Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об электронной коммерции

Проект закона Украины от 18.02.2010 № 6086
Дата рассмотрения: 18.02.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про електронну комерцію

I. Загальні положення

Стаття 1. Мета й сфера застосування закону

1. Метою цього закону є забезпечення в Україні правового порядку дистанційного укладання й виконання правочинів із застосуванням електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій.

2. Цей Закон регулює відносини (права, обов'язки) суб'єктів, що виникають у зв'язку з реалізацією електронних процедур при укладанні й здійсненні правочинів із продажу та/ або постачанню товарів, виконанню робіт і наданню послуг і інших, з ними пов'язаних, юридичних дій на основі інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, що утворюють сферу електронної комерції.

3. Закон діє на всій території Україні, а також застосовується до правочинів, однією, зі сторін яких є суб'єкти інших держав.

4. Якщо міжнародним договором, згода, на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 2. Правове регулювання відносин у сфері електронної комерції

1. Відносини у сфері електронної комерції регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про електронні документи й електронний документообіг", "Про зв'язок", "Про електронний цифровий підпис", "Про телекомунікації", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", цим Законом і прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода, на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Терміни й визначення

Для цілей цього закону використовуються наступні терміни й визначення:

Адресат - сторона електронного правочину, одержувач електронного документа (повідомлення).

База даних - електронний реєстраційно-обліковий документ, що використовується в інформаційних системах, у якому реєструються (індексуються) і зберігаються сформовані або отримані електронні документи, повідомлення або інші записи, що документують електронні операції та /або дії суб'єктів.

Запис - форма фіксації та представлення виділеної інформації у встановленому форматі на будь-якому електронному носії, доступна для обробки, витягу й сприйняття цієї інформації.

Захист електронних документів - будь-які способи й процедури захисту змісту електронних документів, що забезпечують конфіденційність та цілісність документованої інформації.

Інформаційна система - комплекс програмних і апаратних електронно-обчислювальних і комунікаційних засобів і технологій, що використовується для підготовки та/ або відправлення, одержання, реєстрації, систематизації, зберігання або іншої обробки електронних документів, повідомлень і інших записів.

Оператор (провайдер) зв'язку - суб'єкт підприємницької діяльності, який надає послуги електронного зв'язку та/ або доступу в мережі загального або корпоративного користування й інші пов'язані з цим інформаційні послуги;

Організатор електронних торгів (конкурсів, аукціонів) - суб'єкт підприємницької діяльності, який надає як послугу електронну площадку, що дозволяє інтерактивно здійснювати торги, конкурси, аукціони й інші форми взаємодії суб'єктів електронної комерції.

Відправник - сторона електронного правочину, що створила та/ або відправляє електронний документ (повідомлення) або інтерактивно формує та/ або здійснює обліковий запис у базі даних іншої сторони електронного правочину.

Електронні гроші - замінник монет і банкнот у вигляді грошової вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються, як засіб платежу іншими, ніж емітент особами і є грошовими зобов'язаннями емітента на суму, не меншу такої вартості електронних грошей.

Електронний документ - документ, інформація, в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Електронне повідомлення - форма подання запису текстової інформації в інформаційних системах і мережах, послана відправником на електронну адресу одержувача або отримана й зафіксована в інформаційній системі (у базі даних) адресата, доступна для її обробки, витягу й сприйняття.

Електронна платіжна система - система організації електронних фінансових розрахунків у мережі, що дозволяє стороні правочину самостійно керувати власними коштами з використанням спеціальних платіжних засобів та/або електронних грошей.

Електронний підпис - реквізит електронного документа, дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

Електронні процедури - встановлений порядок (правила, регламент) здійснення електронних операцій.

Електронна операція - здійснення сторонами правочину окремих дій по укладанню та/ або здійсненню правочину за допомогою дистанційної взаємодії сторін правочину й інших суб'єктів, побічно пов'язаних із забезпеченням порядку укладання й здійснення правочинів та їх інформаційних систем в електронній комерції.

Електронний правочин - будь-який правочин, передбачений Цивільним кодексом України та іншим законодавством, укладений (вчинений) сторонами за допомогою проведення електронних операцій.

Електронна комерція - здійснення сторонами правочину передбачених законодавством дій і операцій при укладанні й здійсненні правочину із продажу /постачання товарів в натурі та/або електронних товарів, виконанню робіт, наданню послуг та/ або здійснення дій, спрямованих на отримання прибутку, на основі виконання електронних процедур.

Електронна торгова площадка - інформаційна торговельна система, розміщена в мережі Інтернет, інших відкритих або корпоративних мережах для організації й проведення торгів, конкурсів або аукціонів, яка дозволяє учасникам дистанційно (без безпосередньої присутності) здійснювати електронні операції.

Електронний товар - майно, майнові права, результати робіт, послуги, інформація, інші матеріальні і нематеріальні блага, які існують в електронній формі і можуть бути передані суб'єкту електронної торгівлі за допомогою програмно-апаратних комплексів або каналів зв'язку.

Стаття 4. Основні принципи правового регулювання в сфері електронної комерції

1. Правове регулювання в сфері електронної комерції ґрунтується на принципах забезпечення рівності учасників цивільно-правових відносин, свободи договору, безперешкодного здійснення підприємницької діяльності, вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів на всій території Україні, а також гарантій судового захисту прав суб'єктів електронної комерції.

Обмеження прав і обов'язків суб'єктів у сфері електронної комерції можуть бути встановлені тільки законом.

2. Правочини й інші юридичні дії сторін, незалежно від місця їхнього фактичного знаходження, укладені за допомогою інформаційних систем, мережі Інтернет і інших відкритих або корпоративних мереж при формуванні, використанні, передачі по каналах зв'язку електронних документів, є здійсненими в простій письмовій формі за умови дотримання загальних вимог Цивільного кодексу України, цього Закону, нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, а також угоди сторін.

3. Правочини не можуть бути визнані недійсними тільки на тій підставі, що вони були укладені й здійснені за допомогою використання інформаційних технологій при обміні (передачі) по каналах зв'язку електронних документів (повідомлень), якщо інше не передбачено законом.

4. Електронний документ (повідомлення) у сфері електронної комерції, що використовується як прямий письмовий доказ, не може бути відкинутий тільки на тій підставі, що він укладений та/або отриманий за допомогою використання електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, каналів зв'язку й мереж.

II. Суб'єкти - учасники правовідносин у сфері електронної комерції

Стаття 5. Склад учасників правовідносин

1. До складу учасників правовідносин у сфері електронної комерції належать сторони цивільно-правових правочинів, агенти, довірені або інші уповноважені особи, які опосередковано беруть участь або сприяють виконанню електронних правочинів.

Стаття 6. Сторони електронних правочинів

1. До сторін належать: продавці (постачальники, виконавці) товарів, робіт і послуг і покупці (замовники, споживачі).

Продавці (постачальники, виконавці):

- суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність з оптового та/або роздрібного продажу /постачанню товарів, виконанню робіт, наданню послуг;

- органи державної влади і, суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з оптового та/або роздрібного продажу /постачання товарів, виконанню робіт, наданню послуг.

Покупці (замовники, споживачі):

- суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності й організаційно-правової форми, органи державної влади й місцевого самоврядування, а також інші установи й організації, що здійснюють закупівлі для державних потреб;

- фізичні особи - споживачі товарів, робіт і послуг, що отримують їх для власних потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Стаття 7. Агенти, довірені або інші уповноважені особи

1. До агентів, довірених або інших уповноважених осіб в електронній комерції ставляться:

- оператори (провайдери) зв'язку;

- оператори платіжних систем;

- організатори торгів, конкурсів і аукціонів;

- органи державної влади і інші установи й організації.

2. Оператори (провайдери) зв'язку - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги зв'язку, доступу в мережу та/ або розміщенню сайтів (хостингу) у мережі Інтернет, інших відкритих або корпоративних мережах, інші інформаційні послуги, забезпечують обіг (передачу, доставку) електронних документів (повідомлень) ті послуги, пов'язані з їх безпекою у процесі обігу. Діяльність операторів (провайдерів) зв'язку регулюється законом "Про зв'язок" і іншими нормативно-правовими актами України в сфері зв'язку.

3. Оператори платіжних систем забезпечують доступ до інфраструктури платіжних систем і надають послуги з проведення електронних операцій і переказу коштів сторонам електронних правочинів.

Операторами платіжних систем у сфері електронної комерції є:

- банки;

- небанківські фінансові установи.

4. Організатори електронних торгів, конкурсів і аукціонів - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги доступу до електронної торгової площадки, що дозволяє зареєстрованим учасникам торгів, конкурсів або аукціонів за встановленими правилами знаходити покупців або продавців, брати участь у проведених конкурсах і аукціонах, здійснювати правочини або окремі операції щодо правочинів.

5. Органи державної влади, установи й організації, які в процесі забезпечення державних гарантій визнання електронних угод надають послуги сторонам правочинів по забезпеченню й підтримці електронних процедур при укладенні й здійсненні зазначених правочинів або здійснюють нагляд у сфері електронної комерції.

III. Порядок укладення правочинів у сфері електронної комерції

Стаття 8. Загальні вимоги до форми й порядку документування при укладенні електронних правочинів

1. Договір в електронній комерції укладається за допомогою узгодження умов договору сторонами, формування електронного документа та /або обміну повідомленнями (листування або адресація невизначеному колу осіб) між сторонами правочину.

При формуванні електронних документів за згодою сторін можуть використовуватися будь-які доступні або встановлені стандартом форми (формати) електронного подання й обігу текстової, або іншої документованої інформації (запис, повідомлення, файл,, база даних, запис у базі даних) загальноприйнятих та /або встановлених нормативно-правовими актами видів документів, що застосовуються у комерційній діяльності (лист, повідомлення, обліковий запис, оферта, акцепт, договір, угода, протокол і інші види документів).

При формуванні електронних документів використані форми (формати) його електронного подання й застосування повинні забезпечувати достовірну передачу й одержання документа, його обробку, можливість перевірки вірогідності й цілісності документа, зберігання й пошук в інформаційній системі, а також забезпечувати ідентифікацію відправника (особи, яка створила документ), час створення та /або одержання, відтворення й однозначне сприйняття інформації.

2. Договір в електронному правочині, інші електронні документи, пов'язані з укладанням і здійсненням правочину, повинні відповідати по змісту й формі вимогам, передбаченим цивільним законодавством України.

3. Учинені в процесі електронного правочину електронні операції повинні бути здійснені відповідно до вимог та в порядку, встановленими цим законом та/або угодою сторін.

4. При здійсненні електронних угод, у випадках, коли закон або нормативний правовий акт або угода сторін вимагає власноручно підписати документ, те електронний документ уважається підписаним, якщо стороною угоди буде виконана процедура підписування його електронним підписом.

5. Як електронний підпис в електронному документі визнається будь-який спосіб фіксації й відображення вираження волі сторони правочину, що:

- установлений законом, нормативним правовим актом або угодою сторін і визнається сторонами;

- дозволяє ідентифікувати особу, що підписала документ;

- містить вказівку на те, що ця сторона підтверджує (схвалює) інформацію, що міститься в електронному документі;

- виправданий характером правочину, забезпечений відповідальністю сторін правочину, а також відповідає меті, для якої електронний документ був підготовлений та/або переданий.

6. У випадках, коли закон або нормативний правовий акт вимагає, щоб договір або інший документ був представлений або збережений в оригіналі, ця вимога вважається виконаною відносно електронного документа, якщо сторони угоди:

- забезпечили захист документа, цілісності й незмінності інформації, що втримується в ньому, у встановленому законом або угодою сторін порядку з урахуванням характеру правочину й відповідальності його сторін, а також мети, для якої електронний документ був підготовлений та /або переданий з моменту його створення в остаточній формі;

- можуть при необхідності продемонструвати документ і інформацію, що міститься в ньому, особі, якій документ повинен бути пред'явлений.

8. Усі суб'єкти правовідносин в електронній комерції в процесі обміну електронними документами (повідомленнями) можуть бути як відправниками, так і адресатами.

Стаття 9. Юридичне значення електронного документа та його копій

1. У випадках, коли договір повинен бути укладений у письмовій формі й передбачається настання певних наслідків у випадку відсутності письмової форми, ця вимога вважається виконаною шляхом представлення електронного документу, якщо інформація, що міститься в ньому, є доступною для її наступного використання.

Електронний документ (повідомлення) є просто письмовою формою правочину, що фіксує дії й відносини сторін у процесі, укладання й здійснення електронних угод.

2. Усі екземпляри того самого електронного документа (отримані, передані, збережені), підписані електронним підписом, мають рівне юридичне значення за умови забезпечення необхідного захисту інформаційних систем і середовища зберігання документів.

3. У випадках, коли відповідно до вимог закону, нормативного правового акту або угоди сторін потрібен документ на паперовому носії, таким документом може бути копія електронного документа у вигляді роздруківки на паперовому носії розгорнутого відображення його документованої інформації.

Копія електронного документа на паперовому носії має юридичне значення, якщо вона підписана власноручним підписом власника електронного цифрового підпису або іншого електронного аналога підпису, а також у випадках, якщо копія засвідчена особою, яка має право посвідчувати документи в порядку, встановленому законодавством.

5. Електронні документи, підписані електронним цифровим підписом або іншим електронним аналогом підпису в порядку, обумовленому процесуальним законодавством України, можуть представлятися в якості судових доказів.

Допустимість доказів не може заперечуватися тільки на тій підставі, що вони представлені у формі електронних документів.

Стаття 10. Інформація щодо сторін правочину, агентів, довірених або інших уповноважених осіб у сфері електронної комерції

1. Продавці, постачальники, виконавці й інші сторони електронних правочинів у мережі Інтернет, іншої відкритої або корпоративної мережі, що адресують від свого імені невизначеному колу осіб оферти або запрошення робити оферти, зобов'язані представити інформацію про себе.

2. Інформація про сторону електронного правочину включає наступні обов'язкові відомості:

- повне найменування органу державної влади або суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи інформацію щодо його організаційно-правової форми, або прізвище, імені та по батькові фізичної особи, суб'єкта підприємницької діяльності;

- місце знаходження й відомості про державну реєстрацію юридичної особи або відомості про реєстрацію фізичної особи, суб'єкта підприємницької діяльності, ідентифікаційний номер платника податків, електронна адреса, поштова адреса й телефон, а також, якщо є, доменне імені сайту;

- у випадках, передбачених законодавством Україні - відомості про наявність ліцензій або іншого праводозвільного документу (номер, строк її дії, найменування органу, що видав документ);

- перелік пропонованих товарів або товарів, що замовляються, робіт або послуг, умови їхнього надання;

- у випадках, передбачених законодавством Україні й правилами торгівлі - свідоцтво про сертифікацію товарів, робіт і послуг;

- порядок проведення переказу коштів;

- банківські реквізити;

- інші відомості, необхідні для укладання й здійснення електронних угод.

3. Інформація про покупця або замовника включає:

- повне найменування юридичної особи, органу державної влади або фізичної особи, суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи інформацію щодо організаційно-правової форми або прізвище, імені та по батькові фізичної особи;

- місце знаходження й відомості про державну реєстрацію юридичної особи або відомості про реєстрацію фізичної особи, суб'єкта підприємницької діяльності, ідентифікаційний номер платника податків, електронна адреса, поштова адреса й телефон, а також, якщо є, доменне імені сайту;

- інформацію про персональні дані споживача;

- інші відомості, необхідні для здійснення електронного правочину.

4. Інформація про персональні дані споживача в електронній комерції повинна містити тільки ті відомості, без яких продавець не зможе укласти правочин й виконати свої зобов'язання з його вчинення.

5. Інформація про персональні дані споживача може включати:

- Прізвище, Імені, По батькові;

- контактний телефон;

- електронна адреса (e-mail);

- адреса (доставки, проживання);

- реквізити банківського рахунку, спеціального платіжного засобу;

- ідентифікаційний номер платника податків;

- інші відомості, необхідні для виконання зобов'язань по угоді.

6. Інформація про оператора (провайдера) зв'язку додатково до відомостей, зазначених у п. 2 цієї статті, повинна містити:

- перелік послуг зв'язку, які надаються, послуг доступу й підключення до мережі Інтернет, іншим відкритим або корпоративним мережам, умови їхнього надання;

- порядок реєстрації користувачів;

- правила надання послуг зв'язку, доступу й підключення.

7. Інформація про оператора платіжної системи додатково до відомостей, зазначених у п. 2 цієї статті, повинна містити:

- ліцензійні відомості або її репродуковану електронну копію (номер ліцензії, строк її дії, найменування органу, що ліцензує, і інші відомості) на право здійснювати банківські/ фінансові операції;

- перелік банківських/ фінансових послуг, умови їхнього надання;

- порядок реєстрації користувачів;

- правила проведення розрахунків.

8. Інформація про організатора електронних торгів, конкурсів або аукціонів, додатково до відомостей, зазначених у п. 2 цієї статті, повинна містити:

- правила проведення конкурсів, торгів і аукціонів;

- порядок реєстрації учасників.

9. Інформація про орган державної влади,, суб'єкт підприємницької діяльності, що надають послуги сторонам правочину щодо забезпечення електронних процедур додатково до відомостей, перерахованим у п. 2 цієї статті, повинна містити порядок і правила користування послугами, а у випадках, передбачених законодавством - відомості про наявність ліцензії (номер ліцензії, строк її дії, найменування органа, що видав ліцензію).

Стаття 11. Зберігання електронних документів

1. У випадку, коли відповідно до законодавства Україні або до домовленості сторін потрібне архівне зберігання окремих видів документів, пов'язаних зі здійсненням електронних угод, кожна сторона угоди й інші суб'єкти, уповноважені сторонами, зобов'язані організувати архівне зберігання відповідних форм і форматів електронних документів, баз даних і забезпечити їхню охорону, захист, необхідне резервне копіювання, цілісність і вірогідність документованої інформації, а також апаратних і програмних засобів і встаткування, у яких розміщені, зберігаються документи й за допомогою яких можна розгорнути відображення документованої інформації електронних документів на екрані дисплея для однозначного сприйняття, копіювання й іншого використання.

2. Строки архівного зберігання електронних документів, а також апаратних і програмних засобів і встаткування, у яких розміщені, зберігаються документи й за допомогою яких можна розгорнути відображення документованої інформації повинні відповідати строкам зберігання встановлених чинним законодавством відповідних видів документів на паперовому носії, що застосовуються у господарській діяльності.

3. Зберігачем може бути юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, одним з видів діяльності, якої є надання послуг із зберігання електронних повідомлень за допомогою програмно-апаратних засобів та забезпечення цілісності і незмінності електронних повідомлень. Право надавати вказані послуги виникає з моменту державної реєстрації і не потребує попереднього отримання спеціальних дозволів та ліцензій.

4. Акредитованим зберігачем може бути юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, компетентність якої документально засвідчена за результатом акредитації, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та виключним видом діяльності якої є надання послуг із зберігання електронних повідомлень за допомогою програмно-апаратних засобів та забезпечення цілісності і незмінності електронних повідомлень. Право надавати вказані послуги виникає з моменту документального засвідчення компетентності зберігача - акредитації.

5. Процедура акредитації, повноваження щодо здійснення акредитації зберігачів та порядок надання акредитованим зберігачем послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України, а для нотаріусів - Міністерством юстиції України.

IV. Процедури організації обміну електронними документами при укладенні й здійсненні електронних правочинів

Стаття 12. Вимоги до порядку укладення електронних правочинів. Права та обов'язки сторін

1. Продавці, покупці товарів, робіт і послуг в електронній комерції користуються правами й мають обов'язки, передбачені укладеними ними договорами, Цивільним та Господарським кодексом України, законодавством про захист прав споживачів і цим Законом.

2. Вихідна оферта продавця або запрошення робити оферти, адресована невизначеному колу осіб, а також рекламні або інші відомості про запропоновані продавцем товари (роботи, послуги), повинні містити інформацію про продавця, виконавця робіт та послуг, про порядок оплати, про виготовлювача товарів і інформацію про товари (роботи, послугах) відповідно до вимог законів "Про захист прав споживачів" і "Про рекламу". Зазначена інформація має надаватися у формі, що доступна для сприйняття /розуміння будь-яким їх адресатам, які не мають спеціальних знань.

3. Продавці (покупці) в електронній комерції, що адресують від свого імені невизначеному колу осіб оферти або запрошення робити оферти, які містять пропозиції по постачанню товарів, робіт і послуг (що містять замовлення на поставку або покупку товарів, виконання робіт, надання послуг) за допомогою їхнього розміщення на сайтах мережі Інтернет і інших відкритих та /або корпоративних мереж, зобов'язані:

- включати в оферту або пропозицію зробити оферту обов'язкову інформацію, встановлену Законом;

- забезпечувати вільний доступ до таких сайтів;

- установити доступний порядок (правила) і дружню процедуру укладення правочину;

- вести у своїй базі даних реєстрацію й облік заяв, що надійшли, покупців (продавців, постачальників або виконавців), а також виконання своїх зобов'язань за такими заявами.

4. Продавці в електронній комерції, що діють відповідно до п. 3 цієї статті вправі вимагати від споживачів необхідну для цілей виконання своїх зобов'язань інформацію про їх персональні й фінансові дані.

5. Споживачі в електронній комерції, що адресують продавцеві від свого імені акцепт або оферту на пропозицію робити оферти, що містить замовлення на поставку або покупку товарів, виконання робіт, надання послуг шляхом виконання запропонованих дій, зобов'язані включати в них необхідну для здійснення правочину інформацію про себе.

6. Споживачі в сфері електронної комерції мають всі права, передбачені законом України "Про захист прав споживачів".

7. Споживачу, який замовляє /отримує товари /послуги має бути ясно, зрозуміло і однозначно надана наступна інформація:

- технологічна інструкцію щодо укладання електронного правочину;

- спосіб доступу акцептанта до укладеного електронного правочину;

- технологічна інструкцію щодо виправлення помилок вводу, перевірки і зміни, надання або відкликання акцепту;

- мови, які пропонуються для укладення електронного правочину;

- природу, характеристики та ціну товару, роботи чи послуги, наявність товару на складі;

- строки та порядок виконання зобов'язань.

Оферент повинен забезпечити чітке та однозначне розуміння отримувачем товарів/послуг:

- взаємних зобов'язань сторін, їх прав та обов'язків;

- можливості посилань на окремі умови електронного договору та вимоги до таких посилань;

- можливості і порядку внесення змін та доповнень до електронного договору;

- порядку здійснення розрахунків між сторонами;

- можливих умов відмови від електронного договору;

- умов припинення дії електронного договору.

Умови електронного договору, а також загальні вимоги, які надаються отримувачу товарів/послуг, мають бути доступні шляхом, який дозволяє йому зберігати і відтворювати їх, якщо електронний договір не укладено виключно обміном повідомленнями.

Стаття 13. Електронні операції й процедури з укладання правочинів

1. Сторони електронного правочину за взаємною згодою, якщо інше не встановлено цим законом, вправі встановлювати:

- порядок обміну електронними документами й повідомленнями;

- порядок виконання дій щодо укладання правочину;

- спосіб перевірки й порядок використання електронного підпису;

- порядок розміщення, надання й прийняття оферти;

- порядок надання акцепту й відкликання акцепту;

- порядок перевірки вірогідності інформації;

- порядок використання програмного забезпечення інформаційних систем сторін.

2. Електронні процедури можуть реалізовуватися:

- за допомогою використання апаратно-програмних засобів (персональних комп'ютерів) і мережі Інтернет;

- за допомогою передачі SMS-Повідомлень і мережі стільникового зв'язку;

- за допомогою використання будь-яких інших електронних засобів, способів, відкритих або корпоративних мереж.

3. Електронні процедури сторін щодо укладання правочину можуть охоплювати обмін електронними документами та /або повідомленнями щодо узгодження договору в цілому або його окремих умовах, по окремих елементах укладання й виконання правочину (листування), при цьому повинні дотримуватися встановлені цим законом, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання або угодою сторін правила й вимоги щодо змісту конкретних видів документів.

4. Електронні процедури сторін по обміну електронними документами (повідомленнями) в правочині можуть охоплювати укладення договору, що надається продавцем у порядку оферти й прийнятого покупцем (замовником) без виправлень і додаткових умов, якщо встановлено форму акцепту й процедура його відсилання. При цьому повинні дотримуватися всі вимоги цивільного законодавства до відповідних видів договорів.

Стаття 14. Порядок укладення договорів

1. Договір в електронній комерції може укладатися:

- за допомогою обміну електронними документами та/ або повідомленнями;

- прийняттям пропозиції укласти договір (оферти) за допомогою здійснення запропонованих дій по формуванню й відправленню електронного документа (повідомлення) про прийняття такої пропозиції;

- згодою із запропонованими умовами договору й прийняттям пропозиції укласти договір (оферту) шляхом здійснення запропонованих дій по виконанню умов, що містяться в такій пропозиції, договорі;

- за допомогою здійснення інших дій, пов'язаних з розміщенням оферти на сайтах мережі Інтернет, інших відкритих або корпоративних мереж, обміном, передачею й одержанням електронних документів (повідомлень), що містять оферту або акцепт.

2. Договір в електронній комерції є укладеним у момент одержання продавцем електронного документа (повідомлення), що містить акцепт покупця, або здійснення покупцем дій, встановлених продавцем (відсилання акцепту, сплата відповідної суми тощо), якщо інше не передбачено цим законом або не зазначено в оферті.

3. Оферта, адресована невизначеному колу осіб і розміщена для загального доступу й огляду на сайтах мережі Інтернет, інших відкритих і корпоративних мережах або адресне повідомлення, яке направляється у формі електронного документа (повідомлення) з метою укладання договору, повинна містити всі істотні умови договору відповідно до цивільного законодавства Україні, опис і порядок дій сторони договору у випадку її прийняття, а також порядок дій у випадку відкликання акцепту.

4. У випадках відкликання акцепту або помилки сторони договору (покупця) при здійсненні запропонованих дій по уведенню даних в електронний документ (повідомлення) або трафаретний запис при формуванні акцепту, сторона (покупець) зобов'язана:

- повідомити іншу сторону;

- здійснити дії, що відповідають вказівкам іншої сторони.

5. Підтвердження (квитанція) одержання електронного документа (повідомлення), що містить оферту без вказівки на прийняття умов оферти та згоди з ними, а також мовчання адресата не є акцептом, якщо інше не встановлено законом або угодою сторін.

6. Пропозиція продавця товарів, робіт і послуг, адресована невизначеному колу осіб або розміщена для загального огляду й доступу на сайтах мережі Інтернет, інших відкритих і корпоративних мережах і є доступною для сторін, що використовують інформаційні системи, уважається запрошенням робити оферти, якщо в пропозиції не встановлений порядок здійснення дій по укладенню електронної угоди або не зазначений намір сторони угоди вважати себе зобов'язаним у випадку одержання акцепту.

Запрошення робити оферти повинне містити всі умови, що підлягають включенню в оферту, або відсилання до електронного документа, який містить такі умови.

Стаття 15. Умови договору

1. Договори, що укладаються при здійсненні електронних правочинів, повинні містити всі істотні умови договору й відповідати вимогам Цивільного кодексу України та цього Закону.

2. В умови договору можуть включатися:

- спосіб підписування договору й інших документів, пов'язаних з виконанням зобов'язань сторін за договором;

- порядок обміну електронними документами між сторонами при виконанні ними своїх зобов'язань за договором;

- порядок використання електронного підпису, а також порядок перевірки достовірності документу;

- посилання й вказівки на умови, що включаються в договір шляхом відсилання до електронних документів, що втримуються у інформаційній системі сторін або на сайті мережі Інтернет, інших відкритих або корпоративних мережах;

- порядок зберігання переписки сторін і іншої документованої інформації, пов'язаної з виконанням зобов'язань за договором;

- порядок виконання грошових розрахунків;

- порядок забезпечення доступу сторони до своїх персональним даних, листування й іншої документованої інформації, пов'язаної з виконанням зобов'язань за договором.

3. У договорі може бути передбачено, що деякі умови договору за узгодженням сторін можуть бути укладені окремим електронним документом у певній формі й форматі подання як складова частина договору, шляхом розташовування таких частин у базі даних інформаційної системи однієї зі сторін.

У цьому випадку сторона, що розмістила такий документ, зобов'язана забезпечити охорону, достовірність і незмінність документа, захист і безпеку бази даних та /або сайту, у яких документ розміщений, а також безпечну можливість безперешкодного доступу до нього через мережу Інтернет, іншу відкриту або корпоративну мережу (у режимі тільки читання) протягом усього терміну дії договору, а після закінчення цього строку - забезпечити зберігання такого документа у порядку, передбаченому статтями 11 і 25 цього Закону.

4. У договорі може бути передбачено, що сторони, після оформлення й підписання договору, передають його на зберігання в базу даних інформаційної системи нотаріусу або іншої довіреної сторони (із забезпеченням доступу до нього через мережу Інтернет, іншу відкриту або корпоративну мережу) як екземпляр, що має юридичну (доказову) чинність і на який, у випадку виникнення суперечки, сторони можуть посилатися.

У цьому випадку в умовах договору повинні бути додатково включені:

- зобов'язання однієї зі сторін договору укласти договір зберігання й порядок його укладення;

- умови зберігання й доступу сторін до документа, переданого на зберігання;

- посилання на місцезнаходження документа.

5. Сторона, що прийняла на зберігання договір, зобов'язана забезпечити охорону, незмінність і достовірність документованої інформації (документа), захист і безпеку бази даних, у яких документ розміщений, а також безпечну можливість безперешкодного доступу до нього (у режимі тільки читання) сторін договору протягом усього терміну дії договору, а після закінчення цього строку - забезпечити зберігання такого документа в порядку, передбаченому статтею 11 цього Закону та законом Україні.

Стаття 16. Укладення й здійснення автоматизованих електронних угод

1. Пропозиція товарів або послуг невизначеному колу осіб через автоматичні або автоматизовані торговельні системи продавця й електронні платіжні системи, розміщені в мережі Інтернет, інших відкритих або корпоративних мережах, які дають можливість укласти й здійснити електронну операцію за допомогою дистанційного укладення договору або розміщення замовлення за допомогою автоматизованої системи, є офертой продавця, що буде зв'язаний зобов'язанням у випадку одержання торговельною системою акцепту покупця, якщо в такій пропозиції не зазначене інше.

Договір, укладений у результаті автоматичної або автоматизованої взаємодії інформаційних систем продавця й покупця або в результаті автоматичного або автоматизованого формування й обміну електронними документами, не може бути недійсним тільки на тій підставі, що окремі операції щодо його укладання, виконані такими системами по заданими сторонами програмам або укладання договору в цілому відбулося без особистої участі сторони або сторін правочину.

2. Якщо в оферті не зазначене інше, договір на умовах продавця може бути укладений шляхом технічної взаємодії автоматичної або автоматизованої торговельної системи продавця, його електронної платіжної системи з інформаційною системою покупця.

3. Сторони в електронному правочину (продавець і покупець) можуть за погодженою сторонами схемою здійснювати фінансові розрахунки й періодичні поставки й одержання товарів, надання послуг за допомогою взаємодії автоматичної торговельної системи продавця, електронної платіжної системи й інформаційної системи покупця. При цьому зобов'язання сторін по реалізованих торговельних операціях, що виконуються автоматично системами сторін, опосередковано контролюються сторонами правочину.

4. Якщо сторони не домовилися про інше, електронний правочин на підставі оферти продавця може бути укладено й зроблено в результаті автоматизованої або автоматичної взаємодії торговельної системи продавця й інформаційної системи покупця за допомогою запропонованої продавцем і встановленої (ініціалізованої) покупцем електронної програми поза їхнім безпосереднім контролем.

У цьому випадку в оферту продавця повинне включатися відповідне програмне забезпечення, має бути зазначено порядок його ініціалізації, а також порядок надання послуг щодо технічної підтримки програмного забезпечення.

5. Договір, що укладається покупцем через автоматичну або автоматизовану торговельну систему, є укладеним, якщо покупець згоден з умовами оферти й точно виконав всі вимоги продавця щодо акцептування електронного правочину.

При цьому договір не може вважатися укладеним та не створює юридичних наслідків для продавця, покупця, якщо:

- покупець не виконав хоча б одне із заявлених вимог або не точно виконує вимоги продавця при заповненні електронних документів або записів у встановлених продавцем формах (трафаретах) документів по правочину, що укладається;

- автоматична або автоматизована електронна платіжна система, торговельна система продавця не надає покупцеві можливість перевірити платежі, правильність заповнення електронних документів і їхніх записів і виправити помилки;

- автоматична або автоматизована торговельна система продавця не надає покупцеві можливість у встановлений покупцем строк відкликати акцепт і відмовитися від здійснення електронного правочину.

V. Права й обов'язки агентів, довірених або інших уповноважених осіб в електронній комерції

Стаття 17. Оператори (провайдери) зв'язку

1. Доступ до мережі Інтернет, іншим відкритим і корпоративним мережам (у т.ч. до мереж телефонного стільникового зв'язку), що надається продавцям і покупцям як послуга оператора (провайдеру) зв'язку, є необхідною умовою організації сайтів, передачі, доставки електронних документів (повідомлень) і одержання їхніми адресатами й, відповідно, умовою укладення й здійснення електронних правочинів, та оформляється окремим договором.

Оператори (провайдери) зв'язку є незацікавленою третьою стороною, яка опосередковано зв'язана зі сторонами електронних угод.

2. Оператори (провайдери) зв'язку користуються правами й мають обов'язки, передбачені договорами на послуги зв'язку зі сторонами електронних правочинів відповідно до Цивільного кодексу України, положеннями цього закону й законодавством Україні, що регулює відносини в сфері зв'язку й інформації.

Оператори (провайдери) зв'язку не несуть відповідальності щодо електронних правочинів сторін, яким були надані послуги з доступу до мережі Інтернет, мережі зв'язку й інших відкритих або корпоративних мереж під час укладання цими сторонами правочинів, а також при передачі, відправленні й одержанні ними електронних документів (повідомлень).

3. Оператори (провайдери) зв'язку не вправі змінювати зміст, перехоплювати або видаляти передані електронні документи (повідомлення).

Оператори (провайдери) зв'язку відповідають за недостовірну передачу даних електронних документів (повідомлень), їхнє навмисне недоставляння, втрату електронних документів (повідомлень), за несанкціоновану перлюстрацію переданих документів (повідомлень) і передачу документів або відомостей з них третім особам, якщо законом або угодою сторін не передбачене інше.

Стаття 18. Оператори електронних платіжних систем

1. Фінансові розрахунки сторін електронної угоди можуть провадитися через операторів електронних платіжних систем у рамках їхніх зобов'язань, встановлених угодою між стороною правочину й оператором платіжної системи.

2. Операторами електронних платіжних систем можуть бути банки, небанківські фінансові організації на умовах договору зі стороною правочину (договору приєднання).

3. Порядок загальної організації й проведення електронних фінансових розрахунків і окремих видів банківських операцій при використанні електронних платіжних систем повинен відповідати вимогам закону "Про платіжні системи й переказ грошей в Україні", "Про банки й банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Користувач електронної платіжної системи - сторона правочину, що уклала договір приєднання з оператором платіжної системи, повинен мати можливість шляхом обміну електронними документами (повідомленнями) самостійно керувати власними коштами з метою проведення фінансових розрахунків щодо його електронних правочинів на умовах і за правилами, встановленим договором приєднання.

Стаття 19. Організатори електронних торгів, конкурсів і аукціонів

1. Організатори електронних торгів, конкурсів або аукціонів зобов'язані надавати на сайтах своїх торгових площадок у мережі Інтернет, іншої відкритої або корпоративної мережі інформацію про свій правовий статус в обсязі, зазначеному в статті 10 цього закону, перелік послуг, що надаються, умови їх надання, правила проведення конкурсів, торгів і аукціонів, порядок реєстрації учасників, інші необхідні відомості, а також забезпечувати доступ до такої інформації й необхідному для участі програмному забезпеченню.

2. Організатори електронних торгів, конкурсів або аукціонів не можуть діяти, як продавці або покупці на власній електронній торговій площадці.

3. Уповноважені орган державної влади й організації, які діють як державні замовники закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб можуть на договірних умовах залучати організаторів торгів, конкурсів або аукціонів і їх електронні торгові площадки для проведення торгів, конкурсів і аукціонів для закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб.

4. Порядок загальної організації й проведення електронних торгів, конкурсів і аукціонів для закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб не повинен суперечити Цивільному кодексу України й законодавству про закупівлі для державних потреб.

Стаття 20. Органи державної влади, суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги в сфері електронної комерції

1. Органи державної влади можуть надавати наступні послуги із забезпечення електронних процедур при укладанні й здійсненні електронних угод:

- реєстрація доменних імен в українському секторі мережі Інтернет;

- ведення реєстрів щодо реєстрації електронних правочинів;

- нотаріальне завірення електронних документів або їхніх копій (в інших форматах), здійснення інших нотаріальних дій;

- фіксації часу здійснення операцій щодо електронних правочинів, а також для фіксація строків надходження документів (у системі ведення єдиного часу);

- ведення судових справ і баз даних;

- здійснення інших дій, що забезпечують достовірність електронних документів тощо.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності можуть надавати наступні послуги із забезпечення електронних процедур при укладанні й здійсненні електронних правочинів:

- реєстрація й ведення реєстрів сертифікатів електронних підписів;

- завірення електронних документів і їхніх копій, а також здійснення інших експертних дій відносно електронних документів і повідомлень;

- забезпечення служби довіреного часу для фіксації часу здійснення операцій щодо правочинів;

- зберігання баз даних електронних документів, повідомлень і інших записів;

- здійснення інших дій сторонами електронних угод, що забезпечують захист електронних документів (повідомлень), середовища їхнього обігу й перевірку їхньої вірогідності.

3. Установи й організації, що надають послуги в сфері електронної комерції, реалізують свої права й мають обов'язки (зобов'язання), відповідно до статутних документів, положень, укладених договорів на основі чинного законодавства України.

VI. Забезпечення безпеки в сфері електронної комерції

Стаття 21. Вимоги до учасників електронної комерції по забезпеченню безпеки

1. Умовою забезпечення безпеки в сфері електронної комерції є дотримання кожним суб'єктом електронної комерції чинного законодавства Україні, прав і обов'язків відповідно до його правового статусу, прав і зобов'язань щодо укладання електронного правочину, встановленому нормативно правовими актами або угодою сторін.

2. Сторони електронного правочину, оператори (провайдери) зв'язку, оператори платіжних систем, організатори електронних торгів, конкурсів і аукціонів і агентів, довірених або інших уповноважених осіб в електронній комерції зобов'язані забезпечувати належний рівень захищеності своїх інформаційних систем, баз даних, засобів і середовища зберігання документів (повідомлень), захисту самих документів, а також способи забезпечення й перевірки їхньої вірогідності.

3. Сторони електронних правочинів, агенти, довірені або інші уповноважені особи у сфері електронної комерції зобов'язані вживати заходів щодо контролю ризиків, запобіганню конфліктів між сторонами у процесах електронної комерції, використовуючи засоби профілактики й попередження правопорушень, моніторинг угод тощо.

Стаття 22. Захист персональних даних

1. Продавці, оператори (провайдери) зв'язку, оператори платіжних систем, організатори електронних торгів, конкурсів і аукціонів, агенти, довірені або інші уповноважені особи в електронній комерції вправі жадати від споживачів і інших фізичних осіб тільки ті персональні дані, без яких вони не зможуть виконати свої зобов'язання по електронному правочину й не вправі запитувати персональні дані, які не відповідають цілі укладення електронних правочинів.

2. Продавці, оператори (провайдери) зв'язку, оператори платіжних систем, організатори електронних торгів, конкурсів і аукціонів, агенти, довірені або інші уповноважені особи в електронній комерції зобов'язані забезпечити охорону й захист як електронних документів (повідомлень), що містять персональні дані, так і самих персональних даних споживачів і інших фізичних осіб, що стали їм відомими з електронних документів (повідомлень), отриманих у процесі укладання й здійснення електронних правочинів від третіх осіб, якщо інше не встановлено законом.

3. Продавцям, операторам (провайдерам) зв'язку, операторам платіжних систем, організаторам електронних торгів, конкурсів і аукціонів, агентам, довіреним або іншим уповноваженим особам в електронній комерції забороняється використовувати персональні дані сторони електронного правочину в яких-небудь цілях, що виходять за рамки їхніх зобов'язань по договорам, якщо інше не передбачено угодою сторін.

4. Доступ до електронних документів (повідомлень) і базам даних, що містять персональні даних споживачів і інших фізичних осіб, передача таких документів або відомостей третім особам допускається тільки зі згоди осіб, власників інформації, або на вимогу уповноважених осіб, що мають право на одержання такої інформації відповідно до діючого законодавства Україні.

5. Продавці, оператори (провайдери) зв'язку, оператори платіжних систем, організатори електронних торгів, конкурсів і аукціонів, агенти, довірені або інші уповноважені особи в електронній комерції зобов'язані знищити електронні документи по завершеним електронним правочинам, які містять персональні дані, після закінчення строків зберігання, встановлених чинним законодавством Україні для зберігання відповідних документів;

6. Продавці, оператори (провайдери) зв'язку, оператори платіжних систем, організатори електронних торгів, конкурсів і аукціонів і інших посередників в електронній комерції несуть цивільну, адміністративну й кримінальну відповідальність за несанкціоноване використання, перекручення, поширення персональних даних осіб відповідно до законодавства України.

Стаття 23. Відповідальність сторін електронного правочину за забезпечення безпеки

1. Сторона електронних правочинів самостійно відповідає за організацію охорони й забезпечення безпеки й необхідного рівня захисту своєї інформаційної системи й документів розміщених у ній.

2. Сторони електронних угод у сфері електронної комерції, що розмістили оферту або пропозицію робити оферти для загального огляду на сайтах у мережі Інтернет, інших відкритих і корпоративних мережах, що адресовані невизначеному колу осіб, відповідають за вірогідність розміщеної інформації в порядку, передбаченому законодавством Україні.

3. Сторона електронних угод, що користується послугами операторів електронних платіжних систем відповідає за свої дії по заповненню електронних платіжних документів, їх передачі й управлінню (використанню) рахунком /електронними грішми, на підставі договору приєднання до правил користування платіжною системою.

4. Сторона електронних угод, що користується послугами агентів, довірених або інших уповноважених осіб відповідає за свої дії по реалізації своїх електронних процедур відповідно до норм встановлених законом та договорами з такими агентами.

Стаття 24. Відповідальність агентів, довірених або інших уповноважених осіб за забезпечення безпеки

1. Агенти, довірені або інші уповноважені особи, що надають послуги із забезпечення й проведення електронних процедур у сфері електронної комерції відповідають за виконання своїх зобов'язань, відповідно до норм встановлених законодавством Україні й угодою сторін.

2. Оператори (провайдери) зв'язку, оператори платіжних систем, організатори торгів, конкурсів і аукціонів і інших агентів в інформаційних системах несуть цивільну, адміністративну й кримінальну відповідальність за виконання вимог безпеки, забезпечення охорони й вірогідності документів, за втрату, перекручування та/або зміну документованої інформації, за перлюстрацію, підробку документів (повідомлень) і інше несанкціоноване втручання третіх осіб відповідно до законодавства України.

3. Оператор електронних платіжних систем несе відповідальність перед користувачами за зберігання їх коштів, за забезпечення безпеки користування рахунками відповідно до закону України про "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

4. Незаконний збір, обробка, нагромадження, зберігання персональних даних агентами, довіреними або іншими уповноваженими особами при реалізації електронних процедур у сфері електронної комерції і їхнє використання поза рамками виконання своїх зобов'язань, тягнуть відповідальність, встановлену цивільним, адміністративним і карним законодавством Україні.

VII. Міжнародні електронні правочини

Стаття 25. Застосовне право

1. У випадку укладення й здійснення міжнародних електронних правочинів, коли одна зі сторін угоди не є суб'єктом Україні й перебуває поза її юрисдикцією, сторони за взаємною згодою, вправі встановлювати застосовне право, якщо інше не встановлено міждержавною угодою.

2. У випадку здійснення міжнародних електронних угод, коли одна зі сторін є суб'єктом Україні й перебуває в її юрисдикції, а в договорі сторін відсутнє вказівка на застосовне право, застосовним правом буде вважатися законодавство України, якщо інше не встановлено міждержавною угодою.

Стаття 26. Інші питання трансграничних угод

Іноземні сертифікати ключів, засвідчені у відповідності до законодавства тих держав, де вони видані, визнаються в Україні, згідно норм і принципів міжнародного права.

Надійні засоби електронного підпису, засвідчені у відповідності до законодавства тих держав, де вони видані відповідними уповноваженими випробувальними органами зазначених держав, визнаються в Україні, згідно норм і принципів міжнародного права.

Кабінет міністрів України затверджує метод та порядок встановлення рівноцінної надійності іноземних сертифікатів ключів, електронних підписів та засобів електронного підпису.

VIII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос