Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Организации ветеранов Украины

Проект закона Украины от 01.09.2010 № 7077
Дата рассмотрения: 01.09.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Організацію ветеранів України

Закон України "Про Організацію ветеранів України" (далі - Закон) регулює відносини, пов'язані з діяльністю Організації ветеранів України, як єдиної громадської ветеранської організації на території України, визначає її правовий статус, забезпечує створення належних умов для її діяльності, уваги та шани громадськості, турботи про ветеранів та підтримки державних установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності.

Дія цього Закону не поширюється на діяльність об'єднань громадян, створених відповідно до інших Законів України

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Організація ветеранів України (далі - Організація ветеранів) є добровільною Всеукраїнською громадською організацією ветеранів Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів, структурованих за відомчою приналежністю, соціальних категоріях (учасників бойових дій, інвалідів, учасників війни), ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, які виявили бажання бути членами Організації ветеранів.

Стаття 2. Організація ветеранів та її осередки працюють на принципах законності та гласності. Інформація щодо її статутних, програмних завдань є загальнодоступною. Організація ветеранів незалежна від будь-яких партій і рухів, інших громадських організацій, має власне майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням, символіку, зареєстровану згідно з чинним законодавством України.

Стаття 3. Організаційна структура, форми і методи діяльності Організації ветеранів, процедура оформлення членства і обрання керівних органів визначається єдиним для всіх ветеранських організацій України, їх осередків Статутом Організації ветеранів України, головною метою якої є всебічний захист законних прав, соціальних, економічних інтересів ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку.

Розділ II. Основні повноваження Організації ветеранів України та її стосунки з органами державної влади

Глава 1. Повноваження та основні напрямки діяльності Організації ветеранів

Стаття 4. Організація ветеранів діє на засадах самоврядування відповідно до вимог Конституції України, чинного законодавства і Статуту Організації ветеранів України.

Стаття 5. Організація ветеранів України має право створювати первинні, місцеві (регіональні) осередки на всій території України, через які здійснює свою діяльність. Членство в Організації ветеранів є фіксованим - індивідуальним і колективним.

Прийом в індивідуальні члени проводиться на зборах або засіданнях ради первинної організації на основі письмової заяви.

Колективними членами Організації ветеранів можуть бути об'єднання ветеранів, які визнають Статут Організації ветеранів України, підтримують її діяльність, беруть участь у спільних заходах з питань соціального захисту ветеранів, сприяють єдності ветеранського руху.

Стаття 6. З моменту державної реєстрації місцеві осередки Організації ветеранів набувають статусу юридичної особи відповідно до чинного законодавства.

Стаття 7. Вищим керівним органом Організації ветеранів України є з'їзд, її осередків - конференції, загальні збори. З'їзд затверджує Статут Організації ветеранів України, вносить зміни і доповнення до нього, обирає Раду Організації ветеранів, Ревізійну комісію, заслуховує звіти ради і ревізійної комісії, визначає шляхи використання коштів фінансової підтримки ветеранських організацій, приймає рішення щодо припинення діяльності (реорганізацію чи ліквідацію) Організації ветеранів.

Стаття 8. Організація ветеранів бере участь у роботі міжнародних ветеранських організацій, заходах і акціях, що здійснюються в межах міжнародних договорів України.

Стаття 9. Для досягнення цілей та виконання завдань, передбачених Статутом Організації ветеранів України, чинним законодавством, Організація ветеранів має право:

- представляти і захищати законні права, інтереси членів Організації ветеранів в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, в судових органах;

- брати участь в підготовці нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Організації ветеранів, вносити пропозиції відповідним органам державної влади про прийняття, внесення змін до нормативно-правових актів, що стосуються питань життя ветеранів, пенсіонерів, громадян похилого віку;

- надавати організаційну, юридичну, волонтерську та іншу допомогу своїм членам у поліпшенні житлових умов, медичного, торгового, побутового, транспортного та іншого обслуговування;

- проводити спільні консультації з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, з роботодавцями й пропонувати проведення заходів соціального захисту членів Організації ветеранів, її осередків (при реорганізації, ліквідації підприємств, установ, організацій);

- брати участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розміру мінімальних пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворенння, розробки соціальних програм, спрямованих на створення умов і забезпечення гідного життя ветеранів;

- здійснювати громадський контроль за реалізацією прав ветеранів у сфері охорони здоров'я, медично-соціальної допомоги, транспортного обслуговування;

- брати участь у героїко-патріотичному вихованні молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь;

- брати участь у створенні умов для розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, народної творчості, самодіяльного мистецтва серед ветеранів, загального користування пенсіонерами, ветеранами, людьми похилого віку надбаннями української національної та світової культури;

- брати участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяти діяльності громадських природоохоронних організацій;

- сприяти увічненню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, турбуватися про збереження пам'ятників, братських могил, меморіалів захисникам Вітчизни, видатним людям праці, науки, культури;

- підтримувати зв'язки з ветеранськими організаціями зарубіжних країн, піклуватися про зміцнення дружби між народами, поширювати інформацію про міжнародний ветеранський рух, власну статутну діяльність, пропагувати ідеї та завдання Організації ветеранів;

- брати участь в організації та проведенні державних, місцевих масових заходів щодо відзначення історичних дат, подій, свят, проведенні зборів, мітингів, походів, демонстрацій на захист соціально-економічних прав та інтересів ветеранів;

- одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування фінансову підтримку, необхідну для реалізації цілей і завдань Організації ветеранів, визначати штатний розклад найманих працівників в Радах ветеранських організацій, праця яких оплачується за рахунок фінансової підтримки;

- самостійно вирішувати питання, пов'язані з одержанням гуманітарної та доброчинної допомоги (у тому числі і з-за кордону);

- створювати організації, фонди, засновувати підприємства з метою фінансового забезпечення виконання статутних завдань Організації ветеранів;

- безкоштовно одержувати від Державного комітету статистики України статистичні дані про ветеранів;

- засновувати засоби масової інформації, видавати друковану поліграфічну продукцію, створювати фільми, влаштовувати виставки, лотереї тощо;

- проводити пошукові роботи з метою встановлення невідомих могил співвітчизників, які загинули (пропали без вісти) в період Великої Вітчизняної війни, увічнювати пам'ять про них.

Організація ветеранів та її місцеві (регіональні) осередки за погодженням з відповідними органами влади мають право рекомендувати своїх представників для участі на громадських засадах у роботі державних органів, установ, організацій, підприємств, забезпечують участь їх представників у засіданнях відповідних органів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування при розгляді питань, які стосуються ветеранів. Разом з комісіями відповідних міністерств і відомств, державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування ветерани беруть участь у перевірці діяльності підприємств житлово-комунального та побутового господарств, транспортного обслуговування, торгівлі, громадського харчування, медичних установ, будинків-інтернатів, пансіонатів для людей похилого віку, добиваються усунення виявлених недоліків.

Глава 2. Повноваження органів державної влади з питань створення належних умов для діяльності ветеранських організацій

Стаття 10. Органи державної влади забезпечують додержання законних прав, інтересів Організації ветеранів, її органів, місцевих осередків та членів Організації ветеранів. Втручання органів влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність Організації ветеранів та її осередків забороняється, крім випадків, передбачених Конституцією та Законами України.

Стаття 11. Органи державної влади, місцевого самоврядування на місцях в межах своїх повноважень сприяють діяльності Організації ветеранів, її органів, у здійсненні ними статутних завдань, безкоштовно виділяють приміщення, інвентар, надають обладнання (комп'ютерну та оргтехніку, ауди- та відео апаратуру), інше майно, фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, здійснюють фінансування регіональних програм соціального захисту ветеранів, забезпечують транспортом і зв'язком.

Стаття 12. Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації мають право за рахунок власних коштів, благодійних надходжень засновувати благодійні фонди, встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту ветеранів.

Стаття 13. Підприємства, організації, які виділяють благодійні кошти на потреби Організації ветеранів, її органів, звільняються від оподаткування їх виробничої діяльності на суму наданої допомоги.

Стаття 14. Державні, комунальні засоби масової інформації безкоштовно висвітлюють діяльність Організації ветеранів, її органів, сприяють створенню належних умов державними установами, підприємствами, громадськими організаціями для їх діяльності, виховують повагу до ветеранів.

Стаття 15. З метою координації діяльності Організації ветеранів, її тісної взаємодії з Кабінетом Міністрів України, з іншими державними органами Голова Ради Організації ветеранів призначається радником Прем'єр-міністра України в справах ветеранів, пенсіонерів та інвалідів. Голови обласних, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, міських, районних, селищних, сільських рад - відповідно радниками голів органів виконавчої влади областей, міст, районів, селищних і сільських Рад.

Глава 3. Кошти і майно Організації ветеранів України. Господарська діяльність

Стаття 17. Кошти Організації ветеранів та її місцевих осередків формуються з:

субсидій, передбачених законодавством України;

коштів, наданих ветеранським організаціям органами державної влади і місцевого самоврядування як фінансову підтримку статутної діяльності з Державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів;

благодійної допомоги підприємств та організацій, комерційних структур, окремих спонсорів, меценатів, добровільних внесків індивідуальних членів Організації ветеранів;

доходів у вигляді процентів, дивідендів від банківських вкладів Організації ветеранів і її осередків;

активів, отриманих внаслідок ліквідації неприбуткових організацій;

інших джерел, не заборонених законодавством України.

Стаття 18. Організація ветеранів України та її органи можуть мати у власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше майно, кошти, необхідні для здійснення статутної діяльності. Організація ветеранів та її органи набувають право власності на кошти, інше майно, передане їм безкоштовно засновниками, членами Організації ветеранів, органами державної влади та місцевого самоврядування, набуті від пожертвувань чи передані безкоштовно фізичними і юридичними особами, підприємствами, профспілковими та іншими громадськими організаціями, а також на майно, придбане за власні кошти чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

Виселення громадських організацій ветеранів із займаних приміщень, наданих їм відповідно до законодавства України для провадження статутної діяльності, забороняється.

Стаття 19. Організація ветеранів та її органи, як юридичні особи, мають право виступати учасником цивільно-правових відносин, від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до законодавства України.

Організація ветеранів відповідає за свої зобов'язання в межах належних її коштів та іншого майна. Створені нею органи (осередки) відповідають за своїми зобов'язаннями в межах коштів та іншого майна, переданого їм Організацією ветеранів.

Стаття 20. Організація ветеранів має право отримувати у порядку спадкування або як дарунок рухоме і нерухоме майно, а також кошти (активи) від юридичних та фізичних осіб України, іноземних держав та міжнародних організацій.

Стаття 21. Громадяни України, а також підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від форм власності і видів діяльності, можуть надавати необхідну добродійну допомогу Організації ветеранів, її органам, а також окремим особам, які виконують доручення Організації ветеранів.

Стаття 22. Товари та матеріальні цінності, що надходять до Організації ветеранів, її структур як гуманітарна чи доброчинна допомога (без мети одержання прибутку), розподіляється і використовується виключно безкоштовно для виконання статутних завдань. Такі товари та матеріальні цінності звільняються від сплати податків, мита, митних зборів відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 23. Майно та кошти Організації ветеранів України, її органів не можуть бути вилучені, розподілені без згоди Організації ветеранів, крім випадків та у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 24. Організація ветеранів та її органи мають право здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій (фондів, кредитних спілок) із статусом юридичної особи, а також заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством України.

Підприємства Організації ветеранів, на яких працює більше половини членів Організації ветеранів від середньої чисельності працюючих, звільняються від сплати податку на прибуток.

Стаття 25. Організація ветеранів, її органи, засновані ними підприємства, установи, організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

Розділ III. Державний контроль за діяльністю Організації ветеранів України та відповідальність осіб за порушення вимог цього Закону

Стаття 26. Державний контроль за діяльністю Організації ветеранів та її органів, використання ними майна та виділених бюджетних коштів здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Стаття 27. За порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ветеранських організацій, юридичні та фізичні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Розділ IV. Перехідні та прикінцеві положення

Глава 1. Перехідні положення

Стаття 28. Із заступниками Голови Ради, керівниками, працівниками її структурних органів, підрозділів Головою Ради Організації ветеранів України, Головою Ради АР Крим, головами обласних, районних, міських рад ветеранів можуть укладатися трудові договори у формі контракту відповідно до трудового законодавства України.

Стаття 29. На всіх працівників Організації ветеранів, які працюють за трудовими угодами, поширюється трудове законодавство України, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

Стаття 30. Організація ветеранів та її органи самостійно вирішують питання умов та оплати праці своїх працівників, які працюють за трудовим договором (угодами, контрактами), заохочення ветеранів, інших осіб відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 31. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Стаття 32. Припинення діяльності (ліквідація) Організації ветеранів може бути за рішенням з'їзду Організації ветеранів України, а також у випадку реорганізації або ліквідації (саморозпуску) Організації ветеранів за рішенням суду, для чого створюється ліквідаційна комісія.

Глава 2. Прикінцеві положення

Стаття 33. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2011 року.

Стаття 34. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

Закони України, нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності Організації ветеранів, передбачених цим та іншими Законами України.

Стаття 35. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:

- подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Законів України у відповідність із цим Законом;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- прийняти постанову "Про порядок надання фінансової підтримки Організації ветеранів України, обласним, районним ветеранським організаціям міст, сіл, мікрорайонів міст, господарської, благодійної пошукової, волонтерської діяльності ветеранів, благодійної допомоги, доходів, дивідендів від банківських вкладів Організації ветеранів України, активів, отриманих внаслідок ліквідації неприбуткових організацій";

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

 
В. Литвин

Опрос