Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О казачестве и казацких организациях в Украине

Проект закона Украины от 04.10.2010 № 7196
Дата рассмотрения: 04.10.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про козацтво та козацькі організації в Україні

Цей Закон визначає засади відновлення та розвитку козацтва на території України, особливості створення і діяльності козацьких організацій, їх об'єднань та створює належні умови для реалізації потенціалу козацької ідеї, підвищення ролі членів козацьких організацій (українських козаків), козацьких організацій та їх об'єднань у відновленні історичних традицій Українського народу.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Козацтво

1. Козацтво в Україні - це члени козацьких організацій, що діють на території України з метою реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства на основі єдності історичної свідомості, традицій і культури і діє відповідно до своїх статутів (положень).

2. Козацтво в Україні є спадкоємцем і продовжувачем ідейних, духовних і моральних засад українських козаків, правонаступником козацьких організацій, які діяли в Україні з метою відновлення незалежності України, її духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

3. Слова "козак", "отаман", "гетьман" або похідні від них можуть використовувати лише козацькі організації та їх об'єднання, що діють відповідно до цього Закону, їх члени, а також молодіжні та дитячі громадські організації, які діють відповідно до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні.

Стаття 2. Козацькі організації та їх об'єднання

1. Козацька організація - це зареєстрована згідно з законом громадська організація, яка об'єднує прихильників відродження історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій українських козаків та внесена до Державного реєстру козацьких організацій.

2. Козацькі організації мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в об'єднання, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

Стаття 3. Законодавство про козацтво та козацькі організації ї їх об'єднання

1. Законодавство України про козацтво та козацькі організації і їх об'єднання складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону та інших законодавчих актів України.

Стаття 4. Загальні засади організації козацтва в Україні та діяльності козацьких організацій і їх об'єднань

1. Козацтво, козацькі організації і їх об'єднання створюються і діють на засадах законності, самоврядності, добровільності, рівноправності їх членів (учасників), гласності.

2. Козацтво, козацькі організації і їх об'єднання створюються і діють з метою відродження історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій українських козаків. Козацькі організації та їх об'єднання вільні у виборі форм реалізації мети своєї діяльності.

3. Обмеження щодо діяльності козацтва, козацьких організацій і їх об'єднань можуть встановлюватись виключно Конституцією та законами України.

Стаття 5. Державна політика у сфері розвитку козацтва в Україні

1. Основними напрямами державної політики щодо розвитку козацтва є:

1) розробка та прийняття державних програм, спрямованих на відродження та розвиток козацтва в Україні;

2) сприяння відродженню та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій українських козаків;

3) вжиття заходів щодо охорони пам'яток історії та культури козацтва та сприяння науково-пошуковій роботі у цій сфері;

4) забезпечення умов для ефективної реалізації козацької служби.

Розділ II
ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 6. Статус козацьких організацій

1. В Україні утворюються і діють козацькі організації з місцевим, всеукраїнським та міжнародним статусом.

2. Місцевими козацькими організаціями є сільські, селищні, міські, районні, обласні, республіканські Автономної Республіки Крим козацькі організації, що здійснюють свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До сільських козацьких організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію села і які об'єднують не менше 10 членів, які проживають у відповідному селі.

До селищних козацьких організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію селища і які об'єднують не менше 20 членів, які проживають у відповідному селищі.

До міських козацьких організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію міста і які об'єднують не менше 30 членів, які проживають у місті районного значення, або не менше 100 членів, які проживають у місті обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення, або не менше 500 членів, які проживають у місті Києві, Севастополі.

До районних козацьких організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію району і які об'єднують не менше 100 членів, які проживають на території відповідного району.

До обласних, республіканських Автономної Республіки Крим козацьких організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію області, Автономної Республіки Крим і які об'єднують не менше 500 членів, які проживають на території відповідно області, Автономної Республіки Крим.

3. Статус всеукраїнської козацької організації має організація, діяльність якої поширюється на територію всієї України, що має осередки у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України та об'єднує не менше 5000 членів.

4. Статус міжнародної козацької організації має організація, діяльність якої поширюється на територію всієї України що має осередки у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України та об'єднує не менше 5000 членів і хоча б однієї іншої держави.

5. Козацькі організації самостійно визначають територію поширення діяльності своїх організацій.

Стаття 7. Засновники та члени козацьких організацій

1. Засновниками козацьких організацій можуть бути громадяни України, які досягли 18 років. Засновники козацької організації набувають статусу членів козацької організації (козаків) після державної реєстрації козацької організації.

2. Членами козацьких організацій (козаками) можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років.

3. Членство в козацькій організації є індивідуальним фіксованим. Члени козацьких організацій (козаки) включаються до індивідуального всеукраїнського козацького реєстру, порядок створення та ведення якого визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Умови і порядок прийому в члени козацької організації (козаки), порядок вибуття з неї визначаються статутом козацької організації.

5. Члену козацької організації (козаку) видається посвідчення, зразок якого затверджується Всеукраїнською козацькою радою.

Стаття 8. Створення та державна реєстрація козацьких організацій

1. Рішення про заснування козацької організації приймається засновниками козацької організації на установчій раді козацької організації.

2. На установчій раді козацької організації затверджується статут козацької організації, обираються її керівні органи, визначається особа, уповноважена на проведення державної реєстрації, вирішуються інші питання, пов'язані зі створенням та державною реєстрацією козацької організації.

3. Козацькі організації підлягають обов'язковій державній реєстрації в порядку встановленому законодавством України з урахування особливостей, визначених цим Законом.

4. Для проведення державної реєстрації козацької організації до уповноваженого органу засновники подають:

1) заяву про проведення державної реєстрації;

2) протокол установчої ради козацької організації із зазначенням дати і місця його проведення;

3) статут козацької організації,

4) відомості про склад керівництва центральних статутних органів;

5) дані про місцеві осередки для всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій;

6) відомості про членів козацької організації відповідно до статті 6 цього Закону.

5. Дані про зареєстровані козацькі організації включаються до Державного реєстру козацьких організацій України, який ведеться Міністерством юстиції України.

6. Порядок ведення Державного реєстру козацьких організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Статут козацької організації

1. Козацькі організації діють на підставі статуту. Статут козацької організації містити такі відомості:

1) назву козацької організації, його статус та юридичну адресу;

2) мету та завдання козацької організації;

3) умови і порядок прийому в члени козацької організації, вибуття з неї;

4) права і обов'язки членів (учасників) організації;

5) порядок утворення і діяльності статутних органів організації, місцевих осередків та їх повноваження;

6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

7) порядок внесення змін і доповнень до статуту організації;

8) порядок припинення діяльності організації і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

2. У статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності козацької організації.

3. Статут козацької організації має відповідати типовому статуту, затвердженому Всеукраїнською козацькою радою.

4. Статут козацької організації не повинен суперечити законодавству України.

Стаття 10. Об'єднання козацький організацій

1. Козацькі організації на добровільних засадах можуть засновувати об'єднання (спілки, союзи, тощо).

2. Об'єднання козацьких організацій можуть утворюватися з місцевим, всеукраїнським, міжнародним статусом.

3. Рішення про заснування об'єднання козацьких організацій приймається на раді уповноважених представників козацьких організацій.

Розділ III
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЗАЦТВА

Стаття 11. Всеукраїнська козацька рада

1. Для вирішення питань розвитку козацького руху скликається Всеукраїнська козацька рада.

2. Учасниками Всеукраїнської козацької ради є козаки - представники козацьких організацій із всеукраїнським статусом, а також представники регіональних козацьких рад.

3. Норму представництва на Всеукраїнську козацьку раду та порядок обрання представників визначає Рада Отаманів при Президентові України.

4. До виключної компетенції Всеукраїнської козацької ради належить:

1) ухвалення основних напрямів розвитку козацького руху;

2) обрання Гетьмана українських козаків;

3) затвердження типового статуту козацької організації, об'єднання козацьких організацій;

4) затвердження кодексу честі козака;

5) затвердження єдиної козацької символіки: козацьких одностроїв (форменого одягу), знаків розрізнення (погонів, шевронів), їх зразків;

6) затвердження тексту козацької присяги на вірність Україні та Українському народові, порядку її складання та проходження духовної посвяти;

7) встановлення козацьких звань, які присвоюються членам козацьких організацій, порядку присвоєння таких звань;

8) затвердження зразків посвідчення члена козацької організації, члена об'єднання козацьких організацій;

9) встановлення знаків заохочення членів козацьких організації та порядок їх присвоєння.

5. Всеукраїнська козацька рада скликається Гетьманом українських козаків не рідше одного разу на три роки 14 жовтня - у День Українського козацтва.

Позачергова Всеукраїнська козацька рада може бути скликана в інші строки на вимогу не менше третини козацьких організацій із всеукраїнським статусом чи не менше третини регіональних козацьких рад.

Стаття 12. Регіональні козацькі ради

1. Для вирішення питань розвитку козацького руху в регіоні в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі скликаються регіональні козацькі ради.

2. Учасниками регіональних козацьких рад є козаки - представники місцевих козацьких організацій, що зареєстровані у відповідному регіоні.

3. Норму представництва на регіональних козацьких радах та порядок обрання представників визначає Рада Отаманів при Президентові України.

Стаття 13. Гетьман українських козаків

1. Всеукраїнська козацька рада обирає Гетьмана українських козаків, який є провідником козацького руху в Україні.

2. Гетьман українських козаків не є посадовою особою козацької організації, об'єднання козацьких організацій, здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Стаття 13. Символіка козацьких організацій та їх об'єднань, козацькі звання

1. Козацькі організації та їх об'єднання мають єдину козацьку символіку: козацькі однострої (формений одяг), знаки розрізнення (погони, шеврони), які затверджуються Всеукраїнською козацькою радою.

Козацькі організації та їх об'єднання можуть також використовувати власну козацьку символіку (хоругви, прапори, емблеми, бунчуки, булави, пірначі, печатки тощо), яка затверджується відповідно до їх статутів та підлягає реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

2. Козацькі однострої зі знаками розрізнення можуть використовуватися лише козацькими організаціями та їх об'єднаннями, які зареєстровані відповідно до цього Закону, членами таких козацьких організацій, об'єднань козацьких організацій.

3. Членам козацьких організацій можуть присвоюватися козацькі звання. Встановлення козацьких звань та визначення порядку їх присвоєння здійснюється Всеукраїнською козацькою радою.

Розділ IV
КОЗАЦТВО ТА ДЕРЖАВА

Стаття 14. Рада Отаманів при Президентові України

1. Для забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями та їх об'єднаннями з питань забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, участі у відродженні та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій українських козаків, залучення козацьких організацій до охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного та духовного виховання дітей і молоді при Президентові України утворюється Рада Отаманів, яка діє згідно з положенням, яке затверджується Указом Президента України.

2. Рада Отаманів при Президентові України:

1) вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в Україні, діяльність органів державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері відродження традицій українських козаків, заходи із забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і козацьких організацій та їх об'єднань, розробляє пропозиції щодо вдосконалення таких діяльності та взаємодії;

2) вносить пропозиції щодо розроблення національно-культурних та інших державних цільових програм, спрямованих на відновлення та розвиток традицій українських козаків, залучення козацьких організацій та їх об'єднань до участі в реалізації таких програм;

3) ініціює та бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань розвитку козацького руху, відновлення та розвитку традицій українських козаків;

4) готує пропозиції щодо залучення козацьких організацій та їх об'єднань до заходів з охорони культурної спадщини, природоохоронної, науково-пошукової роботи, щодо організації та проведення фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, сприяє роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів щодо відродження козацтва, а також відновлення історичних назв, пов'язаних з історією козацтва;

5) сприяє відродженню та розвитку молодіжних і дитячих громадських організацій, які діють відповідно до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності таких організацій;

6) здійснює реалізацію інших визначених для неї Президентом України завдань.

Стаття 15. Державний департамент з питань козацтва

1. Для забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері козацтва в Україні та виконання рішень Ради Отаманів при Президентові України при Кабінеті Міністрів України діє Державний департамент з питань козацтва. Порядок роботи Департаменту визначається відповідним положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2. В обласних державних адміністраціях діють відповідні відділи Держдепартаменту з питань козацтва.

3. Основними завданнями Державного департаменту з питань козацтва є:

1) розробка та прийняття державних програм, спрямованих на відродження та розвиток козацтва в Україні;

2) вжиття заходів щодо відродженню та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій українських козаків;

3) вжиття заходів щодо охорони пам'яток історії та культури козацтва та сприяння науково-пошуковій роботі у цій сфері;

4) залучення козацьких організацій та їх об'єднань до охорони громадського порядку і державного кордону.

Стаття 16. Співпраця центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями та їх об'єднаннями

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть залучати (чи співпрацювати на постійній основі) в установленому порядку козацькі організації та їх об'єднання до участі в реалізації заходів щодо:

1) науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи з виявлення нових об'єктів з історії українських козаків, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів українських гетьманів, кошових, полковників та інших діячів;

2) створення реєстру об'єктів історико-архітектурної спадщини та здійснення обліку нерухомих об'єктів культурної спадщини, пов'язаних з історією українських козаків;

3) реставрації, відбудови, впорядкування пам'яток історії та культури українського козацтва, в тому числі ремонту будівельних споруд колишніх козацьких січей та паланок, щодо збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші об'єкти, пов'язані з історією українських козаків;

4) розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведення фестивалів козацької і національної української творчості, змагань із козацьких бойових мистецтв;

5) надання музеям і заповідникам науково-методичної допомоги у пропаганді історії, культури і традицій українського козацтва;

6) створення документальних та художніх фільмів, присвячених історії козацької доби та сучасності козацтва в Україні;

7) розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов'язаних з оглядом місць та об'єктів, які відображають історію та традиції українських козаків;

8) військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, проведення з особовим складом військових частин інформаційно-пропагандистської роботи, присвяченої важливим історичним подіям в Україні;

9) проведення фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді, організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведення патріотичного фізкультурно-оздоровчого комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, у тому числі із залученням молодіжних та дитячих громадських організацій, які діють відповідно до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні;

10) відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, пов'язаних з історією козацтва;

11) підготовки та внесення пропозицій щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, або організаціям чи закладам, утвореним відповідно до закону, імен видатних козацьких гетьманів, козацьких полководців та отаманів;

12) підготовки та випуску сувенірної чи будь-якої іншої продукції пов'язаної з козацтвом в Україні;

13) розроблення навчальних програм із професійної підготовки спеціалістів, створення навчальних та науково-дослідних закладів козацтва в Україні;

14) виявлення місць поховань козацьких гетьманів та полководців в інших державах і можливого перепоховання їх в Україні, а також виявлення пов'язаних з історією українських козаків предметів та документів, організації роботи з повернення їх в Україну.

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

Стаття 17. Участь козацьких організацій та їх об'єднань в охороні громадського порядку і державного кордону

1. Козацькі організації та їх об'єднання на умовах, передбачених Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", можуть брати участь у діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей, майна під час стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

Стаття 18. Козацька служба

1. Козацька служба - це діяльність козацьких організацій та їх об'єднань на підставі угод про співпрацю, укладених козацькими організаціями та їх об'єднаннями з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування щодо участі у:

1) забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону України, заходів із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, у захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;

2) ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;

3) військово-патріотичному вихованні молоді, фізкультурно-спортивній роботі, підготовці допризовників до служби у Збройних Силах України;

4) збереженні національної культурної спадщини Українського народу.

2. Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, а також майна членів козацьких організацій та їх об'єднань, які проходять козацьку службу, від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 
В. М. Литвин

Опрос