Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с оптимизацией функций центрального органа исполнительной власти в сфере экологии и природных ресурсов относительно предоставления документов разрешительного характера

Проект закона Украины от 02.06.2011 № 8617
Дата рассмотрения: 22.12.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з оптимізацією функцій центрального органу виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів щодо надання документів дозвільного характеру

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:

"7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, на проведення будівельних та інших робіт на землях водного фонду, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин, буровими та геологорозвідувальними роботами, розчисткою русел річок, каналів та дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також на розробку проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами";

2) частину першу статті 15 після пункту 7 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"8) видача дозволів на проведення будівельних та інших робіт на землях, зайнятих морями, прибережними захисними смугами уздовж морів, морських заток і лиманів, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин, буровими та геологорозвідувальними роботами, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій;

9) видача дозволів на розробку проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами".

У зв'язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 10 - 13;

3) частину першу статті 16 після пункту 9 доповнити новим пунктом такого змісту:

"10) видача дозволів на проведення будівельних та інших робіт на землях водного фонду, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів та дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій (крім робіт, що проводяться в прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів)".

У зв'язку з цим пункти 10 - 13 вважати відповідно пунктами 11 - 14;

4) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів.

Розроблення проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами здійснюється юридичними особами на підставі дозволу, виданого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів строком до семи років залежно від строку акредитації лабораторії.

Проекти нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, які здійснюють їх скидання у водні об'єкти, та затверджуються:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти загальнодержавного значення;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення.

У разі якщо скидання забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об'єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Порядок розробки та затвердження нормативів гранично допустимого скидання та перелік забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом Міністрів України";

5) доповнити статтею 381 такого змісту:

"Стаття 381. Видача дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів, недостовірних відомостей;

відсутність власної акредитованої лабораторії для виконання аналізів якості стічних вод або договору на виконання зазначених робіт з відповідною акредитованою лабораторією;

відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розроблення проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування розробника проектів нормативів або його місцезнаходження, а також його злиття, приєднання чи перетворення.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення розробника проектів нормативів із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності розробника проектів нормативів як юридичної особи;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення вимог розроблення проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається розробнику проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня отримання рішення про анулювання дозволу.

Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі";

6) статтю 86 викласти в такій редакції:

"Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду

На землях водного фонду на підставі дозволу проводяться роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин, буровими та геологорозвідувальними роботами, розчисткою русел річок, каналів та дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій.

Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів.

Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, а на території Автономної Республіки Крим органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб'єкта господарювання або його місцезнаходження, а також його злиття, приєднання чи перетворення.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання як юридичної особи;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення умов, передбачених дозволом;

створення перешкод суб'єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища, що унеможливили її проведення;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня отримання рішення про анулювання дозволу.

Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією, але не може перевищувати п'яти років. У разі якщо суб'єкт господарювання не закінчує проведення робіт у передбачений дозволом строк, він подає органу, який видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності продовження проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути продовжений не більше одного разу.

Дозвіл на проведення робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

Строк видачі таких погоджень або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставами для відмови у видачі погоджень є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для видачі дублікатів погоджень є їх втрата або пошкодження.

Видача погоджень або їх дублікатів здійснюється на безоплатній основі.

Погодження анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;

припинення діяльності суб'єкта господарювання як юридичної особи;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Порядок видачі погодження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту встановлюється Кабінетом Міністрів України".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 34, ст. 27):

1) частину першу статті 14 після пункту "ґ" доповнити новим пунктом такого змісту:

"д) погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення стосовно яких у випадках, передбачених цим Кодексом, приймається Кабінетом Міністрів України або погоджується Верховною Радою України".

У зв'язку з цим пункти "д" та "е" вважати відповідно пунктами "е" та "є";

2) частину восьму статті 118 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відведення земельної ділянки Кабінетом Міністрів України та/або погодження такого відведення Верховною Радою України у випадках, передбачених цим Кодексом, відбувається за висновком Комісії, погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

3) частину четверту статті 123 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відведення земельної ділянки Кабінетом Міністрів України та/або погодження такого відведення Верховною Радою України у випадках, передбачених цим Кодексом, відбувається за висновком Комісії, погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

1) у частині четвертій статті 48 слова "відповідно з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "з центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів";

2) у частині другій статті 66 слова "органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим погодженим з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів";

3) у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" у відповідному відмінку і числі.

4. Частину першу статті 13 Закону України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р., N 27, ст. 213; 2007 р., N 34, ст. 444; 2011 р., N 34, ст. 343; із змінами, внесеними Законом України від 16 червня 2011 року N 3530-VI) викласти в такій редакції:

"Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціальними установами, організаціями або спеціально створеними комісіями центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів стосовно об'єктів державної екологічної експертизи, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України, органами центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на місцях щодо інших об'єктів державної екологічної експертизи із залученням інших органів виконавчої влади, а на території Автономної Республіки Крим органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів. Державна екологічна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 і 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність".

5. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 3637, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2005 р., N 6, ст.140; 2010 р., N 10, ст. 107; 2011 р., N 23, ст. 160):

1) доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами

Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, що необхідно одержати суб'єктам господарювання, є дозвіл та погодження.

Дозвіл видається:

а) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями строком на один рік на:

будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території;

експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами за межами населених пунктів;

б) органом місцевого самоврядування строком на один рік на:

будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на території селища або міста;

експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на території селища або міста;

в) центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів на:

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами строком на два роки;

зберігання та видалення небезпечних відходів строком на п'ять років;

погодження місця розміщення об'єктів поводження з небезпечними відходами на необмежений строк;

погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів строком на два роки;

г) територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів на:

здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів) строком на один рік;

зберігання та видалення відходів (крім небезпечних відходів) строком на п'ять років;

погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів) строком на один рік.

Строк видачі дозволу чи погодження або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставами для відмови у видачі дозволу або погодження у сфері поводження з відходами є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування суб'єкта господарювання або його місцезнаходження.

Підставою для видачі дубліката дозволу або погодження є їх втрата або пошкодження.

Дозвіл або погодження анулюється органом, який їх видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу або погодження;

припинення діяльності суб'єкта господарювання як юридичної особи;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу або погодження недійсним у судовому порядку;

створення перешкод суб'єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог санітарного законодавства, законодавства у сфері поводження з відходами та законодавства про охорону навколишнього природного середовища, що унеможливило її проведення;

порушення умов, передбачених дозволом чи погодженням.

Рішення про анулювання дозволу або погодження надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціям, органом місцевого самоврядування, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або погодження припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня отримання рішення про їх анулювання.

Видача дозволу або погодження, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі";

2) у статті 20:

назву та абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:";

пункт "к" частини першої після слів "природного середовища" доповнити словами "та/або центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим";

3) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у сфері поводження з відходами належить:

а) координація роботи інших центральних органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;

б) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів;

в) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами;

г) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

ґ) надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів;

д) погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів (крім проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів на території Автономної Республіки Крим);

е) погодження місць розміщення об'єктів поводження з небезпечними відходами (крім місць розміщення об'єктів поводження з небезпечними відходами на території Автономної Республіки Крим);

є) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

ж) розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для поводження з небезпечними відходами та їх перевезення по території України;

з) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням відходів;

и) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

і) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;

ї) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням;

й) формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;

к) видача дозволів на зберігання та видалення небезпечних відходів (крім дозволів на зберігання та видалення небезпечних відходів на території Автономної Республіки Крим).

Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів здійснює інші функції, передбачені цим Законом";

4) доповнити статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Компетенція територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів у сфері поводження з відходами

До компетенції органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів на території Автономної Республіки Крим належить:

а) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

б) видача дозволів на зберігання та видалення відходів (крім небезпечних відходів);

в) погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

г) ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (крім небезпечних відходів).

До компетенції територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів у сфері поводження з відходами належить:

а) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

б) видача дозволів на зберігання та видалення відходів (крім небезпечних відходів);

в) погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

г) ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (крім небезпечних відходів).

Територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів здійснюють інші функції, передбачені цим Законом";

5) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" у відповідному відмінку.

6. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252; 2004 р., N 36, ст. 434; 2011 р., N 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 16 червня 2011 року N 3530-VI):

1) частини п'яту, восьму і дев'яту статті 11 викласти в такій редакції:

"Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання територіальним органом спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів. Дозвіл видається за погодженням з територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я";

"У разі якщо за результатами спостереження за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними визначено зони, де внаслідок дії обставин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання. Тривалість кожного етапу та обсяг, на який має зменшуватися на кожному етапі загальний обсяг викидів забруднюючих речовин, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я або його територіальними органами.

Порядок проведення робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, ведення обліку суб'єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

2) доповнити статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі становить не більше 60 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних даних.

Переоформлення дозволу здійснюється в разі зміни найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Органи, які відповідно до цього Закону уповноважені видавати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу зобов'язані видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Органи, які відповідно до цього Закону уповноважені видавати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу зобов'язані видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання як юридичної особи;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення умов, передбачених дозволом;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу або погодження надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або погодження припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня отримання рішення про їх анулювання.

Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається суб'єкту господарювання строком на п'ять років";

3) текст статті 14 викласти в такій редакції:

"Викиди забруднюючих речовин і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, екології та природних ресурсів і територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря";

4) доповнити статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання як юридичної особи;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу або погодження надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або погодження припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня отримання рішення про їх анулювання.

Видача дозволу, переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, видається терміном на п'ять років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4232-VI

 

Опрос