Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно Национального банка Украины)

Проект закона Украины от 03.10.2008 № 3247
Дата рассмотрения: 03.10.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо Національного банку України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Внести до Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 17, ст. 117) такі зміни:

1) У статті 1:

а) абзац 18 викласти у такій редакції:

Основні засади грошово-кредитної політики - стратегічний документ, розроблений на трирічну перспективу, що містить принципи й основні напрями проведення грошово-кредитної та валютно-курсової політики.

б) абзац 27 викласти у такій редакції

Цінова стабільність - ситуація, що характеризує забезпечення і підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.

в) доповнити абзацом 28

Ділова репутація - відомості про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи

2) Статтю 6 викласти у такій редакції:

Стаття 6. Основна функція та цілі діяльності

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

На виконання своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності забезпечення цінової стабільності.

За умови, якщо це не суперечить забезпеченню цінової стабільності, Національний банк України, у межах своїх повноважень, також сприяє дотриманню стійких темпів економічного зростання і стабільності банківської системи.

3) У статті 9:

а) пункт 1 викласти у такій редакції

"1) на основі проекту, підготовленого Правлінням Національного банку, розробляє до 1 вересня поточного року Основні засади грошово-кредитної політики, вносить їх до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України для інформування, здійснює контроль за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики";

б) пункт 2 виключити

в) пункт 4 викласти у такій редакції

"4) затверджує кошторис доходів та видатків Національного банку та подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 вересня поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису у поточному році для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік"

г) пункт 9 виключити

д) пункт 11 виключити

е) частину 3 викласти у такій редакції

Рада Національного банку дає оцінку діяльності Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та з питань, передбачених пунктами 4 - 8 цієї статті.

4) У статті 10:

а) частину другу викласти у такій редакції:

Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну чи фінансову освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів і при цьому має досвід постійної (п'ять або більше років) роботи на керівних посадах у банківській чи іншій фінансовій установі, органах законодавчої влади або центральної виконавчої влади України, чи наукової роботи за фінансовою чи економічною тематикою, не входить до складу Кабінету міністрів України не є членом політичних партій не є народним депутатом України та не має іншого представницького мандата, не володіє - напряму чи опосередковано - великими (більше ніж 10 %) частками (акціями, паями) у статному фонді у статному фонді українських та іноземних суб'єктів господарювання.

б) доповнити частиною 2-1:

Одна й та сама особа не може бути членом Ради Національного банку України більше ніж два строки

в) частини третю та четверту після слова "призначає" доповнити словами "на посади";

г) пункт б частини 8 виключити

ґ) доповнити частину восьму пунктами "ґ", "д" такого змісту:

"ґ) невідповідності вимогам частини другої

статті 10 цього закону або встановлення фактів, що порочать ділову репутацію особи за рішенням суду, яке набуло чинності;

д) відсутність його без поважних причин на трьох поспіль засіданнях Ради Національного банку України;

д) частину 9 викласти у такій редакції:

Члени Ради Національного банку, призначені Президентом України і повноваження яких припиняються згідно із частиною 8 цієї статті, звільняються з посади шляхом прийняття відповідних указів Президента

Члени Ради Національного банку, призначені Верховною Радою України і повноваження яких припиняються згідно із частиною 8 цієї статті, звільняються з посади шляхом прийняття Верховною Радою України відповідних постанов за поданням профільного комітету Верховної Ради України.

У випадках, визначених пунктами "а" - "д" частини восьмої цієї статті, допускається дострокове призначення нового члена Ради Національного банку, але не пізніше ніж через 6 місяців від припинення повноважень вибулого члена Ради Національного банку.

Дострокове призначення нового члена Ради Національного банку здійснюється згідно порядку, визначеному у частині третій і четвертій цієї статті Президентом або Верховною Радою - залежно від квоти, за якої було призначено вибулого члена Ради Національного банку.

ж) частину 10, 11, 12 виключити.

5) У статті 13:

а) назву статті замінити на:

Рішення Ради Національного банку

б) частину другу викласти у такій редакції:

Рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 1, 4 - 8 статті 9 цього Закону є обов'язковими для виконання Правлінням Національного банку.

в) частину п'яту виключити

6) У статті 15:

а) підпункт 1 викласти у такій редакції

приймає рішення:

щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для виконання основної функції Національного банку.

б) доповнити підпунктом 1-1:

"до 1 серпня розробляє проект Основних засад грошово - кредитної політики"

7) Статтю 16 викласти у такій редакції:

Стаття 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку

Правління Національного банку складається з 9 членів: Голови Національного банку, трьох його заступників та п'яти виконавчих директорів, які входять до складу Правління Національного банку за посадою.

Голова Національного банку очолює Правління Національного банку за посадою.

Членом Правління Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну, фінансову чи юридичну освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів і при цьому має досвід роботи не менше 5 років на керівних посадах у банківській чи іншій фінансовій установі, або у центральних органах виконавчої влади України, які здійснюють проведення та реалізацію державної фінансової, економічної, правової політики, чи наукової роботи за фінансовою, економічною та правовою тематикою, не є членом політичних партій, не володіє - напряму чи опосередковано - великими (більше ніж 10 %) частками (акціями, паями) у статному фонді у статному фонді українських та іноземних суб'єктів господарювання.

Персональний склад Правління Національного банку, окрім Голови Національного банку, затверджується Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.

Члени Правління Національного банку України призначаються терміном на 7 років, крім Голови Національного банку, який входить до його складу на строк здійснення ним повноважень.

Одна й та ж особа не може бути призначена членом Правління Національного банку більш ніж два рази.

Припинення повноважень членів Правління Національного банку, окрім Голови Національного банку, відбувається у зв'язку із закінченням строку їх повноважень або у разі:

а) власного бажання, за умови подання письмової заяви;

б) вчинення злочину відповідно до рішення суду, що набрало законної сили;

в) смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

г) порушення обмежень, пов'язаних з проходження державної служби;

ґ) невідповідності вимогам частини третьої статті 16 цього закону;

д) неможливості виконувати свої обов'язки протягом більше, ніж чотири місяців поспіль.

Дострокове припинення повноважень членів Правління Національного банку з причин, визначених у частині 8 статті 16 цього Закону, відбувається за ініціативою Голови Національного банку, який зобов'язаний внести відповідне рішення на затвердження Радою Національного банку.

8) Статтю 17:

а) доповнити частиною другою і третьою

Рішення Правління Національного банку приймаються простою більшістю голосів.

Для того, щоб засідання Правління Національного банку було правомочним, на ньому має бути присутніми не менше як дві третини від складу Правління Національного банку.

9) У статті 18:

а) у частині першій слово "п'ять" замінити словом "сім";

б) доповнити частиною 2-1:

"Головою Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну, фінансову чи юридичну освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів і при цьому має досвід роботи не менше 10 років на керівних посадах у банківській чи іншій фінансовій установі, або центральних органах виконавчої влади України, які здійснюють проведення та реалізацію державної фінансової, економічної, правової політики, чи наукової роботи за фінансовою, економічною та правовою тематикою, не є членом політичних партій, не володіє - напряму чи опосередковано - великими (більше ніж 10 %) частками (акціями, паями) у статному фонді українських та іноземних суб'єктів господарювання.

в) доповнити частиною 3-1

"Одна й та ж особа не може бути призначена на посаду Голови Національного банку більш ніж два рази."

г) частину третю пункт 3 викласти у такій редакції

"3) у зв'язку з заявою про відставку за особистими причинами, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;"

д) частину третю доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я протягом чотирьох місяців поспіль".

е) пункт 5 частини третьої виключити

ж) добавити новий пункт 5 частини третьої:

"5) порушення обмежень, пов'язаних з проходження державної служби;"

з) пункт 6 частини третьої виключити

и) добавити новий пункт 5 частини третьої

6) "невідповідності вимогам частини 2-1 статті 18 цього закону;

10) Статтю 24 викласти у такій редакції:

Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на прогнозних макроекономічних показниках, розрахованих й затверджених Правлінням Національного банку.

Національний банк щорічно інформує Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної політики, розробленої Національним банком на наступний рік і трирічну перспективу.

Національний банк інформує громадськість про монетарний розвиток не менше ніж раз на квартал.

2. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) наступні зміни:

Частину п'яту статті 33 викласти в такій редакції:

"5. Національний банк України до 1 вересня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України Основні засади грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період.

Національний банк України до 1 вересня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проект кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період"

Статтю 50 доповнити пунктом 6 такого змісту:

6. "Перерахування Національним банком до Державного бюджету України суми перевищення доходів над видатками Національного банку здійснюється за підсумками року після затвердження Радою Національного банку в установленому порядку звіту про виконання кошторису Національного банку. Авансове перерахування Національним банком коштів до державного бюджету забороняється".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

____________

 

Опрос