Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине" (относительно оснований и порядка проверок)

Проект закона Украины от 14.07.2008 № 2767
Дата рассмотрения: 14.07.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (щодо підстав та порядку перевірок)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37 такі зміни:

1. У статті 111:

1) Доповнити частину четверту реченням другим наступного змісту:

"Планові та позапланові виїзні перевірки здійснюються за умови обов'язкової присутності платника податку або належним чином уповноваженого ним представника"

2) пункт 5 частини шостої викласти у такій редакції:

"5) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження (якщо обов'язковість надання документів передбачена чинним законодавством) на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту";

3) абзац третій пункту 9 частини шостої виключити;

4) частину восьму викласти в такій редакції:

"Позапланова виїзна перевірка на підставі виникнення обставин, викладених у пунктах 19 статті шостої цієї статті, здійснюється за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом. Позапланова виїзна перевірка на звернення платника податків або перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи проти платника податків (посадових осіб платника податків), що перевіряється, відповідно до кримінально-процесуального законодавства, чи в інших випадках, здійснюються лише на підставі рішення суду. Орган державної влади, що проводить відповідне досудове слідство (оперативно-розшукові заходи), або платник податків, який ініціює проведення такої позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку (при проведенні за ініціативою органу досудового слідства), документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності-платника податків, що перевірятиметься. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду."

2. Доповнити статтею 113 такого змісту:

"Стаття 113. Правила проведення органами державної податкової служби документальних невиїзних та камеральних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), яка проводиться в приміщенні контролюючого органу на підставі поданих податкових декларацій, звітів, розрахунків та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), та декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходиться за межами України, а також виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, незалежно від способу їх подачі, в тому числі на вимогу органу державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не є обов'язковою.

Контролюючі органи мають право в разі проведення невиїзних перевірок запрошувати платників податків з метою повного та об'єктивного з'ясування обставин, що пов'язані з предметом перевірки. Таке запрошення надсилається рекомендованим листом або особисто вручається платникові податків під час проведення іншої (планової чи позапланової виїзної або камеральної) перевірки платника податку, не менш ніж за 10 днів до початку перевірки.

Невиїзна документальна перевірка проводиться протягом 20 робочих днів з дня отримання контрольним органом документів, визначених у частині першій цієї статті.

Камеральною перевіркою вважається арифметична та/або методологічна перевірка правильності заповнення податкових декларацій (розрахунків) платника податків з таких загальнодержавних та місцевих податків і зборів, як: податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного збору, податку з доходів фізичних осіб; мита; податку з реклами; комунального податку; земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та фіксованого сільськогосподарського податку; податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; фіксованого сільськогосподарського податку; збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду; збору за спеціальне водокористування; збору за забруднення навколишнього природного середовища; збору за користування радіочастотним ресурсом; збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; плати за користування надрами для видобування корисних копалин; плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат; рентної плати за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні; рентної плати за транзитне транспортування природного газу; рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування аміаку; збору за проведення гастрольних заходів; плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів; збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках), без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків.

Камеральна перевірка проводиться у відсутності платника податків в приміщенні контролюючого органу протягом 20 робочих днів з дня отримання відповідних податкових декларацій (розрахунків) платника податків.

Порядок проведення документальних невиїзних та камеральних перевірок платника податків встановлюється центральним податковим органом".

3. Доповнити статтею 114 такого змісту:

"Стаття 114. Підстави, порядок та умови допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення перевірки стану збереження активів у податковій заставі.

Перевіркою стану збереження активів платника податків, що знаходяться у податковій заставі, вважається перевірка податковим керуючим активів платника податків, на які поширюється право податкової застави. Перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, поширюється лише на активи платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення права податкової застави та були включені до Акту опису активів, на які поширюється право податкової застави.

Перевірки стану збереження активів платника податків, що знаходяться у податковій заставі, можуть бути плановими (не частіше одного разу на рік) та позаплановими. Позапланові перевірки стану збереження активів проводяться за наявності хоча б однієї з наступних підстав:

1) за наслідками планової або позапланової виїзної перевірки платника податку виявлено факти, які свідчать про відчуження платником податків активів, які перебувають у податковій заставі, без згоди податкового органу (за умови обов'язковості такої згоди) або порушення припису про заборону здійснення відповідної операції;

2) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей щодо порушення платником податків права податкової застави, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження (якщо обов'язковість надання документів передбачена чинним законодавством) на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

3) платником податків подано заяву на узгодження з податковим органом операції по розпорядженню активами, що знаходяться у податковій заставі, згідно вимог пункту 8.6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Забороняється проведення перевірки стану збереження активів, що знаходяться у податковій заставі, з інших підстав, ніж визначені частиною другою цієї статті.

Право на проведення перевірки стану збереження активів платника податків надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, може проводитись протягом робочого дня платника податків, за період, починаючи з дня виникнення права податкової застави і до дня її зупинення та звільнення таких активів з податкової застави.

Перевірка стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, може проводитись безпосередньо у платника податків (за його місцезнаходженням, за місцезнаходженням заставного майна, в інших місцях зберігання таких активів) або у відповідному податковому органі шляхом візуального контролю наявності у такого платника активів і стану їх збереження та/або шляхом документального підтвердження (перевірка відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку і розгляд іншої інформації) наявності таких активів, їх руху та стану збереження на момент проведення перевірки.

Проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, можливе одночасно з проведенням перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (плановою або позаплановою).

Тривалість проведення перевірки стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, не повинна перевищувати 3 робочих днів.

Порядок проведення перевірок стану збереження активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, встановлюється центральним податковим органом."

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

III. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос