Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" относительно совершенствования системы управления жилищным фондом и решения отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

Проект закона Украины от 14.04.2011 № 8391
Дата рассмотрения: 19.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2012 р., N 12-13, ст. 76) такі зміни:

1. У статті 1:

абзац четвертий виключити;

з урахуванням алфавітного порядку доповнити терміном такого змісту:

"співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками загального та неподільного майна в такому будинку";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"управитель - особа, яка в інтересах власника/співвласників здійснює управління багатоквартирним будинком (комплексом багатоквартирних будинків) та його прибудинкової території і забезпечує їх належну експлуатацію відповідно до законодавства та умов договору".

2. Частину першу статті 7 доповнити пунктом 91 такого змісту:

"91) ведення обліку прийнятих рішень співвласників багатоквартирних будинків щодо визначення способу управління будинком".

3. Пункт 3 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:

"3) послуги з управління багатоквартирним будинком, комплексом багатоквартирних будинків та прибудинкової території (далі-управління будинком) (виконання робіт щодо організації належної експлуатації багатоквартирного будинку, належних до нього споруд, прибудинкової території, ремонту та забезпечення якісного надання особам, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, комунальних та інших необхідних послуг згідно з умовами договору та вимогами нормативів, норм, стандартів, порядків і правил встановленими законодавством)".

4. У частині шостій статті 17 слова "балансоутримувача/управителя" замінити словами власника/співвласників (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої створеної співвласниками організації) та/або управителя".

5. У статті 19:

частину другу доповнити словом "управитель" та слово "власник" замінити "власник/співвласники";

5. Частину четверту статті 19 - виключити.

6. Статті 23 та 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Права та обов'язки власника/співвласників багатоквартирного будинку

1. Власник/співвласники багатоквартирного будинку має (мають) право:

1) управляти будинком;

2) визначати управителя та самостійно або через представника укладати з ним договір про надання послуг з управління будинком;

3) визначати виконавців житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства та самостійно або через уповноважених представників укладати з ними відповідні договори;;

4) з урахуванням вимог законодавства визначати порядок та умови залучення, накопичення та використання коштів на проведення капітальних ремонтів та здійснення заходів з енергозбереження.

2. Власник/співвласники багатоквартирного будинку реалізовує (реалізують) свої права, передбачені частиною першою цієї статті, з урахуванням таких положень:

1) якщо всі приміщення у багатоквартирному будинку належать одному власнику, він одноособово приймає рішення щодо управління таким будинком;

2) якщо співвласники багатоквартирного будинку не створили юридичну особу для належного утримання та використання майна, що належить їм на праві спільної власності, рішення щодо управління таким майном приймаються ними спільно відповідно до закону. Співвласник має право делегувати свої повноваження щодо прийняття рішень з використання неподільного та загального майна іншому із співвласників;

3) якщо співвласники багатоквартирного будинку створили юридичну особу для належного утримання та використання майна, що належить їм на праві спільної власності, порядок прийняття рішень щодо управління таким майном визначається законом і статутом такої юридичної особи.

3. Рішення співвласників багатоквартирного будинку відповідно до цієї статті можуть бути прийняті шляхом заочного голосування в встановленому ними порядку.

4. Порядок проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, де не створено організацій співвласників, а також порядок прийняття рішень загальних зборів шляхом заочного голосування визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Власник/співвласники багатоквартирного будинку зобов'язаний (зобов'язані):

1) забезпечувати належне управління, безпечну експлуатацію, технічне обслуговування, здійснення поточного та капітального ремонтів багатоквартирного будинку та утримання прибудинкової території відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері;

2) здійснювати витрати, пов'язані із споживанням житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 24. Особливості визначення способу управління багатоквартирним будинком

1. Співвласники можуть прийняти рішення про один з таких способів управління будинком:

1) управління будинком через створену ними відповідно до законодавства юридичну особу (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо);

2) визначення управителя відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. Один примірник рішення співвласників багатоквартирного будинку щодо визначення способу управління багатоквартирним будинком (із зазначенням даних обраного управителя) в обов'язковому порядку передається до органу місцевого самоврядування для ведення обліку таких рішень.

3. Якщо власник/співвласники приміщень у багатоквартирному будинку самостійно не визначили управителя та не створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя таким будинком зобов'язаний визначити на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України..

Співвласники мають право у будь-який час переобрати управителя, визначеного органом місцевого самоврядування.

Порядок та строки оголошення та проведення конкурсу щодо визначення управителя органом місцевого самоврядування встановлюється Кабінетом Міністрів України

4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня прийняття рішення співвласниками щодо визначення способу управління будинком забезпечують передачу передбаченої законодавством належним чином оформленої технічної документації щодо цього будинку співвласникам або уповноваженій ними особі чи управителю, визначеному співвласниками.

5. Для надання послуг з управління будинком може бути визначено лише одного управителя".

7. У статті 25:

частину другу доповнити пунктами 10 - 13 такого змісту:

"10) забезпечувати збереження та підтримку в належному стані технічної документації та правовстановлюючих документів на передані йому в управління об'єкти;

11) забезпечувати відображення відомостей про об'єкти передані йому в управління у даних обов'язкового обліку, а також складання і подання передбаченої законодавством звітності про такі об'єкти;

12) представляти інтереси власника/співвласників у відносинах з виконавцями (виробниками) комунальних послуг, зокрема, укладати договори з виконавцями та виробниками житлово-комунальних послуг (крім випадків, коли управитель є виробником таких послуг), забезпечити ведення бухгалтерського та/або управлінського обліку операцій, пов'язаних з наданням житлово-комунальних та інших послуг, забезпечити здійснення загальнобудинкового обліку споживання комунальних послуг та розподілу витрат між співвласниками відповідно до законодавства та умов договорів;

13) відповідно до умов договору з власником/співвласниками забезпечувати накопичення їхніх коштів для здійснення витрат з проведення капітальних та аварійних ремонтів відповідно до рішень власників, з урахуванням вимог законодавства";

доповнити частинами третьою - четвертою такого змісту:

"3. Крім прав та обов'язків, передбачених частинами першою і другою цієї статі, управитель має інші права та несе інші обов'язки, передбачені договором про надання послуг з управління будинком та Правилами управління багатоквартирним будинком, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

4. За порушення вимог законодавства та невиконання обов'язків, встановлених цим Законом та договором, управитель несе відповідальність, відповідно до закону.

Управитель має відповідати вимогам, встановленим законодавством".

8. Статтю 26 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Типові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджуються Кабінетом Міністрів України".

9. Абзац перший частини третьої статті 27 викласти в такій редакції:

"3. Організатором конкурсу є власник/співвласники, уповноважена ним (ними) особа у випадках, передбачених цим Законом. Організатор конкурсу зобов'язаний оприлюднити конкурсні умови. Конкурсні умови мають містити".

10. Текст статті 29 викласти в такій редакції:

"1. Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між споживачем таких послуг та виконавцем з урахуванням вимог чинного законодавства та рішень власника/співвласників, прийнятих відповідно до статті 23 цього Закону, та умов договору, укладеного між власником/співвласниками.

2. Зміст договору, визначеного частиною першою цієї статті, є однаковим для всіх договорів, які укладаються між виконавцем та споживачами, крім персональних даних споживача, відомостей про жиле та/або нежиле приміщення, загальної вартості послуг за договором.

3. Договори між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг мають бути укладені протягом двох місяців з дня укладання договорів, передбачених статтею 23 цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після дня його опублікування.

____________

Опрос