Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и применения норм административного права

Проект закона Украины от 02.12.2010 № 7413
Дата рассмотрения: 02.12.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити Кодекс статтею 18837 такого змісту:

"Стаття 18837. Невиконання приписів посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів

Невиконання приписів посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів щодо усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац п'ятдесятий після слова і цифр "статті 16610 - 16612" доповнити цифрами ", 18837";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації - державні адміністратори (частина друга статті 16610 - в частині порушення місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами) строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру);";

2) Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483) доповнити статтею 91 такого змісту:

"Стаття 91. Контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

1. Державний контроль за додержанням державними адміністраторами, дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі (у тому числі через дозвільні центри), створенням та забезпеченням функціонування дозвільних центрів міськими радами міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчими органами), районними і районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевірок у встановленому ним порядку.

2. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується уповноваженим органом.

Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду), державного адміністратора щодо додержання встановленого порядку видачі документів дозвільного характеру, міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районної і районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації щодо створення та забезпечення функціонування дозвільного центру проводяться не частіше одного разу на рік.

Уповноважений орган проводить позапланові перевірки додержання державним адміністратором та дозвільним органом (у тому числі через дозвільні центри) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру:

1) на підставі письмової заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, поданої суб'єктом господарювання або громадянином;

2) за письмовими зверненнями або запитами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), державних адміністраторів, правоохоронних органів;

3) за письмовими зверненнями або запитами народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад;

4) за рішенням Президента України, Кабінету Міністрів України;

5) якщо дозвільним органом, державним адміністратором до уповноваженого органу не подана інформація про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

6) з метою перевірки виконання дозвільним органом, державним адміністратором припису уповноваженого органу про усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, зазначеного в акті перевірки;

7) якщо під час проведення перевірки діяльності дозвільного центру встановлені порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами).

До участі в проведенні перевірки можуть залучатися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

Строк проведення планових чи позапланових перевірок не повинен перевищувати п'яти робочих днів. У разі великого обсягу робіт зазначений строк може бути продовжений наказом уповноваженого органу до десяти робочих днів.

3. Керівник дозвільного органу (його посадова особа), державний адміністратор, міський голова міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, голова районної і районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, відповідальний за створення та забезпечення функціонування дозвільного центру, під час проведення перевірки зобов'язаний забезпечити надання відповідних документів, які мають відношення до предмета перевірки, а також на усну або письмову вимогу осіб, які проводять перевірку, забезпечити копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки.

4. Результати проведення планової чи позапланової перевірки оформлюються відповідним актом, який складається в довільній формі у двох примірниках (у разі залучення працівників інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій - відповідно до кількості установ та організацій, представники яких брали участь у проведенні перевірки), підписується головою і членами комісії та затверджується керівником уповноваженого органу.

В акті перевірки зазначаються:

інформація про діяльність дозвільного органу, державного адміністратора та дозвільного центру;

відомості про виявлені факти порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (якщо такі мають місце) з посиланням на статті та пункти законодавчих і нормативно-правових актів, вимоги яких порушені;

дані про складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у разі складення протоколу);

припис про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, виявлених під час проведення перевірки, та строк їх усунення, що є обов'язковим для виконання.

Інформація про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру подається до уповноваженого органу у строки, встановлені в приписі, але не пізніше ніж протягом 30 днів з дня отримання державним адміністратором та дозвільним органом акта перевірки.

Один примірник акта перевірки видається керівникові дозвільного органу (його посадовій особі), державному адміністраторові, міському голові міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, голові районної і районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, відповідальному за створення та забезпечення функціонування дозвільного центру, другий - зберігається уповноваженим органом.

5. Контроль за наявністю документів дозвільного характеру у суб'єктів господарювання, необхідність одержання яких встановлено законами, здійснюють органи виконавчої влади та/або органи місцевого самоврядування (їх виконавчі органи) в межах повноважень, встановлених законом.".

2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос