Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О временных комиссиях Верховной Рады Украины

Проект закона Украины от 03.10.2008 № 3250
Дата рассмотрения: 03.10.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про тимчасові комісії Верховної Ради України

Цей Закон визначає правовий статус, функції та організаційні засади діяльності тимчасових комісій Верховної Ради України.

Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Види тимчасових комісій Верховної Ради України

1. Тимчасовими комісіями Верховної Ради України (далі - тимчасові комісії) є тимчасові органи Верховної Ради України, наступних видів:

- тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - тимчасова слідча комісія);

- спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування фактів, пов'язаних з можливим усуненням Президента України з поста в порядку імпічменту (далі - спеціальна тимчасова слідча комісія);

- тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі - тимчасова спеціальна комісія).

Стаття 2. Мета діяльності тимчасових комісій

Метою діяльності тимчасових комісій є:

- захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини і громадянина;

- отримання Верховною Радою України інформації про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів суду, слідства та інших органів влади в окремих сферах для формування думки та прийняття рішень щодо діяльності цих органів;

- виявлення причин та умов виникнення фактів і обставин, що стали підставою для створення тимчасових комісій, інформування про них суспільство, а також сприяння в усуненні таких причин і підстав та їх наслідків;

- збір інформації для забезпечення Верховної Ради України інформаційною базою для прийняття рішень у складних і важливих сферах;

- підготовка рекомендацій законодавчого характеру, проектів законів та інших актів Верховної Ради України.

Стаття 3. Правові основи діяльності тимчасових комісій

Повноваження, організація та порядок діяльності тимчасової спеціальної, та тимчасової слідчої комісій визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Стаття 4. Принципи діяльності тимчасових комісій

Діяльність тимчасових комісій ґрунтується на принципах верховенства права, законності, об'єктивності, поваги та дотримання прав людини і громадянина, рівності громадян перед законом, колегіальності, гласності та рівноправності членів цих комісій.

Діяльність тимчасових комісій не підміняє собою дізнання, попереднє слідство та судочинство.

Предметом діяльності тимчасових комісій не може бути встановлення вини конкретних осіб у вчиненні злочину.

Не може бути підставою утворення тимчасової комісії збір інформації, розслідування фактів та обставин, які визначені:

1) змістом обвинувального висновку та обмежених складом злочину, викладеним у цьому висновку;

2) змістом заяви про вчинення злочину, в тому числі відомостями про подію злочину, місце, час та обставини його вчинення;

3) предметом позову або заяви до суду, якщо в них вказані факти та обставини, що дають підстави для судового спору;

4) змістом протоколу про адміністративне правопорушення та обмежених змістом складу адміністративного правопорушення, у зв'язку з вчиненням якого цей протокол складений.

Факти та обставини, встановлені рішенням (вироком) суду, яке набрало законної сили, визнаються тимчасовими комісіями без додаткової перевірки та не можуть бути поставлені під сумнів.

Стаття 5. Взаємодія тимчасових комісій з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами та громадянами

Тимчасова спеціальна та тимчасова слідча комісії при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами та окремими громадянами, які зобов'язані сприяти комісіям Верховної Ради України у здійсненні покладених на них повноважень.

Звернення від комісій розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" для депутатських звернень.

Розділ 2
ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТИМЧАСОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Стаття 6. Порядок утворення тимчасової спеціальної комісії

Тимчасова спеціальна комісія утворюється Верховною Радою України для підготовки та попереднього розгляду питань, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

Тимчасова спеціальна комісія утворюється, як правило, з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій.

Депутатськими фракціями вносяться пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії. Якщо депутатська фракція не запропонувала своїх представників для роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції.

Для виконання покладених на тимчасову спеціальну комісію завдань, комісія може на договірних або громадських засадах залучати фахівців з питань, що потребують спеціальних знань.

За рішенням Верховної Ради до складу тимчасової спеціальної комісії можуть входити незалежні фахівці, які мають такі ж права, що і народні депутати України, які входять до складу такої комісії, про що зазначається в постанові про її створення.

Верховна Рада України приймає постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії, в якій визначає:

1) назву тимчасової спеціальної комісії;

2) мету, завдання та питання, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється тимчасова спеціальна комісія;

3) кількісний і персональний склад тимчасової спеціальної комісії, голову тимчасової спеціальної комісії та заступника голови;

4) термін діяльності тимчасової спеціальної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу;

6) регламент роботи тимчасової спеціальної комісії (за необхідністю);

7) інші питання, пов'язані з організацією роботи тимчасової спеціальної комісії.

Головою тимчасової спеціальної комісії не може бути обраний голова комітету.

За погодженням з відповідною депутатською фракцією народний депутат може бути одночасно членом одного комітету і тимчасової спеціальної комісії.

Голова тимчасової спеціальної комісії, заступник голови та секретар комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

До складу комісії не можуть бути обрані Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України.

Стаття 7. Порядок роботи тимчасової спеціальної комісії

Якщо інше не передбачено постановою Верховної Ради України про створення тимчасової спеціальної комісії, тимчасова спеціальна комісія визначає порядок своєї роботи самостійно, з урахуванням цілей і завдань для яких вона створена та строку своєї діяльності.

Засідання тимчасової спеціальної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини складу членів спеціальної комісії, затвердженого Верховною Радою України. Рішення тимчасової спеціальної комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх членів тимчасової спеціальної комісії, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Затвердження звітів тимчасової спеціальної комісії, її висновків і пропозицій, проектів актів здійснюється на засіданнях тимчасової спеціальної комісії, які проводяться згідно з затвердженим тимчасовою спеціальною комісією графіком або позачергово, якщо на цьому наполягає не менше третини складу членів тимчасової спеціальної комісії затвердженого Верховною Радою України.

Стаття 8. Підзвітність та строк діяльності тимчасової спеціальної комісії

Тимчасова спеціальна комісія підзвітна Верховній Раді України.

Тимчасова спеціальна комісія у визначений Верховною Радою України строк, але за будь-яких обставин до припинення повноважень Верховної Ради України відповідного скликання, подає звіт про виконану роботу, а також підготовлені комісією відповідні проекти актів Верховної Ради України та інші матеріали, які надаються всім народним депутатам.

Верховна Рада України має право у будь-який час вимагати від тимчасової слідчої комісії надання звіту про стан виконання наданого їй доручення.

Після обговорення результатів роботи тимчасової спеціальної комісії у відповідних комітетах та на пленарному засіданні Верховна Рада України приймає постанову щодо завершення роботи такої комісії або доручає її продовжити і визначає для цього строк її діяльності.

Строк повноважень тимчасової спеціальної комісії становить шість місяців з дня її утворення та у разі необхідності може бути подовжений Верховною Радою України на такий само термін.

Стаття 9. Припинення повноважень тимчасової спеціальної комісії

Повноваження тимчасової спеціальної комісії припиняються винесенням Верховною Радою України постанови, в порядку передбаченому статтю 8 цього Закону. Повноваження тимчасової спеціальної комісії також вважаються припиненими у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, якою утворено цю тимчасову спеціальну комісію.

Розділ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЙ

Стаття 10. Порядок утворення тимчасових слідчих комісій

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

Порядок утворення, форма роботи, вимоги до персонального складу тимчасової слідчої комісії визначається в порядку, передбаченому цим Законом, щодо утворення тимчасової спеціальної комісії, крім особливостей встановлених цією статтею Закону.

Строк повноважень тимчасової слідчої комісії не може перевищувати шести місяців з дня її утворення та у разі необхідності може бути подовжений Верховною Радою України на такий само термін.

В залежності від характеру фактів та обставин, які підлягають розслідуванню, Верховна Рада України може створити тимчасову слідчу комісію з правом допиту свідків або тимчасову слідчу комісію без такого права, про що зазначається в постанові Верховної Ради України про створення відповідної тимчасової слідчої комісії.

До складу тимчасової слідчої комісії, якій надається право допиту свідків, входять народні депутати України, а також спеціальний прокурор та троє спеціальних слідчих. У разі обрання народного депутата спеціальним прокурором або спеціальним слідчим враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції у тимчасовій слідчій комісії.

В ході роботи тимчасової слідчої комісії спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України під час проведення розслідування тимчасовою слідчою комісією. Спеціальний слідчий має бути присутнім при проведенні допитів свідків та здійсненні інших слідчих дій, здійснювати які уповноважена тимчасова слідча комісія з правом допиту свідків, з метою проведення ефективного розслідування тимчасовою слідчою комісією.

До складу тимчасової слідчої комісії не може входити народний депутат, спеціальний прокурор та спеціальний слідчий, які:

1) перебувають у родинних відносинах з посадовою чи службовою особою, яка працює в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, чи особою, що входить до керівного органу об'єднання громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування тимчасовою слідчою комісією, або з посадовою чи службовою особою, щодо яких повинно проводитися зазначене розслідування;

2) мають самостійні або через членів сім'ї майнові цивільно - правові інтереси в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, об'єднанні громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування тимчасовою слідчою комісією;

3) були або є учасниками досудового слідства або судового процесу, в якому учасником були або є державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові, службові особи, а також об'єднання громадян, окремі громадяни, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування тимчасовою слідчою комісією;

4) до набуття повноважень народного депутата або спеціального прокурора чи спеціального слідчого брали участь у ревізії, аудиторській чи іншій перевірці, результати якої стали підставою для створення тимчасової слідчої комісії;

5) мають інше відношення чи інтерес до осіб чи фактів, щодо яких проводиться розслідування.

Народний депутат, спеціальний прокурор та спеціальний слідчий, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією до складу тимчасової слідчої комісії, зобов'язаний повідомити Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі тимчасової слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у цій статті.

Народний депутат за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом лише однієї тимчасової слідчої комісії.

Стаття 11. Підстави та особливості утворення спеціальних тимчасових слідчих комісій

Верховна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.

Термін діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії не повинен перевищувати трьох місяців, якщо Верховною Радою України не прийнято рішення про звинувачення Президента України.

Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.

Подання про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії. До подання можуть додаватися оригінали або належним чином засвідчені копії документів та матеріалів щодо визначеного цією статтею питання.

Порядок утворення, форма роботи, вимоги до персонального складу спеціальної тимчасової слідчої комісії визначається в порядку, передбаченому цим Законом, щодо утворення тимчасової слідчої комісії з правом допиту свідків, з урахуванням особливостей встановлених цим Законом для спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Про утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада приймає постанову, яка повинна відповідати вимогам, передбаченим частиною шостою статті 6 та частиною четвертою статті 10 цього Закону.

Стаття 12. Вирішення питань функціонування тимчасової слідчої комісії

Перше засідання тимчасової слідчої комісії проводиться не пізніш як у триденний термін після прийняття Верховною Радою України рішення про її утворення.

На першому засіданні тимчасової слідчої комісії вирішуються питання плану та напрямків її роботи, узгодження графіку чергових засідань, а також інші питання, які віднесені до повноважень цієї тимчасової слідчої комісії та стосуються організаційних засад її функціонування.

Стаття 13. Вимоги до спеціального прокурора та спеціального слідчого

На посади спеціального прокурора, спеціального слідчого може бути обрана лише особа, яка, крім вимог, передбачених статтею 10 цього Закону, відповідає таким вимогам:

1) є громадянином України, що проживає на її території не менше десяти років;

2) вільно володіє державною мовою;

3) має вищу юридичну освіту;

4) має необхідні ділові та моральні якості;

5) має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи слідчого правоохоронних органів;

6) не має судимості за вчинення умисного злочину.

Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради особову картку, декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе, своєї сім'ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службовців, віднесених до першої та другої категорій.

Кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого віднесене таке питання і який надає Верховній Раді висновки щодо кожної кандидатури.

Спеціальним прокурором та спеціальними слідчими можуть бути обрані народні депутати, якщо вони відповідають вимогам, встановленим частиною першою цієї статті.

Матеріали і висновки відповідного комітету щодо запропонованих кандидатур для обрання спеціальним прокурором та спеціальними слідчими надаються всім народним депутатам не пізніш як за три дні до дня розгляду питання про утворення тимчасової слідчої комісії.

Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого може зняти свою кандидатуру у будь-який час до початку голосування.

У разі, якщо обрані спеціальний прокурор і спеціальні слідчі не є народними депутатами, такі особи за їх згодою прикомандировуються до Верховної Ради на час роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження відповідно до наданих їм на законних підставах доручень тимчасової слідчої комісії.

Стаття 14. Повноваження спеціального прокурора

Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні розслідування тимчасовою слідчою комісією з правом допиту свідків. Спеціальний прокурор має повноваження прокурора, встановлені Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, продовження строку розслідування, затвердження обвинувального висновку, направлення справи до суду.

Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій.

Стаття 15. Повноваження спеціального слідчого

Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної тимчасової слідчої комісії. Спеціальний слідчий має повноваження слідчого, встановлені Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, складання обвинувального висновку.

Спеціальні слідчі завершують розслідування складанням проекту висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд тимчасової слідчої комісії.

Стаття 16. Забезпечення тимчасової слідчої комісії інформацією та доказами

Тимчасова слідча комісія, повноваження якої не передбачають права допиту свідків, отримує необхідну їй інформацію в порядку, передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" для депутатських звернень.

Тимчасова слідча комісія, що наділена правом допиту свідків, має право збирати докази у порядку, що встановлений кримінально-процесуальним законодавством, а також в порядку, передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" для депутатських звернень.

При вчиненні процесуальних дій, пов'язаних з отриманням доказів має бути присутній спеціальний слідчий та не менше ніж два члени тимчасової слідчої комісії.

Свідки, експерти, перекладачі, особи, в яких проводиться виїмка документів та інші особи, щодо яких або з участю яких проводяться певні процесуальні дії користуються всіма правами закріпленими за такими особами Кримінально-процесуальним кодексом України. Вказані особи при наданні свідчень, пояснень чи висновків мають право користуватися послугами адвоката.

Особи, які згідно із законом зобов'язані не розголошувати певну інформацію, мають право не повідомляти тимчасовій слідчій комісії таку інформацію.

Якщо запрошена тимчасовою слідчою особа не з'являється на засідання тимчасової слідчої комісії без поважних причин, тимчасова слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами внутрішніх справ у встановленому законом порядку.

Свідки, експерти, перекладачі попереджаються в письмовій формі про визначену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України відповідальність за відмову особи від надання свідчень чи пояснень або відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків під час розслідування, що проводиться тимчасовою слідчою комісією, а також надання завідомо неправдивих свідчень чи пояснень, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, здійсненого перекладачем. У разі вчинення вказаними особами, дій, передбачених статтями 384, 385 Кримінального кодексу України, тимчасова слідча комісія направляє відповідні матеріали до органів прокуратури для вирішення питання про порушення кримінальної справи.

Правила цієї статті не поширюються на Президента України та суддів Верховного Суду України та Конституційного Суду України. Президент України, судді Конституційного Суду України та Верховного Суду України можуть бути запрошені на засідання тимчасової слідчої комісії для ознайомлення з їх позицією, одержання від них інформації чи пояснень щодо дій чи рішень, інформацією про які ці особи володіють з огляду на їх службове становище. Вказані особи не повинні безпідставно відмовляти тимчасовій слідчій комісії у наданні інформації та пояснень та сприяти їй у ефективному здійсненні її повноважень.

Стаття 17. Порядок та періодичність проведення засідань тимчасової слідчої комісії

Формою роботи тимчасової слідчої комісії є її засідання. Чергові засідання тимчасової слідчої комісії проводяться не рідше двох разів на місяць, з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України.

У разі необхідності вирішення невідкладних питань головою тимчасової слідчої комісії, а в разі його відсутності заступником голови тимчасової слідчої комісії або на вимогу не менш як однієї четвертої членів тимчасової слідчої комісії можуть бути скликані позачергові збори тимчасової слідчої комісії. У разі скликання позачергового засідання, члени тимчасової слідчої комісії повинні бути повідомлені ініціатором про дату та час їх скликання не пізніше ніж за три дні до дати їх скликання.

Засідання тимчасової слідчої комісії є повноважним, якщо на ньому присутні дві третини складу членів тимчасової слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою України. Рішення тимчасової слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх членів тимчасової слідчої комісії, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Засідання тимчасової слідчої комісії є відкритими, якщо інше не випливає з вимог закону щодо інформації, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, та якщо тимчасовою слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання.

На кожному засіданні тимчасової слідчої комісії ведуться протокол, який підписується головою та секретарем тимчасової слідчої комісії, та стенограма засідання. За рішенням тимчасової слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису.

Стаття 18. Питання, які вирішуються виключно на засіданнях тимчасової слідчої комісії

На засіданні тимчасової слідчої комісії вирішуються такі питання:

1) обрання секретаря тимчасової слідчої комісії;

2) затвердження плану, порядку роботи та розкладу чергових засідань тимчасової слідчої комісії;

3) розподіл доручень між членами тимчасової слідчої комісії та визначення завдань діяльності по окремим напрямкам;

4) утворення робочих груп тимчасової слідчої комісії за напрямами визначених завдань;

5) залучення для роботи в тимчасовій слідчій комісії працівників правоохоронних органів та інших фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань;

6) запрошення посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, окремих громадян для отримання свідчень чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування;

8) розміщення в засобах масової інформації повідомлень стосовно діяльності тимчасової слідчої комісії;

9) відрядження членів тимчасової слідчої комісії у зв'язку з виконанням покладених на них завдань;

10) ухвалення висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України;

11) затвердження звіту про результати виконаної роботи тимчасовою слідчою комісією, пропозицій щодо проекту акта Верховної Ради України та визначення доповідача на пленарному засіданні Верховної Ради України;

12) оплати праці або винагороди залучених для роботи тимчасової слідчої комісії фахівців та осіб, передбачених статтею 31 цього Закону.

Стаття 19. Робочі групи тимчасової слідчої комісії

Для вивчення фактів і обставин, а також для виїзду у випадку необхідності на місце розслідуваної комісією події можуть створюватися робочі групи.

Робочі групи відповідно до доручень комісії мають право:

- виїжджати на місце розслідуваної комісією події у порядку, визначеному комісією на її засіданні, для збору інформації, що стосується предмету розслідування;

- запитувати та отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій копій документів, що відносяться до предмету розслідування, а також інформацію, необхідну для проведення розслідування;

- під час виїзду на місце розслідуваної комісією події опитувати посадових та інших осіб щодо розслідуваних нею фактів та обставин і заносити їх пояснення до протоколу. При опитуванні посадових та інших осіб повинні бути присутні не менше трьох членів робочої групи.

За результатами діяльності робоча група складає доповідь, яка розглядається на засіданні комісії. До доповіді додаються копії документів, протоколи опитування посадових та інших осіб, а також інші матеріали, отримані робочою групою.

Стаття 20. Заходи забезпечення безпеки членів тимчасової слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців

У разі наявності загрози життю, здоров'ю, житлу чи майну членів тимчасової слідчої комісії, або залучених для її роботи фахівців та членів їх сімей голова тимчасової слідчої комісії вносить мотивовані пропозиції Голові Верховної Ради України про здійснення правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, здоров'я, житла та майна цих осіб від протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного виконання поставлених завдань.

Стаття 21. Підзвітність тимчасової слідчої комісії

Тимчасова слідча комісія підзвітна Верховній Раді України.

Верховна Рада України має право у будь-який час вимагати від тимчасової слідчої комісії надання звіту про стан виконання наданого їй доручення.

Стаття 22. Припинення повноважень тимчасової слідчої комісії

Після закінчення розслідування й складання мотивованого висновку і пропозицій тимчасова слідча комісія подає їх Верховній Раді України, а голова тимчасової слідчої комісії або інший визначений тимчасовою слідчою комісією доповідач звітує про роботу комісії на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Повноваження тимчасової слідчої комісії припиняються:

1) одночасно із прийняттям Верховною Радою України остаточного рішення щодо результатів її роботи;

2) у разі ненадання тимчасовою слідчою комісією звіту Верховній Раді України у визначений Верховною Радою України термін;

3) у разі припинення повноважень Верховної Ради України, якою утворено тимчасову слідчу комісію.

Розділ 4
ПОВНОВАЖЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЙ

Стаття 23. Права тимчасової слідчої комісії

Тимчасова слідча комісія та її члени у порядку визначеному законом має право:

1) отримувати від будь-яких осіб інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування. Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом;

2) запрошувати осіб для отримання свідчень чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;

3) отримувати свідчення чи письмові пояснення від осіб щодо обставин, які розслідуються, за винятком випадків, встановлених законом;

4) приймати рішення про залучення фахівців для роботи в тимчасовій слідчій комісії;

5) звертатися за допомогою до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, які зобов'язані сприяти тимчасовій слідчій комісії при розслідуванні визначених Верховною Радою України питань;

6) призначати необхідні експертизи та запрошувати на засідання тимчасової слідчої комісії експертів;

7) безперешкодно при пред'явленні її членами посвідчення народного депутата України і доручення тимчасової слідчої комісії відвідувати для з'ясування питань, пов'язаних із розслідуванням, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності.

Стаття 24. Права спеціальної тимчасової слідчої комісії

Спеціальна тимчасова слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, положеннями цього Закону про тимчасові слідчі комісії з правом допиту свідків з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею Закону, а також іншими Законами України.

Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України:

1) проводить розслідування, перевіряє наявність фактичних даних про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, збирає докази та дає їм оцінку;

2) у разі виявлення у діях Президента України ознак державної зради або іншого злочину готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України.

З метою забезпечення всебічного, повного і об'єктивного розслідування спеціальна тимчасова слідча комісія має право:

1) заслуховувати Президента України та захисника (захисників) його прав;

2) витребувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

3) у разі потреби призначати експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів, визначати двох або більше представників від спеціальної тимчасової слідчої комісії і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів.

Стаття 25. Обов'язки тимчасової слідчої комісії

Тимчасова слідча комісія зобов'язана:

1) вести протоколи та стенограми засідань;

2) проводити збір інформації, свідчень, пояснень, документів і матеріалів, здійснювати їх дослідження;

3) вести у встановленому порядку облік вхідних і вихідних документів тимчасової слідчої комісії;

4) на основі всебічного аналізу досліджених обставин готувати висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України за результатами їх розгляду;

5) звітувати Верховній Раді України про хід проведення та результати розслідування відповідно до терміну та завдань, визначених Верховною Радою України;

6) передавати після завершення своєї роботи до відповідних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України всі протоколи та стенограми засідань, а також інші матеріали тимчасової слідчої комісії разом із висновками і пропозиціями. У разі направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України до відповідних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України передаються їх посвідчені копії.

Стаття 26. Проведення розслідування тимчасовою слідчою комісією

Члени тимчасової слідчої комісії, а також створені нею робочі групи здійснюють перевірки фактів, обставин як безпосередньо на місцях їх виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів та матеріалів, отримання пояснень, в порядку передбаченому цим Законом.

Кожен член тимчасової слідчої комісії має право брати участь в обговоренні питань, що розглядаються тимчасовою слідчою комісією, вносити свої пропозиції та висловлювати свої думки з будь-якого питання, що розглядається тимчасовою слідчою комісією, вносити обов'язкові для тимчасової слідчої комісії пропозиції щодо запрошення певних осіб для надання свідчень та пояснень, ставити питання запрошеним особам.

Обговорення проектів звіту, рішень, висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії, дій посадових та службових осіб чи окремих громадян, які розглядаються тимчасовою слідчою комісією, проводиться без їх присутності.

Стаття 27. Звіт тимчасової слідчої комісії

Результати розслідування тимчасова слідча комісія викладає в письмовому звіті, який повинен містити посилання на:

1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;

2) відомості чи обставини, встановлені тимчасовою слідчою комісією, і докази, якими це підтверджується;

3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;

4) факти й обставини, які не були перевірені, і причини цього.

Звіт тимчасової слідчої комісії має містити узагальнюючий висновок про результати роботи тимчасової слідчої комісії, встановлені нею факти та обставини, причини їх виникнення, їх наслідки, інші відомості, які комісія вважає необхідним довести до відома Верховної Ради України, а також пропозиції Верховній Раді України щодо заходів, які потрібно здійснити для усунення обставин, що були предметом розслідування та подолання негативних наслідків цих обставин.

Тимчасова слідча комісія при затвердженні звіту та, якщо на цьому наполягає хоча б один член комісії, його окремих частин, проводить голосування. Результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих "за", "проти", "утримався", наводяться у звіті тимчасової слідчої комісії. Звіт вважається затвердженим, якщо за нього проголосувало більше половини членів тимчасової слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Звіт тимчасової слідчої комісії оформляються письмово і підписуються головою та секретарем тимчасової слідчої комісії.

Кожен член тимчасової слідчої комісії у разі незгоди з рішеннями, висновками та пропозиціями тимчасової слідчої комісії має право висловити свою окрему думку в окремому документі, що обов'язково додається до звіту тимчасової слідчої комісії, який надається Верховній Раді України.

Стаття 28. Розгляд Верховною Радою України звіту тимчасової слідчої комісії

За результатами розгляду звіту тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України може прийняти такі рішення:

1) взяти до відома висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії;

2) припинити повноваження тимчасової слідчої комісії;

3) продовжити роботу тимчасової слідчої комісії на визначений Верховною Радою України термін.

При розгляді висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України в разі необхідності вирішує питання щодо:

1) надання доручення профільним комітетам Верховної Ради України на розробку проектів нормативних актів, запропонованих тимчасовою слідчою комісією або створення тимчасової спеціальної комісії з цією метою;

2) направлення матеріалів тимчасової слідчої комісії до Генеральної прокуратури України для їх вивчення та відповідного реагування;

3) направлення висновків тимчасової слідчої комісії Президенту України, Прем'єр-міністру України;

4) направлення висновків тимчасової слідчої комісії для реагування відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій особі згідно із законом;

5) публікації висновків тимчасової слідчої комісії у газеті "Голос України".

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії не є вирішальними для слідства і суду.

Державні органи, органи місцевого самоврядування чи посадова особа, визначені у постанові Верховної Ради України, за наслідками розгляду висновків тимчасової слідчої комісії інформують Верховну Раду України в термін, визначений законом, якщо інше не встановлено постановою Верховної Ради України.

Стаття 29. Висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії

Спеціальна тимчасова слідча комісія готує у порядку, передбаченому статтею 28 цього Закону, висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на своєму засіданні.

Висновок спеціальної тимчасової слідчої комісії має містити чітку відповідь на питання про наявність або відсутність у діях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.

У випадку, якщо спеціальна тимчасова слідча комісія вважає, що у діях Президента України є ознаки державної зради або іншого злочину, висновок комісії про звинувачення Президента України готується з урахуванням вимог до обвинувального висновку, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Висновок підписують спеціальний прокурор, спеціальні слідчі, голова і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Питання про висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.

Розділ 5
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ ТА ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЙ

Стаття 30. Секретаріати тимчасових комісій

Секретаріати тимчасових комісій утворюються для забезпечення їх належних умов роботи. Якщо постановою Верховної Ради України про створення відповідної тимчасової комісії не передбачено інше, порядок утворення та діяльність секретаріатів тимчасових комісій регулюється відповідними розділами Закону України "Про комітети Верховної Ради України".

Стаття 31. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення тимчасових комісій

Фінансове забезпечення діяльності тимчасових комісій та виділення для їх роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку й транспорту, оплата роботи фахівців та експертів, що залучаються до роботи тимчасовими комісіями здійснюються апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України.

Розділ 6
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 33. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону

Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян за нез'явлення на засідання комісії без поважних причин, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботі комісій несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Голова тимчасової слідчої та спеціальної тимчасової слідчої комісії, його заступник, секретар та члени тимчасової слідчої комісії та спеціальної тимчасової слідчої комісії за розголошення відомостей, що є конфіденційними або містять в собі комерційну таємницю чи становлять державну таємницю, які стали їм відомі у зв'язку з розслідуванням, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

Стаття 34. Оскарження рішень та дій тимчасової спеціальної та тимчасової слідчої комісії або її членів та відшкодування шкоди, завданої такими рішеннями чи діями

1. Рішення та дії тимчасової спеціальної та тимчасової слідчої комісії або її членів оскаржуються до суду в установленому законом порядку.

2. Матеріальна та моральна шкода, завдана незаконними рішеннями та діями тимчасової спеціальної та тимчасової слідчої комісії або її членів, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. До приведення законів та інших актів законодавства України у відповідність із цим Законом, вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 
А. П. ЯЦЕНЮК

Опрос