Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам внедрения внешнего независимого оценивания качества образования

Проект закона Украины от 21.01.2010 № 5544
Дата рассмотрения: 21.01.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законів України:

I. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст. 451; 1996, N 21, ст. 84; 1998, N 48, ст. 294; 2004, N 8, ст. 67):

1. У тексті Закону слова "Міністерство освіти України" у відповідних відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки" у відповідних відмінках; слова "міністерства і відомства" у відповідних відмінках замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади" у відповідних відмінках.

2. У частині першій статті 12:

1) абзац перший виключити;

2) доповнити абзацами четвертим-восьмим у такій редакції:

"встановлює перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє незалежне оцінювання);

затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до навчальних програм повної загальної середньої освіти, затверджених відповідно до закону;

затверджує Правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання; затверджує форму сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

здійснює контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;

встановлює порядок формування та використання банків завдань для зовнішнього незалежного оцінювання".

3) абзац десятий після слова "розробляє" доповнити словами "та затверджує".

3. Абзац четвертий частини третьої статті 42 викласти в такій редакції:

"Прийом осіб до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі відповідно до здібностей і рівня їх знань, що визначається умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, з урахуванням середнього балу документу державного зразка про повну загальну середню освіту".

II. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 28, ст. 230):

1. У тексті закону слова "Міністерство освіти України" у відповідних відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки" у відповідному відмінку.

2. У частині другій статті 34:

частину другу викласти в такій редакції:

"зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад".

3. У частині першій статті 37:

1) абзац перший виключити;

2) абзац восьмий після слів "загальної середньої освіти" доповнити словами "затверджує навчальні програми загальної середньої освіти";

3) після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"визначає перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання знань осіб, які бажають здобути вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти;

установлює порядок формування та використання банків завдань для зовнішнього незалежного оцінювання".

III. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст. 134):

1. Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"зовнішнє незалежне оцінювання - система об'єктивного оцінювання рівня здібностей і знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти, за єдиними вимогами і програмами з метою забезпечення конкурсного відбору для прийому на навчання до вищих навчальних закладів, незалежно від форми їх власності та джерел оплати за навчання".

2. У статті 44:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі відповідно до здібностей і рівня їх знань, визначеного на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, передбаченого умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, з урахуванням середнього балу документу державного зразка про повну загальну середню освіту";

2) абзац перший частини четвертої доповнити словами "розробленими і затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";

3) абзац другий частини четвертої після слів "навчального закладу" доповнити словами "розроблені відповідно до умов прийому".

4. Доповнити Закон статтею 441 такого змісту:

"Стаття 441. Зовнішнє незалежне оцінювання знань осіб, які бажають вступити до вищих навчальних закладів

1). Проведення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється спеціальною установою, яка визначається Кабінетом Міністрів України.

2). Перелік предметів та строки зовнішнього незалежного оцінювання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки не пізніше ніж 31 березня року, що передує рокові проведення такого оцінювання.

3). Зміст програм зовнішнього незалежного оцінювання повинен відповідати змісту навчальних програм повної загальної середньої освіти, затверджених відповідно до закону. Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки одночасно із затвердженням переліку предметів та строків зовнішнього незалежного оцінювання.

4). Об'єктивність зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується дотриманням єдиних вимог, процедур зовнішнього незалежного оцінювання, а також підбором завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання у межах програми, зазначеної у частині третій цієї статті, які дають змогу всебічно оцінити рівень здібностей і знань особи та забезпечити кваліфікований конкурсний відбір осіб для здобуття вищої освіти. Порядок формування та використання банку завдань для зовнішнього незалежного оцінювання, доступу до відомостей такого банку визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки.

5). Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується повним і своєчасним інформуванням осіб, які бажають здобувати вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також громадським спостереженням за ходом зовнішнього незалежного оцінювання і правом присутності представників і місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання представниками засобів масової інформації за пред'явленням редакційних посвідчень.

6). Громадське спостереження за ходом зовнішнього незалежного оцінювання можуть здійснювати представники громадських організацій, зареєстрованих в установленому законом порядку, органів студентського самоврядування навчальних закладів. Не можуть бути громадськими спостерігачами посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, педагогічні працівники навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

7). Порядок громадського спостереження, строки та порядок реєстрації громадських спостерігачів, а також порядок присутності представників засобів масової інформації в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання затверджується спеціально уповноваженим центральним орган виконавчої влади у галузі освіти і науки.

8). Особі, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання з навчального предмета, видається сертифікат встановленої форми.

9). Особа, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, має право ознайомитись зі своєю сертифікаційною роботою після перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт встановлює установа, уповноважена проводити зовнішнє незалежне оцінювання.

10). До проведення зовнішнього незалежного оцінювання крім працівників установи, уповноваженої проводити зовнішнє незалежне оцінювання, можуть залучатися педагогічні, науково-педагогічні працівники та інші фахівці за їх згодою. Порядок залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників, інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання та умови оплати їх праці встановлює Кабінет Міністрів України.

11). Особи, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання, притягуються до відповідальності за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до чинного законодавства. Особам, які вчинили умисні порушення, що перешкоджають іншим особам проходити зовнішнє незалежне оцінювання або які спрямовані на спотворення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, проходження такого оцінювання з відповідного навчального предмета може бути зупинено рішенням уповноваженої особи установи, що проводить оцінювання.

12). Особи, які організовують та проводять зовнішнє незалежне оцінювання, в тому числі залучені особи з числа педагогічних та науково-педагогічних працівників та інших фахівців за порушення порядку та правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання можуть притягуватися до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.".

IV. У Кримінальному кодексі України:

1. Статтю 183 викласти в редакції:

"Стаття 183. Порушення права на отримання освіти

1). Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності

- карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2). Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах

- карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3). Незаконне перешкоджання особі в проходженні державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань до вищих навчальних закладів, якщо це перешкодило здійсненню права особи на здобуття освіти,

- карається штрафом до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

4). Умисне порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, якщо це завдало істотної шкоди інтересам держави, або перешкодило здійсненню права особи на отримання освіти, або спричинило істотне спотворення його результатів,

- карається штрафом від однієї до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

5). Підробка документа про освіту, а так само використання завідомо підробленого документа про освіту,

- карається штрафом до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

6). Діяння, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища,

- карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Примітка. Істотна шкода для потреб застосування цій статті визначається відповідно до примітки 3 до статті 364 цього Кодексу. Істотне спотворення результатів зовнішнього незалежного оцінювання означає таку міру впливу, що забезпечила підвищення (заниження) оцінки однієї особи з предмета більш як на двадцять відсотків за однією зі шкал, за якими проводиться оцінювання.

2. Доповнити Кримінальний кодекс статтею 3301:

"Стаття 3301. Умисне розголошення конфіденційної інформації

1). Умисне розголошення конфіденційної інформації, яка є власністю держави, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,

- карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2). Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища,

- караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.".

V. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1. У частині другій статті 112 після номера статті 327 додати "3301".

VI. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

1. Статтю 2125 викласти в редакції:

"Стаття 2125. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави

Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яке призвело до розголошення такої інформації,-

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових чи службових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових чи службових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

VII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до 1 травня 2010 року:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос