Идет загрузка документа (108 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам интеллектуальной собственности

Проект закона Украины от 23.07.2009 № 5015
Дата рассмотрения: 23.07.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37; 2003 р., N 30, ст. 247; N 35, ст. 271):

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) автор - людина, інтелектуальною, творчою працею якої створено промисловий зразок;

2) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

3) дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

4) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Установи;

5) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

6) запатентований промисловий зразок - промисловий зразок, на який видано патент;

7) заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту;

8) заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

9) ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату) на використання промислового зразка на певних умовах;

10) патент - охоронний документ, що засвідчує авторство, пріоритет і право власності на промисловий зразок;

11) пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

12) промисловий зразок - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

13) Реєстр - Державний реєстр патентів України на промислові зразки;

14) роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

15) Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. ";

2) статтю 2 після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа (патентах, дублікатах патентів, рішеннях Установи, виписках із Реєстру тощо), може бути використано електронний підпис (цифровий електронний підпис) згідно із Законом України "Про цифровий електронний підпис".";

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3;

3) у пункті 2 статті 4 слова "що проживають" замінити словами "що постійно проживають";

4) у статті 5:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Об'єктом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробу в цілому або його частини, що визначається формою, лініями, контурами, текстурою та/або матеріалом, малюнком чи розфарбуванням або їх поєднанням.

Виробом є будь-який виготовлений промислово або вручну предмет, включаючи також частини, що можуть бути зібрані в складений виріб, а також пакування, елементи художнього оформлення, графічні символи та типографські шрифти, за винятком комп'ютерних програм. Складеним виробом є виріб, що складається з кількох компонентів, що можуть бути замінені і допускають збирання та розбирання виробу.";

доповнити пункт 3 абзацами такого змісту:

"промисловий зразок, втілений у виробі, який є частиною складеного виробу і є невидимим під час використання виробу. Якщо промисловий зразок втілений у виробі, який є частиною складеного виробу і є лише частково видимим під час використання виробу, його видима частина, взята окремо, також повинна відповідати вимогам пункту 2 цієї статті. Використанням виробу вважається користування ним кінцевим користувачем, без урахування робіт з проведення ремонту, сервісного обслуговування та підтримки виробу в робочому стані;

зовнішній вигляд виробів, що зумовлений виключно їх технічними функціями, зокрема функцією з'єднання або сполучення окремих частин складеного виробу.";

абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:

"Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту на один або більше п'ятирічних періодів, причому сукупний строк дії патенту на промисловий зразок не може перевищувати 25 років від дати подання заявки.";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Обсяг правової охорони, що надається на промисловий зразок, поширюється на будь-який інший промисловий зразок, який не створює у інформованого користувача загального враження, що цей зразок є відмінним від заявленого.

Для цілей застосування цього Закону інформованими користувачами вважаються споживачі, виробники та розповсюджувачі виробів, для яких призначається (застосовується) промисловий зразок.";

5) у статті 6:

пункт 1 після слів "є новим" доповнити словами "і своєрідним";

пункт 2 після першого речення доповнити реченнями такого змісту: "У разі, коли промисловий зразок незареєстрований - до дати, на яку промисловий зразок був уперше оприлюднений. Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо вони відрізняються лише незначними елементами.";

доповнити статтю пунктами 21 і 22 такого змісту:

"21. Промисловий зразок вважається таким, що став загальнодоступним у світі, якщо інформацію про нього було опубліковано в результаті реєстрації прав або з інших підстав, або його було виставлено на показ, використано у торгівлі або було доведено до загального відома, за винятком випадків, коли ці події не могли стати відомими у процесі провадження господарської діяльності особами, які спеціалізуються у відповідній галузі і проводять свою діяльність в межах України до дати пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати - до дати подання заявки до Установи.

Для цілей застосування цього Закону особами, які спеціалізуються у відповідній галузі, вважаються виробники та розповсюджувачі виробів, які використовують промисловий зразок.

Не вважається таким, що був оприлюднений, промисловий зразок, який був розкритий третій особі, за умови збереження конфіденційності.

22. Промисловий зразок визнається своєрідним, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, який був оприлюднений:

у разі, коли промисловий зразок зареєстрований - до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

у разі, коли промисловий зразок незареєстрований - до дати, на яку промисловий зразок був уперше оприлюднений.";

6) у статті 7:

у пункті 2 слово "угодою" замінити словом "договором";

пункт 3 доповнити реченням такого змісту:

"За подання клопотання сплачується збір."

7) у статті 11:

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Заявка може стосуватися одного або кількох (множинна заявка) промислових зразків, що відносяться до одного і того самого класу за Міжнародною (Локарнською) класифікацією промислових зразків.

У разі подання множинної заявки кількість промислових зразків, включених в заявку не повинна перевищувати ста. У цьому разі заявники і автори, якщо їх кілька, повинні бути однаковими для всіх промислових зразків, включених у зазначену заявку.";

абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

"5. У заяві про видачу патенту зазначається назва промислового зразка, а також ім'я (найменування) та інші визначені Установою відомості про заявника, автора і представника, якщо такий є.";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. За подання заявки протягом двох місяців від дати її подання сплачується збір.

Цей строк продовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його закінчення буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.";

Доповнити статтю пунктом такого змісту:

"9. Заявка може подається, відповідно до цього Закону в паперовому вигляді або в електронній формі.

Заявка в електронній формі (у формі електронних документів подається відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та у порядку, встановленому Установою.

Спосіб подання заявки (у паперовому вигляді або в електронній формі) обирає заявник.";

8) пункт 2 статті 12 викласти у такій редакції:

"2. Дата подання заявки встановлюється та про неї повідомляється заявнику згідно з пунктами сьомим, десятим та одинадцятим статті 14 цього Закону.";

9) у статті 13:

у пункті 2 слова "за датою відкриття виставки" замінити словами "за датою початку першого відкритого показу експоната на виставці, в якому використано або представлено заявлений промисловий зразок,";

перше речення пункту 3 після слів "або документ" доповнити словами "засвідчений організаторами виставки";

перше речення пункту 4 після слів "попередніх заявок" доповнити словами "(множинний пріоритет)";

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Пріоритет поширюється лише на ті промислові зразки, які зазначені в попередній заявці чи заявках, пріоритет якої заявлено.";

пункт 7 виключити;

10) у статті 14:

пункт 1 після слів "науково-технічної експертизи," доповнити словами "складається з формальної експертизи та розгляду заперечень проти державної реєстрації промислового зразка,";

у абзаці другому пункту 6 слова "від нього" замінити словами "від закладу експертизи ";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Під час проведення формальної експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону;

визначається придатність об'єкта, що заявляється для одержання правової охорони за належністю його до об'єктів, зазначених у пунктах 2 та 3 статті 5 цього Закону;

перевіряється відповідність об'єкта, заявленого як промисловий зразок, публічному порядку та загальновизнаним нормам моралі;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та Правилам, встановленим на його основі Установою;

розмір сплаченого збору за подання заявки, строк та порядок його сплати перевіряється на відповідність встановленим вимогам.";

пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 12 цього Закону та за умови сплати збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.";

пункт 11 після слів "схема, карта" в усіх відмінках і формах числа доповнити словами "або інший графічний матеріал" у відповідному відмінку і числі;

пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. У разі несплати збору за подання заявки відповідно до пункту 8 статті 11 цього Закону заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.";

абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:

"13. Якщо є підстави вважати, що заявлений об'єкт не відповідає вимогам частини другої статті 5 або належить до об'єктів, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, або заявка не відповідає вимогам статті 11 цього Закону та Правил, встановлених на його основі Установою, чи розмір сплаченого збору за подання заявки, строк чи порядок його сплати не відповідає встановленим вимогам, заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією подати обгрунтовану відповідь з усуненням у разі необхідності зазначених у висновку недоліків.";

доповнити статтю пунктами 14 - 17 такого змісту:

"14. Після завершення формальної експертизи заявки Установа опубліковує визначені нею відомості про заявку за умови, що заявка не вважається неподаною, не відкликана або не вважається відкликаною. Опублікування здійснюється шляхом розміщення відомостей про заявку на офіційній веб-сторінці Установи в Інтернет строком на три місяці.

У разі виявлення в опублікованій заявці очевидних помилок заявник має право подати заяву про їх виправлення.

15. Після опублікування заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому Установою. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

16. Безпосередньо заінтересована особа протягом трьох місяців від дати опублікування заявки на промисловий зразок може подати до закладу експертизи обгрунтоване заперечення проти державної реєстрації промислового зразка на підставі:

використання у заявленому промисловому зразку знака для товарів і послуг, права на який належить особі, яка не є заявником за промисловим зразком, і власник якого вправі забороняти використання цього знака без його дозволу;

використання у заявленому промисловому зразку знака для товарів і послуг, який визнаний добре відомим в Україні в установленому законом порядку.

Порядок подання та вимоги до заперечення визначаються Установою.

За подання заперечення сплачується збір. У разі одержання заперечення закладом експертизи без сплати збору воно вважається неподаним.

Про одержання закладом експертизи заперечення особі, яка його подала, надсилається повідомлення. Копія такого заперечення невідкладно надсилається заявнику.

17. Заявник має право подати відповідь закладу експертизи стосовно заперечення протягом двох місяців від дати одержання ним копії заперечення. Він може надати докази і спростувати заперечення, внести відповідні виправлення до заявки або відкликати її.

Строк подання заявником відповіді на заперечення продовжується, але не більш як на два місяці, якщо до його закінчення буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Заперечення розглядається закладом експертизи в межах мотивів, викладених з урахуванням відповіді заявника на нього.

Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи, прийнятого на підставі затвердженого висновку, надсилається особі, яка подала заперечення.

Якщо за результатами такого розгляду Установа приймає рішення про державну реєстрацію промислового зразка та видачу патенту, розгляд за заявкою зупиняється до спливу строку, встановленого абзацом другим пункту першого статті 19 цього Закону.";

11) статтю 15 доповнити другим реченням такого змісту: "Така заявка вважається відкликаною з дати подання заяви про її відкликання.";

12) доповнити Закон статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Поділ заявки

1. Заявник у відповідь на пропозицію Установи або за власною ініціативою має право до дати одержання ним рішення Установи за заявкою поділити її на дві і більше заявок (виділені заявки) за умови, що суть промислового зразка за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на дату її подання.

2. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заяви про виправлення заявки, та подання виділеної заявки (заявок) за умови сплати зборів за подання зазначених заяви та заявки. У разі поділу заявки у відповідь на пропозицію Установи збір за подання заяви про виправлення заявки не сплачується.

3. Заявник має право визначити як дату подання виділеної заявки дату подання первинно поділеної заявки та як дату пріоритету виділеної заявки дату пріоритету первинно поділеної заявки, якщо на це є підстава.

4. Експертиза виділеної заявки проводиться відповідно до статті 14 цього Закону з урахуванням того, що строк сплати збору за її подання відліковується від дати одержання виділеної заявки Установою. Крім дотримання вимог статті 14 цього Закону перевіряється виконання умови, викладеної у пункті першому цієї статті.

5. Інші вимоги щодо поділу заявки визначаються правилами, встановленими на основі цього Закону Установою.";

13) у статті 19:

доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

"Особа, яка подавала заперечення відповідно до пункту 16 статті 14 цього Закону, може оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого цій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 17 статті 14 цього Закону.";

доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

"У разі, коли заперечення проти рішення Установи за заявкою подано особою, яка не є заявником за такою заявкою, заявнику невідкладно надсилається повідомлення та копія такого заперечення. Заявник має право подати до Апеляційної палати відповідь на заперечення у порядку та строк, встановлені регламентом Апеляційної палати.";

у пункті 6:

у першому реченні слово "заявником" виключити, речення доповнити словами "особою, яка подала заперечення";

у другому реченні слово "заявника" замінити словами "особи, яка подала заперечення";

у пункті 7:

в абзаці першому слово "заявнику" замінити словами "особі, яка подала заперечення";

доповнити пункт 7 другим абзацом такого змісту:

"У разі подання заперечення особою, яка не є заявником за заявкою, Апеляційна палата надсилає заявнику другий примірник такого рішення.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

Перше речення пункту 8 після слів "керівник Установи може внести" доповнити словами "до Апеляційної палати";

у пункті 9 слово "Заявник" замінити словами "Особа, яка подала заперечення,";

доповнити статтю пунктом 10 такого змісту:

"10. Доступ до відомостей про рішення Апеляційної палати, що набрали законної сили, забезпечується в обсязі та порядку, встановлених Установою.";

14) у статті 20:

абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо його зображення справляє на інформованого користувача таке саме враження, як і зображення промислового зразка, внесеного до Реєстру.";

доповнити статтю пунктом 9 такого змісту:

"9. Незареєстрований промисловий зразок надає його власнику право попереджати дії, згадані в абзаці першому пункту другого та у пункті третьому цієї статті тільки тоді, коли використання пов'язане з копіюванням незареєстрованого промислового зразка.";

15) підпункт "б" пункту 1 статті 25 виключити;

16) доповнити статтю 29 пунктом 2 такого змісту:

"2. Заявка відповідно до положень Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків подається заявником Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. ";

2. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 1999 р., N 32, ст. 266; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 7, ст. 51, N 16, ст. 114, N 35, ст. 256; 2003 р., N 35, ст. 271; 2008 р., N 23, ст.217):

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

2) дата пріоритету - дата подання попередньої заявки до відповідного органу іншої держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

3) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Установи;

4) доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті;

5) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

6) зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;

7) заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

8) заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому, встановленому законом порядку;

9) знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

10) МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків;

11) особа - фізична або юридична особа;

12) пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

13) Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

14) свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

15) Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

2) у пункті 1 статті 2:

в абзаці третьому слова "їх державну реєстрацію" замінити словами "державну реєстрацію знаків";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа (свідоцтвах, їх дублікатах, висновках експертизи та рішеннях, виписках з Реєстру тощо), може бути використано електронний підпис (цифровий електронний підпис) згідно із Законом України "Про електронний цифровий підпис".";

3) у пункті 2 статті 4 слово "проживають" замінити словами "мають місце постійного проживання";

4) у статті 5:

доповнити пункт 1 абзацами такого змісту:

"Позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, якщо воно:

спрямоване на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина;

є недобросовісною конкуренцією;

спрямоване на порушення етичних норм та правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість;

пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу;

пропагує фашизм та неофашизм;

пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички;

порушує інші норми моралі, передбачені Законом України "Про захист суспільної моралі";

у пункті 2:

перше речення після слів "комбінація позначень" доповнити словами ", придатні для їх графічного відтворення";

доповнити після абзацу першого абзацом такого змісту:

"Для цілей цього Закону знак вважається колективним знаком, якщо він призначений для вирізнення товарів або послуг учасників об'єднання підприємств, існування якого не суперечить законодавству іноземної держави, в якій воно створено, і яке є власником такого знака, від товарів і послуг інших осіб.";

доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:

"Набуття права на знаки за заявками, поданими однією і тією ж особою щодо забезпечення однакового обсягу правової охорони, засвідчується лише одним свідоцтвом.";

пункт 4 після слова "визначається" доповнити словом "цілісним";

5) у статті 6:

у пункті 1:

абзац третій викласти у такій редакції:

"офіційні повні чи скорочені назви держав чи міжнародні двобуквені коди держав;";

абзац четвертий після слова "організацій" доповнити словами ", повідомлені Установі Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності";

у другому реченні абзацу сьомого слова "щодо назви держави" замінити словами "з надання дозволу на використання в знаку офіційної назви та міжнародного коду держави Україна";

доповнити пункт 2 абзацом такого змісту:

"Позначення вважається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо воно породжує чи може породжувати у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про якість, виробника, географічне походження товару або послуги. Позначення визнається оманливим, якщо оманливим є хоча б один з його елементів.";

у пункті 3:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"географічними зазначеннями (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до міжнародного договору або зареєстровані за заявками, дата подання яких є більш ранньою, ніж дата подання (дата пріоритету) заявки, об'єктом якої є позначення, протиставлене цьому географічному зазначенню. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися названими географічними зазначеннями;";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"знаками, зареєстрованими на ім'я іншої особи в іноземній державі, якщо заявка, об'єктом якої є це позначення, подана від свого імені агентом чи представником цієї особи без її дозволу та відсутні докази, що обґрунтовують таке подання;

знаками, які на дату подання або дату пріоритету заявки використовувалися іншою особою в іноземній державі і які все ще використовуються в такій державі, якщо на дату подання або дату пріоритету заявки заявник діяв недобросовісно.";

доповнити статтю пунктом 5 такого змісту:

"5. Знак може бути зареєстровано, якщо на те є згода власника раніше зареєстрованого знака або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів.";

6) у статті 7:

доповнити пункт 5 абзацами такого змісту:

"У разі подання заявки на колективний знак у заяві робиться відповідне застереження із зазначенням усіх осіб, які мають право використовувати цей знак, та умови його використання.

Якщо заявником є агент або представник особи, яка є власником знака в іноземній державі, заявка повинна містити документ, що підтверджує надання цією особою дозволу на подання заявки, або докази, що обґрунтовують подання заявки без дозволу названої особи.";

доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:

"Якщо позначення, що заявляється є кольором як таким, подаються приклади його використання.";

у пункті 8:

перше речення після слова "послуги" доповнити словами ", та інших суттєвих обставин";

друге речення викласти у такій редакції: "Зазначений збір сплачується до закінчення двох місяців від дати подання заявки";

доповнити статтю пунктом 9 такого змісту:

"9. Заявка подається в паперовому вигляді або в електронній формі.

Заявка в електронній формі подається відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та у порядку встановленому Установою.

Спосіб подання заявки (у паперовому вигляді або в електронній формі) обирає заявник.";

7) пункт 3 статті 8 виключити;

8) у статті 9:

у пункті 1:

слова "до Установи чи" виключити, а після слів "відповідного органу" доповнити словом "іншої";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Щодо заявки в цілому може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок (множинний пріоритет).

Пріоритет може бути заявлено стосовно частини товарів і послуг, зазначених у заявці (частковий пріоритет).

Пріоритет поширюється лише на ті товари і послуги, які зазначені в попередній заявці.";

у пункті 2 слова "відкриття виставки," замінити словами "початку першого відкритого показу експоната на виставці, в якому використано або представлено заявлений знак,";

9) у статті 10:

у пункті 8:

в абзац перший:

після слів "Будь-яка особа" доповнити словами "протягом трьох місяців від дати опублікування відповідно до пункту 151 цієї статті відомостей про заявку";

доповнити абзац реченням такого змісту: "Перебіг строку для подання заперечення проти міжнародної реєстрації знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до цієї угоди починається від дати опублікування відомостей про таку міжнародну реєстрацію в офіційному бюлетені Установи.";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Вимоги до заперечення визначаються Установою. Заперечення подається разом з його копією.";

абзац шостий виключити;

в абзаці четвертому пункту 9 слова "документ про сплату збору" замінити словами "розмір та порядок сплати збору";

у пункті 10 слова "наявності документа про сплату збору" замінити словами "сплаченого збору", а після слів "за подання заявки" доповнити словами "встановленим вимогам";

у пункті 12 та в абзаці першому пункту 14 слова "документа про сплату збору" замінити словами "сплаченого збору";

перше речення пункту 15 після слова "Законом" доповнити словами ", в тому числі розглядаються заперечення, подані відповідно до пункту 8 цієї статті.";

доповнити після пункту 15 пунктами такого змісту:

"151. У разі, коли заявлене позначення не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та за відсутністю підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 1 і 2 статті 6 цього Закону, Установа опубліковує відомості про заявку. Опублікування здійснюється шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Установи в Інтернет строком на три місяці визначених Установою відомостей про заявку.

Після опублікування відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому Установою. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

152. У разі подання заперечень відповідно до пункту 8 цієї статті експертиза заявки по суті проводиться з урахуванням таких заперечень.

Розгляд заперечення здійснюється в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника щодо заперечення, а якщо заявник не надасть в установлений строк відповідь на повідомлення щодо заперечення, - в межах мотивів, викладених у ньому.

Розгляд заперечення здійснюється протягом двох місяців від дати одержання від заявника відповіді на повідомлення щодо заперечення, а якщо заявник не надасть в установлений строк відповідь на повідомлення щодо заперечення, - протягом двох місяців від дати закінчення строку для надання відповіді заявника.

Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи, прийнятого на підставі затвердженого висновку, надсилається особі, яка подала заперечення.

Якщо за результатами такого розгляду Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг, розгляд заявки зупиняється до закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 15 цього Закону, для оскарження такого рішення особою, яка подавала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону.";

у пункті 16:

абзац першому після слова "Якщо" доповнити словами "за результатами кваліфікаційної експертизи та розгляду заперечення, у разі наявності такого,";

доповнити абзац другий пункту 16 реченням такого змісту: "У разі міжнародної реєстрації знака відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до цієї угоди відповідь заявника надається протягом трьох місяців від дати відправлення до Міжнародного бюро повідомлення про попередню відмову.";

10) у статті 12:

у першому реченні частини 1 слово "документів" замінити словом "документа", після слів "свідоцтва і" доповнити словом "сплаченого";

у частині 2 слово "документи" замінити словом "документ", слово "збору" замінити словом "збір";

у першому реченні частини 3 слова "цих документів" замінити словами "документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та строк сплати збору за публікацію";

11) у статті 15:

доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

"Особа, яка подавала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого цій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 152 статті 10 цього Закону.";

доповнити пункт 3 після слова "Право" словом "заявника", після слова "сплати" словом "ним";

у третьому реченні пункту 4 слово "заявнику" замінити словами "особі, що подала заперечення,";

доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

"У разі, коли заперечення проти рішення Установи за заявкою подано відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, заявнику за такою заявкою невідкладно надсилається повідомлення та копія такого заперечення. Заявник має право подати до Апеляційної палати обгрунтовану відповідь на заперечення у порядку та строк, встановлені регламентом Апеляційної палати.";

у пункті 6:

у першому реченні слово "заявником" виключити, після слів "його розгляду" доповнити словами ", а також з урахуванням відповіді заявника, у разі її надходження.";

друге речення після слова "заявника" доповнити словами "або особи, яка подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті";

у пункті 7:

у абзаці першому слово "заявнику" замінити словами "особі, що подала заперечення";

доповнити абзацом такого змісту:

"У разі подання заперечення особою, яка не є заявником за заявкою, Апеляційна палата надсилає заявнику другий примірник такого рішення.";

пункт 9 після слова "заявник" доповнити словами " або особа, що подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті.";

доповнити статтю пунктом такого змісту:

"10. Доступ до відомостей про рішення Апеляційної палати, що набрали законної сили, забезпечується в обсязі та порядку, встановленими Установою.";

12) у статті 16:

доповнити пункт 6 після абзацу четвертого абзацами такого змісту:

"використання під час торгівлі позначень, що стосуються типу, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг;

використання під час торгівлі такого знака, якщо необхідно зазначити призначення товару чи послуги, зокрема як комплектувальних чи запасних деталей, за умови, що ця інша особа використовує їх відповідно до чесної практики, прийнятої в промислових та комерційних справах.

Якщо власник свідоцтва погодився на використання пізніше зареєстрованого знака протягом п'яти послідовних років, будучи обізнаним з фактом такого використання, він не має права вимагати визнання недійсним свідоцтва на такий знак на підставі раніше визнаного права на знак та забороняти таке використання, за умови, що заявка щодо пізніше зареєстрованого знака була подана добросовісно.";

У зв'язку з цим абзаци п'ятий-сьомий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим;

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Власник свідоцтва може проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування у вигляді латинської літери "R", обведеної колом (=>), або поєднання літер "ТМ", чи словосполучень "знак для товарів і послуг" та "зареєстрований знак для товарів і послуг", які вказують на те, що знак зареєстровано в Україні.";

13) у пункті 4 статті 18:

в абзаці першому слова "трьох років" замінити словами "п'яти років";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного періоду невикористання до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося використання знака, за винятком випадку, коли підготовка або відновлення використання почалося протягом трьох місяців до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва після того, як власнику свідоцтва стало відомо про можливість подання такого позову.";

14) доповнити пункт 1 статті 19 підпунктом "г" такого змісту:

"г) реєстрації знака та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням вимог законодавства";

15) доповнити пункт 2 статті 20 абзацом такого змісту:

"Особа, яка є власником знака в іноземній державі, право на який без її дозволу набуто в Україні її агентом або представником, може вимагати визнання свідоцтва на такий знак недійсним або передання їй права власності на знак у повному обсязі, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії";

16) у статті 22 слова "трьох років" замінити словами "п'яти років".

3. У Законі України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28; 1999 р., N 34, ст. 274; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 16, ст. 114; N 35, ст. 256; 2003 р., N 35, ст. 271):

1) Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) автор - фізична особа, творчою працею якої створено топографію IMC;

2) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

3) дата першого використання топографії IMC - дата, коли використання топографії IMC стало відомим у галузі мікроелектроніки;

4) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Установи;

5) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

6) зареєстрована топографія IMC - топографія IMC, відомості про яку внесено до Реєстру і на яку видано свідоцтво;

7) заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації топографії IMC та видачі свідоцтва;

8) заявник - особа, яка подала заявку на реєстрацію топографії IMC чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

9) інтегральна мікросхема (IMC) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення;

10) ліцензія - дозвіл власника прав на зареєстровану топографію ІМС (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату) на використання цієї топографії ІМС на певних умовах;

11) особа - фізична або юридична особа;

12) Реєстр - Державний реєстр України топографій IMC;

13) роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

14) свідоцтво - документ, що підтверджує реєстрацію Установою топографії IMC і засвідчує виключне право власності на цю топографію IMC;

15) топографія IMC - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними;

16) Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності";

2) у статті 2:

доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

"На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа (свідоцтвах, рішеннях Установи, виписках з Реєстру тощо), може бути використано електронний підпис (цифровий електронний підпис) згідно із Законом України "Про електронний цифровий підпис".";

3) у статті 3:

у пункті 2 слова "представників у справах інтелектуальної власності" замінити словами "представників, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, яке затверджується Кабінетом Міністрів України";

4) у статті 9:

доповнити статтю пунктом 12 такого змісту:

"12. Заявка подається в паперовому вигляді або в електронній формі.

Заявка в електронні й формі (у формі електронних документів) подається відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та у порядку, встановленому Установою.

Спосіб подання заявки (у паперовому вигляді або в електронній формі) обирає заявник.";

5) у статті 15:

доповнити статтю пунктом 10 такого змісту:

"10. Доступ до відомостей про рішення Апеляційної палати, що набрали законної сили, забезпечується в обсязі та порядку, встановленими Установою.";

6) у статті 17:

доповнити статтю пунктом 5 такого змісту:

"5. Не визнається порушенням прав, що набуваються шляхом реєстрації топографії IMC, використання топографії ІМС з комерційною метою особою, яка придбала виріб, виготовлений із застосуванням топографії ІМС, і не могла знати, що цей виріб був виготовлений чи введений в цивільний оборот із порушенням права на використання топографії ІМС. Проте після одержання відповідного повідомлення власника топографії ІМС зазначена особа повинна припинити використання виробу або виплатити йому відповідні кошти, розмір яких установлюється відповідно до закону або за згодою сторін.";

7) у статті 20:

абзац перший пункту 1 після слів "визнана у судовому порядку недійсною" доповнити словами "повністю або частково";

4. У Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 267; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 16, ст. 114; 2003 р., N 35, ст. 271; 2007 р., N 1, ст. 2; 2008 р., N 23, ст. 217):

1) у назві Закону слова "зазначення походження товарів" замінити словами "географічні зазначення";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1, Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

2) географічне зазначення - словесне позначення, що означає назву географічного місця, яка використовується для позначення товару:

який походить з цього географічного місця та

який має специфічну якість, репутацію чи інші характеристики, притаманні цьому географічному місцю походження, та

виробництво (видобування) та/або переробка та/або приготування якого здійснюється на визначеній географічній території;

3) географічне місце - будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо;

4) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Установи;

5) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

6) заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації географічного зазначення;

7) заявник - особа або група осіб, які подали заявку;

8) назва місця походження товару - це особливий вид географічного зазначення, що означає назву географічного місця, яка використовується для позначення товару:

який походить з цього місця;

який має особливі якості або властивості, виключно або головним чином зумовлені конкретним географічним середовищем з притаманними йому природними та людськими факторами, та

виробництво (видобування), переробка та приготування якого здійснюється на визначеній географічній території;

9) назва, що стала видовою - застосовувана у назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження;

10) особа - фізична або юридична особа;

11) реєстрація - державна реєстрація географічного зазначення;

12) Реєстр - Державний реєстр України географічних зазначень;

13) спеціально уповноважений орган - визначений Кабінетом Міністрів України державний орган, наділений повноваженнями щодо визначення та контролю особливих властивостей, певних якостей чи інших характеристик товарів, для позначення яких використовуються географічні зазначення, а також щодо визначення меж географічних місць, з якими пов'язані ці особливі властивості, певні якості чи інші характеристики, та встановлення виробників зазначених товарів у межах цих географічних місць;

14) Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.";

3) у статті 3:

в абзаці третьому частини першої слова "видає свідоцтва,", "державну" та "зазначень походження товарів та/або права на їх використання " виключити;

доповнити частину другу абзацом такого змісту:

"На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа (висновках експертизи та рішеннях Установи, виписках із Реєстру тощо), може бути використано електронний підпис (цифровий електронний підпис) згідно із Законом України "Про електронний цифровий підпис".";

4) у статті 6:

частину першу виключити;

доповнити частину другу після слів "на підставі їх реєстрації" словами "за умови збереження характеристик товару, позначених цим географічним зазначенням";

5) у статті 7:

у частині першій слова "що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар" замінити словами "якщо заявлене позначення відповідає вимогам абзацу третього статті 1 цього Закону";

у частині третій:

в абзаці першому слова "щодо якої виконуються такі умови:" замінити словами і цифрою " якщо заявлене позначення відповідає вимогам абзацу дванадцятого статті 1 цього Закону.";

пункти "а" - "д" виключити;

частину четверту виключити;

у частині сьомій слова "третьою та четвертою" замінити словами "першою та третьою";

6) статтю 9 викласти у такій редакції:

"9. Право на реєстрацію географічного зазначення

Право на реєстрацію географічного зазначення мають особа чи група осіб, які в зазначеному географічному місці виготовляють товар або видобувають чи переробляють сировину для товару, особливі властивості, певна якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем.

При цьому група осіб означає будь-яку сукупність осіб незалежно від її форми або складу, які є виробниками та/або переробниками, що працюють з цим товаром.";

7) у статті 10:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Заявка подається до Установи особою чи групою осіб, які мають право на реєстрацію географічного зазначення згідно із статтею 9 цього Закону.";

у частині четвертій:

пункти "а" - "в" викласти у такій редакції:

"а) заяву про реєстрацію географічного зазначення (назви місця походження товару).

У заяві необхідно зазначити заявника (заявників), його (їх) місцезнаходження (місце постійного проживання) та адресу для листування;

б) заявлене позначення;

в) назву товару;";

пункт "д" після слів "властивостей товару" доповнити словами ", включаючи сировинні матеріали із зазначенням його основних хімічних, фізичних, мікробіологічних та/або органолептичних характеристик";

доповнити частину пунктами "ж" і "з" такого змісту:

"ж) опис специфічних умов і незмінних способів виробництва, характерних для технології виробництва товару і відповідного географічного місця, в разі існування таких специфічних умов і незмінних способів.

При цьому може бути подана також інформація про пакування, якщо заявник обґрунтує, що пакування товару повинне здійснюватися у визначеному географічному місці з метою збереження якості чи гарантування справжності товару чи забезпечення контролю;

з) назву та адресу спеціально уповноваженого органу щодо заявленого товару та географічного місця.";

у пункті "б" частини шостої слово "дня" замінити словом "дати";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"9. Заявка подається відповідно до цього Закону в паперовому вигляді або в електронній формі.

Заявка в електронній формі (у формі електронних документів) подається відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг та у порядку, встановленому Установою.

Спосіб подання заявки (у паперовому вигляді або в електронній формі) обирає заявник.";

8) у статті 11:

у частині четвертій слова "на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" виключити;

частину п'яту виключити;

у частині сьомій слова "заявнику не може бути надано право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару " замінити словами і цифрою "заявник не є особою чи групою осіб, які мають право на реєстрацію географічного зазначення згідно із статтею 9 цього Закону ";

у частині восьмій:

в абзаці четвертому слова ", яка містить заявлену на реєстрацію назву місця походження товару чи географічне зазначення походження товару" виключити;

доповнити після абзацу четвертого абзацом п'ятим такого змісту:

"заявлене позначення;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

у частині дев'ятій:

слова "на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" виключити;

у частині десятій:

слова "заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару" виключити;

доповнити частину після абзацу першого абзацами такого змісту:

"Заперечення приймається до розгляду, якщо воно:

свідчить про невідповідність заявленого позначення умовам, визначеним статтями 7, 8, 9 цього Закону, або

свідчить про те, що реєстрація географічного зазначення завдасть шкоди зареєстрованому географічному зазначенню чи знаку для товарів і послуг або існуванню товару, який легально був введений у господарській оборот принаймні протягом п'яти років до дати опублікування відомостей про заявку, передбаченого частиною дев'ятою цієї статті, або

подає докладну інформацію, з якої можна зробити висновок, що заявлене позначення є назвою, що стала видовою відповідно до абзацу шістнадцятого статті 1 цього Закону.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

в абзаці першому частини чотирнадцятої слова "даного кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого даного кваліфікованого зазначення походження товару" виключити;

9) у статті 12 слово "дня" замінити словом "дати", а слова "кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару" виключити;

10) у статті 13:

у частині другій слова "кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару" виключити;

у частині третій слова "видачу свідоцтва" замінити словом "реєстрацію";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"10. Доступ до відомостей про рішення Апеляційної палати, що набрали законної сили, забезпечується в обсязі та порядку, встановленими Установою.";

11) у статті 14:

у назві, частинах першій та шостій слова "кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей щодо географічного зазначення.";

12) статтю 15 виключити;

13) у статті 17:

частину другу виключити;

частини третю і четверту викласти у такій редакції:

"3. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару і межами географічного місця його походження, внесеними до Реєстру.

4. Правами, що випливають із реєстрації географічного зазначення, є:

а) використання зареєстрованого географічного зазначення;

б) здійснення заходів щодо заборони неправомірного використання географічного зазначення;

в) право вимагати припинення неправомірного використання географічного зазначення і відшкодування матеріальної та моральної шкоди в установленому законом порядку.

Права, що випливають із реєстрації географічного зазначення, належать особам, визначеним статтею 9 цього Закону. Особи, які бажають, щоб відомості про них як осіб, що також мають зазначені права, були додатково внесені до Реєстру, можуть подати заявку в порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.

Спеціально уповноважені органи мають право здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, внесених до Реєстру.";

в абзаці першому частини шостої слова "Власник свідоцтва має" замінити словами і цифрою "Особи, визначені статтею 9 цього Закону, мають";

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "Власник свідоцтва не має" замінити словами і цифрою "Особи, визначені статтею 9 цього Закону, не мають ";

доповнити частину пунктом "в" такого змісту:

"в) забороняти іншим особам, визначеним статтею 9 цього Закону, здійснювати права, встановлені цією статтею.";

14) у статті 18:

у назві слова "власник свідоцтва" замінити словами ", що випливають із реєстрації географічного зазначення";

в абзаці першому слова "Власник свідоцтва зобов'язаний " замінити словами і цифрою "Особи, визначені статтею 9 цього Закону, зобов'язані";

15) у статті 20:

в абзаці першому частини першої слова "у разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 7" замінити словами і цифрами ", якщо реєстрація була здійснена з порушенням вимог, встановлених статтями 7, 8 і 9";

частину другу виключити;

16) у статті 21:

у частині першій слова ", а також визнання цього зазначення видовою назвою товару " замінити словами "; втрати товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом";

частину третю виключити;

17) у статті 22:

у частині першій слова "та відповідного свідоцтва недійсними" замінити словом "недійсною";

у частині другій:

слово "недійсними" замінити словом "недійсною";

слова "та свідоцтва " виключити;

слово "їх" замінити словом "її";

слова ", а також про визнання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару видовою назвою " виключити;

у частині третій слова " чи Переліку видових назв товарів " виключити;

18) у назві розділу VI слова "на використання зазначення походження товару" замінити словами ", що випливають із реєстрації географічного зазначення";

19) у статті 23:

у назві статті слова "на використання зазначення походження товару " замінити словами ", що випливають з реєстрації географічного зазначення";

у частині першій слова "на використання зазначення походження товару", у частинах другій та третій слова "власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" замінити словами ", що випливають із реєстрації географічного зазначення,";

у частині третій:

у пункті "а" слова "не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання " замінити словами "не визначена статтею 9 цього Закону";

у пункті "б" слова "зазначення географічного походження товару, якщо цей товар" замінити словами "географічного зазначення для товару, що";

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "власника свідоцтва" замінити словами ", що випливають із реєстрації географічного зазначення";

у пункті "а" слова цифри "зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, передбачене пунктами "б" і "в" частини п'ятої статті 17 цього Закону," замінити словами "географічного зазначення";

пункт "б" викласти у такій редакції:

"б) використання незареєстрованого географічного зазначення, якщо забезпечується виконання таких умов:

існують докази того, що метою такого використання не було отримання прибутку за рахунок репутації зареєстрованого географічного зазначення і що споживач не був або не міг бути введеним в оману щодо дійсного походження товару;

обставини, які є наслідком ідентичності таких географічних зазначень, склалися до реєстрації.

Такі географічні зазначення можуть співіснувати протягом періоду, який не перевищує 15 років, після чого припиняється використання незареєстрованого географічного зазначення.

Використання незареєстрованого географічного зазначення дозволяється тільки у разі, коли назва країни походження чітко і помітно зазначена на етикетці.";

20) в абзаці п'ятому частини другої статті 25 слова "власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару" замінити словами ", що випливають із реєстрації географічного зазначення";

21) у частинах першій та другій статті 26 слова "видачу свідоцтв" замінити словом "реєстрацію";

22) у тексті Закону:

слова "географічне зазначення походження товару", "кваліфіковане зазначення походження товару", "зазначення походження товару", "назва місця походження товару чи географічне зазначення походження товару", "кваліфіковане зазначення походження товару та/або прав на його використання", "кваліфіковане зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару", "назва місця його походження чи кваліфіковане зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару", "кваліфіковане зазначення походження та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару", "кваліфіковане зазначення походження товару та/або права на використання цього зазначення", "кваліфіковане зазначення походження товару та право на його використання", "зазначення географічного походження товару" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "географічне зазначення" у відповідному відмінку і числі, а слова "видова назва товару" замінити словами "назва, що стала видовою" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 16, ст. 114; N 35, ст. 256; 2003 р., N 30, ст. 247; N 35, ст. 271):

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

2) біологічний матеріал - матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі;

3) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології;

4) винахідник - людина, інтелектуальною, творчою працею якої створено винахід (корисну модель);

5) дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

6) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Установи;

7) доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі);

8) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

9) заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту;

10) заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

11) ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах;

12) міжнародна заявка - заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію;

13) мікробіологічний процес - процес, для здійснення якого використовується мікробіологічний матеріал або процес над цим матеріалом чи результатом якого є мікробіологічний матеріал;

14) особа - фізична або юридична особа;

15) патент (патент на винахід, патент на корисну модель, патент на секретний винахід, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

16) пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

17) Реєстр - Державний реєстр патентів України на винаходи, Державний реєстр патентів України на корисні моделі, Державний реєстр патентів України на секретні винаходи, Державний реєстр патентів України на секретні корисні моделі;

18) роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

19) секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

20) службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником:

у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;

21) службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);

22) Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.";

2) у статті 2:

слова "цього Закону, законів України "Про власність", замінити словами "Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України";

3) у статті 3:

доповнити частину першу абзацом такого змісту:

"На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа (патентах, дублікатах патентів, рішеннях Установи, виписках із Реєстрів тощо), може бути використано електронний підпис (цифровий електронний підпис) згідно із Законом України "Про електронний цифровий підпис".";

4) у статті 5:

у частині другій слова "відповідно до закону" замінити словами "згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, яке затверджується Кабінетом Міністрів України";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"3. Як виняток, іноземні особи та особи без громадянства можуть самостійно вчиняти такі дії:

подавати заявки для цілей установлення дати її подання;

сплачувати збір та державне мито;

надавати копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки відповідно до статті 13 цього Закону;

надавати копії першої заявки для встановлення дати пріоритету відповідно до статті 15 цього Закону;

реагувати на повідомлення Установи щодо будь-якої з дій, зазначених в абзацах другому - п'ятому цієї частини.";

5) у статті 6:

У частині третій:

в абзаці першому слово "технології" виключити;

абзац третій після слів "мікробіологічних процесів" доповнити словами ", а також продукту такого процесу";

доповнити частину такими абзацами:

"процеси клонування людей;

процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу.

Заборона законодавством комерційного використання певного об'єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони;

людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Це положення не впливає на надання правової охорони винаходу (корисній моделі), об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;

винахід (корисна модель), що стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

винахід (корисна модель), що стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища або який не є продуктом технічного процесу;

Не відповідає поняттю "винахід (корисна модель)", визначеному в статті 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно з цим Законом, якщо вони виступають як самостійні об'єкти:

відкриття, наукова теорія та математичний метод;

метод інтелектуальної, господарської, організаційної чи комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

комп'ютерна програма;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків);

порядок виконання фізичної вправи, проведення гри, конкурсу, аукціону;

проект та схема планування споруди, будинку, території;

умовне позначення (дорожній знак, маршрут, код, шрифт тощо), розклад, інструкція.";

у частині четвертій:

абзац перший доповнити після слова "винахід" словами "(корисну модель)";

абзац другий виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Строк дії патенту на корисну модель становить десять років від дати подання заявки до Установи";

після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Заява про продовження строку дії патенту подається до Установи не пізніше ніж за шість місяців до закінчення цього строку. За подання заяви сплачується збір.

Строк подання зазначеної заяви продовжується на два місяці, якщо до його закінчення подано клопотання про продовження строку та сплачено збір за його подання.

Відомості про продовження строку дії патенту на винахід вносяться до Реєстру.";

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим.;

абзац десятий виключити.

6) у статті 7:

частину третю після слова "винаходу" доповнити словами "(корисної моделі)";

7) у статті 8:

доповнити частину третю абзацом другим такого змісту:

"За подання клопотання сплачується збір.";

8) у статті 12:

в абзаці другому частини п'ятої слова "чи на винахід" виключити;

у частині дев'ятій слова "рівня техніки" замінити словами "обсягу правової охорони";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"12. Заявка може подаватися відповідно до цього Закону в паперовому вигляді або в електронній формі.

Заявка подається в електронній формі (у формі електронних документів) відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та у порядку, встановленому Установою.

Спосіб подання заявки (у паперовому вигляді або в електронній формі) обирає заявник.";

9) доповнити статтю 13 частиною такого змісту:

"3. Положення цієї статті не обмежують право заявника, що передбачене частиною четвертою статті 171 цього Закону.";

10) у частині шостій статті 14 слова "прийняту на експертизу міжнародну заявку" замінити словами "прийняту на експертизу";

11) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Пріоритет

1. Особа, яка належним чином подала першу заявку в державі-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, або в державі, яка є членом Світової організації торгівлі, або правонаступник зазначеної особи, має право пріоритету на подання до Установи інших заявок на винахід (корисну модель), суть якого розкрито в першій заявці. Строк чинності права пріоритету становить дванадцять місяців, починаючи від дати, що настає за датою подання першої заявки.

2. Для застосування частини першої цієї статті заявка вважається поданою належним чином, якщо виконано вимоги щодо встановлення дати її подання у державі чи міжнародній організації, де її було подано, незалежно від подальшої долі цієї заявки.

3. Наступна заявка, яка стосується такого самого винаходу (корисної моделі), що і перша заявка, та подана в тій самій державі чи стосовно тієї самої держави, вважається для цілей визнання пріоритету першою заявкою за умови, що на дату подання наступної заявки перша заявка втратила чинність, не була доступною для публічного ознайомлення, не була обтяжена будь-якими нереалізованими щодо неї правами та не була підставою для заяви про пріоритет. За таких обставин перша заявка надалі не може бути підставою для заяви про пріоритет.

4. Особа, яка бажає скористатися перевагою пріоритету на підставі першої заявки, до закінчення строку права пріоритету подає до Установи заявку (пізніше подана заявка), яка містить заяву про пріоритет із зазначенням дати подання першої заявки та держави, в якій або стосовно якої її було подано.

5. Щодо пізніше поданої заявки в цілому та будь-якого пункту формули винаходу (корисної моделі) можуть бути заявлені пріоритети на підставі кількох перших заявок незалежно від того, де вони подані. У цьому разі пріоритет визнається за умови дотримання у пізніше поданій заявці вимоги єдиності відповідно до частини четвертої статті 12 цього Закону, а строк права пріоритету обчислюється від найраніше визначеної дати подання зазначених перших заявок.

6. Право пріоритету поширюється лише на ті елементи винаходу (корисної моделі), які наведені в першій заявці чи відповідно в перших заявках, пріоритет яких заявлено. За відсутності у формулі винаходу (корисної моделі) першої заявки деяких елементів винаходу (корисної моделі), щодо яких заявлено пріоритет, цей пріоритет визнається за умови, що в сукупності документів цієї першої заявки такі елементи чітко розкриваються.

7. Заявник, який подав заяву про пріоритет, зобов'язаний подати до Установи протягом 16 місяців від дати подання першої заявки чи, якщо заявлено пріоритет кількох перших заявок, від раніше визначеної дати подання таких заявок:

відомості про номер кожної заявки, пріоритет якої заявлено;

копію кожної першої заявки, якщо її не було подано до Установи або вона не міститься в цифровій бібліотеці, зазначеній у правилах, встановлених на основі цього Закону Установою. Зазначена копія повинна бути засвідчена установою, до якої таку заявку було подано;

довідку про дату подання першої заявки, видану установою, яка засвідчила копію першої заявки.

8. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання перекладу першої заявки українською мовою, якщо висновок стосовно патентоздатності заявленого винаходу (корисної моделі) залежить від обґрунтованості заяви про пріоритет. Переклад надається до закінчення двох місяців від дати одержання заявником відповідного повідомлення закладу експертизи чи до закінчення строку, встановленого частиною сьомою цієї статті, якщо цей строк закінчується пізніше.

Замість перекладу першої заявки заявник може подати заяву про те, що таким перекладом є заявка, щодо якої заявлено пріоритет.

У разі ненадання перекладу у зазначений строк право пріоритету втрачається щодо всього винаходу (корисної моделі) або щодо його частини.

9. За умови виконання положень частин першої, четвертої та сьомої цієї статті з урахуванням положень частин п'ятої та восьмої цієї статті як дата пріоритету поданої до Установи заявки встановлюється дата подання першої заявки, зазначеної в заяві про пріоритет. Інакше право пріоритету втрачається щодо всього винаходу (корисної моделі) або щодо його частини.

10. Заявник має право внести виправлення до заяви про пріоритет до закінчення чотирьох місяців від дати подання заявки чи до закінчення строку, встановленого згідно з частиною сьомою цієї статті, залежно від того, який із цих строків закінчується раніше. Якщо заявник ініціює виправлення дати подання першої заявки на більш ранню дату, строк внесення виправлень, встановлений згідно з частиною сьомою цієї статті, обчислюється від цієї більш ранньої дати.

Заявник, який бажає скористатися таким правом, подає до Установи заяву про виправлення заяви про пріоритет та сплачує збір за подання цієї заяви. Датою подання такої заяви вважається дата, на яку вчинені обидві зазначені дії.

Право заявника на виправлення заяви про пріоритет втрачається після подання заяви про опублікування заявки раніше закінчення строку, встановленого частиною шістнадцятою статті 16 цього Закону, за винятком випадку відкликання цієї заяви до завершення технічної підготовки до опублікування заявки.

У разі виправлення дати пріоритету кожний строк, який обчислюється від дати пріоритету та ще не закінчився, обчислюється від виправленої дати пріоритету.

11. У разі втрати права пріоритету через невиконання положень частини третьої цієї статті воно відновлюється за таких умов:

пізніше подану заявку подано до Установи з дотриманням вимог до її складу відповідно до частини четвертої цієї статті або приведено у відповідність з цими вимогами не пізніше двох місяців після закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті;

заявник подав клопотання про відновлення права пріоритету із зазначенням фактів і доказів для пояснення причин зазначеного невиконання та сплатив збір за подання цього клопотання не пізніше двох місяців після закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті, чи до завершення технічної підготовки до опублікування пізніше поданої заявки залежно від того, яка з цих подій відбулася раніше;

невиконання положень частини четвертої цієї статті мало місце, незважаючи на вжиття заявником належних за таких обставин заходів.

12. У разі втрати права пріоритету через невиконання положень частини шостої цієї статті воно відновлюється за таких умов:

заявник протягом місяця від закінчення строку, встановленого згідно з частиною сьомою цієї статті, подав клопотання про відновлення права пріоритету із зазначенням фактів і доказів для пояснення причин зазначеного невиконання та сплатив збір за подання цього клопотання;

невиконання положень частини сьомої цієї статті мало місце, незважаючи на вжиття заявником належних за таких обставин заходів.;

заявник не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку, встановленого згідно з частиною сьомою цієї статті, подав клопотання про надання копії першої заявки до установи, до якої цю заявку було подано;

копію першої заявки подано до Установи протягом місяця від дати одержання її заявником.

13. У разі втрати права пріоритету через невиконання положень частини восьмої цієї статті воно відновлюється за таких умов:

переклад першої заявки українською мовою надано не пізніше двох місяців після закінчення строку, встановленого частиною восьмою цієї статті;

заявник не пізніше двох місяців після закінчення строку, встановленого частиною восьмою цієї статті, подав клопотання про відновлення права пріоритету із зазначенням фактів і доказів для пояснення причин зазначеного невиконання та сплатив збір за подання цього клопотання;

невиконання положень частини восьмої цієї статті мало місце, незважаючи на вжиття заявником належних за таких обставин заходів.

14. Інші умови щодо права пріоритету визначаються правилами, встановленими на основі цього Закону Установою.";

12) у статті 16:

частини сьому та дев'яту викласти у такій редакції:

"7. Якщо заявник подав додаткові матеріали, у процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі змісту заявки на дату її подання.

Додаткові матеріали, що виходять за межі змісту заявки на дату її подання, не беруться до уваги під час експертизи заявки і можуть бути після одержання відповідного повідомлення закладу експертизи оформлені заявником як самостійна заявка.";

"9. Під час проведення формальної експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 цього Закону;

перевіряється в межах, що не передбачають проведення аналізу суті винаходу (корисної моделі), чи відповідає заявка вимогам статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою, чи належить заявлений об'єкт до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, та чи не належить він до об'єктів, зазначених у частинах третій чи п'ятій статті 6 цього Закону;

розмір сплаченого збору за подання заявки, строк та порядок його сплати перевіряються на відповідність встановленим вимогам.";

у частині десятій слова: "та наявності документа про сплату збору за подання заявки" виключити;

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"14. Якщо за результатами перевірки відповідно до частини дев'ятої цієї статті встановлено, що заявка відповідає вимогам статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на основі цього Закону Установою, заявлений об'єкт належить до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, не належить до об'єктів, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону, і розмір сплаченого збору за подання заявки, строк та порядок його сплати відповідають встановленим вимогам, заявнику надсилається:

за заявкою на винахід - повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

за заявкою на корисну модель - рішення Установи про видачу патенту на винахід (корисну модель).";

абзаци перший і третій частини п'ятнадцятої викласти у такій редакції:

"15. Якщо за результатами перевірки відповідно до частини дев'ятої цієї статті виявлено, що заявка не відповідає вимогам статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою, або заявлений об'єкт не належить до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, належить до об'єктів, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону, або розмір сплаченого збору за подання заявки, строк чи порядок його сплати не відповідає встановленим вимогам, заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією подати обгрунтовану відповідь з усуненням у разі необхідності зазначених у висновку недоліків.";

"У разі порушення вимоги єдиності винаходу (корисної моделі), встановленої частиною четвертою статті 12 цього Закону, заявник повинен зазначити у відповіді винахід (корисну модель), щодо якого слід проводити експертизу заявки, і внести виправлення до заявки. При цьому щодо інших винаходів (корисних моделей) можуть бути подані самостійні (виділені) заявки відповідно до статті 171 цього Закону.";

абзац четвертий частини п'ятнадцятої доповнити словами: ", і щодо винаходів, пов'язаних із ним єдиним винахідницьким задумом";

абзац п'ятий частини шістнадцятої викласти у такій редакції: "Відомості про заявку на корисну модель не публікуються.";

доповнити абзац перший частини сімнадцятої реченням такого змісту: "Також перевіряється, чи відповідає заявка вимогам частин четвертої, сьомої та восьмої статті 12 цього закону, чи належить заявлений об'єкт до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 цього закону, чи не належить він до об'єктів, зазначених у частинах третій чи п'ятій статті 6 цього Закону.";

абзац перший частини вісімнадцятої викласти у такій редакції:

"18. Якщо є підстави вважати, що заявка не відповідає вимогам частин четвертої, сьомої чи восьмої статті 12 цього Закону або заявлений об'єкт не належить до об'єктів, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, або належить до об'єктів, зазначених у частинах третій чи четвертій статті 6 цього Закону, або заявлений винахід не відповідає умовам патентоспроможності, визначеним статтею 7 цього Закону, заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок із пропозицією подати обгрунтовану відповідь із усуненням у разі необхідності зазначених у висновку недоліків.";

13) статтю 17 викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Відкликання заявки

1. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту на секретний винахід (секретну корисну модель) або до дати сплати державного мита за видачу патенту на винахід чи патенту на корисну модель. Така заявка вважається відкликаною з дати подання заяви про її відкликання.";

14) доповнити Закон статтею 171 такого змісту:

"Стаття 171. Поділ заявки

1. Заявник у відповідь на пропозицію Установи або за власною ініціативою має право до дати одержання ним рішення Установи за заявкою поділити її на дві і більше заявок (виділені заявки) за умови, що суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на дату її подання.

2. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заяви про виправлення заявки та подання виділеної заявки (заявок) за умови сплати зборів за подання зазначених заяви та заявки. У разі поділу заявки у відповідь на пропозицію Установи збір за подання заяви про виправлення заявки не сплачується.

3. Заявник має право визначити як дату подання виділеної заявки дату подання первинно поділеної заявки та як дату пріоритету виділеної заявки дату пріоритету первинно поділеної заявки, якщо на це є підстава.

4. Експертиза виділеної заявки проводиться відповідно до статті 16 цього Закону з урахуванням того, що строк сплати збору за її подання, строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та документа про сплату збору за подання цієї заяви відраховується від дати одержання виділеної заявки Установою. Крім дотримання вимог статті 16 цього Закону перевіряється виконання умови, викладеної в частині першій цієї статті.

5. Після закінчення 18 місяців від дати подання виділеної заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, від дати її пріоритету, або невідкладно після завершення її формальної експертизи, залежно від того, яка з цих подій відбулася пізніше, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

6. Інші вимоги щодо поділу заявки визначаються правилами, встановленими на основі цього Закону Установою.";

15) статтю 18 викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Перетворення заявок

1. Заявник має право перетворити заявку на винахід у заявку на корисну модель і навпаки до одержання ним рішення про видачу патенту або рішення про відмову в його видачі.

У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, - дата її пріоритету.

За подання заяви про перетворення заявки сплачується збір.";

16) у статті 19

у другому реченні абзацу першого слова "компетентного органу" замінити словами "Установи у випадках, передбачених законодавством";

17) статтю 24 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Доступ до відомостей про рішення Апеляційної палати, що набрали законної сили, забезпечується в обсязі та порядку, встановленими Установою.";

18) у статті 25:

абзац третій частини першої викласти у такій редакції:

"Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам надання правової охорони згідно із статтею 6 цього Закону.";

19) статтю 26 виключити;

20) у статті 28:

доповнити абзац восьмий частини другої після слова "винаходу" словами "корисної моделі";

доповнити частину другу абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим такого змісту:

"Право власника патенту на винахід (корисну модель), об'єктом якого є біологічний матеріал, поширюється на будь-який інший біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний від нього шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.

Право власника патенту на винахід (корисну модель), об'єктом якого є продукт із генетичною інформацією, поширюється на будь-який матеріал, за винятком зазначеного в абзаці дев'ятому частини п'ятої статті 6 цього Закону, який містить цей продукт та в якому генетична інформація виконує свою функцію.

Право власника патенту на винахід (корисну модель), об'єктом якого є процес одержання біологічного матеріалу, поширюється на біологічний матеріал, безпосередньо одержаний із застосуванням цього процесу, та на будь-який біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний від нього шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.";

доповнити частину четверту після слів "запатентованого винаходу" словами "(корисної моделі)";

21) доповнити частину другу у статті 30 абзацами такого змісту:

"Власник патенту на винахід (корисну модель), що стосується сорту рослин (породи тварин), зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання цього винаходу (корисної моделі) у необхідному обсязі власнику прав на сорт рослин (породу тварин), якщо використання цього сорту рослин (породи тварин) без такого дозволу було б порушенням прав на винахід (корисну модель). Власник патенту на винахід (корисну модель), який дав зазначений дозвіл, має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання зазначеного сорту рослин (породи тварин).

Власник прав на сорт рослин (породу тварин) зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання в необхідному обсязі цього сорту (породи) власнику патенту на винахід (корисну модель), який стосується цього сорту (породи) і становить значний технічний прогрес з істотними економічними перевагами порівняно із сортом рослин (породою тварин) і його використання без такого дозволу було б порушенням права на сорт рослин (породу тварин). Власник прав на сорт рослин (породу тварин), який дав зазначений дозвіл, має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання зазначеного винаходу (корисної моделі).

У разі порушення вимог абзацу другого або третього цієї частини власник прав на винахід (корисну модель) чи власник прав на сорт рослин (породу тварин) може подати позов до суду з вимогою видати йому ліцензію та визначити умови сплати відповідного роялті.";

22) у статті 31:

доповнити абзац другий частини першої після слова "винаходу" словами "(заявленій корисній моделі)";

доповнити частину четверту після слова "винаходу" словами "(корисної моделі)";

23) частини другу і третю статті 33 викласти у такій редакції:

2. З метою визнання патенту на корисну модель повністю або частково недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним статтями шостою та сьомою цього Закону. За подання клопотання сплачується збір.

У вирішенні питань, що виникають в процесі такої експертизи, може брати участь власник патенту на корисну модель.

Інші вимоги щодо проведення експертизи запатентованої корисної моделі визначаються правилами, встановленими на основі цього Закону Установою.

Кінцеві результати експертизи відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності після його затвердження Установою. Висновок експертизи надсилається особі, яка подала заяву, копія висновку - власнику патенту на корисну модель.

3. У разі визнання патенту чи його частини недійсними Установа вносить відповідні відомості до Реєстру і повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.";

24) частину другу статті 37 після слова "Установи" доповнити словами: "чи до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності з дотриманням умови, зазначеної у частині першій цієї статті";

25) розділи IX і X виключити;

26) у тексті Закону слова "деклараційний патент" в усіх відмінках та формах числа виключити.

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення нормативних актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Експертиза заявки на винахід (корисну модель), топографію ІМС, реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, одержаної Установою до набрання чинності цим Законом, що не завершена до набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

4. Експертиза заявки на промисловий зразок, знак для товарів і послуг, формальна експертиза якої не завершена до набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

5. Експертиза заявки на промисловий зразок, знак для товарів і послуг, формальна експертиза якої завершена до набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, за винятком опублікування таких заявок, передбаченого цим Законом.

6. Патенти та свідоцтва України, видані за заявками, що одержані Установою до набрання чинності цим Законом, є чинними.

7. Відомості, внесені до Державного реєстру України назв місць походження товарів та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, підлягають перенесенню в Державний реєстр України географічних зазначень.

____________

Опрос