Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования деятельности юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Проект закона Украины от 27.05.2010 № 6434
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "205" доповнити цифрами "2051", а після цифр "206" - цифрами "2061, 2062".

2. Абзац перший статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "документів для проведення державної реєстрації" доповнити словами "а також інші порушення встановленого законом порядку проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця".

3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) частину шосту статті 16 викласти в такій редакції:

"Справи у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов'язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) у пункті 2 частини першої статті 433 слова "статус суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "статус фізичної особи -підприємця";

3) у пункті 21 частини другої статті 54 слова "статус суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "статус фізичної особи -підприємця";

4) текст статті 67 викласти в такій редакції:

"Позов забезпечується:

накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу;

забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено.

Не допускається забезпечення позову шляхом заборони:

проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення;

надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства;

участі (реєстрації для участі) чи неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства;

здійснювати органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування покладені на них згідно із законодавством повноваження.

Господарський суд, який розглядає спір про право власності на акції (частки, паї) товариства, може винести ухвалу про забезпечення позову шляхом встановлення заборони на внесення змін до статуту цього товариства в частині зміни розміру статутного капіталу.

Види забезпечення позову мають співвідноситися із заявленими позивачем вимогами.

Види забезпечення позову можуть використовуватися господарським судом лише в межах предмета позову та не повинні порушувати права інших акціонерів (учасників) господарського товариства. Зокрема, заборона вчиняти дії має стосуватися лише того пакета акцій, який безпосередньо пов'язаний з предметом спору.

Не допускається забезпечення позову заходами, не передбаченими цим Кодексом".

4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) доповнити статтями 2051, 2061 і 2062 такого змісту:

"Стаття 2051. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

1. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, якщо це заподіяло значну матеріальну шкоду цій юридичній особі, її учасникам або засновникам чи іншій юридичній особі, -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо вона в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

"Стаття 2061. Захоплення будівлі, споруди чи іншого об'єкта підприємства, установи, організації

1. Захоплення будівлі, споруди чи іншого об'єкта підприємства, установи, організації або інше неправомірне втручання в діяльність підприємства, установи, організації з метою протиправного управління ним (нею), за відсутності ознак протидії законній господарській діяльності, що призвело до порушення нормальної роботи такого підприємства, установи, організації, -

карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або загально небезпечним способом, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені за участю працівників приватних охоронних організацій, або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Стаття 2062. Отримання фіктивних прав на майно підприємства, установи, організації

1. Отримання фіктивних прав на майно підприємства, установи, організації, у тому числі на частки, акції, паї їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів, якщо такі дії призвели до протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

3. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або якщо вони заподіяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

2) абзац перший статті 220 після слів "недостовірних відомостей" доповнити словами "або неподання в установлений строк до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи у випадках, передбачених законом";

3) у статті 221:

абзац перший частини першої після слів "фінансову діяльність" доповнити словами "у тому числі планів санації чи мирових угод";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Ті самі дії, вчинені розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

4) абзац другий статті 341 викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".

5. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

1) у статті 56:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Суб'єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства";

у частині другій слово "(виділення)" замінити словом "(виділу)";

2) у статті 59:

у назві та в частині першій слово "діяльності" виключити;

у другому реченні частини четвертої слово "виділення" замінити словом "виділу";

частину п'яту виключити;

абзац п'ятий частини шостої викласти в такій редакції:

"за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи у випадках, визначених законом";

частину сьому виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до зазначеного реєстру підлягає опублікуванню у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної

реєстрації, в якому зазначаються відомості з єдиного державного реєстру";

3) частину першу статті 60 викласти в такій редакції:

"1. Суб'єкт господарювання ліквідується в порядку, встановленому законом";

4) у статті 91:

у назві та частинах першій і другій слово "діяльності" виключити;

у частині п'ятій слова "припинило свою діяльність" замінити словом "припинилося";

5) у назві статті 109 слово "діяльності" виключити;

6) у частині третій статті 121 слова "припинення своєї діяльності" замінити словами "своє припинення";

7) у частині першій статті 135 слова "господарської діяльності" виключити;

8) абзац дванадцятий частини першої статті 239 викласти в такій редакції:

"ліквідація суб'єкта господарювання";

9) статті 247, 248 і 361 викласти в такій редакції:

"Стаття 247. Ліквідація суб'єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим документам

1. У випадках, встановлених законом, до суб'єкта господарювання може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді його ліквідації за рішенням суду.

Стаття 248. Державна реєстрація ліквідації суб'єкта господарювання

1. У разі ліквідації суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вноситься відповідний запис";

"Стаття 361. Особливі умови припинення фондової біржі

1. Фондова біржа припиняється за умови, що кількість її членів протягом встановленого законом строку залишається меншою, ніж мінімальна кількість, визначена законом.

2. Фондова біржа припиняється в порядку, встановленому для припинення господарських товариств, якщо інше не передбачено законом";

10) у назві та частині першій статті 409 слово "діяльності" виключити.

6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

1) частину другу статті 89 викласти в такій редакції:

"2. Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи встановлюються законом. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав, ніж встановлені законом, не допускається";

2) у частині першій статті 103 слова "відповідний орган, який здійснює державну реєстрацію" замінити словами "відповідний орган державної влади";

3) частину першу статті 104 викласти в такій редакції:

"1. Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників";

4) у статті 110:

пункт 2 частини першої замінити двома абзацами такого змісту:

"2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;

3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Якщо з позовом про ліквідацію юридичної особи звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути призначений цей орган, якщо він наділений відповідними повноваженнями";

абзац другий виключити.

7. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 1998 р., N 18, ст. 89; 2001 р., N 31, ст. 146; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 48, ст. 480; 2006 р., N 8, ст. 88; 2007 р., N 33, ст. 440):

1) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Припинення товариства

Припинення товариства здійснюється в порядку, встановленому законом";

2) статті 20 і 22 виключити;

3) у частині п'ятій статті 68 слово "діяльності" виключити.

8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259, N 32, ст. 421; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; 2010 р., N 8, ст. 51):

1) в абзацах другому і третьому частини третьої статті 11 слово "екземпляр" замінити словом "примірник";

2) у статті 17:

у частині другій:

абзац восьмий після слова "ім'я" доповнити словами "країна громадянства", а після слова "найменування" словами "країна резидентства";

в абзаці двадцять другому слово "дату" виключити, а слово "постановки" замінити словом "постановку";

у частині четвертій:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"країна громадянства фізичної особи".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять третій вважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять четвертим;

в абзаці одинадцятому слово "дату" виключити, а слово "постановки" замінити словом "постановку";

3) у статті 29:

після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"13. Про залишення без розгляду документів, поданих для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження державний реєстратор видає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) документи, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, відповідно до опису та відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду.

Залишення без розгляду документів, поданих для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, не перешкоджає повторному зверненню засновника або уповноваженої ним особи до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду".

У зв'язку з цим частини тринадцяту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - шістнадцятою;

частину п'ятнадцяту викласти в такій редакції:

"15. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дня проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику один примірник змін до установчих документів у вигляді окремого додатка або один примірник змін до установчих документів, викладених у новій редакції, з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та примірник оригіналів установчих документів у старій редакції з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до таких документів, а також у той самий день передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру";

4) статтю 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 31. Порядок скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на підставі судового рішення та порядок проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність з судовим рішенням

1. У разі постановлення судового рішення щодо скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи або про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його юридичній особі - відповідачу для вжиття заходів до приведення установчих документів у відповідність з прийнятим судовим рішенням, а також державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

У разі якщо під час внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи державний реєстратор встановлює, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про реєстраційні дії, проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування її державної реєстрації, державний реєстратор зобов'язаний повідомити про це суд, який прийняв таке судове рішення.

На підставі повідомлення державного реєстратора суд, який прийняв судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, приймає додаткове рішення про скасування також реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Суд, який прийняв судове рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його юридичній особі - відповідачу для вжиття заходів до приведення установчих документів у відповідність із судовим рішенням, а також державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати надходження судового рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вносить до Єдиного державного реєстру записи щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, і в той самий день повідомляє про внесення таких записів органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

2. Документи, подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів, поданих для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

3. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 цього Закону;

до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій;

документи подані не в повному обсязі;

документи подані особою, яка не має на це повноважень;

в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про реєстраційні дії, проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування її державної реєстрації.

4. Про залишення без розгляду документів, поданих для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державний реєстратор видає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) документи, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, відповідно до опису та відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду.

Залишення без розгляду документів, поданих для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, не перешкоджає повторному зверненню засновника або уповноваженої ним особи до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

5. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів, поданих для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, відповідно до статті 30 цього Закону.

6. Перевірка на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, відповідно до статті 30 цього Закону здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру.

7. У разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням.

8. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, є датою державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

9. Строк державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

10. Державний реєстратор у день проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів";

5) у частині другій статті 38:

в абзаці першому слова "зокрема є" замінити словами "є такі дії чи бездіяльність юридичної особи";

абзац другий виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі, за умови наявності в Єдиному державному реєстрі запису про таку відсутність";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"інші підстави, встановлені законом";

6) у статті 42:

у частині першій:

абзац перший після слів "та має ідентифікаційний номер" доповнити словами "і постійно проживає в Україні";

після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

"копію документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, що підтверджує місце проживання фізичної особи в Україні, видану відповідним органом;

копію паспорта громадянина України, якщо заявником є громадянин України, з одночасним пред'явленням паспорта;

копію паспортного документа з одночасним пред'явленням паспортного документа та копію посвідки на постійне проживання в Україні, видану відповідним органом, якщо заявником є іноземець чи особа без громадянства;

копію посвідчення біженця, видану відповідним органом, якщо заявником є особа, якій надано в Україні статус біженця".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;

у частині другій:

в абзаці першому слова "повинна подати виключно особисто" замінити словами "подає документи, визначені частиною першою цієї статті, крім копії довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків";

абзаци другий і третій виключити;

7) у статті 45:

частину другу після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"копію документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, що підтверджує місце проживання фізичної особи в Україні, видану відповідним органом;

копію паспорта громадянина України, якщо заявником є громадянин України, з одночасним пред'явленням паспорта;

копію паспортного документа з одночасним пред'явленням паспортного документа та копію посвідки на постійне проживання в Україні, видану відповідним органом, якщо заявником є іноземець чи особа без громадянства;

копію посвідчення біженця, видану відповідним органом, якщо заявником є особа, якій надано в Україні статус біженця".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом десятим;

8) частину другу статті 46 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі надходження державному реєстраторові від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність фізичної особи - підприємця за місцем проживання державний реєстратор зобов'язаний надіслати рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення фізичній особі - підприємцю повідомлення щодо необхідності подання державному реєстраторові реєстраційної картки.

У разі неподання фізичною особою - підприємцем протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про фізичну особу - підприємця.

Якщо державному реєстраторові повернуто рекомендованого листа, він повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність фізичної особи - підприємця за місцем проживання";

9) доповнити статтею 54 такого змісту:

"Стаття 54. Форс-мажорні обставини

1. До форс-мажорних обставин для цілей цього Закону належать обставини надзвичайної і непереборної сили, надзвичайна ситуація (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа тощо), пошкодження обладнання комплексу Єдиного державного реєстру, що спричинило зупинення роботи Єдиного державного реєстру, або приміщення та/або робочого місця державного реєстратора, що спричинило неможливість проведення державним реєстратором державної реєстрації в установлені строки.

2. Про зупинення роботи Єдиного державного реєстру або неможливість проведення державним реєстратором державної реєстрації внаслідок форс-мажорних обставин утвореною відповідно до чинного законодавства комісією складається акт у двох примірниках, один з яких у день складення надсилається спеціально уповноваженому органу з питань державної реєстрації.

3. Акт про зупинення роботи Єдиного державного реєстру або неможливість проведення державним реєстратором державної реєстрації є документом, що підтверджує неможливість дотримання державним реєстратором строків проведення державної реєстрації у разі подання заявниками скарги щодо порушення державним реєстратором строків проведення державної реєстрації".

9. В абзаці восьмому частини першої статті 1 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197) слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити словами "фізична особа - підприємець".

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

____________

Опрос