Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома

Проект закона Украины от 11.05.2011 № 8474
Дата рассмотрения: 20.02.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) статтю 42 викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків

1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі і споруди, належать на праві спільної сумісної власності власникам жилих та нежилих приміщень у таких багатоквартирних будинках.

У разі знищення (руйнування) багатоквартирного жилого будинку право власності на земельну ділянку, на якій розташовано багатоквартирний будинок, а також належні до нього будівлі і споруди, зберігається за власниками жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному жилому будинку.

2. У разі утворення в багатоквартирному жилому будинку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку таке об'єднання має право отримати земельну ділянку, на якій розташована прибудинкова територія, у постійне користування.

3. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, визначається співвласниками.

4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на

підставі відповідної землевпорядної документації.

2) частину першу статті 89 доповнити словами "якщо інше не передбачено законом";

3) частину другу статті 92 доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

1) абзац перший частини другої статті 369 доповнити реченням такого змісту: "Особливості розпоряджання спільним майном багатоквартирного будинку встановлюються законом";

2) назву і частину другу статті 382 викласти в такій редакції:

"Стаття 382. "Приміщення у багатоквартирному житловому будинку як об'єкт права власності";

"2. Власникам квартири, нежитлового приміщення у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку (але в межах прибудинкової території), у тому числі всередині або за межами нежилого приміщення, квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, нежилого приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир та нежитлових приміщень, які розташовані у багатоквартирному будинку, а також земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок та належні до нього будівлі, споруди".

3. У Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60; 2011 р., N 6, ст. 41):

1) у статті 1:

в абзаці другому слова "асоціація власників жилих будинків" замінити словами "асоціація об'єднань співвласників багатоквартирного будинку";

абзац четвертий виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"спільне майно у багатоквартирному будинку (далі - спільне майно) - неподільне та загальне майно всередині або за межами багатоквартирного будинку";

абзац дев'ятий після слів "створена власниками" доповнити словами "жилих і нежилих приміщень багатоквартирного будинку, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах";

абзаци десятий, дванадцятий і тринадцятий викласти в такій редакції:

"прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку або комплексу багатоквартирних будинків, яка визначається на підставі відповідної землевпорядної документації і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку";

"уповноважена особа співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника;

управитель - особа, яка за дорученням об'єднання здійснює управління спільним майном і забезпечує належну експлуатацію багатоквартирного будинку або комплексу багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій відповідно до цього Закону та умов договору";

З урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:

"обов'язкові внески та платежі співвласників - кошти на утримання і ремонт спільного майна, перелік та розміри яких, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об'єднання рішенням загальних зборів та не є оплатою за спожиті житлово-комунальні послуги";

"співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку";

2) у статті 4:

у частині першій слова "його членів" замінити словом "співвласників";

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Власники жилих та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об'єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть спільно створити одне об'єднання";

у частині четвертій слова "власників приміщень" замінити словом "співвласників";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Господарче забезпечення діяльності об'єднання може здійснюватися як власними силами об'єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб'єктів господарювання";

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями власників жилих та нежилих приміщень у будинку, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах";

частину дев'яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"майна, придбаного за рахунок внесків та платежів співвласників".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

доповнити частиною десятою такого змісту:

"Майно, придбане об'єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є спільною власністю власників жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку";

3) у статті 6:

частину першу викласти в такій редакції:

"Об'єднання може бути створене лише власниками жилих та нежилих приміщень, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків)";

у частині третій і першому реченні частини четвертої слова "власником будинку або" виключити, а слово "квартир" замінити словом "жилих";

частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту: "У разі створення об'єднання власниками жилих та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках правомочність зборів та результати голосування визначаються окремо щодо кожного будинку";

доповнити частинами шістнадцятою і сімнадцятою такого змісту:

"Установчі документи об'єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена ними особа.

Органи місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня державної реєстрації об'єднання забезпечують передачу йому технічної документації багатоквартирного будинку, включаючи акт прийняття в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж";

4) у статті 7:

у частині першій:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України";

в абзаці четвертому слова "сумісній" та "(неподільного майна)" виключити;

абзаци п'ятий, тринадцятий та п'ятнадцятий виключити;

частину другу доповнити реченням такого змісту:

"Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов'язковим.";

5) у частині першій статті 8 слова "та власники садиб" виключити;

6) статтю 9 виключити;

7) у статті 10:

у частині першій слова "його членів" замінити словом "співвласників";

частину четверту доповнити реченнями такого змісту: "У разі якщо на загальних зборах відсутній кворум, необхідний для прийняття рішень, правління може призначити письмове опитування співвласників (далі - опитування) та утворити відповідну комісію для його проведення. Рішення про опитування приймається правлінням того самого дня, на який скликалися загальні збори, що не відбулися, а опитування проводиться протягом двох тижнів. Результати опитування мають силу рішення загальних зборів об'єднання і повідомляються всім співвласникам у тому самому порядку, що і рішення загальних зборів. Порядок проведення опитування та визначення його результатів визначається статутом об'єднання ";

у частині восьмій:

абзац сьомий після слова "визначення" доповнити словами "переліку і";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління";

в абзаці десятому слово "об'єднання" виключити;

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"Рішення загальних зборів є обов'язковим для всіх співвласників об'єднання. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, може бути оскаржене в судовому порядку співвласниками об'єднання.";

після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядку користування спільним майном, передачі в користування об'єктів, що належать до спільного майна, фізичним і юридичним особам, реконструкції та капітального ремонту будинку або зведення господарських споруд вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менш як дві третини співвласників, яким у сукупності належать на праві власності жилі та нежилі приміщення в багатоквартирному будинку загальною площею не менш як дві третини загальної площі жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів співвласників або їх представників, присутніх на зборах, якщо інше не встановлено статутом об'єднання або законом".

У зв'язку з цим частини одинадцяту - шістнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - сімнадцятою;

абзац сьомий частини п'ятнадцятої доповнити словами: "призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення";

8) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Списання багатоквартирного будинку з балансу

З дня державної реєстрації об'єднання багатоквартирний будинок перебуває в його управлінні, а попередній балансоутримувач зобов'язаний списати такий багатоквартирний будинок з власного балансу";

6)у статті 12:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Управління спільним майном багатоквартирного будинку";

у частині першій:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"Управління спільним майном у багатоквартирному будинку здійснює об'єднання через свої органи управління шляхом:

належної експлуатації багатоквартирного будинку та забезпечення дотримання умов користування власним та спільним майном власниками жилих та нежилих приміщень, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах";

в абзаці четвертому слова "майну, яке перебуває у нього на балансі" замінити словами "власному та/або спільному майну";

частину другу викласти в такій редакції:

"За рішенням загальних зборів функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку можуть бути передані, всі або частково, управителю або асоціації відповідно до договору";

частину третю виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Форма управління спільним майном багатоквартирного будинку може бути змінена в будь-який час у встановленому законом порядку";

10) у статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:

"У разі, якщо функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку за рішенням об'єднання або відповідної ради передані управителю, відносини між ним та співвласником регулюються договором, умови якого мають відповідати умовам Типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України";

частину другу виключити;

абзац сьомий частини третьої після слова "щомісячного" доповнити словами "внеску та";

частини четверту - шосту замінити чотирма частинами такого змісту:

"Умови договору затверджуються загальними зборами об'єднання і є однаковими для кожного договору управителя із співвласником. Під час укладення договору сторони змінюють затверджений загальними зборами текст лише в частині, що стосується інформації про співвласника, характеристик жилого та/або нежилого приміщень.

Спори щодо змісту конкретного договору вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.

Укладення договору між власником окремого приміщення у багатоквартирному будинку та управителем є обов'язковим.

У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов'язкові внески та платежі на утримання і ремонт спільного майна об'єднання має право звернутися до суду для стягнення нарахованих сум у судовому порядку".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

частину восьму виключити;

11) у статті 14:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Права співвласника";

абзац перший у частині першій викласти в такій редакції:

"Співвласник має право";

абзац сьомий виключити;

у частині другій слово "воно" виключити;

у частинах третій - п'ятій слово "власників" замінити словом "співвласників";

у частині четвертій слова "прав власника" замінити словами "співвласником своїх прав";

12) у статті 15:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Обов'язки співвласника";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Співвласник зобов'язаний";

в абзаці шостому слова "інших власників" замінити словами "інших співвласників";

абзац восьмий після слова "належні" доповнити словами "внески та";

абзац дев'ятий після слів "інших власників" доповнити словами "жилих та нежилих приміщень";

частину другу викласти в такій редакції:

"Статутом об'єднання можуть бути встановлені інші обов'язки співвласників";

13) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Права об'єднання

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:

створювати органи управління і визначати умови їх діяльності та оплати;

приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;

визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту спільного майна відповідно до статуту;

укладати договори на виконання робіт та надання послуг для об'єднання;

виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції будинку;

встановлювати розміри обов'язкових внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

за рішенням загальних зборів передавати в заставу належні об'єднанню права вимоги за внесками співвласників;

для виконання статутних завдань здійснювати господарче забезпечення діяльності об'єднання в порядку, визначеному законом;

визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;

здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;

захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

за рішенням загальних зборів використовувати допоміжні приміщення в багатоквартирному будинку для потреб органів управління об'єднання.

Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об'єднання, частину повноважень власних органів управління.

Об'єднання може стати засновником (членом) асоціації";

14) у статті 17:

у частині першій:

в абзаці третьому слово "об'єднання" виключити;

в абзаці четвертому слова "платежів, зборів і внесків" замінити словами "внесків та платежів", а слова "а також" замінити словами "у тому числі";

в абзаці п'ятому слова "платежі, збори і внески" замінити словами "внески та платежі", а слова "а також" замінити словами "у тому числі";

в абзаці шостому слова "товариств з обмеженою відповідальністю" замінити словами "інших юридичних осіб";

перше речення частини третьої викласти в такій редакції:

"Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу";

15) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово "асоціації" виключити;

16) у статті 19:

частину першу викласти в такій редакції:

"Власникам жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку належить на праві спільної сумісної власності спільне майно у багатоквартирному будинку";

частини другу - п'яту виключити;

у частині шостій слова "права спільної власності на майно" замінити словами "спільного майна у багатоквартирному будинку";

17) у статті 20:

назву після слова "обов'язкових" доповнити словами "внесків та";

частину першу викласти в такій редакції:

"Частка співвласника у загальному обсязі обов'язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі жилих та нежилих приміщень, що перебувають у його власності";

частину другу виключити;

частину четверту після слова "обов'язкових" доповнити словом "внесках і";

18) статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Кошти об'єднання

Кошти об'єднання складаються з:

залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;

статутних внесків, обов'язкових платежів співвласників;

коштів, отриманих об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна;

доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновником яких є об'єднання;

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб;

коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

коштів державного і місцевих бюджетів, отриманих на підставах спільного фінансування для утримання і ремонту будинку.

Перелік та розміри обов'язкових внесків та платежів співвласників, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об'єднання.

19) статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Забезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку

Для забезпечення потреб в експлуатації багатоквартирного будинку, користуванні спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, опалення, вивезення побутових відходів, об'єднання за рішенням загальних зборів має право:

визначати управителя або виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з яким (якими) усі співвласники укладають відповідні договори. Відмова постачальників комунальних послуг, які визначені об'єднанням або органом місцевого самоврядування від надання відповідних послуг та укладання прямих договорів із співвласниками не допускається;

задовольняти всі або частину зазначених потреб силами самого об'єднання шляхом самозабезпечення.

Газо- та електропостачання жилих і нежилих приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками та газо- і електропостачальними організаціями.

Питання самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів.

Самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо силами співвласників, а також шляхом залучення об'єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.

У разі прийняття рішення про самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку об'єднання самостійно несе відповідальність за забезпечення своїх потреб у поточному ремонті, утриманні багатоквартирного будинку, водопостачанні та водовідведенні, опаленні, вивезенні побутових відходів відповідно до закону. Відповідальність за забезпечення таких потреб перед наймачами, орендарями жилих і нежилих приміщень несуть співвласники, що здали в найм, оренду належні їм жилі та нежилі приміщення відповідно до договору найму, оренди.

Для фінансування самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування жилими і нежилими приміщеннями та спільним майном у багатоквартирному будинку співвласники сплачують відповідні внески та платежі в розмірах, установлених загальними зборами об'єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків та платежів виконувати окремі роботи в рамках самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку.

Об'єднання оплачує холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за цінами (тарифами), встановленими для населення.

З метою надання громадянам пільг та обчислення розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг плата за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів визначається виходячи із внесків та платежів, що сплачуються власниками об'єднанню на такі цілі, у межах, встановлених законодавством";

20) у статті 24:

у частині першій слова "на баланс" виключити;

у частині другій слово "об'єднання" виключити;

у частині п'ятій слова "на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі" виключити;

21) у частині першій статті 25 слово "управителя" замінити словами "з управління";

22) у статті 26:

частини першу, другу, четверту і п'яту виключити;

друге і третє речення частини третьої виключити;

23) у статті 28:

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Об'єднання ліквідується у разі:

придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;

прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об'єднання;

ухвалення судом рішення про ліквідацію об'єднання.

У разі ліквідації об'єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їх власності";

у частині четвертій:

у першому реченні слово "власника" замінити словом "співвласника";

у другому реченні слово "власник" замінити словом "співвласник", а слова "приміщення в об'єднанні, незалежно від членства в ньому" виключити;

24) у тексті Закону слова "член об'єднання" в усіх відмінках і формах числа, "неподільне і загальне майно" та "неподільне та загальне майно", "житловий комплекс" в усіх відмінках замінити відповідно словами "співвласник" у відповідному відмінку і числі, "спільне майно", "багатоквартирний будинок" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пункти 1 та 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України проект закону, що визначатиме правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань інвесторів жилих та нежилих приміщень не введених в експлуатацію багатоквартирних будинків для захисту їхніх прав, свобод та законних інтересів;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос