Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственных и коммунальных хозяйственных объединениях

Проект закона Украины от 10.09.2010 № 7057-1
Дата рассмотрения: 10.09.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державні та комунальні господарські об'єднання

Стаття 1. Поняття та види господарських об'єднань

1. Господарське об'єднання - це організаційно-правова форма юридичної особи, утвореної на невизначений строк або тимчасово державою або територіальною громадою з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності інших суб'єктів господарювання (учасників) для виконання спільних економічних та соціальних завдань.

2. Господарські об'єднання можуть бути таких видів: державні господарські об'єднання та комунальні господарські об'єднання.

3. Комунальні господарські об'єднання діють в порядку, визначеному цим Законом для державних господарських об'єднань. Представницьким органам місцевого самоврядування належать повноваження, визначені статтею 5 цього Закону, а виконавчим органам місцевого самоврядування - повноваження, визначені статтею 6 цього Закону.

Стаття 2. Прийняття рішення про утворення державного господарського об'єднання

1. Державне господарське об'єднання утворюється за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні Кабінету Міністрів України про утворення державного господарського об'єднання зазначається перелік учасників, визначається орган державної влади, що здійснює контроль за державним господарським об'єднанням. Зазначеним рішенням також призначається директор (правління) та затверджується статут державного господарського об'єднання.

2. Рішення про утворення державного господарського об'єднання може передбачати делегування органу, що здійснює контроль за державним господарським об'єднанням, повноваження на призначення директора та затвердження статуту об'єднання.

Стаття 3. Статут господарського об'єднання

1. У статуті господарського об'єднання вказуються його найменування, мета і предмет діяльності, органи господарського об'єднання та порядок прийняття рішень виконавчим органом.

2. Найменування господарського об'єднання повинне містити інформацію про вид господарського об'єднання.

3. Статутом господарського об'єднання може бути передбачено, що господарське об'єднання складає і подає, крім власної звітності, зведену фінансову звітність щодо всіх своїх учасників.

Стаття 4. Вищий орган державного господарського об'єднання

1. Вищим органом державного господарського об'єднання є держава в особі Кабінету Міністрів України та органу державної влади, що здійснює контроль за державним господарським об'єднанням.

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо державного господарського об'єднання

1. Кабінет Міністрів України здійснює такі повноваження щодо державного господарського об'єднання:

приймає рішення про утворення і припинення державного господарського об'єднання;

затверджує статут державного господарського об'єднання та вносить до нього зміни;

призначає і звільняє директора (правління) державного господарського об'єднання;

приймає рішення про включення учасника до складу і виключення із складу державного господарського об'єднання.

2. Кабінет Міністрів України може також здійснювати інші повноваження, встановлені законом.

Стаття 6. Повноваження органу державної влади, що здійснює контроль за державним господарським об'єднанням

1. Орган державної влади, що здійснює контроль за державним господарським об'єднанням, має такі повноваження:

здійснює облік і контроль за ефективним використанням та збереженням державного майна державного господарського об'єднання;

затверджує фінансовий та інвестиційний плани державного господарського об'єднання і контролює їх виконання у порядку, встановленому для державних підприємств;

погоджує відчуження, списання, передачу в оренду державного майна державного господарського об'єднання у порядку, встановленому для державних підприємств;

погоджує відповідно до законодавства договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно державного господарського об'єднання;

погоджує рішення державного господарського об'єднання щодо майна його учасників у випадках, передбачених частиною другою статті 10 цього Закону;

затверджує структуру та граничну чисельність працівників державного господарського об'єднання;

укладає і розриває контракт з директором (головою правління) державного господарського об'єднання та здійснює контроль за його виконанням;

забезпечує проведення щорічної аудиторської перевірки державного господарського об'єднання у разі, коли воно визнане в установленому порядку таким, що підлягає щорічній аудиторській перевірці;

забезпечує відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державного господарського об'єднання;

вживає заходів щодо приведення у відповідність із законодавством статуту державного господарського об'єднання;

забезпечує проведення інвентаризації майна державного господарського об'єднання відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

організовує погодження з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства мирової угоди та плану санації в процедурі банкрутства державного господарського об'єднання.

Стаття 7. Виконавчий орган господарського об'єднання

1. Виконавчий орган господарського об'єднання може бути одноособовим (директор) або колегіальним (правління, яке очолює голова правління).

2. Виконавчий орган господарського об'єднання здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю державного господарського об'єднання, крім питань, що належать до компетенції вищого органу.

3. Директор (голова правління) без довіреності діє від імені господарського об'єднання.

4. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Порядок скликання та проведення засідань правління визначається установчим документом. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. Рішення правління приймаються більшістю голосів членів правління.

Стаття 8. Майно господарського об'єднання

1. Майно господарського об'єднання є державною власністю і належить йому на праві господарського відання.

Стаття 9. Учасник господарського об'єднання

1. Учасником державного господарського об'єднання може бути лише державне унітарне підприємство.

2. Учасником комунального господарського об'єднання може бути лише комунальне унітарне підприємство.

3. Учасник господарського об'єднання не може бути членом інших господарських об'єднань.

4. Про належність учасника до складу учасників господарського об'єднання зазначається у статуті учасника.

5. Учасник вибуває із складу учасників господарського об'єднання у разі його виключення із складу учасників або у разі його припинення.

6. Рішення про припинення учасника державного господарського об'єднання приймається Кабінетом Міністрів України.

7. У разі перетворення учасника на господарське товариство повноваження з управління корпоративними правами держави у такому товаристві здійснюються органом державної влади, що здійснює контроль за державним господарським об'єднанням, якщо інше не встановлене законом або рішенням про перетворення.

8. У разі ліквідації учасника господарського об'єднання майно учасника, що залишилось після розрахунків з кредиторами, передається господарському об'єднанню, якщо інше не встановлене законом або рішенням про ліквідацію.

Стаття 10. Повноваження господарського об'єднання щодо його учасників

1. Господарське об'єднання здійснює такі повноваження щодо своїх учасників:

координує господарську діяльність відповідно до мети утворення господарського об'єднання;

затверджує статути (положення) учасників і здійснює контроль за їх дотриманням;

організовує і проводить конкурси з визначення керівників учасників у встановленому порядку;

укладає і розриває контракти з керівниками учасників та здійснює контроль за їх виконанням;

затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) учасників та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів учасників;

забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених у встановленому порядку учасників;

веде облік і здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об'єктів власності, які належать учасникам;

дає згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів державної власності, які належать учасникам, до статутних (складених) капіталів господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, що утворюються за участю держави;

погоджує передачу об'єктів державної власності, які належать учасникам, у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також передачу об'єктів комунальної власності в державну власність з подальшою передачею цього майна одному із учасників господарського об'єднання на праві господарського відання;

погоджує відповідно до законодавства договори про спільну діяльність, які укладаються учасниками та за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні;

забезпечує відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) учасниками - державними підприємствами;

забезпечує подання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан об'єктів державної власності, які належать учасникам, та будь-які зміни в їх стані;

забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих документів учасників;

забезпечує проведення інвентаризації майна учасників відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

забезпечує збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних виконавчих органів учасників;

надає орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного майна, яке належить учасникам, і пропозиції щодо умов договору оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі;

контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної власності, якщо такі умови передбачені договором оренди;

організовує контроль за використанням орендованого майна;

погоджує з Фондом державного майна України плани санації державних суб'єктів господарювання в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання;

забезпечує під час процедури банкрутства погодження з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства мирової угоди та плану санації учасників, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

2. Рішення з питань, визначених абзацами десятим, одинадцятим, дванадцятим, вісімнадцятим частини першої цієї статті, державне господарське об'єднання приймає за умови попереднього погодженням з органом державної влади, що здійснює контроль за державним господарським об'єднанням.

Стаття 11. Особливості припинення господарського об'єднання

1. Рішення про припинення державного господарського об'єднання приймається Кабінетом Міністрів України.

2. У рішенні Кабінету Міністрів України про припинення державного господарського об'єднання визначається орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать учасники державного господарського об'єднання.

3. У разі ліквідації державного господарського об'єднання розподіл майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

у першому реченні абзацу першого частини четвертої статті 57 слова "а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством" замінити словами "якщо інше не передбачено законом";

статтю 70 виключити;

главу 12 виключити;

2) частину третю статті 12 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2000 р., N 32, ст. 255) викласти у такій редакції:

"3. Господарське об'єднання, крім власної звітності, складає і подає зведену фінансову звітність щодо всіх своїх учасників, якщо це передбачено статутом господарського об'єднання.";

3) абзац другий частини другої статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2003 р., N 38, ст. 313) після слів "господарських товариств" доповнити словами ", господарських об'єднань";

4) у Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456):

у статті 6:

після слів "господарські структури" в усіх відмінках доповнити словами "(крім державних господарських об'єднань)";

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"2. Орган державної влади, який здійснює контроль за господарським об'єднанням, здійснює повноваження, визначені законом про господарські об'єднання.";

статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Державне господарське об'єднання здійснює щодо своїх учасників повноваження, визначені законом про господарські об'єднання.".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

5) у статті 25 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 25, ст. 241):

у частині першій слова "державних господарських об'єднань," виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з державними господарськими об'єднаннями визначаються законом.".

3. Господарські об'єднання, які утворено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести власні установчі документи у відповідність із законом.

До приведення установчих документів у відповідність із цим Законом державні та комунальні господарські об'єднання керуються положеннями діючих установчих документів у частині, що не суперечить цьому Закону.

Господарські об'єднання, які утворено до набрання чинності цим Законом, крім державних та комунальних господарських об'єднань, вважаються товариствами з обмеженою відповідальністю. Такі товариства з обмеженою відповідальністю можуть замість приведення установчих документів у відповідність із нормами законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю здійснити перетворення на інше господарське товариство. До приведення установчих документів у відповідність із нормами законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю або до перетворення на інше господарське товариство, але не більше одного року з дня набрання чинності цим Законом, положення діючих установчих документів у частині, що не суперечить законодавству, чинному до набрання чинності цим Законом, застосовуються переважно перед положеннями законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю.

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів господарських об'єднань у зв'язку з приведенням у відповідність із законом, не стягується протягом року з дня набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос