Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Фонде гарантирования инвестиций на фондовом рынке

Проект закона Украины от 23.08.2011 № 9069
Дата рассмотрения: 23.08.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку

Цей Закон встановлює засади функціонування Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку (далі - Фонд), порядок здійснення компенсаційних виплат інвесторам, які втратили свої кошти та/або цінні папери внаслідок недоступності інвестицій.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) інвестиції - кошти та/або цінні папери, передані торговцю цінними паперами на підставі договору про управління цінними паперами, а також кошти, вкладені у цінні папери інституту спільного інвестування, емісія яких була здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення. До інвестицій не включається прибуток, який отриманий або може бути отриманий в результаті здійснення інвестицій;

2) інвестор - фізична особа, яка передала торговцю цінними паперами кошти та/або цінні папери на підставі договору про управління цінними паперами, а також фізична особа - власник цінних паперів інституту спільного інвестування, емісія яких була здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення;

3) контроль - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного (складеного) капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальна сума голосів, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, яких контролює така фізична особа або члени її сім'ї;

4) недоступність інвестицій - неможливість повернення інвестицій інвестору відповідно до умов договору або невиконання визначених проспектом емісії зобов'язань інститутом спільного інвестування, яка настає у разі недостатності коштів учасника Фонду, та за умови настання одного з таких випадків:

набрання чинності рішенням щодо анулювання ліцензії учасника Фонду, крім випадків анулювання ліцензії за заявою учасника Фонду;

порушення учасником Фонду або компанією з управління активами, що здійснює управління активами корпоративного інвестиційного фонду - учасника Фонду законодавства щодо напрямів використання інвестицій або вимог інвестиційної декларації чи іншого документа, що визначає напрями використання інвестицій;

прийняття рішення про ліквідацію строкового інституту спільного інвестування раніше закінчення строку, на який він створений;

порушення провадження у справі про банкрутство учасника Фонду;

нездійснення інститутом спільного інвестування відкритого або інтервального типу, емісія цінних паперів якого здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення викупу таких цінних паперів у разі отримання від інвестора заявки на викуп;

5) офіційне друковане видання - одне з офіційних друкованих видань Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

Стаття 2. Учасники Фонду

1. Учасниками Фонду є:

1) торговці цінними паперами, які отримали ліцензію на провадження діяльності з управління цінними паперами;

2) компанії з управління активами, що здійснюють управління активами пайового інвестиційного фонду, емісія інвестиційних сертифікатів якого здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення;

3) корпоративні інвестиційні фонди, емісія акцій яких здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення.

2. Участь у Фонді торговців цінними паперами, що отримали ліцензію на провадження діяльності з управління цінними паперами, та компаній з управління активами, які здійснюють управління активами пайового інвестиційного фонду, емісія інвестиційних сертифікатів якого здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення, та корпоративних інвестиційних фондів, емісія акцій яких здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення, є обов'язковою.

Торговці цінними паперами не мають права провадити діяльність з управління цінними паперами, якщо вони не є учасниками Фонду.

Компанії з управління активами можуть створити пайовий інвестиційний фонд, емісія інвестиційних сертифікатів якого здійснюватиметься шляхом публічного (відкритого) розміщення у разі, коли такі компанії з управління активами є учасниками Фонду.

Корпоративні інвестиційні фонди не мають права здійснювати публічне (відкрите) розміщення своїх акцій, якщо вони не є учасниками Фонду.

3. Учасники Фонду зобов'язані сплачувати поточні внески до Фонду.

Стаття 3. Виключення із складу учасників Фонду

1. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління цінними паперами або ліцензії на провадження діяльності з управління активами наглядова рада Фонду приймає рішення про виключення із складу учасників Фонду торговця цінними паперами або компанії з управління активами, ліцензію яких анульовано.

У разі анулювання свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування наглядова рада Фонду приймає рішення про виключення із складу учасників Фонду такого корпоративного інвестиційного фонду.

2. Фонд протягом трьох робочих днів повідомляє торговцю цінними паперами, компанії з управління активами або корпоративному інвестиційному фонду про виключення його із складу учасників Фонду.

3. Виключення торговця цінними паперами із складу учасників Фонду не позбавляє інвесторів права на компенсаційні виплати у разі настання недоступності інвестицій відповідно до цього Закону, якщо інвестиції здійснені до дати опублікування в офіційному друкованому виданні інформації про анулювання ліцензії.

Виключення компанії з управління активами із складу учасників Фонду не позбавляє інвесторів права на компенсаційні виплати у разі настання недоступності інвестицій відповідно до цього Закону, якщо інвестиції здійснені до дати опублікування в офіційному друкованому виданні інформації про анулювання ліцензії.

Виключення корпоративного інвестиційного фонду із складу учасників Фонду не позбавляє інвесторів права на компенсаційні виплати у разі настання недоступності інвестицій відповідно до цього Закону за умови, що інвестиції здійснені до дати опублікування в офіційному друкованому виданні інформації про анулювання ліцензії.

Стаття 4. Гарантії за інвестиціями

1. Фонд гарантує проведення компенсаційних виплат виключно інвесторам, що втратили інвестиції внаслідок настання їх недоступності, у розмірі неповернутих інвестицій, але не більш як максимальний розмір компенсаційних виплат.

Максимальний розмір компенсаційних виплат становить 20 тис. гривень за кожним фактом недоступності інвестицій.

Максимальний розмір компенсаційних виплат може бути збільшено за рішенням наглядової ради Фонду в разі достатності коштів Фонду для проведення таких виплат і повинен бути однаковим для всіх інвесторів.

2. Компенсаційні виплати проводяться виключно у гривнях.

У разі коли інвестиції були здійснені у вигляді емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі, розмір неповернутих інвестицій визначається на основі біржового курсу таких цінних паперів на дату здійснення інвестицій.

Якщо інвестиції були здійснені у вигляді неемісійних цінних паперів або емісійних цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, розмір неповернутих інвестицій визначається як номінальна вартість таких цінних паперів.

3. У разі нестачі активів Фонду для компенсаційних виплат інвесторам у розмірах, визначених цією статтею, вони проводяться в порядку, встановленому наглядовою радою Фонду, в міру надходження коштів до Фонду та пропорційно залишку не отриманих інвесторами компенсаційних виплат.

При цьому перша частина компенсаційних виплат проводиться в розмірі не менш як 2 тис. гривень протягом трьох місяців з моменту письмового звернення інвестора до Фонду про відшкодування втрачених інвестицій та подання документів, перелік яких встановлюється наглядовою радою Фонду. У разі коли розмір компенсаційних виплат перевищує 2 тис. гривень, наступна частина компенсаційних виплат розраховується та проводиться пропорційно залишку коштів, передбачених для компенсаційних виплат.

Стаття 5. Обмеження гарантії за інвестиціями

1. Фонд не проводить компенсаційні виплати у разі недоступності інвестицій, якщо такі інвестиції здійснені:

1) посадовими особами учасника Фонду, інвестиції якого стали недоступними;

2) працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які проводили протягом останніх трьох років аудиторські перевірки учасника Фонду, інвестиції якого стали недоступними;

3) особами, які здійснюють контроль за діяльністю учасника Фонду, інвестиції якого стали недоступними;

4) третіми особами, які діють від імені інвесторів, зазначених у цій статті.

Стаття 6. Інформація для інвесторів

1. Учасники Фонду зобов'язані:

1) розміщувати в усіх приміщеннях, до яких мають доступ інвестори, інформацію про участь у Фонді;

2) надавати інвесторам інформацію про порядок проведення компенсаційних виплат.

2. Фонд зобов'язаний двічі на рік опубліковувати в офіційному друкованому виданні реєстр учасників Фонду станом на 1 січня та 1 липня протягом місяця, що настає після зазначених строків.

3. Інформація про зміни, що відбулися в реєстрі учасників Фонду, додатково публікується в офіційному друкованому виданні протягом 14 календарних днів після внесення таких змін до реєстру, а також подається Комісії протягом трьох робочих днів у встановленому нею порядку.

4. Фонд повинен мати власний веб-сайт, на якому оприлюднюються:

1) звіти Фонду;

2) перелік учасників Фонду;

3) інформація про посадових осіб Фонду;

4) розмір компенсаційних виплат;

5) інша інформація відповідно до вимог, установлених Комісією.

Стаття 7. Подання Фонду інформації

1. Фонд має право одержувати від Комісії інформацію, необхідну для виконання ним функцій, передбачених цим Законом.

2. Комісія зобов'язана у тижневий строк інформувати Фонд про:

1) надання торговцю цінними паперами ліцензії на провадження діяльності з управління цінними паперами;

2) надання компанії з управління активами ліцензії на провадження зазначеної діяльності;

3) анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління цінними паперами;

4) анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами;

5) включення пайового інвестиційного фонду, емісія інвестиційних сертифікатів якого здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення, до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та про компанію з управління активами, яка створила відповідний пайовий інвестиційний фонд;

6) включення корпоративного інвестиційного фонду, емісія акцій якого здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення, до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

7) виключення інституту спільного інвестування, емісія цінних паперів якого здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення, з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

8) рішення Комісії, розпорядження, постанови, рішення уповноважених осіб Комісії щодо усунення порушень законодавства щодо напрямів використання інвестицій та/або вимог інвестиційної декларації чи іншого документа, що визначає напрями використання інвестицій, вчинених компанією з управління активами, що здійснює управління активами корпоративного або пайового інвестиційного фонду, емісія цінних паперів яких здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення.

3. Для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом, учасники Фонду зобов'язані подавати Фонду квартальну та річну інформацію, аудиторські висновки та документи, перелік яких визначається наглядовою радою Фонду.

Форми квартальної та річної інформації учасників Фонду, строки та порядок їх подання встановлюються наглядовою радою Фонду за погодженням із Комісією.

4. Посадові особи Фонду зобов'язані додержуватися вимог законодавства про нерозголошення інформації, одержаної від учасників Фонду.

Стаття 8. Подання Комісії інформації

1. Фонд подає Комісії інформацію про виконання або порушення виконання його учасниками цього Закону у строки, формі та порядку, що встановлені Комісією.

Розділ II ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ ТА ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ

Стаття 9. Правовий статус Фонду

1. Фонд є некомерційною самоврядною організацією, яка утворюється з метою гарантування інвестицій на фондовому ринку.

Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс та поточний рахунок у банку, печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією та законами України, іншими актами законодавства та діє на підставі положення про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку, яке затверджується наглядовою радою Фонду та погоджується Комісією.

2. Фонду забороняється провадити господарську та/або інвестиційну діяльність з метою отримання прибутку, крім діяльності, пов'язаної з розміщенням коштів Фонду з урахуванням вимог та обмежень, установлених статтями 20 і 22 цього Закону.

Зміна мети утворення Фонду не допускається.

Стаття 10. Ліквідація Фонду

1. Фонд може припинити свою діяльність виключно шляхом його ліквідації в установленому законом порядку.

2. Виділення юридичних осіб з Фонду забороняється.

3. Кошти, що залишилися після ліквідації Фонду, перераховуються до Державного бюджету України.

Стаття 11. Завдання та діяльність Фонду

1. Основним завданням Фонду є проведення за рахунок його активів компенсаційних виплат інвесторам, що втратили кошти та/або цінні папери внаслідок настання недоступності інвестицій.

2. Інші завдання Фонду:

1) акумулювання коштів, що надходять до Фонду із джерел, передбачених статтею 18 цього Закону;

2) подання Комісії пропозицій щодо зупинення дії ліцензії на провадження діяльності з управління цінними паперами, ліцензії на провадження діяльності з управління активами, зупинення розміщення (продажу) цінних паперів інституту спільного інвестування відповідно до статті 19 цього Закону;

3) роз'яснення інвесторам у засобах масової інформації їх прав, порядку реалізації та захисту таких прав;

4) надання інвесторам консультацій з питання діяльності Фонду;

5) налагодження співробітництва з відповідними організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Фонду;

6) інформування громадськості через засоби масової інформації про свою діяльність;

7) здійснення інших заходів, спрямованих на захист прав інвесторів.

Стаття 12. Контрольні функції Фонду

1. Фонд проводить перевірку розрахунків та здійснює контроль за повнотою і своєчасністю перерахування поточних внесків кожним учасником Фонду.

2. Правління Фонду має право брати участь у перевірках його учасників, що проводяться Комісією за ініціативою Фонду.

Рішення про залучення членів правління Фонду до проведення перевірок його учасників приймається Комісією.

Стаття 13. Нормативно-правові акти Фонду

1. Фонд видає нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції відповідно до завдань Фонду, визначених у статті 11 цього Закону, які є обов'язковими для виконання учасниками Фонду.

2. Нормативно-правові акти Фонду затверджуються рішенням наглядової ради Фонду та підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 14. Звітність Фонду

1. Двічі на рік Фонд публікує в офіційному друкованому виданні звіт про свою діяльність станом на 1 січня та на 1 липня поточного року.

2. Один раз на рік діяльність Фонду перевіряється незалежною аудиторською фірмою, яка визначається згідно з рішенням наглядової ради Фонду. Одна і та сама аудиторська фірма не може проводити перевірку діяльності Фонду більше ніж протягом трьох років підряд.

Аудиторська перевірка проводиться за рахунок коштів Фонду.

3. Фонд подає Комісії, саморегулівній організації торговців цінними паперами та саморегулівній організації компаній з управління активами:

квартальний звіт до 1 числа другого місяця кварталу, що настає за звітним періодом;

річний звіт (разом з аудиторським висновком) до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Звіт повинен містити інформацію про фінансове становище та результати проведених протягом року фінансових операцій Фонду та іншу інформацію, визначену Комісією.

4. Учасник Фонду може ініціювати проведення аудиторської перевірки Фонду. У такому разі оплата послуг аудитора (аудиторської фірми) здійснюється за рахунок учасника Фонду.

5. Річний звіт Фонду, достовірність якого повинна бути підтверджена висновком незалежної аудиторської фірми, підлягає опублікуванню в офіційному друкованому виданні та оприлюдненню на веб-сайті Фонду.

Стаття 15. Органи управління Фонду

1. Органами управління Фонду є наглядова рада і правління.

Стаття 16. Наглядова рада Фонду

1. Наглядова рада Фонду є вищим органом його управління.

2. До складу наглядової ради входять сім осіб.

Членом наглядової ради Фонду може бути громадянин України, який постійно проживає на території України, має вищу економічну чи юридичну освіту та досвід роботи за фахом не менш як п'ять років за місцем постійної роботи.

3. Наглядова рада Фонду формується шляхом делегування до її складу по одному представнику Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та Комісії, по два представники саморегулівної організації торговців цінними паперами та саморегулівної організації компаній з управління активами.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Комісія та саморегулівні організації, які делегують представників до складу наглядової ради Фонду, у будь-який момент можуть провести заміну свого представника.

4. Очолює наглядову раду Фонду голова, який обирається з числа її членів.

5. Строк повноважень члена наглядової ради Фонду становить п'ять років з урахуванням положень частини третьої і шостої цієї статті.

Член наглядової ради Фонду не має права передавати свої повноваження іншій особі.

6. Повноваження члена наглядової ради Фонду припиняються у разі:

1) подання членом наглядової ради письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

2) неможливості виконання обов'язків (у тому числі за станом здоров'я на підставі відповідної заяви);

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо такого члена наглядової ради;

4) припинення його громадянства України;

5) закінчення строку його повноважень;

6) його смерті або на підставі рішення суду про оголошення його померлим або визнання безвісно відсутнім;

7) прийняття рішення органом, який делегував його до складу наглядової ради Фонду.

7. Формою роботи наглядової ради Фонду є засідання, які скликаються її головою не рідше ніж раз на місяць.

Засідання наглядової ради Фонду є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як п'ять її членів.

Рішення наглядової ради Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як п'ять її членів.

8. Наглядова рада Фонду:

1) вирішує питання про проведення відповідно до цього Закону компенсаційних виплат;

2) затверджує положення про правління Фонду та структуру правління Фонду;

3) призначає на посаду та звільняє з посади голову та членів правління Фонду;

4) затверджує кошторис Фонду;

5) вносить до Комісії пропозиції щодо зупинення дії ліцензії на провадження діяльності з управління цінними паперами, ліцензії на провадження діяльності з управління активами, зупинення розміщення (продажу) цінних паперів інституту спільного інвестування у випадках, передбачених статтею 19 цього Закону;

6) обирає незалежну аудиторську фірму для проведення аудиторської перевірки Фонду;

7) визначає щороку напрями інвестування коштів Фонду з урахуванням вимог та обмежень, що установлені статтями 20 і 22 цього Закону;

8) затверджує:

Положення про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку;

звіти про діяльність правління Фонду;

кількісний склад правління Фонду;

акти Фонду, обов'язкові для виконання його правлінням;

порядок визначення суми компенсаційних виплат та їх проведення з урахуванням вимог, установлених статтею 4 цього Закону;

перелік документів, що додаються до заяви про відшкодування сум інвестицій;

порядок і строки подання інформації про інвесторів та обсяги неповернутих їх інвестицій;

нормативно-правові акти, які є обов'язковими для виконання учасниками Фонду;

квартальні та річні звіти про діяльність Фонду;

9) подає Комісії пропозиції щодо звернення до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства про цінні папери;

10) виконує інші повноваження, визначені законодавством.

9. Голова наглядової ради Фонду:

1) головує на засіданнях наглядової ради;

2) підписує протоколи засідань наглядової ради;

3) розподіляє обов'язки між членами наглядової ради;

4) здійснює нагляд за інвестуванням коштів Фонду;

5) здійснює нагляд за цільовим використанням його активів.

У разі відсутності голови наглядової ради Фонду його обов'язки виконує один із членів ради.

Стаття 17. Правління Фонду

1. Питання, пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує його правління, кількісний склад якого затверджується наглядовою радою Фонду.

2. Правління Фонду очолює голова.

Голова та члени правління Фонду призначаються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою Фонду.

3. Головою та членами правління Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають на території України, мають вищу економічну чи юридичну освіту та досвід роботи не менш як п'ять років за місцем постійної роботи.

4. Правління Фонду:

1) проводить процедури, пов'язані з проведенням компенсаційних виплат;

2) складає кошторис Фонду та подає його наглядовій раді Фонду на затвердження;

3) затверджує штатний розпис Фонду;

4) подає на затвердження наглядовій раді Фонду квартальні та річні звіти про діяльність такого Фонду;

5) розробляє та подає на затвердження наглядовій раді Фонду Положення про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку, нормативно-правові акти та інші акти Фонду;

6) вивчає та аналізує структуру інвестицій, залучених від інвесторів учасниками Фонду;

7) має право ініціювати проведення Комісією перевірок діяльності учасників Фонду;

8) має право брати участь у проведенні перевірок учасників Фонду, що проводяться Комісією за ініціативою Фонду;

9) аналізує інформацію про фінансове становище учасників Фонду;

10) приймає рішення про розміщення коштів Фонду відповідно до напрямів інвестування, визначених його наглядовою радою;

11) складає та веде реєстр учасників Фонду, вносить відповідні зміни до нього;

12) подає щокварталу наглядовій раді Фонду звіти про свою діяльність;

13) приймає рішення з інших питань, що належать до компетенції Фонду, відповідно до цього Закону та внутрішніх документів Фонду.

5. Голова правління Фонду:

1) здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду, приймає рішення з усіх питань, що належать до компетенції Фонду, крім тих, що належать до компетенції наглядової ради Фонду та її голови, а також правління Фонду;

2) діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з державними органами, банками, міжнародними організаціями, іншими підприємствами, установами та організаціями;

3) головує на засіданнях правління Фонду;

4) підписує протоколи засідань правління Фонду, накази та розпорядження, а також правочини, що вчиняються Фондом;

5) розподіляє обов'язки між членами правління Фонду;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду (крім членів його правління);

7) вносить пропозиції щодо розміщення коштів Фонду відповідно до напрямів інвестування, визначених наглядовою радою Фонду;

8) несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;

9) бере участь у засіданнях наглядової ради Фонду з правом дорадчого голосу;

10) має право вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Фонду.

6. У разі відсутності голови правління Фонду його обов'язки виконує один із членів правління Фонду.

Розділ III ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

Стаття 18. Джерела формування коштів і майна Фонду

1. Джерелами формування коштів і майна Фонду є:

1) вступні внески учасників Фонду;

2) поточні внески учасників Фонду;

3) пеня, що стягується з учасників Фонду за несплату або несвоєчасну сплату поточних внесків;

4) надходження від розміщення коштів Фонду;

5) кредити і позики, залучені відповідно до законодавства;

6) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

7) кошти, одержані за програмами міжнародної фінансової допомоги;

8) кошти, одержані від продажу майна ліквідованих учасників Фонду, в розмірі проведених компенсаційних виплат;

9) інші надходження.

2. Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.

3. Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання своїх функцій, у межах кошторису, затвердженого наглядовою радою Фонду.

4. Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

Стаття 19. Сплата вступних і поточних внесків до Фонду

1. Для отримання статусу учасника Фонду особи, зазначені у частині першій статті 2 цього Закону, сплачують вступний внесок у розмірі 5 тис. гривень та подають Фонду документи, що підтверджують його сплату.

2. Учасники Фонду сплачують щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, поточні внески у такому розмірі:

1) торговці цінними паперами, що отримали ліцензію на провадження діяльності з управління цінними паперами, - 0,1 відсотка середньозваженого розміру коштів та/або вартості цінних паперів, які передані інвестором в управління кожному торговцю цінними паперами та/або які перебувають в управлінні торговця цінними паперами у звітному кварталі відповідно до укладеного з інвестором договору;

2) компанії з управління активами, в управлінні яких перебувають активи пайового інвестиційного фонду, емісія інвестиційних сертифікатів якого була здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення, - 0,1 відсотка чистої вартості активів пайового інвестиційного фонду, емісія інвестиційних сертифікатів якого була здійснена шляхом їх публічного (відкритого) розміщення та придбання інвестором, що перебувають в управлінні кожної компанії з управління активами, протягом звітного кварталу;

3) корпоративні інвестиційні фонди, емісія акцій яких була здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення, - 0,1 відсотка чистої вартості активів корпоративного інвестиційного фонду, емісія акцій якого була здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення та придбання інвестором.

Вартість цінних паперів, переданих інвестором в управління торговцю цінними паперами, становить:

1) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі, - біржовий курс таких цінних паперів на дату здійснення інвестицій;

2) для неемісійних цінних паперів або емісійних цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, - номінальну вартість таких цінних паперів.

3. За несвоєчасне перерахування поточних внесків або їх перерахування у неповному обсязі учасники Фонду протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення заборгованості із сплати поточних внесків до Фонду, від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє учасника Фонду від сплати поточного внеску.

4. Прострочення сплати поточного внеску торговцем цінними паперами більше ніж на 10 робочих днів є підставою для звернення Фонду до Комісії з поданням про зупинення дії ліцензії на провадження діяльності з управління цінними паперами.

Прострочення сплати поточного внеску компанією з управління активами або корпоративним інвестиційним фондом більше ніж на 10 робочих днів є підставою для звернення Фонду до Комісії з поданням про зупинення дії ліцензії на провадження діяльності з управління активами або відповідно про зупинення розміщення (продажу) цінних паперів інституту спільного інвестування.

З дати зупинення у торговця цінними паперами дії ліцензії на провадження діяльності з управління цінними паперами або зупинення розміщення (продажу) цінних паперів інституту спільного інвестування нарахування пені за прострочення сплати поточного внеску припиняється. При цьому обов'язок таких осіб щодо сплати нарахованої пені та поточного внеску залишається.

Стаття 20. Активи Фонду

1. До активів Фонду належать:

1) грошові кошти;

2) цінні папери;

3) нерухомість;

4) банківські метали.

2. Активи Фонду в цінних паперах складаються з:

1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими відповідно до законодавства гарантовано державою, органами місцевого самоврядування;

2) акцій та іпотечних облігацій українських емітентів, що відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, яка відповідає вимогам, установленим Комісією;

3) облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством, або які пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Комісією;

4) ощадних (депозитних) сертифікатів банків України;

5) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимоги до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній встановлюються Комісією.

3. До активів Фонду в цінних паперах не можуть включатися:

1) цінні папери, емітентами яких є учасники Фонду, аудитор (аудиторська фірма), що проводить перевірку Фонду;

2) цінні папери, що не пройшли лістинг на фондовій біржі, яка відповідає вимогам, установленим Комісією, крім випадків, коли кредитний рейтинг облігацій підприємств відповідає інвестиційному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими відповідно до законодавства гарантовано державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами);

3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування;

4) векселі;

5) похідні цінні папери.

Стаття 21. Використання активів Фонду

1. Активи Фонду можуть використовуватися для:

1) компенсаційних виплат;

2) розміщення коштів Фонду з урахуванням обмежень, зазначених у статті 22 цього Закону;

3) оплати витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду.

Використання активів Фонду з іншою метою забороняється.

2. Кошти, що надходять до Фонду від його учасників у межах 0,1 відсотка суми зазначених коштів за минулий квартал або 0,4 відсотка суми зазначених коштів за минулий рік, а також майно Фонду можуть використовуватися на покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю.

Стаття 22. Обмеження щодо розміщення коштів Фонду

1. Правління Фонду не має права:

1) надавати гарантії, забезпечені активами Фонду, або будь-які кредити (позики) за рахунок активів Фонду;

2) укладати договори купівлі-продажу або міни активів Фонду з обов'язковою умовою зворотного викупу;

3) тримати на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більш як 50 відсотків загальної вартості активів Фонду, при цьому не більш як 10 відсотків такої вартості активів - у зобов'язаннях одного банку;

4) придбавати або додатково інвестувати:

у цінні папери одного емітента - більш як 5 відсотків загальної вартості активів Фонду (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано державою);

у цінні папери, доходи за якими гарантовано державою, - більш як 50 відсотків загальної вартості активів Фонду;

у цінні папери, доходи за якими гарантовано органами місцевого самоврядування, та облігації місцевих позик - більш як 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;

в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, - більш як 40 відсотків загальної вартості активів Фонду;

в акції українських емітентів - більш як 40 відсотків загальної вартості активів Фонду;

в іпотечні облігації - більш як 40 відсотків загальної вартості активів Фонду;

у цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, - більш як 20 відсотків загальної вартості активів Фонду;

у нерухомість - більш як 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;

у банківські метали - більш як 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;

5) емітувати будь-які цінні папери;

6) придбавати цінні папери, емітентами яких є учасники Фонду, а також аудитор (аудиторська фірма), що проводить аудиторську перевірку Фонду.

2. Купівлю-продаж цінних паперів Фонд здійснює виключно на фондовій біржі з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Розділ IV ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ

Стаття 23. Право на отримання компенсаційних виплат

1. Інвестор набуває право на отримання компенсаційних виплат за інвестиціями з дати настання недоступності інвестицій.

Датою настання недоступності інвестицій є дата неповернення торговцем цінними паперами інвестицій відповідно до умов договору про управління цінними паперами або дата невиконання інститутом спільного інвестування, емісія цінних паперів якого здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення, зобов'язань, визначених проспектом емісії, у випадках, передбачених пунктом 4 частини першої статті 1 цього Закону.

Право на отримання компенсаційних виплат не припиняється внаслідок смерті інвестора. У разі смерті інвестора, який набув право на отримання компенсаційних виплат, але не реалізував його, таке право входить до складу спадщини такого інвестора.

2. Для отримання компенсаційних виплат інвестор або уповноважена ним на підставі довіреності особа подає Фонду заяву про відшкодування сум інвестицій, які стали недоступними, до якої додаються документи, що підтверджують факт здійснення таких інвестицій, перелік яких установлюється наглядовою радою Фонду.

3. Учасники Фонду, інвестори яких мають право на отримання компенсаційних виплат, повинні подати Фонду на його письмовий запит інформацію про інвесторів та обсяги неповернутих їм інвестицій у порядку та строки, що встановлені наглядовою радою Фонду.

Стаття 24. Розрахунки з інвесторами учасників Фонду

1. Порядок визначення суми компенсаційних виплат та їх проведення затверджує наглядова рада Фонду.

2. Компенсаційні виплати проводяться у готівковій або безготівковій формі за вибором інвестора.

3. Фонд за запитом ліквідатора учасника Фонду подає у письмовій формі інформацію про розмір проведених компенсаційних виплат за рахунок активів Фонду.

Стаття 25. Набуття Фондом права кредитора

1. Фонд набуває право кредитора учасників Фонду на всю суму компенсаційних виплат, проведених на користь інвесторів таких учасників.

Розділ V ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ

Стаття 26. Повноваження Комісії щодо державного

контролю за діяльністю Фонду

1. Державний контроль за діяльністю Фонду здійснюється Комісією.

Під час здійснення такого контролю Комісія має право проводити перевірку будь-якої діяльності Фонду, вимагати від нього подання звітів, документів та іншої інформації, пов'язаної з діяльністю Фонду.

За результатами перевірки Комісія має право вимагати скликання засідання наглядової ради Фонду та розгляду питання про заміну голови та членів правління Фонду.

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня року, що настає після дня опублікування цього Закону.

Сплата компенсаційних виплат розпочинається через три роки після отримання Фондом гарантування інвестицій на фондовому ринку перших поточних внесків.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) частину другу статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 29, ст. 194; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268; 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 29, ст. 392) доповнити пунктом 371 такого змісту:

"371) здійснює державний контроль за діяльністю Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку;";

2) у Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378; 2002 р., N 5, ст. 30; 2004 р., N 33 - 34, ст. 403; 2005 р., N 25, ст. 334; 2007 р., N 9, ст. 71; 2009 р., N 15, ст. 192; 2011 р., N 2-3, ст. 11):

пункт 1 частини першої статті 31 доповнити підпунктом "в2" такого змісту:

"в2) витрати Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку, пов'язані з набуттям ним права кредитора учасника зазначеного Фонду, - у розмірі всієї суми проведених компенсаційних виплат;";

статтю 46 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Під час проведення процедури банкрутства професійного учасника ринку цінних паперів - учасника Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку у разі проведення таким Фондом виплат клієнтам професійного учасника ринку цінних паперів Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку набуває права кредитора учасника зазначеного Фонду на всю суму проведених компенсаційних виплат.";

3) у Законі України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103; 2009 р., N 16, ст. 218):

частину четверту статті 9 доповнити абзацом такого змісту:

"спосіб розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду, емісія яких здійснюється з метою спільного інвестування.";

частину другу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:

"спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів.".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос