Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 19.05.2011 № 8545
Дата рассмотрения: 19.05.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572; 2011 р., N 10, ст. 63; із змінами, внесеними законами України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI, від 23 грудня 2010 року N 2856-VI та від 5 квітня 2011 року N 3172-VI):

1) в абзаці другому частини третьої статті 10, частині першій статті 25, абзаці восьмому частини першої статті 28, статті 43, частині другій статті 45, частині другій статті 47, частинах першій, п'ятій та шостій статті 48, частині першій та абзаці першому частини другої статті 49, абзаці другому частини третьої статті 56, абзаці першому частини другої статті 57, частині другій статті 58, частинах першій та другій статті 59, частині першій статті 60, частині другій статті 78, частині другій статті 80, частині першій, абзаці другому частини другої і частині третій статті 108, пункті 4 частини другої статті 109, статті 112, пунктах 19 та 23 частини першої статті 116, абзаці другому пункту 7 частини першої статті 117, абзаці першому частини другої статті 118, статті 123, абзацах першому і другому підпункту 1, підпунктах 3, 4, 7 і 9, абзаці п'ятому підпункту 10 пункту 9 та пункті 91 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" слова "Державне казначейство України" та "органи Державного казначейства України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна казначейська служба України" та "органи Державної казначейської служби України" у відповідних відмінках;

2) у першому реченні абзацу другого частини третьої статті 16 слово "п'ятсот" замінити словом "триста";

3) у статті 17:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Гарантії надаються на умовах платності, строковості та належного забезпечення виконання зобов'язань";

частину четверту доповнити словами "(крім боргових зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій)";

у частині п'ятій слова "подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом трьох останніх років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення" замінити словами "надати майнове або інше належне забезпечення виконання зобов'язань";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. У разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, суб'єктам господарювання, у віданні яких є майно державної (комунальної) власності, необхідність надання такими суб'єктами господарювання майнового забезпечення, його розмір та вид визначає Кабінет Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республіки Крим щодо майна Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада щодо комунального майна)";

в абзаці першому частини п'ятнадцятої слово "дії" замінити словами "строку дії";

4) в абзаці першому частини третьої статті 18 слово "станом", цифри "100" і слова "місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень" замінити відповідно словами "(без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом", цифрами "200" і словами "місцевих запозичень та субвенцій з інших бюджетів";

5) в абзаці першому частини першої статті 21 слова "Міністерства економіки України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";

6) пункт 3 частини другої статті 22 доповнити реченням такого змісту: "Якщо згідно із законом місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради";

7) у пункті 12 частини першої статті 38 слово "фонді" замінити словом "капіталі";

8) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 43 слова "що діє у складі Міністерства фінансів України" замінити словами "діяльність якої спрямовується і координується через Міністра фінансів України";

9) у частині сьомій статті 48 слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;

10) у статті 56:

а) у частині першій слова "яке координує діяльність Державного казначейства України і погоджує його нормативно-правові акти з цих питань" виключити;

б) у частині другій:

в абзаці першому слова "органи Державного казначейства України" та "Державним казначейством України" замінити відповідно словами "органи Державної казначейської служби України" та "Міністерством фінансів України";

в абзаці третьому: слова "Державним казначейством України" замінити словами "Міністерством фінансів України", слова "за погодженням з Міністерством фінансів України" виключити;

11) у статті 57:

а) в абзаці першому частини першої:

у першому реченні слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України";

у другому реченні слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;

б) в абзаці першому частини другої:

у першому реченні після слів "державного бюджету" доповнити словами "та щодо субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів";

у другому реченні слово "бюджету" замінити словами "державного бюджету";

12) у частині першій статті 58:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"Фінансова звітність бюджетних установ та фінансова звітність про виконання бюджетів складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Форми фінансової звітності бюджетних установ і фінансової звітності про виконання бюджетів та порядок їх заповнення затверджуються Міністерством фінансів України";

в абзаці п'ятому: слова "органів Державного казначейства України" замінити словами "органів Державної казначейської служби України"; слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;

13) в абзацах другому, третьому і четвертому частини другої статті 64 слова "відповідного місцевого бюджету" замінити словами "відповідного бюджету";

14) у статті 69:

у пункті 7 частини першої слова "(крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та" замінити словами "(крім єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи";

доповнити частину другу пунктом 21 такого змісту:

"21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах";

15) у статті 71:

а) у частині першій:

доповнити пунктами 11 та 41 такого змісту:

"11) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування";

"41) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) кошти від повернення кредитів та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених пунктами 13 та 14 частини другої статті 69 цього Кодексу)";

б) частину другу доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) надання кредитів на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 88 - 91 цього Кодексу, а також платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста";

16) у частинах другій і восьмій статті 74 після слів "місцевих запозичень" доповнити словами "і надання місцевих гарантій";

17) у статті 97:

а) у частині першій:

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах";

у пункті 6 слово "субвенції" замінити словами "інші субвенції";

б) частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:

"Розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України";

в) в абзаці першому частини четвертої слова "здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та" виключити;

18) доповнити статтею 1031 такого змісту:

"Стаття 1031. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається за рахунок 14,6 відсотка таких доходів спеціального фонду державного бюджету: акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспорті засоби та шини до них, плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції.

2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, і між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування на основі формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України і мають враховувати такі параметри:

1) кількість населення;

2) обсяги доходів місцевих бюджетів за 2010 рік від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

3) розміри відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої статті 69 цього Кодексу.

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції, і не може перевищувати обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України";

19) у статті 113:

у назві та абзаці першому частини першої слова "органів Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органів Державної фінансової інспекції України";

у частині другій слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державна фінансова інспекція України";

20) в абзаці першому частини другої статті 118 слова "органами Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами Державної фінансової інспекції України".

2. У підпункті 3 пункту 1 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України від 17 лютого 2011 року N 3036-VI "Про регулювання містобудівної діяльності" цифри "2013" замінити цифрами "2012".

3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133, N 16-17, ст. 134. N 21, ст. 223; 2011 р., N 10, ст. 64, N 12, ст. 84):

1) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:

"4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття закону про Державний бюджет України на наступний рік за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету";

2) пункт 6 частини четвертої статті 20 викласти в такій редакції:

"6) проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та звіт про виконання Державного бюджету України";

3) у частині першій статті 78:

у пункті 23 слова "витрат на здійснення повноважень" виключити;

у пункті 24 слова "звіту про надходження коштів до кошторису за минулий рік, їх використання та відповідність затвердженому кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради" замінити словами "звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік";

4) у статті 91:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Жоден законопроект, проект іншого акта (крім проектів законів про Державний бюджет України, про внесення змін до закону про Державний бюджет України, про ратифікацію міжнародних договорів України щодо одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України) не повинен містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій";

у частині четвертій слова "видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів" замінити словами "показники бюджету (надходження бюджету та/або витрати бюджету)";

5) у статті 93:

у частині першій:

слова "доходну та/або видаткову частини бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді" замінити словами "показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини";

доповнити реченням такого змісту: "При цьому, кожен проект закону не пізніше як у п'ятиденний строк направляється комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, до Кабінету Міністрів України для проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини";

у частині третій:

друге речення викласти у такій редакції "До висновку головного комітету додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який має бути поданий до головного комітету не пізніш як у 14-денний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку";

доповнити абзацом другим такого змісту: "До висновку головного комітету щодо проекту закону також додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, який має бути поданий до головного комітету у семиденний строк з дня отримання експертного висновку, підготовленого Кабінетом Міністрів України до такого проекту закону відповідно до частини другої статті 27 Бюджетного кодексу України. Висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, має містити інформацію щодо впливу відповідного проекту закону на показники бюджету, його відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, включаючи термінів набрання ним чинності у разі прийняття";

6) перше речення частини третьої статті 111 викласти у такій редакції: "Висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, згідно з яким проект закону має вплив на показники бюджету (зменшує надходження бюджету та/або збільшує витрати бюджету) без забезпечення їх збалансованості та/або не відповідає законам, що регулюють бюджетні відносини, обов'язково додається до висновку головного комітету та може бути підставою для прийняття Верховною Радою рішення щодо відхилення проекту закону або його повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання";

7) статтю 152 викласти в такій редакції:

"Стаття 152. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

1. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, та у триденний строк подається до Верховної Ради.

2. Поданий Кабінетом Міністрів України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у триденний строк надається народним депутатам та комітетам для ознайомлення.

Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 15 квітня року, що передує плановому.

3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції, що надійшли, готує на основі поданого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і пропозицій до нього та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період.

4. Верховна Рада не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, розглядає питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у порядку, визначеному главою 5 цього Регламенту. З доповіддю виступає Прем'єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України та голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету. За наслідками розгляду цього питання Верховна Рада приймає постанову Верховної Ради про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період";

8) у частині п'ятій статті 153 слова "народним депутатам" замінити словами "народним депутатам та Рахунковій палаті";

9) у статті 154:

частини першу доповнити реченням такого змісту: "На такому пленарному засіданні Верховна Рада може заслухати головних розпорядників коштів державного бюджету щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік";

частину третю доповнити словами "з урахуванням положень цієї статті";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік вимогам Бюджетного кодексу України та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період";

у частині п'ятій:

слова "для його повторного представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради або обґрунтуванням їх відхилення" замінити словами "з обґрунтуванням внесених змін";

доповнити реченням такого змісту: "У такому разі строки підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому та другому читаннях збільшуються на п'ять днів";

10) текст статті 156 викласти в такій редакції:

"1. Народні депутати, комітети розглядають проект закону про Державний бюджет України на наступний рік і не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, направляють до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, свої пропозиції з урахуванням таких вимог:

1) пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Жодна з таких пропозицій та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік;

2) не допускається внесення пропозицій щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету, крім випадку, коли за висновками комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та Міністерства фінансів України виявлені неточності в його розрахунку.

Пропозиції, направлені до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, після 1 жовтня року, що передує плановому, та/або з порушенням встановлених вимог, не розглядаються.

2. Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і до 1 жовтня року, що передує плановому, подає свої висновки Верховній Раді.

3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і готує Висновки та пропозиції до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради України), а також таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи з урахуванням вимог пунктів 1-3 частини першої статті 118 цього Регламенту. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, мають бути збалансованими.

4. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також таблиця пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи розповсюджуються серед народних депутатів не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні";

11) у статті 157:

у частині першій цифри і слова в дужках "(25 жовтня, якщо проект закону був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Якщо Верховною Радою не прийнято позитивного рішення на підтримку висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік в цілому, проводиться постатейне голосування таких висновків і пропозицій, а також тих пропозицій, які комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, пропонує відхилити і на розгляді та голосуванні яких наполягають ініціатори їх внесення";

частини дев'яту-дванадцяту виключити;

частини тринадцяту і чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"13. У разі якщо під час постатейного голосування пропозицій показники бюджету, які містить підготовлений до першого читання проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, залишаються збалансованими, ставляться на голосування в цілому висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.

14. У разі якщо під час постатейного голосування пропозицій показники бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада відкладає не більш ніж на один день голосування в цілому висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік для забезпечення збалансованості показників бюджету комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України";

12) текст статті 158 викласти в такій редакції:

"1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, подає до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих пропозицій.

2. Комітет, до предмета відання якого належить питання бюджету, після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовленого до другого читання, аналізує стан врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради та за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні. При цьому, пропозиції народних депутатів, комітетів до проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

3. Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. При цьому, в обов'язковому порядку мають бути прийняті у другому читанні: граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету, граничний обсяг державного боргу та граничний обсяг надання державних гарантій; загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету; розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період, розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період; бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.

4. Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради цього законопроекту.

5. Голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, доповідає пропозиції комітету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні (у тому числі висновки щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради у підготовленому законопроекті до другого читання).

6. Після доповідей Міністра фінансів України та голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, проводиться обговорення в порядку, визначеному главою 5 цього Регламенту.

7. Після обговорення Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням пропозицій комітету, до предмета відання якого належить питання бюджету, щодо розгляду цього законопроекту у другому читанні. У разі прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні проводиться голосування про прийняття цього законопроекту в цілому.

8. Якщо Верховною Радою не прийнято позитивного рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні, проводиться постатейне голосування статей, на розгляді і голосуванні яких наполягають народні депутати.

9. У разі якщо під час постатейного голосування показники бюджету, які містить підготовлений до другого читання проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, залишаються збалансованими, ставиться на голосування прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні та в цілому.

10. У разі якщо під час постатейного голосування показники бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада відкладає не більш ніж на один день голосування щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні для забезпечення збалансованості показників бюджету комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України.

11. Якщо під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні в тексті цього законопроекту виникають суперечності, які виключають можливість застосування його норм після остаточного прийняття та набрання чинності, розгляд відповідних статей законопроекту переноситься на третє читання".

13) статтю 159 викласти в такій редакції:

"Стаття 159. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні

1. Відповідно до рішення Верховної Ради про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України не пізніше 25 листопада року, що передує плановому, готує його до третього читання.

2. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні та подає порівняльну таблицю. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні пропозиції народних депутатів, комітетів до нього не розглядаються.

3. Третє читання проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та співдоповіді Міністра фінансів України про пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні.

4. Після доповіді та співдоповіді проводиться голосування пропозицій комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні та прийняття проекту закону в цілому.

5. У разі якщо рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік із запропонованими пропозиціями комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, в цілому не прийнято, проводиться голосування щодо кожної пропозиції, запропонованої комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету.

6. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому";

14) доповнити новою статтею 1591 такого змісту:

"Стаття 1591. Повторний розгляд закону про Державний бюджет України, повернутого Президентом України

1. Якщо Президент України повернув до Верховної Ради для повторного розгляду закон про Державний бюджет України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями, його повторний розгляд відбувається за процедурою, визначеною главою 23 цього Регламенту з урахуванням положень цієї статті та частини третьої статті 39 Бюджетного кодексу України.

2. Підготовка до повторного розгляду у Верховній Раді закону про Державний бюджет України з пропозиціями Президента України здійснюється комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України";

15) у статті 160:

у частині першій слова "бюджетного року" замінити словами "бюджетного періоду";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України здійснюється за процедурою, визначеною розділом IV цього Регламенту, з урахуванням положень цієї статті. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України розглядається комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України";

у частині четвертій слова "доходів" та "видатків" замінити відповідно словами "надходжень" та "витрат";

16) у статті 161:

у назві статті слова "Державного бюджету України" замінити словами "закону про Державний бюджет України";

у частині другій слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України";

частину третю викласти в такій редакції:

"Зведені показники місячних звітів про виконання бюджетів подаються Державною казначейською службою України Верховній Раді не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним";

у частині четвертій слова "Державним казначейством України" замінити словами "Державною казначейською службою України";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків та пропозицій Рахункової палати готує та подає на розгляд Верховної Ради проект рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України";

17) статтю 162 викласти в такій редакції:

"Стаття 162. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України

1. Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України відбувається за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) з урахуванням положень цієї статті.

2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України у Верховній Раді представляє Міністр фінансів України.

3. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет України виступають голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та Голова Рахункової палати. На такому пленарному засіданні Верховна Рада може заслухати головних розпорядників коштів державного бюджету щодо результатів виконання бюджетних програм за звітний період.

4. За результатами розгляду Верховна Рада приймає рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім підпунктів 14, 15, 17 і 18 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос