Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования антикоррупционного законодательства)

Проект закона Украины от 31.12.2009 № 5508
Дата рассмотрения: 02.03.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення антикорупційного законодавства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому статті 212-24 слова "у позаробочий час" вилучити;

2) у примітці до статті 212-24 слова "за винятком народних засідателів і присяжних" виключити;

3) абзац перший статті 212-26 викласти в такій редакції:

"Умисна неправомірна відмова особи у наданні інформації, або умисне несвоєчасне чи умисне неповне надання інформації, або умисне надання інформації, що не відповідає дійсності, у разі якщо така інформація підлягає наданню на запит фізичної або юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію" або "Про звернення громадян", -";

4) абзац перший статті 212-29 доповнити словами "зазначеними у статті 3 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";

5) викласти статтю 212-32 у новій редакції:

"Стаття 212-32. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунка

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо одержання подарунка в зв'язку з виконанням нею функцій держави або органів місцевого самоврядування -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 212-32 та 212-34 є особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";

6) доповнити Кодекс новими статтями 212-34 та 212-35 виклавши їх у такій редакції:

"Стаття 212-34. Неправомірне сприяння призначенню на посаду

Неправомірне сприяння призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-35. Непроведення обов'язкової спеціальної перевірки

Умисне непроведення обов'язкової спеціальної перевірки та/або непроведення обов'язкової спеціальної перевірки з метою одержання неправомірної вигоди щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення, передбаченого цією статтею є особи, зазначені у частині 1 статті 9 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".";

7) у частині першій статті 255:

у пункті 1:

в абзаці другому цифри "212-20 - 212-33" замінити цифрами "212-20 - 212-35";

в абзаці "органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)" цифри "212-21 - 212-33" замінити цифрами "212-21 - 212-35";

у пункті 8 цифри "212-21 - 212-33" замінити цифрами "212-21 - 212-35";

8) у першому реченні частини другої статті 268 цифри "212-21 - 212-33" замінити цифрами "212-21 - 212-35".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) абзац перший частини першої статті 235-3 викласти в такій редакції:

"1. Використання своїх повноважень особами, які зазначені у підпункті "ґ" пункту 1 статті 2 Закону "Про засади запобігання та протидії корупції", з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, -";

2) у статті 235-5:

в абзаці першому частини першої слова "аудитору, нотаріусу, експерту, оцінювачу, третейському судді або іншій особі, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежному посереднику чи члену трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів" замінити словами "особі, яка зазначена у підпункті "ґ" пункту 1 статті 2 Закону "Про засади запобігання та протидії корупції";

в абзаці першому частини третьої слова "аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів" замінити словами "особою, яка зазначена у підпункті "ґ" пункту 1 статті 2 Закону "Про засади запобігання та протидії корупції";

3) пункт другий примітки до статті 368 викласти в такій редакції:

"2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "По державну службу" або статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно з статтею 25 Закону "Про державну службу" та статтею 14 Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорій.";

4) абзац перший частини першої статті 368-1 викласти в такій редакції:

"1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у незначних розмірах або сприяння службовою особою одержанню такої вигоди її близькими родичами, за відсутності ознак злочину, передбаченого статтею 368 цього Кодексу (незаконне збагачення), -";

5) Примітку до статті 368-1 викласти в такій редакції:

"Примітка. Незаконним збагаченням у незначному розмірі, вважається таке, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у значному розмірі - таке, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - таке, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - таке, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3. У Законі України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, стор. 1675, стаття 691):

1) у преамбулі Закону; у назві та в абзаці першому частини першої статті 2; в абзаці першому частини четвертої, в абзаці першому частини п'ятої та в частині шостій статті 3; у пункті 1 частини другої статті 9; в абзаці першому частини першої статті 13; в абзаці першому, пунктах 1 та 2 частини першої статті 15; у частині першій, у підпунктах "в" і "г" пункту 1 частини другої статті 16; у назві розділу IV; у назві та в частині першій статті 18; у назві та у тексті частин другої - п'ятої статті 19; у назві розділу V; у назві та у частині першій статті 20; у тексті статті 21; у назві та у частині першій статті 22; у частині першій статті 23; у частині другій статті 27; у назві та у частині першій статті 30 -

слово "правопорушення" замінити словом "діяння" у відповідних відмінках;

2) у частині першій статті 1:

в абзаці другому слова "а також" вилучити;

в абзаці четвертому слова "правопорушення - умисне діяння" замінити словами "діяння - умисна дія або бездіяльність";

доповнити новим абзацом шостим, виклавши його в такій редакції:

"перевага, пільга, послуга нематеріального характеру - передача об'єктів промислової та інтелектуальної власності, інших аналогічних прав, визнаних об'єктом права власності конкретного підприємства (винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, торгових марок, об'єкти авторських прав, програмного забезпечення, права користування земельною ділянкою тощо).";

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

3) у статті 2:

у підпункті "д" пункту 1 частини першої слова "народні засідателі і присяжні" вилучити;

пункт 2 частини першої доповнити новим підпунктом "є", виклавши його в такій редакції:

"є) народні засідателі і присяжні (підчас виконання ними цих функцій)";

пункт 3 частини першої вилучити.

У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4;

4) в абзаці першому частини першої статті 4 цифри "1 - 3" замінити цифрами "1 - 2";

5) у статті 5:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Особам, зазначеним у пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 цього Закону, забороняється приймати прямо чи опосередковано будь-які подарунки в зв'язку з виконанням ними функцій держави або органів місцевого самоврядування, за винятком одержання подарунків у таких випадках:

1) під час офіційних чи робочих зустрічей з представниками іноземних держав чи міжнародних організацій;

2) з нагоди свят, визначених Кодексом законів про працю України;

3) з нагоди ювілею органу, де працює особа;

4) з нагоди професійних свят;

5) у порядку заохочення за сумлінне виконання службових обов'язків;

6) з нагоди інших подій, передбачених законодавством України.";

частину другу виключити.

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою;

6) у назві та у тексті статті 9 слова "спеціальна перевірка" замінити словами "обов'язкова спеціальна перевірка" у відповідних відмінках;

7) у статті 16:

підпункт "а" пункту 1 частини другої після слів "вчинення корупційних" доповнити словом "адміністративних";

підпункт "б" пункту 1 частини другої після слів "стягнення за корупційне" доповнити словом "адміністративне";

8) частину другу статті 18 після слів "за вчинення корупційних" доповнити словом "адміністративних";

9) частину третю статті 19 після слів "стягнення за корупційне" доповнити словом "адміністративне";

10) у частині першій статті 26 слово "виконанням" замінити словом "додержанням";

4. У Законі України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, стор. 1688, стаття 692):

1) у статті 2:

у частині першій слова "учасником чи іншою уповноваженою особою" вилучити;

доповнити статтю частиною другою, виклавши її у такій редакції:

"2. Юридична особа не несе відповідальності за корупційний злочин вчинений його керівником чи посадовою особою, якщо ця особа діяла в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, не пов'язаних з діяльністю юридичної особи.";

2) у статті 9:

доповнити частину третю новими абзацами, виклавши їх у такій редакції:

"Протокол про вчинення корупційного правопорушення юридичною особою прокурором складається в присутності представника юридичної особи, яка має право представляти інтереси юридичної особи та надала прокурору документи, що підтверджують таке право.

При складанні протоколу представнику юридичної особи роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені цим Законом, про що робиться відмітка у протоколі.

У разі злісного ухилення від явки для підписання Протоколу про вчинення корупційного правопорушення юридичною особою представника такої особи, Протокол складається без його участі.";

доповнити частину п'яту новим абзацом п'ятим, виклавши його у такій редакції:

"дані представника юридичної особи та документ, що підтверджує його повноваження;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

частину шосту викласти в новій редакції:

"6. Протокол підписується особою, яка його склала та представником юридичної особи. В разі відмови підписати протокол в ньому робиться відповідна відмітка про це. Представник юридичної особи має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вказуються у протоколі, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.";

3) доповнити Закон новими статтями 9-1 та 9-2, виклавши їх у такій редакції:

"Стаття 9-1. Порядок подання доказів у справах стосовно юридичних осіб

1. Особи, які беруть участь у розгляді в суді справи стосовно юридичної особи, можуть надавати докази.

2. Доказами є будь-які фактичні дані необхідні суду для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

3. Докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

4. Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили.

Стаття 9-2. Повістки

1. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками.

2. Повістки надсилаються особам, які беруть участь у справі рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою) або кур'єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами.

3. Повістка вручається під розписку.

4. Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за три дні до судового засідання.

5. Часом вручення повістки вважається день заповнення розписки адресатом.";

4) частину третю статті 11 викласти в новій редакції:

"3. Справи стосовно юридичних осіб розглядаються суддею одноосібно за участю секретаря судового засідання.";

5) частину другу статті 13 доповнити новим абзацом восьмим, виклавши його в такій редакції:

"вимагати забезпечення повного фіксування судового процесу технічними засобами;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з 1 квітня 2010 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос