Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно частных учебных заведений)

Проект закона Украины от 16.09.2009 № 5087-1
Дата рассмотрения: 16.09.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приватних навчальних закладів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР від 20.08.1991 р. - 1991 р., N 34, ст. 451) із змінами і доповненнями:

1) Пункт 1 статті 3 викласти у такій редакції:

"Громадяни України мають право на освіту в навчальних закладах, включаючи право на безкоштовну освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:

розгалуженою мережею навчальних закладів, наукових установ, закладів післядипломної освіти усіх форм власності;

відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;

різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.";

2) Пункт 2 статті 3 викласти у такій редакції:

"Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх навчання, типів і форм власності навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.";

3) Пункт 2 статті 18 викласти у такій редакції:

"Навчальні заклади, що засновані на державній власності, мають статус державного навчального закладу.

Навчальні заклади, що засновані на комунальній власності, мають статус комунального навчального закладу.

Навчальні заклади, що засновані на приватній власності, мають статус приватного навчального закладу.";

4) Пункт 6 статті 18 викласти у такій редакції:

"Навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затверджених:

Міністерством освіти і науки України стосовно державних навчальних закладів, що перебувають у його системі;

міністерствами, відомствами України, яким підпорядковані державні навчальні заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки України;

Міністерством освіти і науки України стосовно комунальних та приватних вищих навчальних закладів;

місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно комунальних навчальних закладів (крім вищих навчальних закладів);

засновниками (засновником) стосовно приватних навчальних закладів (крім вищих навчальних закладів).";

5) Статтю 35 викласти у такій редакції:

"1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою і може отримуватись у навчальних закладах різних типів і форм власності. В приватних загальноосвітніх навчальних закладах, які мають відповідний дозвіл (ліцензію) на свою діяльність, держава оплачує здобуття державного стандарту загальної середньої освіти.

3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня.

4. Навчально-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України для навчальних закладів усіх типів і форм власності.";

6) Пункт 1 статті 61 викласти у такій редакції:

"1. Фінансування навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти усіх типів та форм власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.";

7) Пункт 3 статті 61 викласти у такій редакції:

"3. Кошти закладів освіти усіх форм власності, закладів науки, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються, якщо ці кошти інвестуються або реінвестуються в забезпечення, розвиток і вдосконалення освітнього процесу власних навчальних закладів.";

8) Пункт 6 статті 61 викласти у такій редакції:

"6. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, закладам освіти та науки для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.";

9) Статтю 61 доповнити новим пунктом такого змісту:

"На всі навчальні заклади, установи освіти та науки незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності розповсюджується однаковий режим оподаткування та оплати за комунальні послуги.";

2. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України від 16.07.1999 р. - 1999 р., N 28, ст. 230) із змінами і доповненнями:

1) Пункт 1 статті 10 викласти у такій редакції:

"Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою. За формою власності загальноосвітні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.";

2) Статтю 14 доповнити новим пунктом такого змісту:

"Наповнюваність класів, груп, порядок поділу класів на підгрупи у приватному загальноосвітньому навчальному закладі визначається його засновником або уповноваженим ним органом.";

3) Пункт 2 статті 26 викласти у такій редакції:

"Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник. Призначення на посаду керівника приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник.";

4) Пункт 4 статті 26 викласти у такій редакції:

"Педагогічному працівнику - призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній навчальний заклад будь-якої форми власності, надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю.";

5) Пункт 1 статті 27 викласти у такій редакції:

"Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою, забезпечується державою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.";

6) Статтю 31 викласти у такій редакції:

"Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти

1. Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється Міністерством освіти і науки України разом з Національною академією наук України та Академією педагогічних наук України. Державний стандарт загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України і переглядається не рідше одного разу на 10 років.

Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.

2. Навчально-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України для навчальних закладів усіх типів і форм власності.";

7) Абзац 4 пункту 2 статті 37 викласти у такій редакції:

"беруть участь у розробленні та реалізації державними та комунальними загальноосвітніми навчальними закладами варіативної складової змісту загальної середньої освіти;".

3. В Законі України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України від 22.09.1992 р. - 1992 р., N 38, ст. 560) із змінами і доповненнями:

1) Пункт 4 статті 12 викласти у такій редакції:

"вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

приватні загальноосвітні навчальні заклади, які виконують Державний стандарт загальної середньої освіти;

підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за умови спрямування відповідних сум земельного податку на розвиток фізичної культури і спорту за напрямами і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України;";

2) Статтю 12 доповнити останнім абзацом такого змісту:

"Якщо підприємства, установи та організації, які користуються пільгами щодо земельного податку, здають у тимчасове користування земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини підприємствам, установам чи організаціям, які також мають пільги щодо земельного податку, податок за земельні ділянки, у тому числі зайняті будівлями або їх частинами, переданими в тимчасове користування, не нараховується і не сплачується.".

4. В Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України від 28.07.1992 р. - 1992 р., N 30, ст. 416) із змінами і доповненнями пункт 4 статті 19 викласти у такій редакції:

"Орендарям, що здійснюють освітню діяльність, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, орендодавці надають пільги щодо орендної плати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Орендарям збиткових підприємств, а також об'єктів, що мають важливе соціальне значення, орендодавець може надавати пільги щодо орендної плати. Порядок визначення таких підприємств (об'єктів), а також умови надання цих пільг встановлюються: Кабінетом Міністрів України - для підприємств (об'єктів), що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для підприємств (об'єктів), що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для підприємств (об'єктів), що перебувають у комунальній власності.".

5. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України від 24.01.1995 р. - 1995 р., N 4, ст. 28) із змінами і доповненнями:

1) В абзаці 1 пункту 7.21 статті 7 слово "звільняється" замінити словом "звільняються"

2) Статтю 7 доповнити новим підпунктом 7.21.3 такого змісту:

"Доходи середніх, дошкільних, позашкільних навчально-виховних закладів незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, отримані у вигляді коштів від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, які інвестуються або реінвестуються в забезпечення (у тому числі на заробітну плату), розвиток і вдосконалення освітнього процесу або наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 14 днів після дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос