Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" относительно усиления противодействия коррупции специальными подразделениями МВД

Проект закона Украины от 08.04.2009 № 4329
Дата рассмотрения: 08.04.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо посилення протидії корупції спеціальними підрозділами МВС

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради, 1993, N 35, ст. 358) такі зміни:

1. Підпункт "б" пункту 2 статті 5 викласти в такій редакції:

"б) спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України;".

2. Назву та текст статті 9 викласти у такій редакції:

"Стаття 9. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України

1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя та інших міст, відповідних органів на транспорті, які підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам головних управлінь, управлінь внутрішніх справ.

2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією у містах (крім Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей.

3. Створення і ліквідація відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією в містах здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

4. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, і є першим заступником Міністра внутрішніх справ України.

5. Начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті є відповідно першими заступниками міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ, які призначаються і звільняються з цих посад Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України.

6. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією призначаються на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ Республіки Крим, начальниками головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України.

7. У структуру спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією входять інформаційно-аналітичні відділи, оперативно-розшукові, а також оперативно-технічні служби, підрозділи швидкого реагування, внутрішньої безпеки, кадрові та інші служби.

8. Головне управління, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією є юридичними особами, мають самостійні кошториси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатки із зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.".

3. Назву та текст статті 11 викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Компетенція спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України

Межі компетенції спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України визначаються на основі законів України "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", цього Закону, Кримінально-процесуального кодексу та інших законів України.".

4. Назву та текст статті 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та їх співробітників

1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України та їх співробітники мають права, передбачені законами України "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", цим Законом та іншими законодавчими актами України.

2. При здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України надаються повноваження:

а) заводити оперативно-розшукові справи. Постанова про заведення справи затверджується начальником спеціального підрозділу;

б) на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не пізніш як протягом 10 діб;

в) залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів;

г) одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, відомствами, іншими державними органами України;

д) в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну діяльність для їх перевірки витребувати та одержувати від державних органів, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи. Витребовувані документи та інформація повинні бути подані негайно або не пізніш як протягом 10 діб.

3. За матеріалами оперативно-розшукової діяльності та кримінальних справ спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією мають право подавати до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених Законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України.

4. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю співробітники спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право:

а) за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу входити за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім іноземних, дипломатичних представництв), незалежно від їх відомчої належності та форм власності, у пункти пропуску через державний кордон України та митниці, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю;

б) за постановою та з санкції відповідного прокурора по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, а у невідкладних випадках - з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із складанням відповідного акта. Копії акта вручаються громадянину чи представнику підприємства, установи, організації.

5. Оперативні управління, відділи та відділення спеціальних підрозділів мають повноваження органу дізнання. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією можуть порушувати і розслідувати, передавати через відповідного прокурора по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами за підслідністю в інші органи внутрішніх справ і Служби безпеки України кримінальні справи про виявлені ними злочини, у такому ж порядку витребувати і приймати від них до свого провадження кримінальні справи про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями. Питання вирішення спорів про підслідність зазначених кримінальних справ регулюються цим Законом і Кримінально-процесуальним кодексом України.".

5. У статті 13:

1) у пункті 1 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "і корупцією Міністерства внутрішніх справ";

2) у пункті 4 слова "з організованою злочинністю" замінити словами "з організованою злочинністю і корупцією".

6. У пункті 1 статті 14 слова "підрозділи органів внутрішніх справ" замінити словами "підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ".

7. Пункти 1 - 2 статті 15 викласти у такій редакції:

"1. У боротьбі з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України надається право за попередньою санкцією прокурора додатково використовувати спеціальні технічні засоби у випадках:

а) контролю, фіксації і документування розмов та інших дій осіб за наявності підстав вважати їх причетними до організованої злочинної діяльності;

б) фіксації та документування факту телефонної розмови між громадянами, надсилання листа або телеграфного повідомлення, без порушення таємниці змісту телефонної розмови, листа або телеграфного повідомлення;

в) забезпечення особистої безпеки і безпеки житла, майна співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, учасників кримінального судочинства, їх близьких родичів, за їх згодою, в разі загрози заподіяння їм шкоди у зв'язку з їх участю в боротьбі з організованою злочинністю.

2. В інших випадках спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України застосовують технічні засоби в порядку, що визначається Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".".

8. Назву та текст статті 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Взаємодія органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України у питаннях боротьби з організованою злочинністю

1. З метою забезпечення взаємодії органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення взаємодії у питаннях боротьби з організованою злочинністю.

2. У Республіці Крим, областях і містах, у відповідних органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України функції щодо забезпечення взаємодії покладаються на прокурорів, які здійснюють нагляд за виконанням законів спеціальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, на керівників спеціальних підрозділів та відповідальних працівників територіальних органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

3. Обмін оперативною інформацією між спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних спеціальних підрозділів.

4. Умови і порядок обміну інформацією між спеціальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України регулюються спільними нормативними актами Міністерства внутрішніх справ і Центрального управління Служби безпеки України.

5. Передача оперативної інформації спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією територіальним та іншим органам внутрішніх справ і Служби безпеки України допускається тільки за згодою і за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу.

6. Територіальні та інші органи внутрішніх справ і Служби безпеки України (у межах відомств) зобов'язані передавати відповідним спеціальним підрозділам оперативну інформацію, документи та інші матеріали, пов'язані з організованою злочинністю, а також кримінальні справи через відповідного прокурора на письмову вимогу спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.

Керівники територіальних та інших органів внутрішніх справ, Служби безпеки України забезпечують взаємодію із спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією і сприяють виконанню поставлених перед спеціальними підрозділами завдань.".

9. У статті 17:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. У сфері боротьби з організованою злочинністю Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України і Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України взаємодіють з Національним банком України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Державною митною службою України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та іншими міністерствами і відомствами.";

2) пункти 2 - 3 виключити.

10. У статті 18:

1) підпункти "в" та "г" пункту 4 викласти у такій редакції:

"в) при одержанні клопотання про видачу ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті повідомляти про це спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією і враховувати одержувані щодо них висновки;

г) попередньо інформувати спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією про великомасштабні операції фізичних осіб (що у тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян) чи юридичних осіб (у розмірі понад п'ять тисяч мінімальних заробітних плат), здійснені одноразово або протягом 30 діб;";

2) у пункті 5 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "і корупцією Міністерства внутрішніх справ".

11. Пункт 1 статті 19 викласти у такій редакції:

"1. Для вирішення завдань боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України мають право збирати, накопичувати і зберігати інформацію про події і факти, що свідчать про організовану злочинну діяльність, її причини та умови, про осіб, які беруть участь в організованій злочинній діяльності.

З цією метою в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ і Головному управлінні по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України створюються централізовані банки даних.

Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, які вживають заходів щодо їх захисту. Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України взаємодіють на безоплатній основі з інформаційно-довідковими службами Міністерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Державної митної служби України, банківських, фінансових, податкових та інших органів і установ, а також одержують від них всю інформацію про реальні прояви організованої злочинної діяльності. Порядок збирання, накопичення, опрацювання і надання такої інформації регламентується положеннями про ці органи та установи, відповідними законодавчими актами.

Відповідні банки даних створюються в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією на місцях.".

12. У пунктах 2 - 4 статті 22 слова "по боротьбі з організованою злочинністю" замінити словами "по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією".

13. У статті 24:

1) у підпункті "г" пункту 1 слова "по боротьбі з організованою злочинністю" замінити словами "по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, включаючи їх спеціальні підрозділи, зобов'язані надавати Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією інформацію про свою діяльність, за винятком інформації, що може призвести до розголошення даних про осіб, які негласно співробітничають із спеціальним підрозділом по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, і особу - учасника організованого злочинного угруповання, який співробітничає із спеціальними підрозділами, а також про осіб щодо яких заведено оперативно-розшукові справи.".

14. Підпункт "г" пункту 1 статті 25 викласти у такій редакції:

"г) у разі відмови Генерального прокурора України у порушенні кримінальної справи на пропозицію Комітету він має право внести на пленарне засідання Верховної Ради України питання щодо зобов'язання Генерального прокурора створити незалежну слідчу групу, призначити прокурора по нагляду за розслідуванням кримінальної справи;".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 
В. ЛИТВИН

Опрос