Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка Украины

Проект закона Украины от 08.07.2009 № 4787
Дата рассмотрения: 08.07.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 5, ст. 30, N 17, ст. 117):

1) доповнити статтю 1 абзацом такого змісту:

"ділова репутація, істотна участь розуміються у значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність";

2) назву розділу II викласти в такій редакції:

"Розділ II. Порядок формування та повноваження Ради Національного банку";

3) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Завдання Ради Національного банку

Відповідно до Конституції України основними завданнями Ради Національного банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням";

4) у частині першій статті 9:

пункти 1, 4, 6 і 7 викласти відповідно в такій редакції:

"1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики і подає їх до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування";

"4) затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку, подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 квітня року, що передує плановому, прогнозне сальдо кошторису доходів та витрат на поточний рік для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік";

"6) визначає до 1 листопада звітного року аудиторську фірму для проведення аудиту фінансової звітності Національного банку, розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку;

7) затверджує щорічно до 1 липня звіт про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік";

пункт 11 виключити;

5) у статті 10:

частину другу замінити трьома частинами, а частину восьму - двома частинами відповідно такого змісту:

"Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який має центр життєвих інтересів в Україні, вищу економічну або фінансову освіту та науковий ступінь у галузі економіки або фінансів і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи на керівних чи виборних посадах в органах законодавчої влади або керівних посадах в органах виконавчої влади, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної політики, або на керівних посадах у міжнародній фінансовій організації, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою чи економічною тематикою та має позитивну ділову репутацію.

Особа, яка має представницький мандат, або особа, яка обіймає політичну посаду, посаду керівника центрального або місцевого органу виконавчої влади або обіймала зазначені посади (якщо не минув один рік з дня її звільнення з таких посад), або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, є керівником або входить до складу керівного органу юридичної особи (за винятком Національного банку, наукової установи), або має істотну участь у такій юридичній особі чи є суб'єктом підприємницької діяльності, або особа, яка була засуджена за зловживання у фінансовій сфері, судимість якої не погашена або не знята в установленому законом порядку, не може бути членом Ради Національного банку.

Для призначення членом Ради Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують його відповідність вимогам, встановленим частинами другою та третьою цієї статті";

"Повноваження члена Ради Національного банку припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень або в разі:

а) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

б) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

в) на підставі рішення суду про визнання його недієздатним;

г) невідповідності діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрати позитивної ділової репутації;

д) відсутності без поважних причин на трьох засіданнях Ради Національного банку підряд;

е) невиконання обов'язків члена Ради Національного банку (в тому числі за станом здоров'я) протягом більш як чотири місяці підряд;

є) виявлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду члена Ради Національного банку.

У разі смерті члена Ради Національного банку його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть".

У зв'язку з цим частини третю - сьому, дев'яту - шістнадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою, дванадцятою - дев'ятнадцятою;

у частині дванадцятій слова "пунктами "а" - "г" частини восьмої" замінити словами "частинами десятою та одинадцятою";

у частинах чотирнадцятій і п'ятнадцятій слова "але не раніше ніж через один рік з дня призначення" виключити;

6) абзац четвертий частини п'ятої статті 12 викласти в такій редакції:

"у разі невиконання обов'язків Голови Ради Національного банку (в тому числі за станом здоров'я) протягом більш як чотири місяці підряд";

7) у статті 13:

у назві слова "та відкладальне вето" виключити;

у частині другій цифри "11" виключити;

частину п'яту виключити;

8) доповнити Закон після статті 13 назвою розділу такого змісту:

"Розділ III. Організаційні основи та структура Національного банку";

9) абзац другий пункту 1 статті 15 викласти в такій редакції:

"щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики та забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної валюти";

10) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на п'ять років.

Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду Голови Національного банку більш ніж двічі.

Головою Національного банку може бути громадянин України, який має центр життєвих інтересів в Україні, вищу економічну або фінансову освіту та науковий ступінь у галузі економіки або фінансів і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи на керівних чи виборних посадах в органах законодавчої влади або керівних посадах в органах виконавчої влади, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної політики, або на керівних посадах у міжнародній фінансовій організації, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою чи економічною тематикою та має позитивну ділову репутацію.

Особа, яка має представницький мандат, або особа, яка обіймає політичну посаду, посаду керівника центрального або місцевого органу виконавчої влади або обіймала зазначені посади (якщо не минув один рік з дня її звільнення з таких посад), або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, є керівником або входить до складу керівного органу юридичної особи (за винятком Національного банку, наукової установи), або має істотну участь у такій юридичній особі чи є суб'єктом підприємницької діяльності, або особа, яка була засуджена за зловживання у фінансовій сфері, судимість якої не погашена або не знята в установленому законом порядку, не може бути Головою Національного банку.

Для призначення Головою Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують його відповідність вимогам, встановленим частинами третьою і четвертою цієї статті.

Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:

1) закінчення строку повноважень;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

3) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

4) на підставі рішення суду про визнання його недієздатним;

5) невідповідності перебування на посаді вимогам закону або втрати позитивної ділової репутації;

6) невиконання посадових обов'язків (у тому числі за станом здоров'я) протягом більш як чотири місяці підряд;

7) виявлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду Голови Національного банку;

8) за поданням Президента України в межах його конституційних повноважень.

У разі смерті Голови Національного банку його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

У разі звільнення Голови Національного банку, припинення повноважень у зв'язку з його смертю тимчасове виконання обов'язків Голови Національного банку здійснюється відповідно до Закону України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України";

11) після статті 21 назву розділу III виключити;

12) статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики

Основні засади грошово-кредитної політики грунтуються на прогнозних макроекономічних показниках, розрахованих та затверджених Правлінням Національного банку";

13) текст статті 41 викласти в такій редакції:

"Національний банк встановлює обов'язкові для Національного банку та інших банків стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законів України та Міжнародним стандартам фінансової звітності";

14) у статті 69:

у частині першій слова "ревізійним управлінням" замінити словами "підрозділом внутрішнього аудиту";

частину другу викласти в такій редакції:

"Порядок та періодичність проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Національного банку затверджуються Головою Національного банку";

15) статтю 70 викласти в такій редакції:

"Стаття 70. Зовнішній аудит

Аудит річної фінансової звітності Національного банку проводиться аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту.

Рахункова палата в порядку здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та використанням коштів Державного бюджету України здійснює перевірку виконання кошторису доходів та витрат Національного банку".

2. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189):

1) частину п'яту статті 33 викласти в такій редакції:

"5. Національний банк України до 15 вересня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України Основні засади грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період.

Національний банк України до 1 квітня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозне сальдо кошторису доходів та витрат на поточний рік для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік";

2) статтю 50 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Перерахування Національним банком України до Державного бюджету України на поточний рік прибутку здійснюється однією сумою за підсумками року після затвердження Радою Національного банку України в установленому порядку звіту про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України та розподілу прибутку. Авансове перерахування коштів Національного банку України до Державного бюджету України забороняється".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Вимоги, передбачені пунктами 5, 10 статті 1 розділу I цього Закону, не застосовуються до осіб, які на день набрання чинності цим Законом є членами Ради Національного банку України, Головою Національного банку України.

3. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос