Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О производных (деривативах)

Проект закона Украины от 11.05.2010 № 6376
Дата рассмотрения: 11.05.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про похідні (деривативи)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Цей Закон визначає вимоги до похідних (деривативів), їх випуску та обігу, організаторів торгівлі та торговців похідними (деривативами), а також порядок державного регулювання у зазначеній сфері.

Стаття 2. Визначення термінів

1. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

1) випуск похідних цінних паперів - сукупність похідних цінних паперів одного емітента, одного виду, які мають один реєстраційний номер, однаковий строк обігу і дату виконання та засвідчують однакові права їх власників на придбання (продаж) базового активу таких похідних цінних паперів;

2) обіг похідних (деривативів) - здійснення строкових операцій в установленому цим Законом порядку;

3) похідний (дериватив) - фінансовий інструмент, який засвідчує домовленість сторін, спрямовану на встановлення прав та обов'язків щодо базового активу, у вигляді ф'ючерсних, опціонних, форвардних та свопових контрактів, інших видів договорів (контрактів) та похідних цінних паперів, в тому числі такі, що не мають на меті поставку базового активу, але визначають порядок взаєморозрахунків у майбутньому залежно від зміни ціни або кількісного показника базового активу порівняно з аналогічними показниками, які визначені учасниками під час укладення договорів (контрактів) або договорів щодо похідних цінних паперів;

4) похідні цінні папери - цінні папери, випуск та обіг яких пов'язані з правом на придбання (продаж) базового активу протягом відповідного строку і на умовах, визначених у проспекті емісії похідних цінних паперів;

5) альтернативні фінансові інструменти - фінансові інструменти, які засвідчують встановлення правових взаємовідносин, розрахунки по яким здійснюються тільки між брокером та клієнтом виключно в системі електронної торгової платформи брокера, а також не передбачають реальної поставки базового активу та переходу прав власності на фінансові інструменти та з фінансових інструментів;

6) торгівельна платформа - програмне забезпечення для укладання угод за альтернативними фінансовими інструментами через інтернет;

7) леверідж (кредитне плече) - це співвідношення між сумою застави, і виділеним під неї позиковим капіталом;

8) обіг альтернативних фінансових інструментів - сукупність спільних дій брокера та клієнта з випуску, котирування, укладання угод та розрахунків за операціями з альтернативними фінансовими інструментами;

9) котирування - механізм визначення брокером та/або фіксації ринкової ціни фінансових інструментів;

10) специфікація - оформлений та зареєстрований в установленому порядку документ, який визначає основні умови стандартизованого строкового контракту, його обігу та виконання;

11) стандартизований строковий контракт - строковий контракт, у якому кількість базового активу, умови та строк обігу і дата виконання стандартні і визначені специфікацією;

12) строковий контракт - договір, який передбачає виконання зобов'язань щодо придбання (продажу) базового активу та/або проведення грошових розрахунків у майбутньому в установлений строк за ціною і на умовах, визначених під час укладання такого договору;

13) строкові операції - дії з набуття, зміни або припинення прав та зобов'язань за похідними (деривативами);

14) торгівля похідними (деривативами) - строкові операції, що здійснюються торговцями похідними (деривативами) відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 3. Законодавство про похідні (деривативи)

1. Законодавство про похідні (деривативи) складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про оподаткування прибутку підприємств", інших законів, а також прийнятих відповідно до них актів законодавства. Валютні операції з похідними (деривативами) здійснюються з урахуванням вимог валютного законодавства України.

Стаття 4. Базовий актив похідних (деривативів)

1. Базовий актив - матеріальний, нематеріальний, фінансовий або інший актив (базова змінна), щодо якого укладаються та виконуються похідні (деривативи).

2. До базового активу похідних (деривативів) належать:

1) цінні папери;

2) інші товари, роботи, послуги;

3) валютні цінності (крім цінних паперів);

4) інші активи (базові змінні), у тому числі фондові індекси, відсоткові ставки, курс валюти.

Стаття 5. Класифікація похідних (деривативів)

1. До похідних (деривативів) належать строкові контракти, похідні цінні папери та альтернативні фінансові інструменти

2. До строкових контрактів належать:

1) біржові строкові контракти:

ф'ючерсні контракти (ф'ючерси);

опціонні контракти (опціони);

2) позабіржові строкові контракти:

форвардні контракти (форварди);

свопові контракти (свопи).

3. До похідних цінних паперів належать:

1) опціонні сертифікати;

2) фондові варанти.

4. До альтернативних фінансових інструментів

1) контракт на різницю

2) позабіржовий опціон

4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право визначати інші види похідних (деривативів) та визначати інші активи, що можуть бути віднесені до базового активу похідних (деривативів).

Відповідні рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності не раніше 1 січня року, що настає після прийняття такого рішення.

Розділ II
СТРОКОВІ КОНТРАКТИ

Стаття 6. Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс)

1. Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати базовий актив у власність покупця на визначених специфікацією умовах, а покупець зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким контрактом на дату його укладення, або ціну, визначену в майбутньому на дату, зазначену в контракті. Термін дії цього виду строкового контракту не може бути більшим за 1 рік з моменту його укладення.

2. Ф'ючерсний контракт виконується відповідно до його специфікації шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу.

3. Виконання зобов'язань за ф'ючерсом забезпечується шляхом створення відповідних умов організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами.

Стаття 7. Опціонний контракт (опціон)

1. Опціонний контракт (опціон) - стандартизований строковий контракт, за яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу (ціна виконання). Термін дії цього виду строкового контракту не може бути більшим за 1 рік з моменту його укладення.

2. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону.

Премія опціону - ціна, що сплачується покупцем опціону його продавцю за набуте право за опціоном.

3. Виконання опціону здійснюється шляхом прийняття однією стороною контракту базового активу з одночасною сплатою за нього іншій стороні контракту за ціною виконання або проведення між сторонами грошових розрахунків без постачання базового активу.

Виконання опціону може здійснюватися:

протягом строку його дії - у будь-який момент до дати виконання;

на встановлену дату виконання - у день, передбачений контрактом;

в установлений строк - протягом певного періоду, дата початку та закінчення якого встановлюється контрактом.

4. Опціон укладається та виконується за участю організаторів торгівлі стандартизованими строковими контрактами.

Виконання опціону забезпечується організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами шляхом створення відповідних умов.

5. Опціони поділяються на:

опціон на купівлю (опціон "колл") - опціон, за яким покупець опціону має право придбати базовий актив у продавця, а продавець бере на себе безумовне зобов'язання продати базовий актив та/або здійснити взаєморозрахунки;

опціон на продаж (опціон "пут") - опціон, за яким покупець опціону має право продати базовий актив продавцю, а продавець бере на себе безумовне зобов'язання придбати базовий актив та/або здійснити взаєморозрахунки.

6. Зобов'язання за опціоном та права вимоги виконання зобов'язань за опціоном передаються шляхом придбання (продажу) опціону.

Придбання опціону "колл" здійснюється шляхом заміни покупця за опціоном і придбання новим покупцем у продавця права вимоги постачання базового активу за ціною виконання та взяття ним зобов'язання щодо виплати продавцеві премії опціону.

Продаж опціону "колл" здійснюється шляхом заміни продавця за опціоном і взяття новим продавцем зобов'язання щодо постачання базового активу покупцю за ціною виконання та набуття ним права на одержання від покупця премії опціону.

Придбання опціону "пут" здійснюється шляхом заміни покупця та одержання новим покупцем права вимоги купівлі базового активу за ціною виконання та взяття ним зобов'язання щодо виплати продавцеві премії опціону.

Продаж опціону "пут" здійснюється шляхом заміни продавця та взяття новим продавцем зобов'язання щодо придбання базового активу у покупця за ціною виконання та набуття ним права на одержання від покупця премії опціону.

7. Права за опціоном можуть бути реалізовані шляхом придбання (продажу) базового активу, а зобов'язання виконуються шляхом його виконання відповідно до специфікації.

8. Опціон може бути проданий без обмежень іншим особам протягом строку його дії (від дати укладення контракту до дати його виконання) з урахуванням особливостей, установлених цим Законом для опціонів.

Стаття 8. Форвардний контракт (форвард)

1. Форвардний контракт (форвард) - договір поставки, за яким продавець (постачальник) зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань за форвардним контрактом) передати базовий актив у власність покупця на визначених договором умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. Термін дії цього виду строкового контракту не може бути більшим за 1 рік з моменту його укладення.

2. Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладання.

3. Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами за участю торговця строковими контрактами.

4. Виконання зобов'язань за форвардами здійснюється лише шляхом постачання базового активу.

5. Сторони форварду мають право відмовитися від його виконання або відступити право вимоги за таким контрактом іншій особі тільки за умови надання згоди іншою стороною контракту.

6. Порядок проведення строкових операцій за форвардами визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 9. Своповий контракт (своп)

1. Своповий контракт (своп) - це укладений між двома сторонами договір про здійснення обміну платежами (готівкових або безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії договору. Термін дії цього виду строкового контракту не може бути більшим за 1 рік з моменту його укладення.

2. Укладення та обіг свопу здійснюється поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами за участю торговця строковими контрактами.

3. Умови свопу визначаються його сторонами під час його укладення.

4. Сторони свопу мають право відмовитися від його виконання або передати права та зобов'язання за контрактом іншій особі за умови надання згоди іншою стороною контракту.

5. Порядок укладення та виконання свопів установлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також іншими державними органами у межах повноважень, визначених законодавством.

Стаття 10. Вимоги до проведення операцій із стандартизованими строковими контрактами

1. Операції із стандартизованими строковими контрактами можуть проводитися виключно на організаторі торгівлі стандартизованими строковими контрактами після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку специфікації відповідного контракту.

Стаття 11. Специфікація стандартизованих строкових контрактів

1. Порядок реєстрації специфікації стандартизованих строкових контрактів та внесення змін до неї встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Специфікація є невід'ємною частиною правил організаторів торгівлі стандартизованими строковими контрактами та подається для реєстрації як додаток до таких правил.

За реєстрацію специфікації та внесення змін до неї плата не справляється.

3. Типові форми стандартизованих строкових контрактів затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 12. Специфікація ф'ючерсного контракту (ф'ючерсу)

1. У специфікації ф'ючерсу, яка визначає умови його виконання, зазначаються:

1) назва контракту (з обов'язковим включенням слів "ф'ючерсний контракт");

2) базовий актив та його характеристики;

3) обсяг (кількість одиниць базового активу);

4) спосіб виконання зобов'язань (постачання базового активу або розрахункове виконання без постачання базового активу);

5) дата постачання базового активу або дата визначення ціни за ф'ючерсом;

6) тік (мінімально допустима зміна ціни ф'ючерсу);

7) перший та останній день обігу ф'ючерсу;

8) порядок проведення розрахунків за ф'ючерсом;

9) порядок визначення котирувальної ціни (ціна ф'ючерсу) та порядок визначення розрахункової ціни.

2. Специфікація ф'ючерсу може містити інші відомості, які визначаються організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами.

Стаття 13. Специфікація опціонного контракту (опціону)

1. У специфікації опціону, яка визначає конкретні значення, стандартні параметри та умови його виконання, зазначаються:

1) назва контракту (з обов'язковим включенням слів "опціонний контракт");

2) вид опціону ("колл" чи "пут");

3) базовий актив та його характеристики;

4) обсяг (кількість одиниць базового активу);

5) дата виконання;

6) перший та останній день обігу опціону;

7) порядок проведення розрахунків за опціоном;

8) порядок визначення котирувальної ціни (ціна опціону) та порядок визначення розрахункової ціни;

9) ціна виконання.

2. Специфікація опціону може містити інші відомості, які визначаються організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами.

Розділ III
ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Стаття 14. Опціонні сертифікати

1. Опціонний сертифікат - похідний цінний папір, що засвідчує право його власника на придбання в емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж емітентові опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового активу в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії похідних цінних паперів, і передбачає виплату премії опціонного сертифіката.

Премія опціонного сертифіката - ціна, що сплачується покупцем опціонного сертифіката його продавцю за набуте за таким сертифікатом право.

2. Емітентом опціонного сертифіката на придбання є юридична особа - власник базового активу такого сертифіката або юридична особа, яка уклала з власником базового активу опціонного сертифіката договір комісії чи договір доручення.

3. Особливості емісії опціонних сертифікатів органами державної влади встановлюються Кабінетом Міністрів України.

4. Опціонні сертифікати можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

5. Розміщення та обіг опціонних сертифікатів здійснюються лише після реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

6. Особливості емісії та обігу опціонних сертифікатів, базовим активом яких є валютні цінності, установлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

Стаття 15. Фондові варанти

1. Фондовий варант - похідний цінний папір, який розміщується відкритим акціонерним товариством та надає його власнику право на придбання цінних паперів цього емітента (простих акцій або облігацій) у строк та за ціною, що визначаються у проспекті емісії похідного цінного паперу.

2. Емітент має право на емісію фондових варантів лише після реєстрації випуску простих акцій або облігацій, які є базовим активом.

3. Виконання зобов'язань емітента за фондовим варантом забезпечується шляхом викупу емітентом простих акцій або облігацій у власника (власників) базового активу в передбаченій умовами випуску фондових варантів кількості, яка до закінчення строку обігу фондових варантів блокується на рахунку в цінних паперах емітента фондового варанта, відкритому у зберігача.

4. Фондові варанти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

5. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії фондових варантів установлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 16. Обіг похідних цінних паперів та облік прав власності на них

1. Обіг похідних цінних паперів здійснюється на фондових біржах, які відповідно до законодавства одержали ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

2. Облік прав власності на похідні цінні папери ведеться відповідно до законодавства щодо цінних паперів.

Розділ IV
АЛЬТЕРНАТИВНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Стаття 17. Види альтернативних фінансових інструментів

Контракт на різницю - об'єкт здійснення торгівельних операцій, в основі формування якого лежить зміна курсу базисного активу.

Позабіржовий опціон - опціон, емітований в торгівельній системі брокера.

Стаття 18. Ознаки альтернативних фінансових інструментів

1. Обіг альтернативних фінансових інструментів здійснюється на позабіржовому ринку ОТС (Over The Counter Market)

2. Котирування альтернативних фінансових інструментів змінюється від коливань котирувань базового активу;

3. Базовим активом альтернативних фінансових інструментів виступають курси валютних пар міжнародного валютного ринку (FOREX), курси фінансових інструментів фондового ринку на фондових біржах та організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах;

4. Альтернативні фінансові інструменти не передбачають реальної поставки базового активу;

5.Альтернативні фінансові інструменти не передбачають переходу прав власності на фінансові інструменти та з фінансових інструментів;

6. Випуск та обіг альтернативних фінансових інструментів організується та здійснюється виключно в системі електронної торгової платформи брокера;

7. Угоди щодо альтернативних фінансових інструментів укладаються тільки між брокером та клієнтом;

8. Встановлення правових взаємовідносин, розрахунок по укладеним угодам щодо альтернативних фінансових інструментів здійснюється тільки між брокером та клієнтом виключно в системі електронної торгової платформи брокера.

9. Альтернативні фінансові інструменти існують виключно в бездокументарній формі як електронні записи у системі електронної торгівельної платформі брокера та не можуть бути переведені в документарну форму.

Стаття 19. Передача прав за альтернативними фінансовими інструментами

1. Альтернативні фінансові інструменти не передбачають можливості передачі прав. Всі відкриті угоди мають бути закриті на торгівельній платформі.

Розділ V
ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ ПОХІДНИХ (ДЕРИВАТИВІВ)

Стаття 20. Учасники ринку похідних (деривативів)

1. Учасниками ринку похідних (деривативів) є:

організатори торгівлі похідними (деривативами);

торговці похідними (деривативами);

клірингові палати;

розрахункові (клірингові) банки;

емітенти похідних цінних паперів;

інші професійні учасники фондового ринку - депозитарії цінних паперів, зберігачі цінних паперів, реєстратори власників іменних цінних паперів, компанії з управління активами.

2. Учасники ринку похідних (деривативів) зобов'язані додержуватися встановлених актами законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних коштів, інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з похідними (деривативами).

Торговці похідними (деривативами) також зобов'язані виконувати нормативи достатності власних коштів, установлені організатором торгівлі похідними (деривативами).

Стаття 21. Організатори торгівлі похідними (деривативами)

1. Організаторами торгівлі похідними (деривативами) є:

організатори торгівлі стандартизованими строковими контрактами;

організатори торгівлі похідними цінними паперами.

Організація торгівлі стандартизованими строковими контрактами - діяльність з надання організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших послуг для збирання і поширення інформації про попит і пропонування, проведення регулярних торгів стандартизованими строковими контрактами, яка провадиться відповідно до вимог цього Закону.

Організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами є фондова, товарна, аграрна чи спеціалізована біржа, яка в установленому законодавством порядку одержала ліцензію на право провадження діяльності з організації торгівлі зазначеними контрактами.

Організація торгівлі похідними цінними паперами - діяльність із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації про попит і пропонування, проведення регулярних торгів похідними цінними паперами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо них та розв'язання спорів між членами біржі, яка провадиться відповідно до законодавства про цінні папери та цього Закону.

Організатором торгівлі похідними цінними паперами може бути тільки фондова або спеціалізована біржа, яка в установленому законодавством порядку одержала ліцензію на право провадження діяльності з організації торгівлі зазначеними цінними паперами.

Спеціалізованою біржею є юридична особа, яка здійснює виключно діяльність з організації торгівлі похідними (деривативами) та має ліцензію на право провадження діяльності з організації торгівлі стандартизованими строковими контрактами або ліцензію на право провадження діяльності з організації торгівлі похідними цінними паперами.

2. Діяльність з організації торгівлі похідними цінними паперами та діяльність з організації торгівлі стандартизованими строковими контрактами підлягає ліцензуванню в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

3. Правилами організатора торгівлі похідними (деривативами) повинні бути передбачені умови забезпечення здійснення клірингу та грошових розрахунків щодо похідних (деривативів) відповідно до цього Закону, а також порядок відкриття та закриття позицій щодо похідних (деривативів).

4. Організаторам торгівлі похідними (деривативами) та пов'язаним з ними особам забороняється вчиняти дії з метою одержання прибутку від використання інформації, яка відповідно до закону не підлягає поширенню чи поширення якої може призвести до значних змін ціни ф'ючерсу або ціни виконання зобов'язань за опціоном.

5. Організатори торгівлі похідними (деривативами) повинні мати для провадження своєї діяльності статутний капітал у розмірі не менш як 15 млн. гривень.

6. Організатори торгівлі похідними (деривативами) зобов'язані вести облік операцій з похідними (деривативами) та подавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку звітність, у тому числі підтверджену аудитором (аудиторською фірмою) фінансову звітність.

Стаття 22. Торговці похідними (деривативами)

1. Згідно з цим Законом торговцями похідними (деривативами) вважаються торговці:

1) строковими контрактами;

2) похідними цінними паперами.

2. Торговцем строковими контрактами може бути юридична особа, яка набула статусу члена біржі (організатора торгівлі строковими контрактами) у порядку, встановленому цією біржею.

3. Торговцем похідними цінними паперами є торговець, який провадить професійну діяльність з торгівлі цінними паперами відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

4. Торговці похідними (деривативами) проводять строкові операції від свого імені як за власний рахунок, так і за рахунок своїх клієнтів (осіб, які користуються послугами торговця похідними (деривативами).

5. Торговцям похідними (деривативами) забороняється:

1) здійснювати торгівлю похідними (деривативами) з метою імітації активної діяльності щодо них;

2) повторно здійснювати торгівлю похідними (деривативами), якщо зобов'язання за ними вже припинені.

6. Торговцям похідними (деривативами) та пов'язаним з ними особам забороняється:

приймати та виконувати замовлення (розпорядження) або вносити зміни до замовлення (розпорядження) клієнтів, причетних до здійснення торгівлі похідними (деривативами), без фіксації точного часу одержання таких замовлень;

розкривати та/або поширювати інформацію про замовлення (розпорядження) або внесення змін до замовлення (розпорядження) клієнтів, причетних до здійснення торгівлі похідними (деривативами), крім випадків, передбачених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

7. Посадові особи торговців похідними (деривативами), які порушують законодавство про похідні (деривативи), несуть відповідальність відповідно до закону.

8. Торговець похідними (деривативами) повинен вести окремий облік грошей та майна, що одержані як забезпечення виконання зобов'язань за похідними (деривативами).

9. Торговець похідними (деривативами) не може використовувати гроші, майно та доходи одних клієнтів для гарантування чи забезпечення строкових контрактів інших клієнтів.

10. Торговець похідними (деривативами) зобов'язаний подавати організатору торгівлі похідними (деривативами) звіт про проведення операцій у строк та за формою, що встановлені організатором торгівлі похідними (деривативами), і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку звітність, у тому числі підтверджену аудитором (аудиторською фірмою) фінансову звітність.

Стаття 23. Кліринг та розрахунки за похідними (деривативами)

1. Кліринг за стандартизованими строковими контрактами - визначення прав та зобов'язань сторін стандартизованих строкових контрактів за результатами торгів.

2. Клірингова діяльність - ведення обліку зобов'язань за правочинами щодо стандартизованих строкових контрактів та похідних цінних паперів, у тому числі ведення обліку невиконаних зобов'язань, заліку зустрічних однорідних вимог, організація взаєморозрахунків, забезпечення фінансових гарантій та вчинення інших дій, пов'язаних з веденням обліку зобов'язань за строковими контрактами або за похідними цінними паперами та розрахунків щодо них.

3. Клірингова палата - відокремлений підрозділ організатора торгівлі стандартизованими строковими контрактами або відокремлений кліринговий підрозділ депозитарію цінних паперів, який провадить клірингову діяльність.

Клірингова палата провадить свою діяльність в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку відповідно до цього Закону, а також прийнятих відповідно до нього актів законодавства.

4. У разі функціонування клірингової палати як відокремленого підрозділу організатора торгівлі стандартизованими строковими контрактами розмір статутного капіталу такого організатора торгівлі не може становити менш як 35 млн. гривень на дату подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви про видачу ліцензії і не повинен зменшуватися протягом періоду провадження клірингової діяльності.

У разі функціонування клірингової палати як відокремленого клірингового підрозділу депозитарію цінних паперів розмір статутного капіталу такого депозитарію визначається відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

5. Порядок проведення клірингу визначається правилами клірингової палати, які зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

Правила проведення клірингу повинні містити порядок:

1) відкриття рахунків та ведення обліку зобов'язань;

2) реєстрації, обліку та заліку зобов'язань за стандартизованими строковими контрактами;

3) визначення розміру початкового внеску;

4) визначення розміру варіаційної маржі - грошової суми, обов'язок щодо сплати якої виникає в однієї із сторін стандартизованого строкового контракту в результаті зміни котирувальної та/або розрахункової ціни зазначеного контракту;

5) установлення та отримання оплати за послуги клірингової палати;

6) взаємодії клірингової палати з розрахунковим (кліринговим) банком;

7) взаємодії клірингової палати з організатором торгівлі похідними (деривативами);

8) дій та перелік заходів, яких необхідно вжити у разі невиконання учасниками клірингу зобов'язань;

9) використання коштів гарантійного фонду;

10) дій у разі припинення торгів;

11) управління спільним забезпеченням;

12) розв'язання спорів.

Правила проведення клірингу можуть містити інші відомості, які визначаються кліринговою палатою.

6. Розрахунки за договорами щодо стандартизованих строкових контрактів здійснюються розрахунковим (кліринговим) банком.

Розрахунковий (кліринговий) банк - банк, з яким клірингова палата уклала договір про грошові розрахунки за операціями щодо стандартизованих строкових контрактів, які проводяться під час торгів організатором торгівлі.

Грошові розрахунки за стандартизованими строковими контрактами проводяться у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

7. Кліринг та грошові розрахунки за договорами щодо похідних цінних паперів проводяться в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

Порядок проведення розрахунків у цінних паперах за договорами щодо похідних цінних паперів установлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 24. Професійна діяльність на ринку альтернативних фінансових інструментів

1. Професійна діяльність на ринку альтернативних фінансових інструментів - діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері обігу альтернативних фінансових інструментів, обліку прав, що відповідає вимогам, установленим цим та іншими Законами.

Поєднання професійної діяльності на ринку альтернативних фінансових інструментів з іншими видами професійної діяльності, за винятком діяльності з торгівлі цінними паперами, не допускається.

2. Основним видом професійної діяльності на ринку альтернативних фінансових інструментів є діяльність з організації обігу альтернативних фінансових інструментів (брокерська діяльність).

Брокерська діяльність на ринку альтернативних фінансових інструментів - діяльність з організації укладення Брокером на ринку альтернативних фінансових інструментів угод щодо альтернативних фінансових інструментів від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.

Стаття 25. Вимоги щодо здійснення професійної діяльності на ринку альтернативних фінансових інструментів

1. Виконання взаємних зобов'язань за угодами з обігу альтернативних фінансових інструментів здійснюється в системі електронної торгівельній платформі брокера автоматично.

2. Брокер при виконанні зобов'язань керується Регламентом та іншими нормативно-правовими актами, ліцензійними умовами та постановами Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Брокер на ринку альтернативних фінансових інструментів виступає гарантом виконання зобов'язань за угодами, що укладаються на належній йому електронній торговій платформі його клієнтами.

4. Договір на ринку альтернативних фінансових інструментів укладається з Брокером в письмовій формі. Права та обов'язки Брокера стосовно його клієнта, умови укладення угод щодо альтернативних фінансових інструментів, порядок звітності Брокера перед його клієнтом, порядок і умови виплати Брокера винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними.

5. Брокер зобов'язаний виконувати доручення клієнтів на найвигідніших для клієнта умовах. Доручення клієнтів виконуються Брокером у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів. У разі укладення Брокером угод за власний рахунок разом з укладенням ним угод за рахунок клієнта виконання угод для клієнта є пріоритетним.

6. Брокер на ринку альтернативних фінансових інструментів веде облік угод, грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у власності Брокера, відповідно до вимог, які встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, установлених законодавством, також, з Національним банком України. На грошові кошти та інші активи клієнтів, що передаються Брокеру не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями Брокера, що не пов'язані із здійсненням ним функцій Брокера.

7. Брокер на ринку альтернативних фінансових інструментів зобов'язаний подавати на обрану ним фондову біржу інформацію про всі вчинені ним угоди в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі.

8. Професійна діяльність учасників ринку альтернативних фінансових інструментів, здійснюється за умови їх членства щонайменше в одній саморегулівній організації фондового ринку України або іноземної держави.

Стаття 25. Регулювання ринку альтернативних фінансових інструментів

1. Регулювання ринку альтернативних фінансових інструментів здійснює держава та саморегулівні організації.

2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законами.

3. Професійна діяльність професійних учасників ринку альтернативних фінансових інструментів регламентується саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку, а саме, торгівців цінними паперами.

Розділ V
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Стаття 26. Органи, що здійснюють державне регулювання випуску, обігу похідних (деривативів) та контроль за ними

1. Державне регулювання випуску, обігу похідних (деривативів) та контроль за ними здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші державні органи в межах, визначених цим та іншими законами України.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) пункт 3 частини першої статті 195 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356; 2006 р., N 31, ст. 268) викласти в такій редакції:

"3) похідні цінні папери, розміщення та обіг яких пов'язані з правом на придбання (продаж) базового активу протягом відповідного строку і на умовах, визначених у проспекті емісії похідних цінних паперів;";

2) у частині першій статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 31, ст. 268):

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) діяльність з організації торгівлі цінними паперами - діяльність професійного учасника фондового ринку (фондової біржі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання і поширення інформації про попит і пропонування, проведення регулярних торгів цінними паперами (крім похідних цінних паперів) за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо них та розв'язання спорів між членами біржі;";

доповнити частину пунктами 12 і 13 такого змісту:

"12) діяльність з організації торгівлі похідними цінними паперами - діяльність професійного учасника фондового ринку (фондової або спеціалізованої біржі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації про попит і пропонування, проведення регулярних торгів похідними цінними паперами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо них та розв'язання спорів між членами біржі;

13) діяльність з організації торгівлі стандартизованими строковими контрактами - діяльність фондової, товарної, аграрної чи спеціалізованої біржі з надання організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших послуг для збирання і поширення інформації про попит і пропонування, проведення регулярних торгів стандартизованими строковими контрактами.";

3) у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268):

останній абзац статті 1 викласти в такій редакції:

"фінансові інструменти - цінні папери, в тому числі похідні цінні папери, біржові строкові контракти (ф'ючерсні та опціонні контракти), позабіржові строкові контракти (форвардні та свопові контракти), інші види похідних (деривативів).";

у статті 3:

доповнити частину другу після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту:

"опціонні сертифікати;

фондові варанти.".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим;

пункт 5 частини п'ятої викласти в такій редакції:

"5) похідні цінні папери - цінні папери, розміщення та обіг яких пов'язані з правом на придбання (продаж) базового активу протягом відповідного строку і на умовах, визначених у проспекті емісії похідних цінних паперів. До похідних цінних паперів належать:

а) опціонні сертифікати;

б) фондові варанти;";

у частині п'ятій статті 12 слова "цінних паперів" виключити.

3. До приведення у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Фондові біржі, які до набрання чинності цим Законом отримали ліцензію на право провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, мають право на провадження діяльності з організації торгівлі цінними паперами та діяльності з організації торгівлі похідними цінними паперами протягом строку дії зазначеної ліцензії.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос