивільно-правових договорів з першими власниками";

у другому реченні слова "строків відкритого (публічного) розміщення цінних паперів" замінити словами "дати початку укладення цивільно-правових договорів з першими власниками";

у частині дев'ятій слова "відкрите (публічне) розміщення цінних паперів" замінити словами "укладення цивільно-правових договорів з першими власниками";

18) у статті 32:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Під час приватного розміщення цінних паперів цивільно-правові договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії цінних паперів, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення.";

в абзаці другому частини п'ятої слова "завершення розміщення цінних паперів" замінити словами "завершення укладення цивільно-правових договорів з першими власниками", а слова "результати розміщення цінних паперів" - словами "результати їх укладення";

19) у статті 33:

у частині першій:

в абзаці першому слова "Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів" замінити словами "Укладення цивільно-правових договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення цінних паперів";

доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Публічне акціонерне товариство зобов'язане здійснювати публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на фондовій біржі.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

частини другу і третю викласти у такій редакції:

"2. Забороняється укладати цивільно-правові договори з першими власниками у разі публічного розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону.

3. У разі публічного розміщення цінних паперів цивільно-правові договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів.";

у першому реченні частини шостої слова "відкрито (публічно)" замінити словом "публічно";

в абзаці другому частини сьомої слова "завершення розміщення цінних паперів" замінити словами "укладення цивільно-правових договорів з першими власниками", а слова "результати розміщення цінних паперів" - словами "результати їх укладення";

20) абзац другий частини шостої статті 35 виключити;

21) у статті 36:

у частині п'ятій слова "розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії" замінити словами "укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, визначеного проспектом емісії цінних паперів";

у тексті статті слова "відкрите (публічне)" у всіх відмінках виключити;

22) у частині першій статті 38 слово "розміщення," виключити;

23) в абзаці п'ятому частини третьої статті 40 слово "розміщення" замінити словами "спосіб розміщення";

24) у частині першій статті 42:

в абзаці четвертому слова ", Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"на письмову вимогу центрального апарату і територіальних органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - стосовно операцій з цінними паперами, що здійснюються конкретною юридичною або фізичною особою за певний період часу, в тому числі інформація, що становить банківську таємницю.";

25) у тексті Закону слова "відкрите (публічне) розміщення" та "закрите (приватне) розміщення" в усіх відмінках замінити відповідно словами "публічне розміщення" та "приватне розміщення" у відповідному відмінку, а слова "відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення" словами - "публічного та приватного їх розміщення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Фондова біржа та/або депозитарій зобов'язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом здійснити викуп акцій (часток, паїв), які належать фізичним особам у статутному капіталі біржі та/або депозитарію, а фізична особа зобов'язана здійснити відчуження зазначених акцій (часток, паїв) на користь відповідної біржі та/або депозитарію.

Викуп акцій (часток, паїв) у акціонера (учасника) здійснюється за ринковою вартістю, яка визначається:

за біржовим курсом - для акцій, які включені до біржового списку фондової біржі;

за вартістю, визначеною незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, - для акцій, які не включені до біржового списку фондової біржі, та для часток і паїв.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос