Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно рекламы на рынке ценных бумаг

Проект закона Украины от 24.03.2011 № 8297
Дата рассмотрения: 24.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами на ринку цінних паперів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 29, ст. 194; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 29, ст. 392):

1) частину другу статті 7 доповнити пунктом 371 такого змісту:

"371) установлює вимоги до реклами та рекламодавців на ринку цінних паперів.";

2) частину першу статті 11 доповнити пунктами 13 - 15 такого змісту:

"13) розповсюдження реклами на фондовому ринку без її попереднього подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, -

у розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

14) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, -

у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

15) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, -

у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами.".

2. Частини третю - шосту статті 49 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103; 2009 р., N 16, ст. 218) виключити.

3. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486):

1) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Реклама на фондовому ринку

1. Рекламою на фондовому ринку визнається інформація про:

1) емітента цінних паперів;

2) інститути спільного інвестування;

3) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;

4) професійного учасника фондового ринку та його діяльність;

5) саморегулівну організацію професійних учасників фондового ринку;

6) правочини з цінними паперами та/або умови таких правочинів;

7) уповноважене рейтингове агентство та його діяльність.

До реклами на фондовому ринку не належить інформація, яка відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів підлягає обов'язковому оприлюдненню.

2. Рекламодавцями на фондовому ринку можуть бути:

1) щодо емітента цінних паперів - виключно емітент цінних паперів;

2) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду;

3) щодо цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та/або емісійних цінних паперів, що перебувають (перебували) в обігу, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору з емітентом;

4) щодо професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учасникові фондового ринку забороняється рекламувати іншого такого учасника;

5) щодо саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;

6) щодо правочинів з цінними паперами та/або умов таких правочинів - виключно емітент зазначених цінних паперів, інвестор у цінні папери, торговець такими цінними паперами;

7) щодо уповноваженого рейтингового агентства та його діяльності - виключно уповноважене рейтингове агентство.

3. Не допускається розповсюдження державними органами реклами на фондовому ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.

Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами на фондовому ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.

4. Реклама емітентів цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, визначені нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування, а також інші відомості, визначені нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реклама професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію, а також інші відомості, визначені нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реклама саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва, а також інші відомості, визначені нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реклама уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва, а також інші відомості, визначені нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Будь-яка реклама на фондовому ринку, яку передбачається розповсюдити, затверджується відповідним рекламодавцем та подається не менше ніж за 15 робочих днів до дати її оприлюднення Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону розповсюдження реклами на фондовому ринку відповідною особою із зазначенням підстави.

У разі коли Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 15 робочих днів не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами на фондовому ринку, таке розповсюдження вважається погодженим.

Зазначене рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку публікується на її офіційному сайті та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

6. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами на фондовому ринку забороняється:

зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами (в тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості цінних паперів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);

рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску згідно із законодавством про цінні папери та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

використовувати відомості, які не відповідають проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, що зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або величину отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;

використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.

7. У разі коли емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов'язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дати оприлюднення відповідного рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи зазначеної Комісії.

У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.

У разі прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про зупинення розповсюдження реклами рекламодавець зобов'язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дати його оприлюднення.

Порядок поновлення розповсюдження реклами встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

2) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:

"2. На вимогу органів державної влади, на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати документи, усні та/або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

Крім того, відповідний орган державної влади має право:

вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;

надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень;

приймати рішення щодо визнання реклами недобросовісною, прихованою, стосовно визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;

приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.

Органи державної влади зобов'язані повідомляти рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами про розгляд справ про порушення ними вимог законодавства про рекламу не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.".

4. Статтю 46 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос