Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности"

Проект закона Украины от 30.08.2010 № 7065
Дата рассмотрения: 10.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) статтю 15 доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71) видача дозволів на проведення робіт з поглиблення дна для судноплавства, будівництва гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, розчистки русел річок, каналів та дна водойм, прокладення кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі";

2) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами

Нормативи гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів.

Розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами здійснюється юридичними особами за дозволом, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів строком до п'яти років залежно від терміну акредитації лабораторії.

Проекти нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють скидання зворотних вод у водні об'єкти, та затверджуються:

територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі скидання зворотних вод у водні об'єкти загальнодержавного значення;

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі скидання зворотних вод у водні об'єкти місцевого значення.

У разі якщо скидання зворотних вод здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об'єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами погоджуються з державним органом санітарного нагляду.

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотніми водами та перелік забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом Міністрів України";

3) доповнити статтею 381 такого змісту:

"Стаття 381. Видача дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами

Строк видачі дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами, недостовірних відомостей;

відсутність власної акредитованої лабораторії для виконання аналізів якості стічних вод або договору на виконання зазначених робіт з акредитованою лабораторією;

відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розробки проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування розробника проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами або його місцезнаходження.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення розробника проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами з заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності розробника проектів нормативів;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

порушення вимог до розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається розробнику проектів нормативів гранично допустимого скиду у водні об'єкти забруднюючих речовин із зворотними водами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі";

4) у статті 49:

абзац перший частини другої доповнити словом "безоплатно";

після частини третьої доповнити сімома новими частинами такого змісту:

"Строк видачі погодження клопотання водокористувача або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 15 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження клопотання та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів вичерпним переліком;

порушення умов спеціального водокористування, визначених у дозволі, або вимог чинного законодавства.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Погодження клопотання анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення водокористувача із заявою про анулювання погодження;

припинення діяльності водокористувача;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей.

Погодження клопотання та видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі".

У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами одинадцятою - чотирнадцятою;

5) у статті 55:

у частині першій:

абзац перший після слова "припиняється" доповнити словами "шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування";

пункт 2 виключити;

доповнити пунктами 9 і 10 такого змісту:

"9) створення перешкод юридичною або фізичною особою під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

10) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку";

частину другу викласти в такій редакції:

"Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається особисто або надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу";

6) статтю 86 викласти в такій редакції:

"Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду

На землях водного фонду на підставі дозволу проводяться роботи з поглиблення дна для судноплавства, будівництва гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, розчистки русел річок, каналів та дна водойм, прокладення кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі.

Місце і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів.

Видача дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або його територіальними органами відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволи на проведення на землях водного фонду робіт з будівництва гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, поглиблення дна для судноплавства, розчистки русел річок, каналів та дна водойм, прокладання кабелів, трубопроводів, інших комунікацій (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі) видаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства за погодженням із територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Дозволи на проведення на землях водного фонду робіт з будівництва гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглиблення дна для судноплавства, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі видаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Дозвіл на проведення робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Строк видачі такого погодження або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Порядок видачі погодження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

порушення вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища або одноразового порушення таких вимог, що призвело до аварії, пожежі, нещасного випадку тощо;

створення перешкод суб'єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства;

виявлення в документах, поданих для отримання дозволу, недостовірних відомостей;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення, а територіальному органу - з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією, але не може перевищувати п'ять років. Якщо суб'єкт господарювання не завершив роботи у передбачений дозволом строк, він подає органу, який видав дозвіл, заяву про подовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності подовження строку проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути подовжений не більше одного разу";

7) текст статті 106 викласти в такій редакції:

"Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду здійснюються суб'єктами господарювання на підставі дозволу та узгодженої з державними органами геології і санітарного нагляду проектно-кошторисної документації в установленому порядку.

Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

виконання робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів, способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або до шкідливих наслідків для здоров'я працівників чи населення.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування суб'єкта господарювання або його місцезнаходження.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

виконання робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або до шкідливих наслідків для життя і здоров'я працівників чи населення.

порушення особливих умов, передбачених дозволом, або вимог законодавства;

створення перешкод суб'єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного, санітарного законодавства, законодавства про надра та охорону навколишнього природного середовища;

якщо суб'єкт господарювання протягом шести місяців з дня початку строку дії дозволу не приступив до проведення відповідних робіт;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката, здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається на один рік.

У дозволі зазначаються особливі умови спорудження експлуатаційних свердловин на воду, які є обов'язковими до виконання суб'єктами господарювання. Суб'єкт господарювання не може продавати або іншим чином відчужувати права, надані йому дозволом".

2. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362):

1) у статті 4:

частину третю після слів "що видається" доповнити словом "одноразово";

доповнити частинами шостою - одинадцятою такого змісту:

"Строк видачі дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, а також на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не може перевищувати 10 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, є зміна найменування суб'єкта господарювання або його місцезнаходження.

Підставою для видачі дубліката дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, а також на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, є їх втрата або пошкодження.

Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

порушення умов, передбачених дозволом.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу";

2) абзац сьомий частини першої статті 161 викласти в такій редакції:

"видача дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився";

3) частину першу статті 162 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився";

4) абзац сьомий частини першої статті 163 викласти в такій редакції:

"погодження дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився";

5) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" у відповідному відмінку.

3. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2005 р., N 6, ст. 140; 2010 р., N 10, ст. 107, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 р. N 2756-VI):

1) доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами

Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб'єктам господарювання, є дозвіл та погодження.

Дозвіл видається:

а) місцевою державною адміністрацією з терміном дії один рік - на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території;

б) органом місцевого самоврядування з терміном дії один рік - на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на території села, селища або міста;

в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами і його територіальними органами:

на здійснення операцій у сфері поводження з відходами - з терміном дії один рік;

на зберігання та видалення відходів - з терміном дії п'ять років.

Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його територіальними органами і видається строком на один рік.

Строк видачі дозволу чи погодження або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком.

Підставою для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування суб'єкта господарювання або його місцезнаходження.

Підставою для видачі дубліката дозволу або погодження є їх втрата або пошкодження.

Дозвіл або погодження анулюється органом, який його видав, у разі:

подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах, поданих для отримання дозволу.

Рішення про анулювання дозволу або погодження видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення, а місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування і територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або погодження припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.

Видача дозволу або погодження, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі";

2) пункт "с" частини першої статті 17 виключити;

3) пункти "о" і "с" частини першої статті 20 виключити;

4) пункти "й" і "л" частини першої статті 21 виключити;

5) пункт "і" частини першої статті 23 виключити;

6) у пунктах "в" і "г" статті 24 слова "санітарно-гігієнічної експертизи" замінити словами "санітарно-епідеміологічної експертизи".

4. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 198; 2009 р., N 30, ст. 428):

1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:

"об'єкти рослинного світу - дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини та їх частини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання";

2) у статті 10:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволу, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Видача дозволу здійснюється на безоплатній основі";

доповнити частинами одинадцятою - сімнадцятою такого змісту:

"Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;

порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

припинення діяльності суб'єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;

порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;

перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;

нецільового використання природних рослинних ресурсів;

надходження відповідно до законодавства від державного органу санітарно - епідеміологічного нагляду, іншого уповноваженого на це центрального органу виконавчої влади вимоги щодо його анулювання;

виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах поданих для отримання дозволу.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення видається на шість місяців";

3) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється";

4) у статті 31:

у назві слова "та типових" виключити;

у частині першій слова "та типові" виключити;

5) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.

На підставі дозволу здійснюється:

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

вивезення за межі України об'єктів рослинного світу, включених у додатки II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об'єктів;

ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об'єктів рослинного світу.

На підставі сертифіката здійснюється вивезення об'єктів рослинного світу, включених у додатки I, II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Сертифікат видається з метою:

вивезення за межі України об'єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);

ввезення в Україну об'єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією жодної держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

засвідчення держави походження об'єктів рослинного світу, що належать до видів, включених у додаток III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);

засвідчення факту набуття права власності на об'єкт рослинного світу до того моменту, коли для нього стали чинними положення Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).

Видача дозволу або сертифіката, їх переоформлення, видача дублікатів здійснюються на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Строк видачі дозволу чи сертифіката або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк розгляду документів подовжується на 30 днів, у разі якщо спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, підготовлений науковою установою, яка визначена Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу;

порушення вимог законодавства про рослинний світ.

Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по-батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є їх втрата або пошкодження.

Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який його видав, у разі:

подання підприємством, установою, організацією чи фізичною особою заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;

порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті;

визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;

виявлення фактів подання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання дозволу.

Рішення про анулювання дозволу або сертифіката видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.

Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:

дозволів - шість місяців;

реекспортного, реконвенційного сертифікатів та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців;

сертифіката про походження - один рік.

Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин

Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли, та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються без одержання дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, що розробляється і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з Національною академією наук України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері карантину рослин";

6) у другому реченні статті 34 слова "за дозволами спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади" замінити словами "без одержання дозволу";

7) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252; 2004 р., N 36, ст. 434, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 р. N 2756-VI):

1) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Для забезпечення екологічної безпеки, створення безпечного середовища життєдіяльності людини, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на життя і здоров'я населення та навколишнє природне середовище здійснюється регулювання обсягу викидів найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин переглядається Кабінетом Міністрів України не менше одного разу на п'ять років за пропозицією спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

За поданням територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та санітарного та епідеміологічного благополуччя населення органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту можуть додатково встановлювати перелік забруднюючих речовин, щодо яких здійснюється регулювання їх викидів на відповідній території.

За поданням територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та санітарного та епідеміологічного благополуччя населення органи місцевого самоврядування у разі перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря на відповідній території розробляють та затверджують відповідно до закону програми оздоровлення атмосферного повітря, здійснюють заходи щодо зниження рівня забруднення атмосферного повітря.

Якщо за результатами спостереження за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними визначено зони, де внаслідок дії обставин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря або невідповідність його якості вимогам санітарних норм, приймається рішення про поетапне зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання. Тривалість кожного етапу та обсяг, на який має зменшуватися на кожному етапі загальний обсяг викидів забруднюючих речовин встановлюються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, який використовує або контролює устаткування, в тому числі якому згідно із законом передані права володіти та користуватися устаткуванням, а також забезпечувати його технічне функціонування.

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та ведення обліку суб'єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти господарювання здійснюють розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підставі реєстраційного свідоцтва.

Порядок видачі реєстраційного свідоцтва суб'єктам господарювання, яким надається право на розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів, затверджується Кабінетом Міністрів України";

2) доповнити статтями 111 і 112 такого змісту:

"Стаття 111. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Погодження здійснюється відповідно до законодавства, що регулює відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 60 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів, та/або подання їх у неповному обсязі.

Переоформлення дозволу здійснюється у разі:

зміни найменування суб'єкта господарювання;

зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання;

якщо ступінь забруднення атмосферного повітря зумовлює необхідність перегляду граничних значень викидів;

якщо застосування доступних досягнень нових технологій дає змогу значно зменшити викиди без додаткових витрат;

якщо вимоги безпеки експлуатації під час виробничого процесу чи провадження діяльності зумовлюють необхідність застосування інших технологій;

зміни суб'єктом господарювання напряму виробничої діяльності, що може призвести до істотних негативних наслідків для здоров'я людей та стану довкілля.

Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу зобов'язані видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.

Переоформлення дозволу з підстав, визначених в абзацах четвертому-сьомому частини четвертої цієї статті, здійснюється у порядку і в строки, передбачені для видачі дозволу.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу зобов'язані видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

порушення умов, передбачених дозволом;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката, здійснюється на безоплатній основі. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається суб'єкту господарювання терміном на п'ять років.

Стаття 112. Видача реєстраційного свідоцтва суб'єктам господарювання на розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Реєстраційне свідоцтво суб'єктам господарювання на розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Строк видачі реєстраційного свідоцтва або надання письмового повідомлення про відмову у видачі не може перевищувати 20 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі реєстраційного свідоцтва є:

порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та/або подання їх у неповному обсязі згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

наявність у документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірної інформації;

відсутність достатньої кваліфікації фахівців для здійснення діяльності, пов'язаної з розробленням документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

відсутність необхідних програмних продуктів, які використовуються при розробленні документів, що обґрунтовують обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підставою для переоформлення реєстраційного свідоцтва є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Підставою для видачі дубліката реєстраційного свідоцтва є його втрата або пошкодження.

Реєстраційне свідоцтво анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

визнання виданого реєстраційного свідоцтва недійсним у судовому порядку;

порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди.

Рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія реєстраційного свідоцтва припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Реєстраційне свідоцтво на розроблення документів, у яких обґрунтовується обсяг викидів для суб'єктів господарювання, видається на три роки.

Видача реєстраційного свідоцтва, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі";

3) статті 13 і 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини.

Стаття 14. Регулювання викидів забруднюючих речовин у разі відсутності нормативів

Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря";

4) доповнити статтями 141 і 161 такого змісту:

"Стаття 141. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи-підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, видається на п'ять років";

"Стаття 161. Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи-підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;

подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;

зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, пов'язана із штучною зміною стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях;

недотримання суб'єктом господарювання умов дозволу;

виникнення пов'язаних із зміною атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан довкілля чи здоров'я населення.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, видається на один рік";

5) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до вимог Закону України "Про відходи";

6) у тексті Закону слова "громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити словами "фізичні особи - підприємці" у відповідному відмінку.

6. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30; ст. 428):

1) у статті 17:

у частині третій слова "чи іншими документами" виключити;

доповнити частинами четвертою - тринадцятою такого змісту:

"Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається:

а) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - на використання об'єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім риби та інших водних живих ресурсів), у межах території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України (крім мисливських видів тварин), немисливських видів тварин, видів тварин, занесених до Червоної книги України, з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою;

б) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства - на використання риби та інших водних живих ресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;

в) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання - на добування кабанів, ланей, оленів благородних та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, нутрій вільних, ондатр, куниць лісових та кам'яних, норок американських, тхорів лісових;

г) територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання - на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об'єктів природно-заповідного фонду), добування лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини;

ґ) територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків, а також селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою (якщо це не пов'язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.

Переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність науково обґрунтованої інформації щодо спеціального використання об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

подання підприємством, установою, організацією або фізичною особою заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;

порушення правил та умов спеціального використання об'єктів тваринного світу;

виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах, поданих для отримання дозволу;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення, а територіальним органом - з обов'язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається на шість місяців";

2) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:

"Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється";

3) статтю 45 після частини другої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:

"Дозвіл на право розведення у напіввільних умовах чи в неволі тварин, які належать до видів, занесених до Червоної книги України, видається безоплатно.

Рішення про видачу дозволу приймається протягом місяця з дня надходження документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність кваліфікованого персоналу, спроможного забезпечити належний догляд за тваринами;

відсутність науково обґрунтованої інформації щодо збереження та відтворення об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

подання підприємством, установою, організацією або фізичною особою заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;

порушення правил утримання тварин;

виявлення фактів надання недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання дозволу;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видається на необмежений строк".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною одинадцятою;

4) статтю 46 після частини першої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:

"Видача дозволу на створення і поповнення зоологічної колекції, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність результатів наукової обґрунтованої інформації щодо збереження та використання об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

подання підприємством, установою, організацією або фізичною особою заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;

порушення правил утримання тварин;

порушення умов і правил спеціального використання об'єктів тваринного світу;

виявлення фактів подання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання дозволу;

задоволення клопотання державного органу санітарно-епідеміологічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;

створення перешкод суб'єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається на необмежений строк".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;

5) статтю 50 після частини першої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:

"Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин, його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність результатів науково обґрунтованого дослідження щодо збереження та відтворення об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

подання підприємством, установою, організацією або фізичною особою заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;

порушення умов і правил спеціального використання об'єктів тваринного світу;

виявлення фактів подання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання дозволу;

задоволення клопотання державного органу санітарно-епідеміологічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;

створення перешкод суб'єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається на необмежений строк".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;

6) статтю 53 викласти в такій редакції:

"Стаття 53. Ввезення в Україну та/або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу

Ввезення в Україну та/або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.

На підставі дозволу здійснюється:

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, включених у додатки II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об'єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.

На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, включених у додатки I, II, III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, з метою:

організації за межами України пересувних виставок об'єктів тваринного світу;

вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);

ввезення в Україну об'єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, що не перебуває під юрисдикцією жодної держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

засвідчення країни походження об'єктів тваринного світу, що належать до видів, включених у додаток III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);

засвідчення факту набуття права власності на об'єкт тваринного світу до того моменту, як зазначений об'єкт було включено в один із додатків до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).

Видача дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу (крім осетрових видів риб та виробленої з них продукції), його переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства (для осетрових видів риб та виробленої з них продукції) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Строк видачі дозволу чи сертифіката або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не може перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Строк розгляду документів подовжується на 30 днів у разі, якщо спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, визначеної Кабінетом Міністрів України, відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

наявність негативного висновку наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу.

Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.

Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який його видав, у разі:

подання підприємством, установою, організацією та фізичною особою заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності підприємства, установи, організації або смерті фізичної особи;

порушення умов і правил спеціального використання об'єктів тваринного світу;

визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу або сертифіката видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.

Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:

дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України (крім об'єктів тваринного світу, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення), - 6 місяців;

дозволу на вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, включених у додатки I, II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - 6 місяців;

дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об'єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, - 6 місяців;

дозволу на ввезення об'єктів тваринного світу, включених у додаток I до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення - 12 місяців;

дозволу або сертифіката на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, які є частиною цирку або пересувної виставки, і належать до видів, занесених у додатки І, II і III до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - 12 місяців;

дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі осетрових риб та виробленої з них продукції - до кінця поточного року;

сертифіката на пересувну виставку - 3 роки;

сертифіката про походження - 12 місяців;

реекспортного сертифіката, реконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - 6 місяців".

7. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 201; 2009 р., N 19, ст. 259):

1) у статті 19:

після частини першої доповнити сімома новими частинами такого змісту:

"Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 10 днів з дня прийняття рішення Національної комісії з питань Червоної книги України. Дозвіл на спеціальне використання об'єктів Червоної книги України видається на шість місяців.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;

відсутність наукового обґрунтування обсягу спеціального використання об'єктів;

негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України.

Підставою для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:

виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;

припинення діяльності суб'єкта господарювання або смерті фізичної особи;

порушення норм і правил використання природних ресурсів;

виявлення фактів подання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання дозволу;

звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;

задоволення клопотання державного органу санітарно-епідеміологічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;

створення перешкод суб'єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про Червону книгу України та охорону навколишнього природного середовища;

визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.

Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюються на безоплатній основі".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами дев'ятою і десятою;

у частині десятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

2) частину першу статті 20 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"реалізації об'єктів Червоної книги України та виробів з них без відповідного дозволу".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос