Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно консолидации Национальной депозитарной системы

Проект закона Украины от 01.06.2011 № 8510-1
Дата рассмотрения: 01.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо консолідації Національної депозитарної системи

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2003 р., N 36, ст. 277; N 2, ст. 6, N 38, ст. 474; 2005 р., N 42, ст. 465, N 48, ст. 481; 2006 р., N 22, ст. 199; 2007 р., N 33, ст. 440):

1) у статті 1:

абзац сьомий вилучити;

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцятий вважати абзацами сьомим - дев'ятнадцятим;

в абзаці восьмому (за новою нумерацією) слова "обраним ним депозитарієм" замінити словами "Центральним депозитарієм цінних паперів України (далі - центральним депозитарієм), а слово "депозитарій" замінити словами "центральний депозитарій";

в абзаці дев'ятому (за новою нумерацією) слово "депозитарії" замінити на слова "центральний депозитарій";

в абзаці дванадцятому (за новою нумерацією) слова "або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку" вилучити, а слова "обраним ними депозитарієм" та "за угодами" замінити відповідно словами "центральним депозитарієм" та "за договорами";

в абзаці тринадцятому слова "обраним ним депозитарієм" замінити словами "центральним депозитарієм";

в абзаці п'ятнадцятому (за новою нумерацією) слова "чи організаційно оформленим позабіржовим ринком" вилучити, а слова "угод щодо цінних паперів" замінити словами "договорів щодо цінних паперів";

абзац двадцятий (за новою нумерацією) вилучити;

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцять третій (за старою нумерацією) вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять дев'ятим;

абзац двадцятий (за новою нумерацією) викласти у такій редакції:

"кореспондентські відносини щодо цінних паперів - оформлені договором відносини між центральним депозитарієм та депозитарною установою іншої країни, згідно з яким центральний депозитарій веде облік цінних паперів, що зберігаються у депозитарній установі іншої країни, або депозитарна установа іншої країни веде облік цінних паперів, що зберігаються у центральному депозитарії";

абзац двадцять перший (за новою нумерацією) викласти у такій редакції:

"номінальний утримувач - центральний депозитарій, зареєстрований у депозитарній установі іншої країни, або депозитарна установа іншої країни, зареєстрована у центральному депозитарії як юридична особа, якій за дорученням і в інтересах власників цінних паперів передано ці цінні папери для здійснення операцій в разі встановлення кореспондентських відносин щодо цінних паперів";

абзац двадцять другий (за новою нумерацією) вилучити;

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцятий вважати абзацами двадцять другим - двадцять дев'ятим;

в абзаці двадцять другому (за новою нумерацією) слово "депозитаріями" замінити словом "центральним депозитарієм";

в абзаці двадцять п'ятому (за новою нумерацією) слово "депозитарій" замінити на слово "центральний депозитарій";

в абзаці двадцять дев'ятому (за новою нумерацією) слово "депозитарії" замінити словом "центральний депозитарій";

в абзаці тридцятому (за новою нумерацією) слова "організатори торгівлі цінними паперами" замінити словами "фондові біржі";

додати абзац тридцять перший такого змісту:

"центральний депозитарій - юридична особа, створена відповідно до вимог цього Закону, яка провадить депозитарну діяльність, здійснює розрахунки за договорами щодо цінних паперів та може здійснювати кліринг за такими договорами";

2) у статті 2:

у частині першій:

абзац третій викласти у такій редакції:

"Верхній рівень - це центральний депозитарій, що веде рахунки для зберігачів, здійснює розрахунки за договорами щодо цінних паперів та може здійснювати кліринг за такими договорами, встановлює договірні двосторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо цінних паперів з депозитаріями інших країн, зобов'язаний мати спеціальні грошові рахунки та рахунки у цінних паперах в депозитарних установах інших країн і відкривати такі рахунки депозитарним установам інших країн";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Обслуговування обігу державних цінних паперів, в тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів, здійснює центральний депозитарій;

в абзаці п'ятому слово "депозитарії" замінити на слово "центральний депозитарій";

у частині другій:

абзац десятий викласти у такій редакції:

"Центральний депозитарій забезпечує функціонування єдиної системи депозитарного обліку";

в абзаці одинадцятому слово "Національного" замінити словом "центрального";

в абзаці п'ятнадцятому слово "Національному" замінити словом "центральному";

абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

"У назви інших юридичних осіб, крім створеної відповідно до вимог цього Закону, забороняється включати слова "депозитарій цінних паперів", "центральний депозитарій", "національний депозитарій";

3) абзац перший частини четвертої статті 4 викласти у такій редакції:

"У разі емісії цінних паперів у бездокументарній формі емітент оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в центральний депозитарій";

4) абзац третій частини другої статті 6 викласти у такій редакції:

"розрахунки за договорами щодо цінних паперів";

5) у статті 7:

в частині першій слово "депозитарієм" замінити словами "центральним депозитарієм", слова "обраним ним депозитарієм" замінити словами "центральним депозитарієм", а слово "депозитаріями" замінити словами "центральним депозитарієм та депозитарною установою іншої країни";

в абзаці другому частини четвертої слово "депозитарії" замінити словом "центральний депозитарій", а слово "угоди" замінити словом "договори";

в абзаці першому частини п'ятої слова "обраним ним депозитарієм" замінити словами "центральним депозитарієм", а слова "в депозитарії" замінити словами "в центральному депозитарії";

в абзаці другому частини сьомої слова "депозитарію та депозитарій" замінити відповідно на слова "центральному депозитарію та центральний депозитарій", слова "іншими депозитаріями" замінити словами "депозитарними установами інших країн", а слова "кожний депозитарій" замінити словами "центральний депозитарій";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"Центральний депозитарій може одержувати від емітента безпосередньо на свій рахунок доходи з цінних паперів для наступного перерахування їх зберігачам. Зберігач зобов'язаний у встановлений договором строк зарахувати зазначені доходи на грошові рахунки власників цінних паперів. Ці доходи не є доходами центрального депозитарію і не підлягають оподаткуванню у складі доходів центрального депозитарію. Центральний депозитарій та зберігачі цінних паперів не зобов'язані надавати власникам цінних паперів документи (сертифікати, купони) для реалізації відповідних прав власності при проведенні емітентом операцій із цінними паперами, якщо інше не передбачене договором";

6) у статті 8:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Розрахунки та кліринг за договорами щодо цінних паперів"

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснює центральний депозитарій, який забезпечує поставку цінних паперів на рахунки зберігачів у депозитарії з одночасною оплатою грошових коштів на рахунках зберігачів. Депозитарій може провадити кліринг, що передує розрахункам, якщо це передбачено договором про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів";

в частині другій слово "угодами" замінити словом "договорами", а слова "та організаційно оформленим позабіржовим ринком" вилучити;

у частині третій:

в абзаці першому слово "кліринговий" замінити словом "центральний", а слово "угодами" замінити словом "договорами";

в абзаці третьому слово "угодами" замінити словом "договорами";

7) у статті 10:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Центральний депозитарій";

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"1. Центральний депозитарій - юридична особа, яка утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонерами центрального депозитарію можуть виступати держава в особі органу виконавчої влади, уповноваженого управляти державним майном, Національний банк України, зберігачі цінних паперів, фондові біржі та депозитарні установи інших країн. Частка кожного акціонера в статутному капіталі центрального депозитарію, в тому числі опосередкованого володіння, не повинна перевищувати п'яти відсотків, крім держави, частка якої не повинна перевищувати двадцяти п'яти відсотків статутного капіталу";

в абзаці другому частини першої слово "депозитарію" замінити на слова "центрального депозитарію", а слово "15" замінити словом "30";

абзац третій частини першої вилучити;

частину другу вилучити, відповідно частину третю і четверту вважати частиною другою та третьою;

в частині другій (за новою нумерацією) слово "депозитарію" замінити словами "центрального депозитарію", а слова "інші депозитарії" замінити словами "депозитарні установи інших країн";

в частині третій (за новою нумерацією) слово "депозитарію" замінити словами "центрального депозитарію";

8) у статті 13:

в абзаці другому частини першої слово "угод" замінити на слово "договорів";

в частині другій слова "чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку угод" замінити на слово "договорів", а слова "в депозитарії, що їх обслуговує" замінити словами "в центральному депозитарії";

9) абзац другий частини другої статті 15 вилучити;

10) абзац другий статті 17 викласти у такій редакції:

"Державним представником у центральному депозитарії, на фондових біржах та в інших професійних учасниках ринку цінних паперів не можуть бути відповідно посадові особи центрального депозитарію, фондових бірж та інших професійних учасників ринку цінних паперів";

11) у статті 18:

в абзаці другому та абзаці третьому слово "угод" замінити на слово "договорів";

в абзаці п'ятому слово "угода" замінити на слово "договір", слово "укладена" замінити на слово "укладений", а слово "недійсною" замінити на слово "недійсним";

2. У абзаці дев'ятому частини першої статті 16 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110) слова "обраного емітентом депозитарію" замінити словами "центрального депозитарію";

3. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268):

1) частину дев'яту статті 10 викласти в такій редакції:

"9. Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій державних позик України, їх погашенням і виплатою доходів за ними. Порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням цих облігацій, встановлюється Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України";

2) частину 8 статті 11 вилучити.

3) у частині четвертій статті 16 слово "депозитаріїв" замінити словами "центрального депозитарію";

4. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 51, ст. 292):

1) у пункті тринадцятому частини другої статті 7 слово "депозитаріях" замінити на слова "центральному депозитарії";

2) у пункті шістнадцятому статті 8 слово "депозитаріїв" замінити на слова "центрального депозитарію".

5. В абзаці шостому частини першої статті 38 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 52, ст. 377) слова "обраного емітентом депозитарію" замінити словами "центрального депозитарію";

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативні акти України, прийняті до набуття чинності цим Законом, діють в тій частині, що не суперечить цьому Закону.

3. З дати опублікування цього Закону Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку не має права видавати ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності.

4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в тримісячний термін забезпечити приведення власних актів у відповідність з цим Законом.

5. На території України може функціонувати один депозитарій верхнього рівня Національної депозитарної системи - Центральний депозитарій цінних паперів України. Такий депозитарій створюється шляхом:

а) злиття Національного депозитарію України з іншим (іншими) товариством (товариствами), яке (які) має (мають) ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарію та ліцензію на здійснення розрахунково-клірингової діяльності; або

б) приєднання Національного депозитарію України до іншого товариства, яке має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарію та ліцензію на здійснення розрахунково-клірингової діяльності; або

в) приєднання іншого товариства, ніж Національний депозитарій України, яке має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарію та ліцензію на здійснення розрахунково-клірингової діяльності, до Національного депозитарію України; або

г) отримання Національним депозитарієм України у власність цілісного майнового комплексу іншого (інших) товариства (товариств), яке (які) має (мають) ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарію та на здійснення розрахунково-клірингової діяльності; або

ґ) отримання іншим товариством, ніж Національний депозитарій України, яке має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарію та ліцензію на здійснення розрахунково-клірингової діяльності, у власність цілісного майнового комплексу Національного депозитарію України; або

д) створення нового акціонерного товариства, статутний капітал якого формується шляхом обміну його акцій на акції депозитаріїв, які мають ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію та здійснення розрахунково-клірингової діяльності (у тому числі Національного депозитарію України) на день набрання чинності цим Законом.

6. У процесі передбаченого цим Законом створення центрального депозитарію вартість акцій кожного з депозитаріїв, які беруть участь у такому створенні, має бути визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Оцінка здійснюється після прийняття пропозиції про створення депозитарію за рахунок того депозитарію, який подавав таку пропозицію.

Коефіцієнти обміну (конвертації) акцій депозитаріїв, які беруть участь у процесі передбаченого цим Законом створення депозитарію, визначаються, виходячи з оцінки вартості акцій кожного з депозитаріїв, які беруть участь у такому створенні.

7. Центральний депозитарій, що утворюється внаслідок передбаченого цим Законом створення центрального депозитарію, є правонаступником щодо усіх прав та обов'язків, які виникли з договорів, укладених депозитаріями, які беруть участь у процесі передбаченого цим Законом створення депозитарію.

Центральний депозитарій, що утворюється внаслідок передбаченого цим Законом порядку створення центрального депозитарію, забезпечує безперервність депозитарного обліку цінних паперів, що обслуговувалися у депозитаріях, які брали участь у передбаченого цим Законом процесі створення центрального депозитарію, та зобов'язаний затвердити правила центрального депозитарію не пізніше, ніж через два місяці після завершення прийняття на обслуговування цінних паперів від депозитаріїв, які брали участь у передбаченому цим Законом процесі створення центрального депозитарію.

 

Голова Верховної Ради України

В. Литвин 

Опрос