Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно арендных отношений

Проект закона Украины от 07.09.2010 № 7098
Дата рассмотрения: 07.09.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

1) статтю 115 виключити;

2) перше речення частини другої статті 284 викласти в такій редакції: "Оцінка об'єктів оренди державної та комунальної власності здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.";

3) у статті 287:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) державні (комунальні) підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Предмет і цілі діяльності, визначені в установчих документах суб'єкта господарювання, що здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не може суперечити умовам договору оренди.";

4) у статті 289:

частину другу виключити;

частину четверту після слів "цілісних майнових комплексів" доповнити словами ", нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна".

2. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88, N 49, ст. 301; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48, ст. 411; 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 31, ст. 146; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 50, ст. 539, N 51, ст. 547; 2006 р., N 8, ст. 89; 2009 р., N 8, ст. 105, N 24, ст. 296, N 26, ст. 321, N 51, ст. 757; 2010 р., N 9, ст. 76):

1) у статті 1:

в абзаці другому частини першої слова "майна державних підприємств та організацій" замінити словами "майна державних підприємств, установ та організацій";

абзац другий частини п'ятої виключити;

2) у статті 4:

в абзаці четвертому частини першої слово "приміщення" замінити словами "нежитлові приміщення";

у частині другій:

абзац п'ятий замінити двома абзацами такого змісту:

"цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна";

цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України від 29 червня 2004 року N 1905-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

майно органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і митних органів, крім майна, яке не використовується зазначеними органами для виконання своїх функцій;

майно підприємств урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку;

майно підприємств, які провадять діяльність у сфері метрології, сертифікації та стандартизації;

об'єкти космічної діяльності;

захисні споруди цивільної оборони;

установи виконання покарань;

полігони, будови, споруди та устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;

автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств;

злітно-посадкові смуги, що мають стратегічне значення;

акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди (греблі, дамби, вали, моли, насипи) та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури і споруди зв'язку, енерговодопостачання та водовідведення, залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту), навчальний та гідрографічний флоти;

водосховища та водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди;

магістральні та міждержавні електричні мережі (лінії електропередачі);

магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби держави в цілому;

магістральні нафто-, газо-, аміакопроводи та підземні нафто- та газосховища.

Окреме індивідуально визначене майно із складу цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що заборонений до оренди, може бути об'єктом оренди (без права приватизації та суборенди), якщо воно не заборонене до оренди законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда не порушить цілісності майнового комплексу.";

3) абзац четвертий статті 5 викласти в такій редакції:

"підприємства - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. метрів на одне підприємство, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.";

4) у статті 7:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Орендодавець може оголосити про передачу майна в оренду на конкурсних засадах.";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. Фонд державного майна України щодо державного майна, а органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим, або комунального майна формують щороку на підставі інформації органів, уповноважених управляти відповідним майном, переліки цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передане в оренду.

Зазначені переліки оприлюднюються у засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах орендодавців.";

5) частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:

"4. Створене членами трудового колективу господарське товариство, у статутному (складеному) капіталі якого частка внесків членів трудового колективу протягом п'яти років з дня створення становитиме відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків, має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цілісного майнового комплексу того підприємства, його структурного підрозділу, де створене це товариство. Заява господарського товариства про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди подається орендодавцю до проведення конкурсу на право оренди цього майна.";

6) у статті 9:

абзац перший частини другої після слова "орендодавець" доповнити словами "за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду";

частини четверту - шосту викласти в такій редакції:

"4. Орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном (у випадках, передбачених цим Законом, - органом Антимонопольного комітету України), а в разі, якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі коли подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства або громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою затверджується Кабінетом Міністрів України.

У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу четвертого цієї частини з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на час виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

Фонд державного майна України, його регіональні відділення враховують під час розгляду матеріалів про передачу в оренду нерухомого майна пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ.

Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди у разі, якщо:

було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

орган Антимонопольного комітету України не дає згоди, виходячи з підстав, наведених в абзацах другому - четвертому частини другої цієї статті;

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому статті 5 цього Закону, прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

є інші підстави, передбачені законом.

5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу щодо такого майна підприємству забороняється здійснювати купівлю, продаж, передачу, обмін, надання в безоплатне користування, списання майна, придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень за останні три роки. Якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, його структурного підрозділу, вони вчиняються з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним майном.

6. Передача в оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється на конкурсних засадах, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 8 цього Закону.";

у частині сьомій:

абзац перший виключити;

в абзаці другому слова "Фондом державного майна України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

в абзаці третьому слова "проведення конкурсу" замінити словами "визначення орендаря на конкурсних засадах";

абзаци четвертий - шостий виключити;

7) абзац п'ятий частини першої статті 10 після слова "відрахувань" доповнити словами ", якщо їх нарахування передбачене законодавством";

8) абзац другий статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, за пропозицією органу, уповноваженого управляти відповідним майном, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.";

9) у статті 19:

друге і третє речення частини першої виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об'єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України. Методологічні засади розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності) відповідно до зазначеної методики.

Орендна плата, встановлена за методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.";

частину четверту виключити;

10) у частині третій статті 22:

абзац перший після слова "орендаря" доповнити словами "за майно, яке передається в суборенду";

після абзацу першого доповнити частину новими абзацами такого змісту:

"Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, що отримує орендар, спрямовується до державного або місцевих бюджетів.

Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до відповідного бюджету покладається на орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

11) в абзаці п'ятому частини третьої статті 23 слова ", якщо інше не передбачено договором оренди" виключити;

12) частину третю статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли правонаступник органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном, не визначений, об'єкт оренди, що не заборонений до оренди чи приватизації, може бути переданий в оренду орендодавцем, зазначеним в абзацах другому і третьому статті 5 цього Закону, або приватизований в установленому законодавством порядку, якщо вивчення попиту не виявило потенційних орендарів.";

13) у тексті Закону слова "статутних фондів" замінити словами "статутного (складеного) капіталу".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96; 2004 р., N 19, ст. 253).

3. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом орендні підприємства повинні бути перетворені в юридичні особи інших організаційно-правових форм.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос