Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей

Проект закона Украины от 30.07.2008 № 3024
Дата рассмотрения: 29.09.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, із наступними змінами):

1) підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пункти 11.21 і 11.29 статті 11 виключити;

2) абзац другий підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 викласти в такій редакції:

"або дата отримання платником податку товарів (робіт, послуг), що підтверджено податковою накладною ";

3) статтю 81 викласти у такій редакції:

"Стаття 81. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства

81.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 81.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

81.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування, сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальнику на вартість виробничих факторів, а при наявності залишку такої суми податку, - для інших виробничих цілей.

81.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану по операціях з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.

81.4. При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту, сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів (послуг) має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів (послуг), вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку.

81.5. Платник податку, який придбаває сільськогосподарські товари (послуги) у сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.

81.6. Сільськогосподарським уважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) складає не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

а) для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність менше дванадцяти календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду;

б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з поставки капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше дванадцяти послідовних податкових періодів, якщо такі поставки не були постійними і не складали окремої підприємницької діяльності.

81.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів в інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку.

81.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30).

81.9. Сільськогосподарське підприємство надає покупцю податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2 статті 7 цього Закону.

81.10. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначені статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість.

У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.

81.11. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх послідовних дванадцяти звітних періодів несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків від вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:

а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за наслідками звітного періоду, в якому було допущене таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

б) податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після спливу наступних 12 послідовних календарних періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;

в) таке підприємство вважається платником цього податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

У разі запровадження надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в установленому законодавством порядку, норми цього пункту починають застосовуватися після спливу строку запровадження цих подій.

Якщо суб'єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану у строки, зазначені у попередньому абзаці, то за поданням хоча би двох з таких суб'єктів, Кабінет Міністрів України має право подовжити строк використання спеціального режиму оподаткування для всіх підприємств, що знаходяться у зонах такої надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

81.12. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, якщо:

а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та подає заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;

б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником цього податку на загальних підставах;

в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;

г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових періодів.

У цих випадках, сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

81.13. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та у порядку, встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується у порядку, встановленому абзацом "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

81.14. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування оподатковується за ставками податку, встановленими пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.

81.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:

81.15.1 виробничі фактори:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі коли товари (послуги), основні фонди виготовлені та/або придбані використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях;

б) супутні поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:

сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;

пакування та підготовка до продажу, у тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції;

зберігання сільськогосподарської продукції;

вирощування, розведення, відгодівля та забій свійської худоби, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;

надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використання сільськогосподарської техніки, крім надання основних фондів в оренду (лізинг);

надання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме, з питань

оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління, а також поставці сільськогосподарських товарів, вирощених, відгодованих, виловлених або зібраних (заготовлених) безпосередньо таким платником податку;

знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;

експлуатація меліоративного (зрошувального) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;

розділ м'яса для товарної кондиції;

81.15.2 діяльність у сфері сільського господарства:

а) виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також вирощення фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей;

б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійської худоби та птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах; а також їх обробка, переробка та/або консервація;

81.15.3 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):

а) садження, вирощування і догляд за деревами або чагарниками чи зрубування (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Карпатського регіону або на іншій території України. Така діяльність уважається промисловим виробництвом та не підпадає під дію цієї статті);

б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробка та консервація;

81.15.4 діяльність у сфері рибальства:

а) розведення та виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних);

б) розведення та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних;

в) розведення та виловлення мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;

г) обробка та/або консервація риби або інших прісноводних чи морських безхребетних, мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;

81.15.5. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб).

Терміни, зазначені у цьому пункті, використовуються з урахуванням класифікації видів економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України за групами 01.1 - 01.4 розділу 0.1, а також розділів 0.2 і 0.5 цього класифікатора.

Повний перелік видів діяльності, на які поширюється дія цієї статті, визначає і оприлюднює Кабінет Міністрів України".

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., N 27, ст. 181; 1998 p., N 10, ст. 35; 2003 p., N 12, ст. 88):

1) підпункт 4.2.1. пункту 4.2. статті 4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"До валових доходів платника, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартість", включається позитивна різниця між сумами податку, отриманими (нарахованими) сільськогосподарським підприємством протягом звітного або попередніх звітному періодів, та сумами податку, сплаченими (нарахованими) ним протягом звітного періоду на вартість виробничих факторів за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 зазначеного Закону";

2) підпункт 5.3.3. пункту 5.3. статті 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Якщо сума податку, отримана (нарахована) платником, зареєстрованим як суб'єкт спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартість", протягом звітного або попередніх звітному періодах, є меншою ніж за суму податку, сплачена (нарахована) ним протягом звітного періоду на вартість виробничих факторів за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 зазначеного Закону, то така від'ємна різниця включається до складу валових витрат звітного податкового періоду".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Кабінету Міністрів України під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету кошти для компенсації втрат сільськогосподарських товаровиробників, що виникли у зв'язку із змінами механізму обкладення податком на додану вартість операцій з продажу переробним підприємствам молока і м'яса в живій вазі.

____________

 

Опрос