Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

Проект закона Украины от 21.06.2011 № 8714
Дата рассмотрения: 21.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії

Стаття 1. Статус національної комісії, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії (далі - Комісія) створюється Президентом України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, метою діяльності якого є державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки у державі.

2. Комісія здійснює свої повноваження відповідно до Конституції, законів України та актів Президента України незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян.

Стаття 2. Основні завдання Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

1) формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;

2) здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

3) координація в межах повноважень Комісії діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що відповідно до законодавства забезпечують ядерну та радіаційну безпеку;

4) забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї.

Стаття 3. Основні принципи діяльності Комісії

1. Основними принципами діяльності Комісії є:

1) законність, передбачуваність і незалежність державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

2) гласність, доступність, прозорість та відкритість процедури державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

3) колегіальність, незалежність та об'єктивність під час прийняття рішень;

4) відповідальність за прийняті рішення;

5) адресність регулювання, його спрямованість на конкретні об'єкти та види діяльності, що становлять потенційну ядерну та радіаційну небезпеку;

6) пріоритетність захисту людини та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання над іншими інтересами;

7) наукова обґрунтованість критеріїв ядерної та радіаційної безпеки та регулюючих рішень;

8) диференційований підхід до державного регулювання різних видів діяльності залежно від потенційної ядерної та радіаційної небезпеки, пов'язаної з ними;

9) безумовне дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї.

Стаття 4. Засоби державного регулювання безпеки використання ядерної енергії

1. Комісія застосовує такі засоби державного регулювання безпеки використання ядерної енергії:

1) визначення критеріїв та вимог безпеки, додержання яких обов'язкове під час використання ядерної енергії;

2) провадження дозвільної діяльності;

3) здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства, умов, передбачених документами дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

4) інші засоби, визначені законодавством.

Стаття 5. Повноваження Комісії

1. Повноваження Комісії відповідно до покладених на неї завдань визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України.

2. Комісія здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку міжрегіональні (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи.

Стаття 6. Склад та порядок формування Комісії

1. До складу Комісії входять п'ять членів Комісії, у тому числі Голова та заступник Голови, яких призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

2. Голова та інші члени Комісії призначаються на посаду строком на шість років, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

3. Заступник Голови Комісії за посадою є Головним державним інспектором України з ядерної та радіаційної безпеки.

4. Загальний строк перебування на посаді Голови та інших членів Комісії не може становити понад дванадцять років поспіль.

5. Комісія є правоможною з моменту призначення більшості членів Комісії від її загального складу.

6. Членом Комісії може бути призначений громадянин України, який на момент призначення не досяг встановленого законодавством пенсійного віку, має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування - природничі науки, енергетика, право; високий рівень кваліфікації у галузі ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджується результатами роботи на попередніх посадах; стаж роботи на керівних посадах в органі державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або у сфері використання ядерної енергії; досвід роботи з розроблення проектів нормативно-правових актів, та/або оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, та/або нагляду за ядерною та радіаційною безпекою; досвід практичного застосування основних стандартів МАГАТЕ; володіє високим рівнем культури безпеки у сфері використання ядерної енергії.

7. Члени Комісії не можуть бути власниками корпоративних прав суб'єктів господарювання, діяльність яких у сфері використання ядерної енергії регулюється Комісією, а також отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та іншу допомогу чи займати будь-яку іншу посаду, у тому числі на громадських засадах.

8. Член Комісії може бути звільнений з посади у разі:

1) подання заяви про відставку;

2) припинення громадянства України;

3) неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) порушення ним вимог, передбачених частиною сьомою цієї статті;

6) закінчення строку, на який його було призначено;

7) з інших підстав, передбачених законодавством про державну службу.

Стаття 7. Організація діяльності Комісії

1. Функціональний розподіл повноважень між членами Комісії визначається на засіданні Комісії відповідно до її повноважень та з урахуванням кваліфікаційних характеристик члена Комісії, передбачених у частині шостій статті 6 цього Закону.

2. Член Комісії має право:

1) готувати та подавати питання на розгляд Комісії;

2) брати участь у розгляді питань порядку денного засідання Комісії, виступати та висловлювати пропозиції щодо питань, які обговорюються, голосувати під час прийняття рішень Комісії, вимагати проведення голосування;

3) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії;

4) за рішенням Комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Комісії представляти Комісію у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;

5) здійснювати інші функції, які випливають з повноважень Комісії.

3. Член Комісії зобов'язаний:

1) брати участь в усіх засіданнях Комісії та виконувати обов'язки, покладені на нього;

2) організовувати здійснення Комісією повноважень відповідно до функціонального розподілу повноважень між членами Комісії;

3) бути незалежним у здійсненні покладених на нього повноважень і самостійно приймати рішення в межах своїх повноважень.

4. Голова комісії:

1) очолює Комісію, організовує діяльність Комісії, її апарату і територіальних органів, визначає пріоритети роботи Комісії та шляхи виконання покладених на неї завдань;

2) проводить засідання Комісії та підписує її рішення;

3) доповідає на засіданнях Кабінету Міністрів України з питань, що пов'язані з діяльністю Комісії;

4) представляє Комісію у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

5) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю та про державну службу, працівників апарату Комісії та керівників територіальних органів, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

6) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до встановленого нею порядку.

6. Засідання Комісії проводяться у формі відкритих або закритих слухань. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як три її члени.

7. Рішення Комісії приймаються на засіданні більшістю голосів від її загального складу. Голова та кожний член Комісії має один голос.

8. Комісія в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства приймає рішення у формі постанов та розпоряджень.

9. Рішення Комісії не підлягають державній реєстрації, за винятком рішень, що мають міжвідомчий характер і зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, а також не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

10. На рішення Комісії щодо визначення критеріїв та вимог безпеки, додержання яких обов'язкове під час використання ядерної енергії, затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та порядку державного нагляду за їх дотриманням, не поширюється дія законодавства з питань державної регуляторної політики.

11. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії. Невиконання рішень Комісії тягне за собою передбачену законом відповідальність.

12. Рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Комісії не зупиняє їх виконання.

13. Незаконне втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян у діяльність Комісії забороняється.

Стаття 8. Відкритість діяльності Комісії

1. Комісія вживає заходів до забезпечення відкритості своєї діяльності.

2. Порядок денний засідання Комісії та її рішення підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Комісією.

3. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких мають право брати участь представники суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, громадських організацій у порядку, визначеному Комісією.

4. Комісія публікує в засобах масової інформації, офіційних виданнях (збірниках) нормативно-правові акти, відомості, передбачені законодавством, та іншу інформацію, веде електронну сторінку в Інтернеті.

5 Комісія готує щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, відповідні звіти та огляди і подає їх в установленому порядку Верховній Раді України, Президентові України, іншим органам державної влади, а також органам місцевого самоврядування, громадським організаціям.

Стаття 9. Фінансування діяльності Комісії

1. Фінансування Комісії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Плата за адміністративні послуги, що надаються Комісією фізичним та юридичним особам у випадках, визначених законами України, зараховується до Державного бюджету України відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 10. Науково-технічне, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії

1. Для сприяння виконанню завдань, покладених на Комісію, нею створюються наукові, консультативні та інші дорадчі органи. Положення про консультативні та дорадчі органи затверджуються Комісією.

2. Для здійснення науково-технічної, методичної, інформаційної та експертно-аналітичної підтримки державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, зокрема під час проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, Комісія створює відповідні організації або залучає спеціалізовані організації, наукові установи, окремих експертів.

Стаття 11. Відносини Комісії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями

1. Комісія провадить свою діяльність відповідно до основних напрямів державної політики, визначених Верховною Радою України, та співпрацює з Верховною Радою України щодо створення законодавчих засад ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання шляхом подання пропозицій з питань, що належать до її компетенції.

2. Комісія спрямовує свою діяльність відповідно до засад внутрішньої і зовнішньої політики.

3. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4. Комісія інформує органи місцевого самоврядування та громадськість про стан безпеки ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, про загальний стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні та регіонах, про заходи, що вживаються для поліпшення безпеки.

5. Комісія співпрацює з громадськими організаціями, предметом діяльності яких є питання ядерної та радіаційної безпеки, надає таким організаціям необхідну інформацію про діяльність суб'єктів у сфері використання ядерної енергії, за винятком випадків, коли така інформація є інформацією з обмеженим доступом.

6. Комісія щороку надсилає звіт про свою діяльність Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та оприлюднює його.

Стаття 12. Відповідальність посадових осіб Комісії

1. За порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства, невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, що призвело до порушення прав та інтересів суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що охороняються законом, члени Комісії і посадові особи її апарату та територіальних органів несуть відповідальність згідно із законом.

2. Збитки, завдані внаслідок прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності Комісії, що порушують норми цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 13. Міжнародне співробітництво

1. Комісія:

бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань безпеки використання ядерної енергії, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, в установленому порядку укладає міжнародні договори України, бере участь у реалізації міжнародних проектів і виконанні програм з питань безпеки використання ядерної енергії;

здійснює співробітництво з відповідними державними органами та організаціями іноземних держав, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями з питань, що належать до повноважень Комісії;

координує взаємодію органів виконавчої влади з Міжнародним агентством з атомної енергії та іншими міжнародними організаціями, що регулюють діяльність у сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.

2. До формування складу Комісії, визначеного цим Законом, Голова та заступники Голови Державної інспекції ядерного регулювання України виконують функції Голови та інших членів Комісії, передбачені цим Законом.

3. Внести зміни до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1998 р., N 11-12, ст. 50; 2000 р., N 30, ст. 236; 2003 р., N 37, ст. 307; 2004 р., N 19, ст. 257; 2006 р., N 49, ст. 486; 2009 р., N 51, ст. 759; 2010 р., N 1, ст. 3):

1) частину першу статті 1 доповнити абзацами такого змісту:

"культура безпеки - набір характеристик і особливостей діяльності організацій і поводження окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки використання ядерної енергії, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю;

регулюючий контроль - діяльність органів державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, що включає нормування, дозвільну діяльність та нагляд за дотриманням норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки під час провадження суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії діяльності з радіоактивними матеріалами.";

2) абзац третій статті 18 виключити;

3) статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Компетенція органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки:

формують та забезпечують реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;

організовують підготовку і виконання державних програм з ядерної та радіаційної безпеки, організовують і проводять наукові і науково-технічні дослідження у сфері безпеки використання ядерної енергії та розв'язання проблем радіаційного захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища;

розробляють і здійснюють заходи щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії та захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

визначають критерії та вимоги безпеки, додержання яких обов'язкове під час використання ядерної енергії, відповідно до яких розробляють та затверджують норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, норми, правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, нормативно-правові акти з обліку та контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, вимоги щодо управління якістю діяльності з використання ядерної енергії в частині ядерної та радіаційної безпеки;

встановлюють порядок проведення навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню, контролюють його дотримання та беруть участь у перевірці знань;

несуть відповідальність за повноту, достатність та обґрунтованість своїх вимог щодо безпеки у сфері регулювання відповідно до їх компетенції;

проводять оцінку безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктів та інших джерел іонізуючого випромінювання, державну експертизу їх ядерної та радіаційної безпеки та державну експертизу фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і видають відповідні документи дозвільного характеру;

встановлюють порядок звільнення від регулюючого контролю діяльності з радіоактивними матеріалами та на майданчиках ядерних установок та об'єктів з поводження з радіоактивними відходами (крім сховищ для захоронення радіоактивних відходів) після завершення робіт із зняття їх з експлуатації;

затверджують перелік документів і відомостей, необхідних для здійснення радіологічного контролю на кордоні України;

здійснюють державний нагляд за дотриманням законодавства, умов, передбачених документами дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі за аварійною готовністю суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії; у разі виявлення порушень застосовують в межах своїх повноважень примусові заходи до юридичних і фізичних осіб згідно із законодавством;

оперативно повідомляють через засоби масової інформації про виникнення радіаційних аварій на території України, а також за її межами у разі можливості трансграничного перенесення радіоактивних речовин, готують звіти та огляди щодо стану ядерної та радіаційної безпеки на території України та подають їх Верховній Раді і Президентові України, іншим органам державної влади та самоврядування, громадським організаціям в установленому законодавством порядку;

здійснюють міжнародне співробітництво у сфері безпеки використання ядерної енергії та забезпечують виконання зобов'язань за міжнародними договорами України з питань безпеки використання ядерної енергії та тих, що випливають з участі України у роботі міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії;

мають право надсилати ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств, установ та організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам.";

4) у статті 25:

частину другу викласти в такій редакції:

"Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затверджує Кабінет Міністрів України.";

у частині четвертій слова "Кабінет Міністрів України" замінити словами "Президент України".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос