Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования процедуры апелляционного производства)

Проект закона Украины от 16.09.2009 № 5136
Дата рассмотрения: 16.09.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо удосконалення процедури апеляційного провадження)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) такі зміни:

1. У статті 294:

у частині першій слова "з дня проголошення рішення" замінити словами "з наступного дня після отримання копії рішення";

у частині другій слова "з дня проголошення ухвали" замінити словами "з наступного дня після отримання копії ухвали";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Апеляційний суд, встановивши, що заяву про апеляційне оскарження чи апеляційну скаргу, подано після закінчення строків, встановлених частинами 1-2 цієї статті, постановляє ухвалу про залишення апеляційної заяви, скарги без руху, про що повідомляє особу, яка їх подала. В ухвалі зазначається право на поновлення строків апеляційного оскарження у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин, строк подання відповідної заяви".

доповнити статтю новими частинами четвертою, п'ятою та шостою, виклавши їх у такій редакції:

"4. Якщо особа, яка подала заяву про апеляційне оскарження чи апеляційну скаргу, відповідно до ухвали суду у встановлений строк не наведе поважність причин пропуску строків апеляційного оскарження, апеляційний суд постановляє ухвалу про залишення апеляційної заяви, скарги без розгляду.

5. Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані до апеляційного суду після закінчення строків встановлених частинами 1-2 цієї статті залишаються апеляційним судом без розгляду, якщо на момент їх подання вже є ухвалене рішення чи постановлена ухвала, прийняті апеляційним судом за результатами розгляду апеляційних скарг інших осіб, які мають право апеляційного оскарження.

6. Якщо строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа подала апеляційну скаргу після початку розгляду апеляційним судом скарг інших осіб, які мають право апеляційного оскарження, то розгляд такої скарги здійснюється за правилами частини 1 статті 318 цього Кодексу".

2. Главу 1 Розділу V доповнити новою статтею 295N, виклавши її у такій редакції:

"Стаття 295N. Подання нових доказів до апеляційного суду

1. Подання нових доказів до апеляційного суду не допускається, за винятком випадків передбачених частиною другою цієї статті.

2. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подавати нові докази до апеляційного суду за умови неможливості їх подання раніше, що зумовлено поважними причинами, якщо:

1) докази існували в момент розгляду справи в суді першої інстанції, але особа, що їх подає, не знала і не могла знати про їх існування;

2) докази існували в момент розгляду справи в суді першої інстанції і особа знала про це, але з незалежних від неї обставин (причин) не могла надати їх суду;

3) докази з'явились після розгляду справи у суді першої інстанції;

4) суд першої інстанції необґрунтовано відмовив особі у витребуванні доказів, які мають значення для справи.

3. Клопотання про витребування нових доказів заявляється в апеляційній скарзі, запереченні на неї".

3. У частині першій статті 298 слова "і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу" виключити.

4. Главу 1 Розділу V доповнити новою статтею 298N, виклавши її у такій редакції:

"Стаття 298N. Заперечення на апеляційну скаргу

1. Після одержання копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги особи, які беруть участь у справі, мають право подати апеляційному суду письмові заперечення на апеляційну скаргу.

2. В запереченні на апеляційну скаргу мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) ім'я (найменування) особи, яка подає заперечення на скаргу, її місце проживання (місцезнаходження);

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання (місцезнаходження);

4) зміст заперечень на апеляційну скаргу;

5) обставини, які спростовують доводи апеляційної скарги щодо незаконності та (або) необґрунтованості судового рішення;

6) обставини, які підтверджують відсутність у особи, яка подала апеляційну скаргу, права на звернення до суду, наявність перешкод для відкриття провадження у справі в суді першої інстанції, для прийняття апеляційної скарги до розгляду;

6) докази, нові докази, що підтверджують обставини;

7) нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання нових доказів до суду першої інстанції;

8) клопотання особи, яка подала заперечення;

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

3. Заперечення на апеляційну скаргу підписуються особою, яка його подає, або її представником.

4. До заперечення на апеляційну скаргу, поданого представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.

5. До заперечення на апеляційну скаргу додаються його копії та копії доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

6. Письмові заперечення на апеляційну скаргу можуть бути подані до підготовки розгляду справи апеляційним судом".

5. У статті 300:

у назві слова "чи відмова від неї" виключити;

частину четверту статті виключити.

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою.

6. Главу 1 розділу V доповнити новою статтею 300N, виклавши її у такій редакції:

"Стаття 300N. Відмова від апеляційної скарги

1. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право протягом усього часу розгляду справи відмовитись від неї повністю або частково, зробивши про це усну заяву. Якщо відмова від апеляційної скарги викладена в адресованій апеляційному суду письмовій заяві, то вона приєднується до справи.

2. До прийняття відмови від апеляційної скарги суд роз'яснює наслідки вчинення вказаної процесуальної дії особі, яка її подала, перевіряє, чи не обмежений її представник у повноваженнях на її вчинення.

3. У разі відмови від апеляційної скарги особи, яка її подала, апеляційний суд постановляє ухвалу про закриття провадження щодо скарги, якщо рішення або ухвала були оскаржені іншими особами.

4. Відмова від апеляційної скарги особи, яка її подала, не позбавляє осіб, що приєднались до апеляційної скарги відповідно до статті 299 цього Кодексу, права вимагати від суду перегляду судового рішення за умови сплати судового збору, витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

5. У разі відмови від апеляційних скарг усіма особами, які їх подали, апеляційний суд постановляє ухвалу про закриття апеляційного провадження у справі.

6. Відмова органів та інших осіб, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулись до суду в інтересах інших осіб, від поданої ними апеляційної скарги не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано апеляційну скаргу, права вимагати від суду перегляду судового рішення. Якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана апеляційна скарга, не підтримує її, апеляційний суд закриває провадження щодо скарги чи закриває апеляційне провадження у справі.

7. У разі закриття провадження щодо скарги, закриття апеляційного провадження у справі повторне оскарження того самого судового рішення до апеляційного суду не допускається.

8. Апеляційний суд не приймає відмови від апеляційної скарги у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє".

7. У статті 304:

третє речення частини третьої викласти у такій редакції:

"Далі дають пояснення особи, які подали заперечення на апеляційну скаргу, інші особи, які беруть участь у справі";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. На початку судового засідання суд може оголосити про обмеження тривалості судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий проміжок часу для виступу з промовами, обміну репліками. Про встановлення часу суд постановляє ухвалу на початку судових дебатів".

8. У статті 306:

назву статті викласти у такій редакції: "Зменшення розміру позовних вимог, відмова позивача від позову та мирова угода сторін";

частину першу після слів "позивач має право" доповнити словами "змінити розмір позовних вимог, заявлених в суді першої інстанції,".

9. У статті 309:

пункт четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"4) неправильне застосування норм матеріального права, порушення норм процесуального права";

у частині другій слова "порушеними або" виключити.

10. У статті 313:

частину першу після слів "з винятками і доповненнями, зазначеними" доповнити словами "у частині другій цієї статті";

доповнити статтю новою частиною другою, виклавши її у такій редакції:

"2. Апеляційні суди ухвалюють рішення, постановляють ухвали, за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, іменем України негайно після закінчення судового розгляду. Складання апеляційним судом неповних судових рішень не допускається".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

11. Главу 1 Розділу V доповнити новою статтею 314N, виклавши її у такій редакції:

"Стаття 314N. Питання, які вирішує апеляційний суд під час ухвалення рішення

1. Під час ухвалення рішення апеляційний суд вирішує такі питання:

1) чи повно з'ясовані судом першої інстанції обставини, що мають значення для справи;

2) чи доведені обставини, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими;

3) чи відповідають висновки суду першої інстанції обставинам справи;

4) чи правильно застосовані норми матеріального права;

5) чи не порушенні норми процесуального права;

6) чи мали місце нові обставини, необхідність встановлення яких обґрунтовувалась в апеляційній скарзі, та яким доказами вони підтверджуються;

7) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин;

8) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин;

9) чи слід змінити чи скасувати рішення суду першої інстанції;

10) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити повністю чи частково;

11) як розподілити між сторонами судові витрати;

12) чи є підстави для повороту виконання.

Апеляційний суд може вирішувати інші питання, визначені законодавством".

12. У статті 315:

пункти перший та другий частини першої викласти у такій редакції:

"1) вступної частини із зазначенням:

- часу і місця її постановлення;

- найменування суду;

- номера справи;

- прізвищ та ініціалів головуючого і судді;

- прізвища та ініціалів судді-доповідача;

- прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

- виду судового засідання, у якому розглядалась апеляційна скарга (відкрите або закрите);

- найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

- найменування суду першої інстанції, рішення якого оскаржується, номера справи, дати ухвалення рішення, прізвища судді;

- короткого змісту рішення суду першої інстанції;

- короткого змісту вимог апеляційної скарги;

- узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

- короткого змісту поданих заперечень на апеляційну скаргу;

- узагальнених доводів особи, яка подала заперечення на апеляційну скаргу;

- узагальнених доводів інших осіб, які беруть участь у справі;

- встановлених судом першої інстанції обставин;".

13. У статті 316:

пункти перший та другий частини першої викласти у такій редакції:

"1) вступної частини із зазначенням:

- часу і місця його ухвалення;

- найменування суду;

- номера справи;

- прізвищ та ініціалів головуючого і судді;

- прізвища та ініціалів судді-доповідача;

- прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

- виду судового засідання, у якому розглядалась апеляційна скарга (відкрите або закрите);

- найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

- короткого змісту позовних вимог;

- найменування суду першої інстанції, рішення якого оскаржується, номера справи, дати ухвалення рішення, прізвища судді;

- короткого змісту рішення суду першої інстанції;

- короткого змісту вимог апеляційної скарги;

- узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

- короткого змісту поданих заперечень на апеляційну скаргу;

- узагальнених доводів особи, яка подала заперечення на апеляційну скаргу;

- узагальнених доводів інших осіб, які беруть участь у справі;";

пункт четвертий частини першої доповнити підпунктом такого змісту:

" - повороту виконання, у випадках і в порядку, встановленому статтею 380 цього Кодексу, якщо суд першої інстанції допустив негайне виконання рішення, а також у випадку виконання рішення суду першої інстанції, якщо апеляційна скарга на нього була подана в установлені цим Кодексом строки, але надійшла до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені відповідно до статті 318 цього Кодексу".

14. Статтю 318 викласти у новій редакції:

"Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після початку апеляційного розгляду справи

1. Якщо апеляційна скарга на рішення або ухвалу суду першої інстанції були подані після початку розгляду справи в апеляційному суді і до моменту ухвалення апеляційним судом рішення чи постановлення ухвали за результатами розгляду справи по суті, апеляційний суд не пізніше наступного дня після її надходження розглядає питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду, про що постановляє ухвалу. В ухвалі про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційний суд зазначає також про об'єднання апеляційних справ та їх спільний розгляд.

2. За результатами розгляду апеляційний суд ухвалює рішення чи постановляє ухвалу відповідно до статті 307 цього Кодексу".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 В. ЛИТВИН

Опрос