Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ломбардах и ломбардной деятельности

Проект закона Украины от 03.12.2008 № 3433
Дата рассмотрения: 07.07.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ломбарди та ломбардну діяльність

Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності ломбардів, надання послуг ломбардами та здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю ломбардів.

Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності ломбардів в Україні, створення належного конкурентного середовища на ринку послуг ломбардів та забезпечення захисту законних інтересів споживачів таких послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

5) ломбард - небанківська фінансова установа, виключними видами діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під проценти та надання супутніх послуг ломбарду відповідно до цього Закону;

4) клієнти ломбарду - фізичні особи - споживачі послуг, що надаються ломбардом, заставодавці, поклажодавці. Клієнтом ломбарду може бути особа, яка досягла 18-річного віку;

6) ломбардна діяльність - надання ломбардами фінансових кредитів та надання інших послуг, визначених цим Законом;

1) відокремлений підрозділ ломбарду - структурний підрозділ ломбарду, що створюється у формі філії ломбарду або ломбардного відділення, не має статусу юридичної особи, розташовується поза місцезнаходженням ломбарду та здійснює визначені цим Законом функції або частину таких функцій;

2) власний капітал ломбарду - частина в активах ломбарду, що залишається після відрахування його зобов'язань;

11) філія ломбарду - відокремлений підрозділ ломбарду, розташований поза межами ломбарду, створений для місцевого управління ломбардними відділеннями та надання від імені ломбарду послуг клієнтам ломбарду в межах повноважень і за рахунок ресурсів, наданих ломбардом;

7) ломбардні відділення - відокремлені підрозділи ломбарду, які об'єднуються за територіальним принципом та надають від імені ломбарду послуги клієнтам ломбарду в межах повноважень і за рахунок ресурсів, наданих ломбардом або філією ломбарду;

8) проценти за користування - сума, що розраховується та нараховується згідно з умовами договору фінансового кредиту та підлягає сплаті за користування фінансовим кредитом;

9) процентна ставка - величина, виражена у відсотках залежно від строку та суми фінансового кредиту;

10) фактичний строк - строк, перебіг якого починається з наступного дня після календарної дати отримання фінансового кредиту та закінчується календарною датою фактичного повернення фінансового кредиту та повної сплати процентів за ним та інших платежів, якщо це передбачено умовами договору. У разі повернення фінансового кредиту в день його отримання фактичний строк дорівнює одному дню;

12) уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;

13) учасники ринку послуг ломбардів - ломбарди, філії ломбардів, ломбардні відділення та клієнти ломбардів.

3) залучені кошти ломбарду - кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб. Ломбардам забороняється залучати кошти у вигляді вкладів (депозитів);

Стаття 2. Законодавство про ломбарди та ломбардну діяльність

1. Ломбарди діють відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Стаття 3. Створення ломбарду

1. Ломбард створюється у формі акціонерного, повного, командитного товариства, товариства з додатковою, обмеженою відповідальністю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

6. Державна реєстрація ломбардів здійснюється в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Ломбард набуває статусу фінансової установи після внесення запису про нього (реєстрації) до Державного реєстру фінансових установ.

7. Для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та набуття статусу фінансової установи ломбард подає (надсилає) уповноваженому органу такі документи:

1) повідомлення про створення ломбарду для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ (далі - повідомлення), завірене підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;

2) копію документа, що засвідчує рішення засновників/учасників про створення ломбарду;

3) засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчих документів ломбарду;

4) засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

5) копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням ломбарду;

6) довідку в довільній формі про відповідність керівників ломбарду кваліфікаційним вимогам, передбаченим цим Законом. У разі відсутності в штаті ломбарду посади головного бухгалтера додатково подається розпорядчий документ про обрану ломбардом форму організації ведення бухгалтерського обліку із зазначенням особи, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку, та/або договір з юридичною чи фізичною особою - суб'єктом підприємництва про надання бухгалтерських послуг;

7) інформацію про наявність у ломбарда приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.

У разі якщо адреса, за якою розташовано приміщення для зберігання майна, не є місцезнаходженням ломбарду, необхідно надати додатково копії документів, що підтверджують право власності або користування цим приміщенням;

8) довідку в довільній формі про наявність облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення), спеціального технічного обладнання (у тому числі комп'ютерної техніки), комунікаційних засобів (телефон, факс), які використовуються в ломбарді;

9) довідку в довільній формі про наявність у ломбарду правил або положення, що регламентує діяльність ломбарду та відповідає вимогам цього Закону, із зазначенням дати та номера розпорядчого документа про прийняття рішення щодо затвердження цих правил або положення;

10) копію примірного договору про надання фінансового кредиту.

Зазначений у цій частині перелік документів є вичерпним. Уповноваженому органу забороняється для внесення інформації про ломбард вимагати інші документи, не передбачені цією частиною.

8. Повідомлення про створення ломбарду та документи, що додаються до цього повідомлення, уповноважений орган приймає за описом, перевіряючи наявність усіх документів за переліком, передбаченим частиною восьмою цієї статті.

9. У разі відсутності будь-яких документів, встановлених частиною другою цієї статті, повідомлення про створення ломбарду не приймається.

10. У разі наявності всіх необхідних документів уповноважений орган приймає повідомлення про створення ломбарду та робить при цьому відмітку з підписом відповідальної особи про дату прийняття документів на другому екземплярі опису.

11. Протягом 30 календарних днів з дня прийняття повідомлення про створення ломбарду уповноважений орган перевіряє відповідність поданих ломбардом документів вимогам щодо внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ. Протягом вказаного строку уповноважений орган зобов'язаний або внести інформацію про ломбард до реєстру фінансових установ, або, у разі виявлення недоліків, що унеможливлюють внесення достовірної інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ, повернути документи ломбарду для доопрацювання, надавши вичерпний перелік таких недоліків.

12. Якщо протягом строку, встановленого частиною сьомою цієї статті, уповноважений орган не повідомив ломбард про виявлені недоліки у поданих таким ломбардом документах, уповноважений орган протягом п'яти наступних робочих днів зобов'язаний внести інформацію про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та надати ломбарду відповідне свідоцтво.

13. У разі виявлення недоліків у поданих ломбардом документах уповноважений орган разом з вичерпним переліком виявлених недоліків, що підлягають усуненню, повертає ломбарду документи для доопрацювання.

14. Ломбард протягом 10 робочих днів з дня отримання повернутих відповідно до частини дев'ятої цієї статті документів, усуває недоліки згідно з вичерпним переліком недоліків та вдруге подає уповноваженому органу виправлені документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ. У цьому разі документи подаються згідно з переліком, передбаченим частиною другою цієї статті, при цьому до них додається копія вичерпного переліку недоліків, відповідно до яких ломбарду було повернуто документи для доопрацювання, а на повідомленні про створення ломбарду ставиться відмітка "вдруге".

15. Уповноважений орган приймає документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ згідно з вимогами частин другої, третьої та четвертої цієї статті та протягом п'яти робочих днів перевіряє подані документи на предмет усунення ломбардом недоліків, у зв'язку з якими ці документи було раніше повернуто ломбарду.

16. У разі усунення ломбардом усіх недоліків, зазначених уповноваженим органом відповідно до частини дев'ятої цієї статті, уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідно до частини четвертої цієї статті документів вносить інформацію про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та надає ломбарду відповідне свідоцтво. Уповноваженому органу забороняється відмовляти у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ на підставі виявлення додаткових недоліків, що не були зазначені раніше у вичерпному переліку відповідно до частини дев'ятої цієї статті.

17. У разі неусунення ломбардом недоліків згідно з вичерпним переліком недоліків, який надавався при повернені документів на доопрацювання відповідно до частини дев'ятої цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ.

18. У разі отримання відповідно до частини сімнадцятої цієї статті відмови уповноваженого органу у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ, ломбард не раніше як через тиждень має право повторно подавати відповідно до частини другої цієї статті документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ.

19. У разі зміни інформації, яка подавалася ломбардом уповноваженому органу для внесення до Державного реєстру фінансових установ, ломбард зобов'язаний протягом 15 робочих днів повідомити про це уповноважений орган для внесення змін до Державного реєстру фінансових установ.

20. У разі ліквідації, ломбард зобов'язаний повідомити про це уповноважений орган протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його ліквідацію, подавши для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ такі документи:

1) заяву довільної форми про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;

2) копію документа, що підтверджує рішення ломбарду про ліквідацію, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.

21. Протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, поданої ломбардом відповідно до частини двадцятої цієї статті уповноважений орган вносить інформацію про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ.

2. Повне та скорочене найменування ломбарду має містити слово "ломбард", посилання на його організаційно-правову форму та інші відомості згідно з вимогами до найменування юридичних осіб, установленими законодавством.

3. Не дозволяється використовувати найменування, що повторює найменування (як повне, так і скорочене) іншого ломбарду.

4. Юридичні особи, створені в іншому порядку, ніж передбачено цим Законом, не мають права використовувати у своїх найменуваннях слово "ломбард" або похідні від цього слова.

5. Засновниками (учасниками) ломбарду можуть бути юридичні та фізичні особи відповідно до цього Закону.

Стаття 5. Установчі документи ломбарду

1. Крім відомостей, передбачених законом, в установчих документах ломбарду відповідно до цього Закону мають зазначатися порядок затвердження внутрішніх положень (правил), що регламентують ломбардну діяльність, порядок створення відокремлених підрозділів ломбарду та їх повноваження, а також порядок формування та використання статутного (складеного) капіталу, резервного та інших фондів ломбарду.

Стаття 6. Вимоги до статутного (складеного) капіталу ломбарду

1. Статутний (складений) капітал ломбарду формується виключно грошовими коштами. Мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі двох мільйонів гривень.

2. До дня набуття ломбардом статусу фінансової установи ломбард повинен мати сплачений грошовими коштами статутний (складений) капітал у розмірі не менше встановленого частиною першої цієї статті.

4. Ломбард має право збільшувати розмір статутного (складеного) капіталу після виконання усіма засновниками (учасниками) своїх зобов'язань щодо формування попередньо заявленого статутного (складеного) капіталу в повному обсязі.

5. Ломбард не має права зменшувати розмір статутного (складеного) капіталу нижче мінімального рівня, встановленого частиною першою цієї статті.

Стаття 7. Вимоги до фінансового стану ломбарду

1. Якщо після закінчення першого чи кожного наступного фінансового року власний капітал ломбарду буде менше статутного (складеного) капіталу, ломбард зобов'язаний оголосити про зменшення свого статутного (складеного) капіталу і зареєструвати відповідні зміни до установчих документів в установленому порядку, якщо засновники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

2. Якщо власний капітал ломбарду стає менше встановленого цим Законом мінімального розміру статутного (складеного) капіталу, ломбард зобов'язаний протягом наступного звітного кварталу привести свої фінансові показники до вимог, встановлених цим Законом.

3. Якщо статутний (складений) капітал ломбарду за звітний період став менше встановленого частиною першою статті 5 цього Закону мінімального розміру, ломбард зобов'язаний протягом наступного звітного кварталу привести розмір свого статутного (складеного) капіталу у відповідність до вимог, встановлених цим Законом.

4. Загальна сума поточної заборгованості за основним зобов'язанням по виданим кредитам (не враховуючи проценти, штрафи та інші платежі) не може перевищувати 200 відсотків сплаченого статутного (складеного) капіталу.

5. Сума кредитів, наданих ломбардом одному окремо взятому позичальнику за діючими договорами фінансових кредитів, не може перевищувати 10 відсотків сплаченого статутного (складеного) капіталу ломбарду.

6. У разі невиконання ломбардом вимог цієї статті він підлягає виключенню з Державного реєстру фінансових установ відповідно до статті 21 цього Закону.

Стаття 8. Вимоги до ломбарду щодо надання послуг

1. Для надання фінансових та інших послуг ломбард має відповідати таким умовам:

1) керівники ломбарду зобов'язані відповідати кваліфікаційним вимогам згідно з цим Законом;

2) мати у власності принаймні одне нежиле приміщення площею не менше 50 квадратних метрів, розташоване в адміністративно-територіальній одиниці за місцем реєстрації ломбарду як юридичної особи;

3) мати самостійно розроблені внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових кредитів та інших послуг затверджених директором ломбарду;

4) у разі надання послуг за іншими адресами ніж адреса реєстрації ломбарду, створювати відокремлені підрозділи в приміщеннях, що належать на правах власності або користування, площею не менш як шість квадратних метрів, обладнаних для надання фінансових послуг та інших послуг, передбачених цим Законом, із спеціальним місцем для зберігання майна;

5) усі приміщення, в яких надаються фінансові послуги ломбарду, мають бути облаштовані охоронною сигналізацією;

6) мати облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам, установленим цим Законом;

7) у разі надання послуг, що мають інші вимоги ніж визначені цією статтею, ломбард повинен також відповідати і таким вимогам;

8) мати всі необхідні дозволи та ліцензії у разі надання послуг, що потребують отримання таких дозволів та ліцензій згідно з законом.

Стаття 9. Кваліфікаційні вимоги до керівників та інших працівників ломбарду

1. Керівниками ломбарду є директор, його заступники та головний бухгалтер, його заступники.

2. Керівниками ломбарду можуть бути дієздатні фізичні особи, які відповідають таким вимогам:

1) мають повну вищу економічну чи юридичну освіту або освіту в галузі управління для директора та його заступників, а також повну вищу економічну або бухгалтерську освіту - для головного бухгалтера та його заступників;

2) мають стаж роботи на ринках фінансових послуг за відповідним фахом не менше трьох років, у тому числі для директора та головного бухгалтера - не менше одного року на керівних посадах;

3) мають бездоганну ділову репутацію, ознакою наявності якої є те, що такі особи не мають судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку, не були позбавлені права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, не вчиняли в минулому незаконні дії, що призвели до банкрутства або ліквідації юридичної особи, а також протягом останніх п'яти років не були звільнені на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 11, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

Перелік вимог, зазначених у цій частині, є вичерпним.

3. Для інших працівників ломбард самостійно встановлює та затверджує кваліфікаційні вимоги та несе відповідальність за відповідність працівників цим вимогам.

Стаття 10. Відокремлені підрозділи ломбарду

1. Ломбард має право створювати відокремлені підрозділи у вигляді філій ломбарду та ломбардних відділень.

2. Відокремлені підрозділи ломбарду не є юридичними особами, не мають самостійного балансу, не мають відокремленого майна, не ведуть податкового та бухгалтерського обліку, не можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, не можуть вступати від свого імені у трудові відносини, не можуть бути стороною у будь-яких зобов'язаннях, не можуть бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та в третейському суді.

3. Ломбард несе відповідальність за діяльність свого відокремленого підрозділу відповідно до законів України.

4. Ломбард для управління ломбардними відділеннями, що знаходяться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж ломбард, може за рішенням директора ломбарду, в порядку, передбаченому для створення відокремлених підрозділів юридичної особи, на підставі установчих документів ломбарду, створювати філії ломбарду.

5. Ломбардні відділення створюються за рішенням директора ломбарду на підставі установчих документів ломбарду.

6. Ломбардні відділення підпорядковуються ломбарду або філії ломбарду. Основним завданням філії, ломбардного відділення є якісне та своєчасне надання послуг від імені ломбарду та виконання функцій, наданих ломбардом згідно з цим Законом.

7. У разі створення нового відокремленого підрозділу ломбард зобов'язаний не пізніш як за 15 робочих днів до початку діяльності цього відокремленого підрозділу повідомити уповноважений орган для внесення інформації про нове ломбардне відділення до Державного реєстру фінансових установ.

8. Для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ ломбард подає до уповноваженого органу такі документи:

1) повідомлення про створення відокремленого підрозділу для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ (далі - повідомлення), завірене підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;

2) копію документа, що засвідчує рішення ломбарду про створення відокремленого підрозділу, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;

3) копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути прошиті та пронумеровані, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;

4) засвідчену у встановленому законодавством порядку копію документа, що підтверджує право користування приміщенням для розміщення відокремленого підрозділу за вказаною адресою;

5) інформацію про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів), які використовується у відокремленому підрозділі ломбарду, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;

6) інформацію про наявність у відокремленого підрозділу ломбарду приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.

Зазначений у цій частині перелік документів є вичерпним.

9. Уповноваженому органу забороняється для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ вимагати від ломбардів документи, не передбачені частиною восьмою цієї статті.

10. Повідомлення про створення відокремленого підрозділу та документи, що додаються до цього повідомлення, уповноважений орган приймає за описом, перевіряючи наявність усіх документів за переліком, передбаченим частиною восьмою цієї статті.

11. У разі відсутності будь-яких документів, встановлених частиною восьмою цієї статті, повідомлення про створення відокремленого підрозділу уповноваженим органом не приймається.

12. У разі наявності всіх необхідних документів уповноважений орган приймає у ломбарда повідомлення про створення відокремленого підрозділу та робить при цьому відмітку з підписом відповідальної особи про дату прийняття документів на другому екземплярі опису.

13. Протягом 15 робочих днів з дня прийняття повідомлення про створення відокремленого підрозділу уповноважений орган перевіряє відповідність поданих ломбардом документів вимогам щодо внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ. Протягом вказаного строку уповноважений орган зобов'язаний або внести інформацію про відокремлений підрозділ до реєстру фінансових установ, або, у разі виявлення недоліків, що унеможливлюють внесення достовірної інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ, повернути документи ломбарду для доопрацювання, надавши ломбарду вичерпний перелік таких недоліків.

14. Якщо протягом строку, встановленого частиною тринадцятою цієї статті, уповноважений орган не повідомив ломбард про виявлені недоліки у поданих таким ломбардом документах, уповноважений орган протягом трьох наступних робочих днів зобов'язаний внести інформацію про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ та надати ломбарду відповідну довідку.

15. У разі виявлення недоліків у поданих ломбардом документах уповноважений орган разом з вичерпним переліком виявлених недоліків, що підлягають усуненню, повертає ломбарду документи для доопрацювання.

16. Ломбард протягом 10 робочих днів з дня отримання повернутих відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті документів, усуває недоліки згідно з вичерпним переліком недоліків та вдруге подає до уповноваженого органу виправлені документи для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ. У цьому разі документи подаються згідно з переліком, передбаченим частиною восьмою цієї статті, при цьому до них додається копія вичерпного переліку недоліків, відповідно до яких ломбарду було повернуто документи для доопрацювання, а на повідомленні про створення відокремленого підрозділу ставиться відмітка "вдруге".

17. Уповноважений орган приймає у ломбарда документи для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ згідно з вимогами частин восьмої, дев'ятої та десятої цієї статті, з урахуванням вимог частини шістнадцятої цієї статті, та протягом п'яти робочих днів перевіряє подані документи на предмет усунення ломбардом недоліків, у зв'язку з якими ці документи було раніше повернуто ломбарду відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті.

18. У разі усунення ломбардом усіх недоліків, зазначених уповноваженим органом відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті, уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідно до частини шістнадцятої цієї статті документів вносить інформацію про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ та надає про це ломбарду відповідну довідку. Уповноваженому органу забороняється відмовляти у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ на підставі виявлення додаткових недоліків, що не були зазначені раніше у вичерпному переліку відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті.

19. У разі неусунення ломбардом недоліків згідно з вичерпним переліком недоліків, який надавався при повернені документів на доопрацювання відповідно до частини п'ятнадцятої цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову ломбарду у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ.

20. У разі отримання відповідно до частини дев'ятнадцятої цієї статті відмови уповноваженого органу у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ, ломбард не раніше як через тиждень має право повторно подавати відповідно до частини восьмої цієї статті документи для внесення інформації про той самий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ.

21. У разі зміни адреси діючого відокремленого підрозділу, ломбард зобов'язаний протягом 10 робочих днів повідомити про це уповноважений орган для внесення змін до Державного реєстру фінансових установ.

22. У разі ліквідації відокремленого підрозділу ломбард зобов'язаний повідомити про це уповноважений орган протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про його ліквідацію, подавши для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ такі документи:

1) заяву довільної форми про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Державного реєстру фінансових установ, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;

2) копію документа, що підтверджує рішення ломбарду про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.

23. Протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, поданої ломбардом відповідно до частини двадцять п'ятої цієї статті уповноважений орган вносить інформацію про виключення відокремленого підрозділу ломбарду з Державного реєстру фінансових установ.

Стаття 11. Діяльність ломбарду з надання фінансових кредитів та інших послуг

1. Надання послуг ломбардом може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.

2. Надання ломбардом фінансових кредитів здійснюється на підставі договорів фінансового кредиту і застави, укладених у письмовій формі.

3. Ломбард надає фінансові кредити у національній валюті України у готівковій або безготівковій формі.

4. Проценти за фінансовим кредитом сплачуються згідно з договором фінансового кредиту.

5. Предметом застави не можуть бути вибухонебезпечні, отруйні, їдкі, радіоактивні речовини та інші речі, вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні.

6. Ломбард набуває право звернення стягнення на заставлене майно згідно з законами та умовами договору застави.

7. Порядок звернення стягнення на заставлене майно визначається законом та умовами договору застави. У разі якщо суми, вирученої від продажу заставленого майна, недостатньо для повного задоволення вимог ломбарду, він не має права звертати стягнення на інше майно боржника.

8. У разі реалізації заставленого майна шляхом продажу з аукціону (публічних торгів) початковою ціною заставленого майна є сума його оцінки, зазначена в договорі застави.

9. У разі продажу предмета застави на аукціоні (публічних торгах), ломбард зобов'язаний не пізніш як за десять днів до його проведення в письмовій формі повідомити заставодавця про дату, час та місце проведення аукціону (публічних торгів) за адресою, що була вказана клієнтом ломбарду у договорі застави.

10. Ломбард у своїй діяльності зобов'язаний дотримуватися законодавства про захист прав споживачів.

11. Супутніми послугами ломбарду є:

зберігання майна;

надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави, під який ломбардом було надано фінансовий кредит та/або майна, що знаходиться в ломбарді на зберіганні на підставі агентського договору зі страховою компанією;

обмін валют на підставі агентських угод в установленому законодавством порядку;

продаж майна, що було предметом застави в ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення;

продаж за дорученням клієнта ломбарду заставленого у ломбарді майна та посередництво у продажу такого майна;

передпродажна підготовка, ремонт, переробка майна, яке було предметом застави у ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення.

12. Продаж майна, що було предметом застави у ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення, у тому числі ювелірних виробів, брухту дорогоцінних металів, банківських металів провадиться ломбардом самостійно, виходячи з економічної доцільності та відповідно до умов договору.

13. Зберігання ломбардом майна здійснюється на підставі договору зберігання (іменної квитанції).

14. Плата за зберігання майна встановлюється ломбардом.

15. Договором зберігання може бути передбачено безоплатне зберігання майна.

Стаття 12. Договір фінансового кредиту

1. Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору фінансового кредиту, укладеного у письмовій формі.

2. Договір фінансового кредиту повинен містити такі істотні умови:

1) найменування, дату та місце укладення договору;

2) найменування, місцезнаходження ломбарду, а також його відокремленого підрозділу, в разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;

3) інформація про клієнта ломбарду:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера, - для фізичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності) - для фізичної особи - підприємця;

4) умови надання та сума фінансового кредиту;

5) процентна ставка за користування фінансовим кредитом;

6) строк, на який надається фінансовий кредит;

7) посилання на договір застави, згідно з яким забезпечується зобов'язання за договором фінансового кредиту;

8) терміни виконання сторонами зобов'язань;

9) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання договору фінансового кредиту, штрафи та пені;

10) права та обов'язки сторін, зокрема право позичальника достроково виконати свої зобов'язання за договором;

11) відповідальність сторін;

12) строк дії договору;

13) порядок розв'язання спорів між сторонами.

3. Договір фінансового кредиту може містити інші умови, погоджені сторонами.

Стаття 13. Договір застави

1. Зобов'язання позичальника за договором фінансового кредиту забезпечуються заставою майна відповідно до договору застави, укладеного у письмовій формі.

2. Договір застави оформлюється відповідно до вимог законів України.

3. Оціночна вартість заставленого майна встановлюється за домовленістю сторін. У разі втрати заставленого майна, переданого у володіння ломбарду, ломбард відшкодовує заставодавцю збитки у розмірі оціночної вартості, зазначеної в договорі застави.

Стаття 14. Договір зберігання (іменна квитанція)

1. Ломбард надає послуги із зберігання майна на підставі договору зберігання (іменної квитанції), де зазначається:

1) повне найменування та місцезнаходження ломбарду, а у разі прийняття майна на зберігання відокремленим підрозділом ломбарду - також повне найменування та місцезнаходження цього підрозділу;

2) інформація про клієнта ломбарду:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера, - для фізичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності) - для фізичної особи - підприємця;

3) опис майна, прийнятого на зберігання;

4) оціночна вартість майна, прийнятого на зберігання, яка встановлюється за домовленістю сторін та в розмірі якої ломбард відшкодовує клієнту ломбарду його збитки у разі втрати (нестачі) такого майна;

5) дата прийняття майна на зберігання та строк його зберігання;

6) плата за зберігання майна та строки її внесення;

7) умови страхування майна, переданого на зберігання;

8) у разі зберігання майна, що є предметом застави, також і порядок припинення дії договору зберігання майна, яке є забезпеченням зобов'язань за договором застави, у разі звернення стягнення на це майно при простроченні клієнтом ломбарду своїх зобов'язань за договором фінансового кредиту;

2. Договір може містити інші умови, погоджені сторонами.

Стаття 15. Правила ломбардної діяльності

1. Ломбард розробляє правила ломбардної діяльності та провадить діяльність відповідно до цих правил, які повинні містити:

1) граничні суми та строки фінансових кредитів, що надаються ломбардом;

2) граничні розміри процентних ставок за фінансовими кредитами, що надаються ломбардом;

3) граничні розміри плати за зберігання ломбардом майна;

4) права, обов'язки та відповідальність ломбарду та позичальників і поклажодавців.

2. Правила ломбардної діяльності можуть містити також інші умови відповідно до цього Закону.

3. Правила ломбардної діяльності затверджуються директором ломбарду.

4. Правила ломбардної діяльності мають бути доступними для ознайомлення клієнтів ломбарду і розміщені на видному місці у приміщенні ломбарду та його ломбардних відділеннях.

Стаття 16. Фонди та резерви ломбарду

1. Ломбард створює резервний фонд з метою покриття можливих збитків, пов'язаних з наданням ломбардом фінансових послуг.

Резервний фонд створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків розміру мінімального статутного (складеного) капіталу, передбаченого цим Законом.

Резервний фонд створюється шляхом щорічного відрахування у розмірі не менше п'яти відсотків чистого прибутку ломбарду.

Розміщення резервного фонду відбувається за рішенням директора ломбарду.

2. Ломбард формує резерв для покриття ризиків неповернення основного боргу за фінансовими кредитами та іншими видами заборгованості з метою підвищення надійності та стабільності ломбарду, як фінансової установи, та збереження реальної вартості фінансових активів і захисту інтересів клієнтів ломбарду.

3. Ломбард може створювати інші фонди та резерви відповідно до законодавства або установчих документів.

Стаття 17. Облік, звітність та оподаткування діяльності ломбарду

1. Ломбард зобов'язаний:

вести бухгалтерський облік, складати, подавати та оприлюднювати фінансову звітність відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність;

вести облік своїх операцій, складати та подавати уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до нормативно-правових актів уповноваженого органу;

подавати органам державної податкової служби та іншим державним органам відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи та відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) у порядку, визначеному законами України.

2. Діяльність ломбарду оподатковується відповідно до законів про оподаткування.

3. Облікова та реєструюча система ломбарду має відповідати таким вимогам:

1) облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій;

2) технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової та реєструючої систем ломбарду та створюватися на основі комп'ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах;

3) склад та структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно, виходячи з його можливості постійно дотримуватися вимог до облікової та реєструючої систем, захисту від несанкціонованого доступу;

4) ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення;

5) щоденно необхідно проводити процедуру резервного копіювання бази даних. Резервні копії мають зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому мережевому апаратному засобі;

6) доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволяється лише визначеному на це персоналу;

7) для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем ломбард повинен розробити порядок установлення відповідних паролів;

8) дані облікової системи ломбарду повинні містити інформацію про істотні умови укладених договорів з надання ломбардних послуг згідно з статтями 12, 13 та 14 цього Закону.

Стаття 4. Ліцензування діяльності ломбарду

1. Діяльність, яка відповідно до закону потребує наявності відповідної ліцензії, може провадитися ломбардом лише за умови отримання такої ліцензії у порядку, встановленому законом.

2. Ломбард провадить діяльність, на яку отримано ліцензію, у межах, визначених законами України.

3. Копії ліцензій, отриманих ломбардом, повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду та розміщуватись на видному місці у приміщенні ломбарду та його відокремлених підрозділів.

Стаття 18. Вимоги щодо збереження конфіденційної інформації

1. Інформація про діяльність та фінансово-майновий стан клієнта ломбарду, яка стала відомою ломбарду і розголошення якої може спричинити матеріальну та/або моральну шкоду клієнту, є конфіденційною.

Конфіденційною, зокрема, є інформація про:

1) операції, які були проведені на користь клієнтів ломбарду, здійснені ними правочини;

2) фінансово-майновий стан клієнтів ломбарду;

3) системи охорони ломбарду;

4) господарську діяльність клієнтів ломбарду;

5) звітність щодо конкретного ломбарду, крім тієї, що підлягає опублікуванню або поширенню за рішенням ломбарду;

6) коди, що використовуються ломбардами для захисту інформації.

Інформація про ломбарди або клієнтів ломбарду, яка стає відомою під час проведення уповноваженим органом нагляду за діяльністю ломбарду, є конфіденційною, крім узагальненої інформації про ломбарди, яка підлягає опублікуванню.

2. Ломбарди та їх посадові особи зобов'язані забезпечити збереження конфіденційної інформації шляхом:

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації;

2) організації спеціального діловодства з документами, що містять конфіденційну інформацію;

3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;

4) встановлення застережень щодо збереження конфіденційної інформації та відповідальності за її розголошення в договорах між ломбардом і клієнтом ломбарду.

3. Конфіденційна інформація про клієнтів ломбарду подається ломбардами:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;

2) на письмову вимогу суду або за рішенням (ухвалою, постановою) суду;

3) органам прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, органам державної податкової служби - на їх письмову вимогу в порядку та обсягах, визначених законом;

4) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових операцій, пов'язаних з фінансовими операціями, що стали об'єктом аналізу згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також учасників зазначених операцій;

5) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану операцій конкретної фізичної особи - клієнта ломбарду;

6) іншим державним органам у випадках, визначених законами.

4. Вимога відповідного державного органу щодо отримання конфіденційної інформації повинна:

1) викладатися на бланку державного органу;

2) видаватися за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;

3) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації, та мету її отримання.

5. Ломбард має право подавати конфіденційну інформацію іншим ломбардам в обсягах, необхідних для надання фінансових кредитів.

6. Порядок отримання інформації в межах вчинення слідчих дій (обшук та/або виїмка) органами досудового слідства регулюється Кримінально-процесуальним кодексом України.

Стаття 19. Об'єднання ломбардів

1. Ломбарди можуть утворювати господарські об'єднання ломбардів відповідно до Господарського кодексу України, а також об'єднання (у вигляді спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб), які утворюються з метою координації їх діяльності, для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Об'єднання ломбардів, які утворюються для представлення інтересів засновників (учасників), утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (учасників) та не можуть провадити господарську діяльність, крім отримання пасивних доходів.

2. Об'єднання ломбардів, яке утворено для представлення інтересів засновників (учасників), діє на підставі статуту, який затверджується рішенням загальних зборів його засновників (учасників).

Статут такого об'єднання ломбардів повинен містити:

1) найменування об'єднання;

2) мету створення і завдання об'єднання;

3) порядок утворення і повноваження органів управління об'єднання;

4) права і обов'язки засновників та учасників об'єднання;

5) умови і порядок вступу до об'єднання та виходу з нього;

6) порядок сплати засновниками та учасниками об'єднання вступних, членських та спеціальних внесків;

7) інформацію про джерела формування і порядок використання майна об'єднання;

8) порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління об'єднання;

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок припинення об'єднання та вирішення майнових питань у зв'язку з його ліквідацією (реорганізацією).

Статут об'єднання ломбардів може містити також інші положення.

3. Саморегулівні організації ломбардів створюються та діють відповідно до закону, що регулює відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з надання фінансових послуг.

Стаття 20. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів

1. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів здійснює уповноважений орган згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також інші органи державної влади відповідно до їх повноважень.

Стаття 21. Виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ

1. Уповноважений орган приймає рішення про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому цим Законом.

2. Підставами для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ є:

1) заява ломбарду про виключення з Державного реєстру фінансових установ;

2) рішення про скасування державної реєстрації ломбарду;

3) порушення вимог статей 6 та 7 цього Закону та невжиття заходів щодо їх усунення протягом наступного звітного кварталу.

3. Ломбард припиняє надання послуг у день одержання рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ.

4. Рішення уповноваженого органу про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ публікується в офіційному друкованому виданні та може бути оскаржено ломбардом у судовому порядку.

Стаття 22. Прикінцеві та перехідні положення

1 Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпунктів 2 - 7 пункту 2 цієї статті, які набувають чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у частині другій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2005 р., N 9, ст. 183; 2006 р., N 2-3, ст. 37) слова "а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами" виключити;

5) в абзаці другому частини четвертої статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2003 р., N 39, ст. 332) слова "і не викуплені з-під застави" виключити;

6) пункт 1 частини першої статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) доповнити словами "а у випадках, визначених законом, також надання супутніх послуг (здійснення операцій)";

7) статтю 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст.564; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17 - 19, ст.267; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 36-37, ст. 511, N 39, ст. 550, N 46, ст. 700, N 51, ст. 758) доповнити пунктом 9.14 такого змісту:

"9.14. Оподаткування доходів фізичної особи - клієнта ломбарду

9.14.1. Ломбард не є податковим агентом за операціями з надання фінансового кредиту під заставу або отримання на зберігання майна.

9.14.2. Дохід фізичної особи - клієнта ломбарду, одержаний у зв'язку з невиконанням такою особою її обов'язків за договорами фінансового кредиту або зберігання майна в ломбарді та відчуженням заставленого або переданого на зберігання майна, є доходом, одержаним не від податкового агента, та підлягає оподаткуванню у складі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку в порядку, визначеному підпунктом 8.2.1 пункту 8.2 статті 8 цього Закону".

3) пункт 5.19 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2009 р., N 52, ст. 763; 2010 р., N 2-3, ст. 11) доповнити словами "в тому числі шляхом набуття права власності на майно, що було в заставі згідно з договором застави";

2) частину першу статті 25 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642) доповнити словами "у встановленому законом порядку".

4) у пункті 1.14 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) слова "чи юридичних" виключити;

3. Ломбарди, утворені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані:

сформувати статутний (складений) капітал та привести свої установчі документи у відповідність з цим Законом протягом року з дня набрання ним чинності;

затвердити правила провадження ломбардної діяльності відповідно до вимог цього Закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.

У разі невиконання ломбардом вимог, встановлених цією частиною, такий ломбард підлягає виключенню з Державного реєстру фінансових установ.

4. До чинних договорів, укладених з клієнтами ломбарду до набрання чинності цим Законом, до закінчення дії таких договорів або їх припинення згідно з їх умовами, застосовується законодавство, чинне на день укладення таких договорів.

5. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос