Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине"

Проект закона Украины от 14.12.2009 № 5435
Дата рассмотрения: 14.12.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст. 365, ВВР, 2000, N 32, ст. 255, ВВР, 2000, N 38, ст. 318, ВВР, 2000, N 46, ст. 391, ВВР, 2006, N 26, ст. 210), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування закону

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб, які мають статус суб'єктів господарювання (за винятком фізичних осіб, які здійснюють діяльність без створення юридичної особи), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством (далі для цілей цього закону - юридичні особи).

2.Юридичні особи, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Стаття 2. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

Адміністративні дані - офіційні документовані дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, які стосуються економічної діяльності юридичної особи та \ або виконання бюджетів і збираються, використовуються, поширюються та зберігаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання податкових, бюджетних, фінансових, банківських, статистичних та інших відносин, пов'язаних з економічною діяльністю юридичної особи та \ або виконання бюджетів, відносин, що належать до їх повноважень відповідно до законодавства;

Бухгалтер - фізична особа, яка веде бухгалтерський облік відповідно до цього Закону;

бухгалтерська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка надає бухгалтерські послуги;

бухгалтерські послуги - підприємницька діяльність, яка включає організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на договірних засадах бухгалтерськими фірмами або професійними бухгалтерами-підприємцями;

бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації відповідно до стандартів бухгалтерського обліку зовнішнім користувачам про діяльність юридичної особи та \ або виконання бюджетів та інформації щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку згідно з обліковою політикою юридичної особи внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система обробки та підготовки інформації для внутрішніх користувачів у процесі управління юридичною особою;

господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни у стані, величині або призначенні активів та зобов'язань, власному капіталі юридичної особи;

державний бухгалтер - керівник бухгалтерської служби у головних розпорядників бюджетних коштів, функціональні обов'язки та повноваження якого визначаються Кабінетом Міністрів України.

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

користувачі звітності - фізичні або юридичні особи, які потребують та використовують фінансову звітність, адміністративні дані та іншу інформацію про діяльність юридичної особи для прийняття рішень;

міжнародні стандарти фінансової звітності - стандарти та тлумачення, прийняті Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності, а також міжнародні стандарти фінансової звітності державного сектору, прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів;

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються юридичною особою для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності;

професійний бухгалтер - бухгалтер, який підтвердив свою кваліфікаційну придатність на заняття бухгалтерською діяльністю на території України та є членом громадської організації, яка відповідає вимогам Міжнародної федерації бухгалтерів;

юридичні особи суспільного значення - акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, професійні учасники ринку цінних паперів, банки, довірчі товариства, валютні і фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії і інші фінансові установи і юридичні особи, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;

первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

стандарти бухгалтерського обліку - положення (стандарти) бухгалтерського обліку введені в дію Міністерством фінансів України або міжнародні стандарти фінансової звітності, які застосовуються на території України відповідно до цього закону;

фінансова звітність - звітність загального призначення, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи.

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку

1. Метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам звітності (далі - користувачам) повної, правдивої та неупередженої інформації відповідно до стандартів бухгалтерського обліку про діяльність юридичної особи та \ або виконання бюджетів та інформації щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку згідно з обліковою політикою юридичної особи для прийняття рішень.

2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться безперервно з дати реєстрації юридичної особи до її ліквідації. Фінансова, податкова та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Стаття 4. Обов'язки та відповідальність бухгалтера, або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку юридичної особи

1. Бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, виконує функціональні обов'язки, встановлені посадовою інструкцією або договором про надання бухгалтерських послуг, зокрема стосовно:

дотримання юридичною особою стандартів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах юридичної особи.

2. Завдання та функціональні обов'язки бухгалтера, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку юридичної особи (професійний бухгалтер та/або бухгалтерська фірма в особі керівника) несе в межах своїх посадових обов'язків відповідальність за порушення вимог ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності, за порушення, невиконання або неналежне виконання встановлених посадових обов'язків, законних вказівок керівництва юридичної особи у відповідності до законодавства та без залежності від форми договірних відносин між бухгалтером або особою на яку покладено ведення бухгалтерського обліку юридичної особи та цією юридичною особою (трудовий контракт, договір підряду тощо).

4. Визначення кваліфікаційної придатності професійних бухгалтерів здійснюється громадськими організаціями бухгалтерів України, які відповідають вимогам Міжнародної федерації бухгалтерів;

Професійний бухгалтер повинен дотримуватись та виконувати вимоги Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів.

Стаття 5 Валюта бухгалтерського обліку

Юридичні особи ведуть бухгалтерський облік у грошовій одиниці України, якщо інше не передбачене стандартами бухгалтерського обліку.

Розділ II
РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, та гарантують і захищають інтереси користувачів;

удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Регулювання з питань методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

4. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.

5.Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.

6.Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, щодо інших ринків фінансових послуг - спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до законодавства.

7. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.

Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку

1. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє з метою:

організації розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

вдосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;

методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;

розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

здійснення імплементації Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні та встановлення порядку і термінів їх застосування;

розробки кваліфікаційних вимог до осіб, які ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність;

сприяння розвитку професійної освіти у сфері бухгалтерського обліку;

здійснення контролю за дотриманням професійними бухгалтерами та бухгалтерськими фірмами вимог цього Закону, стандартів бухгалтерського обліку, норм Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та Статутом Ради.

2.Методологічна рада з бухгалтерського обліку є установою, до складу якої входять представники державних органів, висококваліфіковані науковці та представники громадських організацій бухгалтерів України.

3. Діяльність Методологічної ради з бухгалтерського обліку забезпечується та координується центральним органом виконавчої влади з питань єдиної державної фінансової політики.

До складу Методологічної ради з бухгалтерського обліку від державних органів входять по одному представнику Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України, Національного банку України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державного агентства з інвестицій та інновацій України, Державного казначейства України та Головного контрольно-ревізійного управління України на рівні заступників керівників державних органів та представники громадських організацій бухгалтерів України на паритетних засадах.

4. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Статуту, який визначає порядок створення, діяльності та повноважень Ради. Статут Ради затверджується центральним органом виконавчої влади з питань єдиної державної фінансової політики.

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Стаття 8. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку юридичної особи

1. Питання організації бухгалтерського обліку юридичної особи належать до повноважень його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво юридичною особою відповідно до законодавства та установчих документів (далі - керівник).

2.Керівник несе відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо організації бухгалтерського обліку, зокрема за відсутність бухгалтерського обліку, неналежне збереження та не надання для перевірок (ревізій, інспектування, аудиту) уповноваженим законодавством державним органам оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності у відповідності до законодавства.

3. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

Стаття 9. Форми організації бухгалтерського обліку юридичною особою

Для забезпечення потреб ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та надання в установленому законодавством порядку адміністративних даних юридична особа самостійно обирає форми організації такої діяльності:

введення до штату юридичної особи посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби;

укладення трудових договорів з фізичною особою-бухгалтером;

користування послугами професійного бухгалтера, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку бухгалтерською фірмою;

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності безпосередньо власником або керівником юридичної особи. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися в бюджетних установах і юридичними особами суспільного значення.

Стаття 10 Облікова політика юридичної особи

Юридична особа визначає облікову політику щодо визнання, оцінки та розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

Юридична особа самостійно обирає технологію обробки і узагальнення облікових даних та визначає облікову політику щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і звітності.

Технологія обробки і узагальнення облікових даних та облікова політика щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і звітності бюджетних установ, державних та комунальних підприємств визначається Кабінетом Міністрів України або відповідним органом місцевого самоврядування.

Стаття 11 Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, в яких зафіксовані факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

2.Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових носіях або за допомогою електронних засобів обробки інформації та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми); дату і місце складання; назву юридичної особи, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

3.Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

У випадках, передбачених стандартами бухгалтерського обліку, додатково застосовується простий запис окремих операцій.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

4.Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

5.Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

6.У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на електронних носіях інформації юридична особа зобов'язана за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

7.Юридична особа вживає всіх необхідних заходів для запобігання неправомірному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

8.Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

9.Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у юридичної особи тільки за письмовим рішенням (постановою) відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами.

При вилученні первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку керівнику, посадовій особі або представнику юридичної особи в обов'язковому порядку надається копія рішення (постанови) про вилучення, засвідчена підписом посадової особи та гербовою печаткою органу, що здійснює вилучення.

Посадова особа юридичної особи має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучаються.

Відповідність копії оригіналам документів, що вилучаються засвідчуються особою, яка здійснює вилучення оригіналів та уповноваженою посадовою особою юридичної особи.

Обов'язковим є складання реєстру (опису) документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством. Реєстр складається у двох примірниках та підписується особою, що передає та особою, що вилучає документи.

В разі, якщо представники органів, які здійснюють вилучення документів відмовляються від надання копії рішення (постанови) про вилучення, складення реєстру (опису) або не дозволяють робити копії документів, що вилучаються або відмовляються посвідчувати такі копії, керівник або представник юридичної особи має право відмовити у наданні відповідних документів.

У випадку, якщо документи, не зважаючи на порушення порядку вилучення, вилучаються, таке вилучення є незаконним і такі документи не приймаються як докази у слідчих, судових та інших державних органах.

Ці ж правила поширюються на вилучення документів на електронних носіях.

В разі вилучення документів, які зберігаються на електронних носіях, представник юридичної особи, документи якої вилучаються, має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зробити електронні копії з документів, що вилучаються.

У цьому випадку, представниками органів, які здійснюють вилучення разом з уповноваженими особами юридичної особи складається і посвідчується їх підписами документ, що підтверджує вірність електронних копій, документам що вилучаються.

10. Оброблені первинні документи, регістри бухгалтерського обліку і звітність зберігаються протягом встановленого законодавством терміну, але не менше трьох років, за юридичною адресою або за фактичним місцем знаходження юридичної особи на території України.

11. Знищення первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку і фінансової звітності дозволяється лише після завершення встановленого законодавством терміну їх зберігання за умови завершення відповідним державним органом перевірок (ревізій) юридичної особи за відповідний період, процедур їх оскарження, відсутності порушених кримінальних справ, справ у судах, доказами в яких є такі документи.

12. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в частині 2 цієї статті, власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво юридичною особою, зобов'язаний забезпечити їх відновлення.

Порядок зберігання, знищення та відновлення документів, зазначених у цій статті визначає Методологічна Рада з бухгалтерського обліку за погодженням з відповідними контролюючими та правоохоронними органами.

Стаття 12 Інвентаризація активів і зобов'язань

1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності юридичної особи зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

2. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) юридичної особи, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.

Розділ IV
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Стаття 13 Загальні вимоги до фінансової звітності

1.На основі даних бухгалтерського обліку юридичні особи зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво юридичною особою та бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку відповідно до статті 16 цього Закону.

2.Склад фінансової звітності юридичної особи визначається стандартами бухгалтерського обліку.

3. Для неприбуткових організацій (крім тих, річна фінансова звітність яких підлягає оприлюдненню, та бюджетних установ), суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, Міністерством фінансів України встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність.

4. Форми фінансової звітності юридичних осіб (крім бюджетних установ та юридичних осіб, які складають фінансову звітність безпосередньо за міжнародними стандартами фінансової звітності) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України.

5.Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України.

Стаття 14 Консолідована фінансова звітність

Юридичні особи, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.

Стаття 15 Звітний період

1. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є календарний рік.

Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс юридичної особи складається за станом на кінець останнього дня звітного періоду.

2.Перший звітний період новоствореної юридичної особи може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

3. Звітним періодом юридичної особи, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати його ліквідації.

Стаття 16 Подання та оприлюднення фінансової звітності

1. Юридичні особи зобов'язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Фінансова звітність органам виконавчої влади та користувачам подається відповідно до законодавства у терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2. Юридичні особи суспільного значення складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та зобов'язані не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком шляхом поширення як окремих друкованих видань, чи розміщення у мережі Інтернет.

3. Юридичні особи (крім бюджетних установ), які не віднесено до юридичних осіб суспільного значення, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності або положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відповідно до обраної облікової політики.

4. У разі ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.

5. Фінансова звітність юридичної особи не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

Розділ V
КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Стаття 17 Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених Законами

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року за винятком частин 2 та 3 статті 16, які набувають чинності через один рік після оприлюднення цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос