Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения контроля за качеством аудиторских услуг)

Проект закона Украины от 15.07.2011 № 8794
Дата рассмотрения: 15.07.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення контролю за якістю аудиторських послуг)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243 з наступними змінами):

1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону не поширюється на діяльність державних органів в сфері державного фінансового аудиту, що є різновидом державного фінансового контролю та регулюється спеціальним законодавством України";

2) перше речення частини першої статті 2 замінити двома реченнями такого змісту: "Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється цим Законом, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами та професійними стандартами, що затверджуються Аудиторською палатою України. У разі якщо поняття, терміни та положення інших актів України суперечать поняттям, термінам та положенням цього Закону, для регулювання аудиторської діяльності у сфері фінансового контролю застосовуються поняття, терміни та положення цього Закону";

3) у статті 3:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе надання аудиторських та інших професійних послуг";

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Аудиторські послуги - це послуги, що надаються виключно аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів".

У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою;

в) у частині п'ятій слова "незалежними особами (аудиторами)" замінити словами "аудиторами, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці та/або";

г) перше речення частини сьомої викласти в такій редакції:

"Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати аудиторські та інші професійні послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема, проведення перевірки податкової звітності, ведення та відновлення бухгалтерського обліку, консультації з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання, якщо надання таких послуг не суперечить професійним стандартам";

4) у частині четвертій статті 4 слова "та доходи від інших корпоративних прав" замінити словами "доходи від корпоративних прав та інші пасивні доходи";

5) у статті 5:

а) частину другу доповнити реченням такого змісту:

"Суб'єкт господарювання, відомості про якого не внесені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, не може використовувати в своєму найменуванні слово "аудиторська" та похідні слова від слова "аудит";

б) у частині третій слова "не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків" замінити словами "є аудиторами, у статутному капіталі повинен перевищувати 50 відсотків".

6) у статті 6:

а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Професійні стандарти регламентують як правила поведінки (етичні принципи) аудитора, так і організацію перевірок (методологію аудиту)".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

б) частину третю викласти у такій редакції:

"Професійні стандарти як національні приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього Закону";

в) друге речення частини четвертої виключити;

7) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Аудиторські звіти та інші офіційні документи

За наслідками надання аудиторських послуг складається аудиторський звіт або інший офіційний документ відповідно до професійних стандартів.

Аудиторський звіт (висновок) аудитора іноземної держави при офіційному його поданні установі, організації або суб'єкту господарювання України підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором України";

8) текст статті 8 викласти в такій редакції:

"Обов'язковий аудит - аудит, проведення якого є обов'язковим для суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом.

Проведення аудиту є обов'язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб суспільного значення.

Юридичні особи суспільного значення - акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, професійні учасники ринку цінних паперів, банки, холдингові і страхові компанії, інститути спільного інвестування, довірчі товариства та інші фінансові установи; суб'єкти господарювання, сукупна сума доходів яких за звітний рік перевищила 100 млн. гривень, та інші суб'єкти господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню;

2) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

3) підтвердження достовірності та повноти ліквідаційного балансу суб'єктів господарювання при проведенні процедури ліквідації та банкрутства;

4) перевірки фінансового стану засновників (крім фізичних осіб) господарських товариств, банків, холдингових і страхових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових установ;

5) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності суб'єктів господарювання при отриманні кредитів у банківських установах та інших фінансових небанківських установах на суму більше 50 млн. гривень.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законом, з урахуванням вимог цього Закону.

Право на проведення обов'язкового аудиту мають аудиторські фірми, які відповідають вимогам, встановленим частиною сьомою статті 11 цього Закону";

9) у статті 9:

а) у частині другій слова "інших аудиторських послуг" замінити словами "аудиторських та інших професійних послуг";

б) у частині третій слова "аудитором і оприлюднена відповідно до вимог законів України" замінити словами "аудиторською фірмою, оприлюднена відповідно до вимог закону та надана відповідним користувачам такої фінансової звітності";

10) текст статті 10 викласти в такій редакції:

"Сертифікація аудиторів - визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю.

Сертифікація аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України. Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням з Національним банком України.

Для здійснення сертифікації аудиторів, процедур з допуску та проведення іспитів Аудиторська палата України створює Екзаменаційний відділ, який є структурним підрозділом Аудиторської палати України.

Право на допуск до сертифікації мають фізичні особи, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та права, досвід роботи не менше трьох років поспіль на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора або в аудиторській фірмі за умови участі такої особи в наданні аудиторських послуг. Необхідною умовою на допуск до сертифікації є проходження особою стажування протягом одного року в аудиторській фірмі у порядку, встановленому Аудиторською палатою України.

Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України. Програма письмового іспиту повинна охоплювати питання загальної теорії та принципів бухгалтерського обліку, вимог до складання річної й консолідованої звітності, стандартів бухгалтерського обліку, фінансового аналізу, управлінського обліку, професійних стандартів, вимог до професійної етики та незалежності, інформаційних технологій, податкового права, цивільного та господарського права.

За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України.

Строк чинності сертифіката необмежений.

Не менш ніж раз на рік аудитор повинен проходити удосконалення професійних знань за фахом у порядку, встановленому Аудиторською палатою України.

За рішенням Аудиторської палати України сертифікат аудитора анулюється за порушення норм цього Закону, професійних стандартів, у разі недотримання аудитором вимог щодо удосконалення професійних знань та вчинення дій, які не є сумісними з аудиторською діяльністю";

11) у статті 11:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Реєстр аудиторських фірм та аудиторів (далі - Реєстр) - сукупність баз даних, що включає в себе інформацію про сертифікованих аудиторів, інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці та перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту";

б) частину третю доповнити реченням такого змісту:

"Аудиторська палата України забезпечує актуальність і доступність до Реєстру шляхом його розміщення на сайті Аудиторської палати України в мережі Інтернет";

в) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"До Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту вноситься інформація про аудиторські фірми:

1) у складі яких за трудовим договором за основним місцем роботи працює не менше трьох аудиторів;

2) щодо яких є рішення Аудиторської палати України про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;

3) які уклали договір страхування професійної відповідальності перед третіми особами - замовниками аудиту із сумою покриття, яка щорічно встановлюється Аудиторською палатою України;

4) які є публічними для суспільства через розкриття на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформації, зміст та порядок розкриття якої визначається Аудиторською палатою України";

12) у статті 12:

а) у частині третій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) затверджує програми підготовки аудиторів та визначає порядок удосконалення професійних знань аудиторів";

пункт 8 замінити пунктами 8 - 12 такого змісту:

"8) здійснює акредитацію професійних громадських організацій (спілок) за умови членства в них не менше 30 відсотків сертифікованих аудиторів;

9) здійснює акредитацію об'єднань підприємств (асоціацій) за професійною ознакою за умови членства у них не менше 100 аудиторських фірм;

10) розглядає підготовлені професійними громадськими організаціями, фаховими закладами, науковими організаціями методичні положення з аудиту та приймає рішення по їх впровадженню в практику аудиторської діяльності;

11) здійснює організаційні заходи щодо скликання з'їзду аудиторів;

12) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом Аудиторської палати України";

б) доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Вимоги та порядок акредитації професійних громадських організацій (спілок) та об'єднань підприємств (асоціацій) за професійною ознакою встановлюється Аудиторською палатою України.

Для виконання своїх повноважень в галузі сертифікації та удосконалення знань аудиторів Аудиторська палата України може залучати акредитовані професійні громадські організації (спілки) та об'єднання підприємств (асоціацій) за професійною ознакою";

13) у статті 13:

а) частини першу та другу викласти в такій редакції:

"Аудиторська палата України функціонує як незалежна організація, яка є органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Аудиторська палата України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням відповідно до цього Закону і Статуту. Діяльність Аудиторської палати України є публічною. Звіт про діяльність Аудиторської палати України щорічно розміщується на сайті Аудиторської палати України в мережі Інтернет";

б) частину третю доповнити словами "та не є платником податку на додану вартість";

в) у частині п'ятій слова "на паритетних засадах" виключити;

г) у частині шостій слова "двадцять осіб" замінити словами "двадцять одна особа";

ґ) частини сьому викласти в такій редакції:

"Від державних органів делегують по одному представнику Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна податкова служба України, Національний банк України, Державна служба статистики України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Рахункова палата України, Державна фінансова інспекція та Антимонопольний комітет України. Представниками державних органів можуть бути лише непрактикуючі особи";

д) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Непрактикуюча особа - це фізична особи, яка не є засновником (учасником) або членом керівного органу аудиторської фірми, яка не є працівником аудиторської фірми та не займається аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець".

У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою;

е) доповнити частинами дванадцятою - чотирнадцятою такого змісту:

"З'їзд аудиторів формує резерв кандидатів у члени Аудиторської палати України з аудиторів, які набрали найбільше голосів на з'їзді аудиторів після делегованих представників до Аудиторської палати України. Резерв формується на п'ять років.

Повноваження члена Аудиторської палати України достроково припиняються у разі:

складення повноважень за його особистою заявою, відкликання державним органом;

смерті;

втрати чинності або анулювання сертифіката аудитора України члена Аудиторської палати України, делегованого з'їздом аудиторів України;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

систематичної необґрунтованої його відсутності на засіданнях Аудиторської палати України протягом трьох засідань поспіль.

Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих здійснюється шляхом включення до її складу делегованих представників відповідним державним органом або шляхом включення аудитора з резерву кандидатів у члени Аудиторської палати України";

14) у статті 14:

а) частини другу замінити трьома новими частинами такого змісту:

"Під час голосування кожен із членів Аудиторської палати України має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Аудиторської палати України є вирішальним.

Рішення Аудиторської палати України з питань, віднесених до її повноважень, є обов'язковими для виконання аудиторами та аудиторськими фірмами.

Рішення Аудиторської палати України набувають чинності з дня їх оприлюднення, якщо в рішенні не зазначено пізніший термін набрання чинності".

У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою;

б) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України можуть бути:

плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською діяльністю;

плата за контрольне тестування за результатами щорічного удосконалення професійних знань;

плата за включення до Реєстру;

щорічні внески, що перераховуються на виконання статутних завдань Аудиторської палати України включеними до Реєстру аудиторськими фірмами та аудиторами, які займаються аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці, у розмірі, встановленому Аудиторською палатою України від обсягу наданих аудиторських та інших професійних послуг за минулий рік;

добровільні внески, що надходять від аудиторських фірм, аудиторів, професійних організацій аудиторів та інших юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством";

в) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про проведену діяльність, а також узагальнена інформація про результати розгляду скарг і контроль якості аудиторських послуг підлягає опублікуванню Аудиторською палатою України у фаховому виданні та розміщенню на власному сайті в мережі Інтернет не пізніше 180 днів після закінчення календарного року";

15) частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:

"Голова Аудиторської палати України здійснює повноваження щодо забезпечення організації роботи Аудиторської палати України, організації та скликання засідань Аудиторської палати України і головування на них, підписання рішень Аудиторської палати України та інші повноваження, що визначаються Статутом та Регламентом Аудиторської палати України";

16) доповнити статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151 . Державний нагляд

Кабінет Міністрів України забезпечує нагляд за діяльністю Аудиторської палати України та контроль за виконанням Аудиторською палатою України її завдань в межах законодавства та Статуту";

17) назву розділу IV викласти в такій редакції:

"Порядок надання аудиторських та інших професійних послуг";

18) у статті 16:

а) назву викласти в такій редакції:

"Загальні умови надання аудиторських послуг";

б) у частині першій слова "проведення аудиту та надання інших" замінити словом "надання";

в) у частині другій слова "проведення аудиту та інших" замінити словом "надання";

19) у статті 17:

а) назву викласти в такій редакції:

"Підстави для проведення аудиту, надання аудиторських та інших професійних послуг";

б) у частині другій слово "аудиторські" замінити словом "професійні";

в) у частині четвертій слова "на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг" замінити словами "про надання аудиторських та інших професійних послуг";

г) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Професійними стандартами можуть бути передбачені й інші істотні умови договору про надання аудиторських та інших професійних послуг";

ґ) доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:

"Робочі документи аудитора (аудиторської фірми) можуть бути вилученими без згоди замовника лише за рішенням суду.

Робочі документи - це матеріали, складені аудитором чи для нього та/або отримані та зберігаються аудитором у зв'язку із проведенням аудиту";

20) у частині третій статті 18:

у пункті 1 слова "проведення аудиту та надання інших аудиторських" замінити словами "надання аудиторських та інших професійних";

у пункті 3 слово "замовника" замінити словами "суб'єкта господарювання для надання аудиторських та інших професійних послуг";

21) у частині першій статті 19:

у пункті 2 слова "проводити аудит та надавати інші аудиторські" замінити словами "надавати аудиторські та інші професійні";

у пункті 4 слова "проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських" замінити словами "наданні аудиторських та інших професійних";

доповнити новими пунктами 8 та 9 такого змісту:

"8) розробити та впровадити в свою практику систему контролю якості аудиторських послуг;

9) у разі страхування професійної відповідальності розкривати інформацію про умови страхування на власному сайті";

22) у статті 20:

а) назву викласти в такій редакції:

"Основні вимоги забезпечення незалежності аудитора";

б) доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Незалежність аудитора - це можливість висловлення професійної думки та професійна поведінка в ході надання аудиторських послуг відповідно до професійних стандартів, уникнення фактів й обставин, що можуть поставити під загрозу професійне судження аудитора та дозволяють діяти чесно з об'єктивністю і професійним скептицизмом".

У зв'язку з цим частини першу та другу вважати відповідно частинами другою та третьою;

в) у частині другій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"Для дотримання вимог незалежності забороняється проведення аудиту";

пункт 7 замінити пунктами 7 - 9 такого змісту:

"7) аудитором, який надає консультаційні послуги з питань складання фінансової звітності суб'єкту, що перевіряється;

8) аудитором, що має заборгованість перед суб'єктом господарювання, що перевіряється, або інший конфлікт інтересів;

9) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності";

г) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"В усіх інших випадках, коли проведення аудиту не заборонено згідно з частиною другою цієї статті, аудиторська фірма (аудитор) зобов'язана відповідно до професійних стандартів застосувати застережні заходи щодо попередження ймовірних загроз незалежності".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

23) доповнити статтею 201 такого змісту:

"Стаття 201. Система контролю якості аудиторських послуг

Аудиторські фірми та аудитори зобов'язані розробити та впровадити в свою практику систему контролю якості аудиторських послуг, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що зазначені особи діють відповідно до професійних стандартів. Система контролю якості аудиторських послуг складається з політики та процедур, розроблених відповідно до професійних стандартів.

Аудиторські фірми та аудитори зобов'язані проходити перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, у тому числі надавати всю необхідну для перевірки документацію та інформацію.

Предметом перевірки системи контролю якості аудиторських послуг є дотримання аудиторською фірмою та аудитором вимог цього Закону та професійних стандартів.

Перевірка системи контролю якості аудиторських послуг забезпечується Комітетом по контролю за якістю аудиторських послуг, який є структурним підрозділом Аудиторської палати України.

Аудиторська палата України встановлює правила організації та порядок проведення перевірок системи контролю якості аудиторських послуг та визначає строки і періодичність таких перевірок відповідно до цього Закону.

Перевірка системи контролю якості аудиторських послуг здійснюється не рідше одного разу на шість років, але не частіше одного разу на рік, крім виявлених випадків порушення ними цього Закону та професійних стандартів. За результатами перевірки складається звіт.

Інформація про проходження перевірки вноситься до Реєстру та підлягає оприлюдненню шляхом його публікації у фаховому виданні і розміщення на сайті Аудиторської палати України";

24) частину першу статті 22 викласти у такій редакції:

"За неналежне виконання професійних обов'язків та недотримання вимог цього Закону до аудитора (аудиторської фірми) Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді:

попередження;

зупинення чинності сертифіката на строк до одного року;

анулювання сертифіката;

виключення з переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту;

виключення з Реєстру";

25) у тексті Закону слова "стандартів аудиту" в усіх відмінках замінити словами "професійних стандартів" у відповідному відмінку.

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, N 2, ст. 15):

1) пункт 1 частини першої статті 69 викласти у такій редакції:

"1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, аудитори, нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужителі - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості";

2) статтю 178 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Виїмка робочих документів аудитора (аудиторської фірми) проводиться лише за рішенням суду".

3. Пункт 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 51, ст. 292 з наступними змінами) виключити.

4. Частину другу статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 40, ст. 365 із наступними змінами) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Суб'єкти господарювання, достовірність та повнота фінансової звітності яких відповідно до закону повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), разом з річною фінансовою звітністю подають аудиторський висновок".

5. Пункт 3 статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 1, ст. 1) викласти в такій редакції:

"3) внесені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що ведеться Аудиторською палатою України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Органам державної влади, зазначеним у підпункті 13 пункту 1 розділу І цього Закону, протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом делегувати відповідних представників до складу Аудиторської палати України з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

4. Аудиторській палаті України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та прийняти відповідні акти, передбачені цим Законом.

5. Сертифікати аудиторів, строк чинності яких не закінчився до 1 січня 2012 року, прирівнюються до сертифікатів аудиторів, строк чинності яких необмежений.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос