Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности

Проект закона Украины от 05.03.2010 № 6153
Дата рассмотрения: 05.03.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

1) в частині другій статті 2 слова "зовнішньоекономічної діяльності" виключити;

2) доповнити статтю 3 новою частиною другою такого змісту:

"Ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується відповідно до визначених цією статтею принципів у разі, якщо такий вид господарської діяльності або становить підвищену небезпеку для життя, здоров'я, конституційних прав та свобод громадян чи навколишнього середовища, чи безпеки держави, чи моральних засад суспільства, або пов'язаний з доступом до природних чи інших обмежених ресурсів"

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

3) у статті 9:

пункти 7, 8, 37 - 38, 44, 46, 51, 61, 72 виключити;

в пункті 11 слова "оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)" виключити;

в пункті 33 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";

в пункті 50 слова "та турагентська" виключити;

4) у частині чотирнадцятій статті 14 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".

2. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 9, ст. 34 із наступними змінами):

1) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";

2) у статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання в порядку, визначеному законодавством України. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";

в частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "які здійснюють діяльність з виробництва дорогоцінних металів";

3) друге речення частини першої статті 12 виключити;

4) абзац другий частини другої статті 14 виключити;

5) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:

"анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".

3. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

1) у пункті "н" статті 17 слова "і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини" виключити;

2) пункт "м" частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

"м) визначення органу ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами";

3) частини першу та другу статті 35 виключити;

4) частину п'яту статті 39 виключити.

4. У статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 14, ст. 91 із наступними змінами):

в частині першій слова ", оптової, роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)" виключити;

в частині другій слова ", оптову, роздрібну торгівлю пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)" виключити.

5. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5-6, ст. 46 із наступними змінами):

1) абзац сьомий статті 8 виключити;

2) статті 14 та 15 виключити;

3) у статті 24:

абзац п'ятий частини третьої виключити;

абзац третій частини п'ятої виключити;

4) абзац четвертий частини другої статті 26 виключити.

6. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 6, ст. 39 із наступними змінами):

1) абзац п'ятий частини першої статті 7 виключити;

2) абзац другий частини шостої статті 8 виключити;

3) в частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку " виключити.

7. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 38-39, ст. 288 із наступними змінами):

1) частину четверту статті 101 виключити;

2) у першому реченні статті 176 слова "і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;

3) в частині першій статті 177 слова "та ліцензійних умов, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування" виключити;

4) статтю 178 виключити;

5) в частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;

6) статтю 183 виключити.

8. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 31, ст. 241 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;

2) у статті 17:

в частині першій слова "та турагентської" виключити;

друге речення частини другої виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";

в частині п'ятій слова "чи турагентську " виключити;

3) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".

9. Статтю 271 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 14, ст. 80 із наступними змінами) виключити.

10. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 29, ст. 377 із наступними змінами):

1) абзаци тридцятий - тридцять четвертий статті 1 виключити;

2) частину шістнадцяту статті 6 виключити;

3) частину п'яту статті 11 викласти в такій редакції:

"Забороняється одночасне застосування щодо одного й того ж товару податку на експорт і імпорт та режиму квотування експорту відповідно до статті 16 цього Закону, за винятком випадків встановлення режиму квотування як заходу у відповідь на дискримінаційні дії інших держав згідно із статтею 16 цього Закону";

4) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Квотування зовнішньоекономічних операцій

Рішення про застосування режиму квотування експорту (імпорту) товарів (встановлення кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики з визначенням переліку конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підлягає квотуванню, періоду дії кількісних або інших обмежень щодо кожного товару";

5) в частині сьомій статті 19 слова "ліцензування і" виключити;

6) в абзаці шостому частини третьої статті 29 слова "ліцензування та/або " виключити;

7) у статті 37:

абзац четвертий частини першої виключити;

частину п'яту виключити;

друге речення частини шостої виключити.

11. У частинні третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 51, ст. 446 із наступними змінами) слова "з перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти автомобільним транспортним засобом" виключити.

12. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 22, ст. 105 із наступними змінами):

1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";

2) у статті 9:

абзаци другий та четвертий частини другої виключити;

в частині четвертій слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос