Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" (относительно упорядочения регистрации партий и контроля за их деятельностью)

Проект закона Украины от 06.10.2008 № 3260
Дата рассмотрения: 06.10.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" (щодо упорядкування реєстрації партій та контролю за їхньою діяльністю)

I. Внести до Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 23, ст. 118) такі зміни:

1. У всіх статтях закону перенумерувати частини статей цифрами - 1, 2,

2. Частину третю статті 5 замінити такими трьома частинами:

3. Забороняється створення і діяльність політичних партій керівні органи, організації чи первинні осередки яких знаходяться за межами України, а також в органах виконавчої та судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, у Збройних Силах, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній податковій службі, Центральній виборчій комісії, на державних та комунальних підприємствах, в державних та комунальних установах, організаціях, навчальних закладах.

4. Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду в порядку адміністративного судочинства. В першій інстанції справу про заборону діяльності політичної партії розглядає Вищий Адміністративний Суд України.

5. Реєстраційне свідоцтво політичної партії може бути анульовано лише за рішенням суду в порядку адміністративного судочинства. В першій інстанції справу про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії розглядає Вищий Адміністративний Суд України.

3. Статтю 6 викласти у такій новій редакції:

Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження

1. Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.

2. Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

3. Членами політичних партій не можуть бути:

1) судді;

2) працівники прокуратури;

3) працівники органів внутрішніх справ;

4) співробітники Служби безпеки України;

5) військовослужбовці;

6) працівники органів державної податкової служби;

7) члени Центральної виборчої комісії.

З моменту вступу на зазначені посади або службу члени політичної партії припиняють членство в цій партії.

4. Порядок вступу до політичної партії та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.

5. Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу партії, про бажання стати членом цієї партії.

6. Форма фіксації членства в політичній партії визначається її статутом.

7. Забороняється відмова у прийнятті або виключення з політичної партії особи в зв'язку з її статтю або національною належністю.

4. Статтю 8 викласти у такій новій редакції:

Стаття 8. Статут політичної партії

1. Політичні партії повинні мати статут.

2. Статут політичної партії має містити такі відомості:

1) назву політичної партії;

2) перелік статутних органів політичної партії, порядок їхнього утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;

3) порядок вступу до політичної партії та припинення членства в ній;

4) форму фіксації членства в політичній партії;

5) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення членства в ній;

6) порядок створення, загальну структуру та повноваження організації політичної партії в Автономній Республіці Крим, її обласних, міських, районних, районних у містах, сільських, селищних організацій політичної партії, а також її первинних осередків;

7) порядок скликання та проведення партійного з'їзду, конференції, зборів та інших представницьких органів політичної партії;

8) порядок внесення змін до статуту і програми політичної партії;

9) джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та порядок здійснення витрат політичної партії;

10) порядок припинення діяльності політичної партії шляхом саморозпуску;

11) порядок використання коштів та іншого майна політичної партії, у випадку припинення її діяльності.

5. Статтю 9 викласти у такій новій редакції:

Стаття 9. Назва та символіка політичної партії

1. Назва політичної партії визначається рішенням установчого з'їзду (конференції, зборів).

2. Назва політичної партії повинна складатись із загальної частини (партія, політична партія, всеукраїнське об'єднання, конгрес, рух, союз) та індивідуальної частини.

3. Політична партія поряд з повною назвою може мати скорочену назву, яка визначається рішенням з'їзду (конференції, зборів) та фіксується в статуті партії.

4. Політична партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України та/або інших держав.

5. Символіка політичної партії затверджується відповідно до її статуту і підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Назва політичної партії, її скорочена назва та символіка не повинні збігатися відповідно з назвою, скороченою назвою чи символікою іншої зареєстрованої політичної партії.

7. Назва обласної, міської, районної, районної у місті, сільської, селищної організації, первинного осередку політичної партії, іншого структурного утворення, передбаченого її статутом, складається зі словосполучення, яке визначає місце організації, осередку, іншого структурного утворення в організаційній структурі політичної партії та повної назви партії.

6. Частину першу статті 10 викласти у такій новій редакції:

"Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах і постійно проживають не менш як у двох третинах з числа таких адміністративно-територіальних утворень: Автономна Республіка Крим, області України, міста Київ і Севастополь.".

7. Статтю 11 замінити такими п'яттю статтями:

Стаття 11. Реєстрація політичних партій

1. Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України.

2. Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України разом із заявою подаються:

1) статут і програма політичної партії;

2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;

3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог частини першої статті 10 цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії, засвідчені особами, які збирали підписи. Підписний лист має містити назву адміністративно-територіального утворення, у якому зібрано підписи, прізвище, ім'я, по батькові громадянина, дату його народження та особистий підпис.;

4) відомості про склад керівних органів політичної партії;

5) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки;

6) документ, що підтверджує місцезнаходження політичної партії після реєстрації.

3. Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у пунктах 1 - 6 частини другої цієї статті, Міністерство юстиції України здійснює перевірку поданих документів, приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів. Для прийняття рішення про реєстрацію політичної партії забороняється вимагати інші документи чи відомості, ніж передбачені пунктами 1 - 6 частини другої цієї статті.

4. У реєстрації політичної партії може бути відмовлено тільки у випадку, якщо документи, подані для її реєстрації не відповідають Конституції України, цьому та/або іншим законам України.

5. Після реєстрації політична партія набуває статусу юридичної особи і включається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

6. Міністерство юстиції України, після реєстрації видає політичній партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

7. Рішення Міністерства юстиції України щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.

8. Політична партія інформує Міністерство юстиції України про зміни у назві партії, її програмі, статуті, складі керівних органів, місцезнаходженні у двотижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Стаття 11-1. Створення та реєстрація організацій політичної партії

1. Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує створення та подання на реєстрацію до органів юстиції в порядку, встановленому цим Законом, своїх організацій не менш як у двох третинах з числа таких адміністративно-територіальних утворень: Автономна Республіка Крим, області України, міста Київ і Севастополь.

2. Політична партія може створювати організації партії відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Політична партія може створити відповідно тільки одну республіканську організацію в межах Автономної Республіки Крим (далі - республіканська організація), тільки одну обласну організацію в межах кожної області, тільки одну районну організацію в межах кожного району, тільки одну міську організацію в межах кожного міста, тільки одну районну в місті організацію в межах кожного району в місті, тільки одну сільську організацію в межах кожного села, тільки одну селищну організацію в межах кожного селища.

3. Реєстрацію республіканської, обласних, міських, районних, районних у містах, сільських, селищних організацій політичної партії здійснюють відповідні органи юстиції Міністерства юстиції України лише після реєстрації політичної партії.

4. Для реєстрації організації політичної партії її керівник, в десятиденний строк з дня утворення цієї організації, подає до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України письмову заяву, завірену керівним органом політичної партії, уповноваженим на це статутом партії.

5. До зазначеної заяви додаються:

1) протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено відповідно республіканську, обласну, міську, районну, районну у місті, сільську, селищну організацію політичної партії;

2) рішення керівного органу партії про визнання республіканської обласної, міської, районної, районної у місті, сільської, селищної організації партії з клопотанням про її реєстрацію. У цьому рішенні вказується також особа, уповноважена керівним органом партії на реєстрацію зазначеної партійної організації;

3) відомості про склад керівних органів організації політичної партії;

4) документ, що підтверджує місцезнаходження організації політичної партії після реєстрації.

6. Для прийняття рішення про реєстрацію республіканської, обласної, міської, районної організації, районної у місті, сільської, селищної організації політичної партії, органам юстиції забороняється вимагати інші документи чи відомості, ніж передбачені пунктами 1 - 4 частини п'ятої цієї статті.

7. Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації організації політичної партії після перевірки поданих документів протягом 10 днів з дня надходження усіх документів.

8. У реєстрації організації політичної партії може бути відмовлено тільки у випадку, якщо документи, подані для її реєстрації не відповідають Конституції України, цьому та/або іншим законам України. У цьому випадку реєструючий орган повинен надати заявникові вмотивоване письмове рішення з вичерпним переліком підстав відмови.

9. Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України після реєстрації видає республіканській, обласній, міській, районній, районній у місті, сільській, селищній організації партії реєстраційне свідоцтво встановленого Міністерством юстиції України зразка.

10. Після реєстрації республіканської, обласних, міських, районних, районних у містах, сільських, селищних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії. У цьому випадку, зазначені організації включається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

11. Рішення органу юстиції Міністерства юстиції України щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржене до суду.

Стаття 11-2. Створення та легалізація первинних осередків політичної партії

1. У складі міської, районної у місті, сільської, селищної організації політичної партії можуть створюватись первинні осередки.

2. Первинні осередки політичної партії не можуть набувати статусу юридичної особи. Вони легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України.

3. Легалізацію первинних осередків здійснюють відповідні органи юстиції Міністерства юстиції України.

4. Для легалізації первинного осередку його керівник, в десятиденний строк з дня утворення осередку, подає до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України письмову заяву, завірену керівним органом політичної партії (організації партії), уповноваженим на це статутом партії.

5. До зазначеної заяви додаються:

1) протокол установчих зборів на яких було утворено первинний осередок;

2) рішення керівного органу партії (організації партії) про визнання первинного осередку з клопотанням про його легалізацію. У цьому рішенні вказується також особа, уповноважена зазначеним керівним органом на легалізацію первинного осередку;

3) відомості про склад керівництва первинного осередку;

4) документ, що підтверджує місцезнаходження первинного осередку після легалізації.

6. Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України протягом трьох днів з дня отримання документів, видає первинному осередку довідку про легалізацію, встановленого Міністерством юстиції України зразка.

Стаття 11-3. Реєстраційний збір

1. За реєстрацію політичної партії та її організацій, змін до статуту політичної партії справляється плата у розмірі, визначеному Законом України Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Платіжний документ, що посвідчує внесення плати за реєстрацію подається відповідно до Міністерства юстиції України, органу юстиції протягом тридцяти днів після прийняття рішення про реєстрацію політичної партії, організації політичної партії, змін до статуту політичної партії.

3. Невнесення платіжного документу у зазначений строк є підставою для скасування Міністерством юстиції України, органом юстиції рішення про реєстрацію політичної партії, організації політичної партії, змін до статуту політичної партії.

Стаття 11-4. Реєстр політичних партій

1. Відомості про зареєстровані політичні партії, їхні організації, первинні осередки, зміни до цих відомостей вносяться до реєстру політичних партій.

2. Порядок формування і ведення реєстру політичних партій визначає

Міністерством юстиції України.

3. Реєстр політичних партій формується на підставі документів та відомостей, отриманих Міністерством юстиції України, органами юстиції від політичних партій, їхніх організацій та первинних осередків відповідно до цього Закону. Для формування і ведення реєстру політичних партій забороняється вимагати інших документів та відомостей, ніж передбачені цим Законом.

4. Міністерство юстиції України щорічно оприлюднює дані реєстру політичних партій.

8. Статтю 14 наприкінці доповнити новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

Політичні партії зокрема мають право на майно, придбане від продажу суспільно-політичної літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів.

Кошти та інше майно політичних партій, зокрема тих, що припинили свою діяльність, не можуть перерозподілятись між їхніми членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

9. Статтю 15 викласти у такій новій редакції:

1. Політичним партіям забороняється одержувати кошти та інше майно від:

1) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, визначених законом;

2) державних та комунальних підприємств, установ, організацій, а також підприємств, установ, організацій, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

3) іноземних держав, їхніх юридичних чи фізичних осіб;

4) благодійних та релігійних організацій;

5) осіб без громадянства, анонімних осіб або під псевдонімом;

2. Політичні партії не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності.

3. Політичним партіям забороняється засновувати підприємства, за винятком підприємств, що здійснюють окрема мають право на майно, продаж суспільно-політичної літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів.

4. Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених цим Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Міністерства юстиції України.

5. Кошти та інше майно, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, встановлених цим Законом, спрямовуються в доход держави політичними партіями або у судовому порядку.

10. Статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту:

Печатка, статут, свідоцтва про реєстрацію політичної партії та її організацій, а також свідоцтва про легалізацію первинних осередків є власністю партії. Вилучення оригіналів печатки, статуту та свідоцтв із незаконного володіння здійснюється в судовому порядку.

11. Частину п'яту статті 17 після тексту у встановленому доповнити словом законодавством

12. У пункті 1) частини першої статті 18 вилучити текст:, а також статуту політичної партії.

Частину другу статті 18 наприкінці доповнити текстом: з питань, що відповідно до закону належать до повноважень зазначених органів.

13. У частині третій статті 20 після тексту "Керівництво політичної партії зобов'язане невідкладно усунути порушення" текст "законодавства України" замінити словом "закону".

14. Назву та текст статті 21 викласти у такій новій редакції:

Стаття 21. Заборона діяльності політичної партії

1. Діяльність політичної партії може бути за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України заборонена в порядку адміністративного судочинства у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України та іншими законами України.

2. В першій інстанції справу про заборону діяльності політичної партії розглядає Вищий Адміністративний Суд України.

3. Заборона судом діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії відповідно до статті 23 цього Закону.

15. Статтю 22 викласти у такій новій редакції:

"Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення цього Закону

Посадові особи і громадяни за:

1) участь у діяльності незареєстрованої або забороненої політичної партії;

2)обмеження в правах чи переслідування громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;

3)необгрунтовану відмову в реєстрації політичної партії;

4)надання посадовою особою політичній партії будь-яких переваг чи обмеження передбачених законом прав політичної партії та/або її членів;

5) порушення закону при використанні символіки політичної партії;

6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;

7) утворення воєнізованих формувань чи участі у них;

8) інші передбачені законодавством порушення -

притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності передбаченої законом."

16. Статтю 23 викласти у такій новій редакції:

1. Політичні партії припиняють свою діяльність самостійно або за рішенням суду про заборону діяльності політичної партії чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законом.

2. Рішення про самостійне припинення політичної партії приймається її вищим керівним органом (з'їздом, конференцією, зборами) відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція, збори) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.

3. У разі заборони діяльності політичної партії чи анулювання реєстраційного свідоцтва за рішенням суду, порядок використання майна та коштів партії, здійснення інших ліквідаційних дій встановлюються судом.

4. Припинення діяльності політичної партії тягне за собою розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних, районних у містах, сільських, селищних організацій і первинних осередків політичної партії, припинення членства в політичній партії.

17. Статтю 24 викласти у такій новій редакції:

1. У разі невиконання політичною партією вимоги частини першої статті 11-1 цього Закону, невисування політичною партією своїх кандидатів на виборах народних депутатів України протягом десяти років Міністерство юстиції України звертається Вищого Адміністративного Суду України з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.

2. Рішення суду про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії відповідно до статті 23 цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої акти у відповідність з цим Законом;

2) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх актів у відповідність з цим законом та прийняття ними нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

3. Політичним партіям протягом року привести свої статути у відповідність до цього Закону. Реєстраційний збір за перереєстрацію статутів у цьому випадку не справляється.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос