Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной инвентаризации земель

Проект закона Украины от 14.07.2008 № 2765
Дата рассмотрения: 14.07.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну інвентаризацію земель

Цей Закон визначає правові та організаційні засади виконання робіт з проведення державної інвентаризації земель з метою визначення фактичного стану їх використання.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття державної інвентаризації земель

1. Державна інвентаризація земель - це комплекс робіт з установлення факту використання земель, їх правового режиму, меж, розмірів земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та документації із землеустрою, розроблення заходів з усунення причин порушення земельного законодавства.

Стаття 2. Завдання державної інвентаризації земель

1. Державна інвентаризація земель проводиться з метою:

створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, контролю за використанням і охороною земель, уточнення розміру земельного податку або орендної плати;

установлення правового режиму та фактичного стану використання земельних ділянок, їх меж, розмірів, складу угідь;

підготовки пропозицій щодо узгодження даних, отриманих у результаті виконання робіт з проведення державної інвентаризації земель, з даними документів, що посвідчують право на земельну ділянку, і державного земельного кадастру;

прийняття за результатами державної інвентаризації земель Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідних рішень.

Стаття 3. Об'єкти державної інвентаризації земель

1. Об'єктами державної інвентаризації є:

територія України;

територія адміністративно-територіального утворення або його частини - Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, селища і села;

земельні ділянки.

Стаття 4. Суб'єкти державної інвентаризації земель

1. Суб'єктами державної інвентаризації земель є:

замовники робіт з проведення державної інвентаризації земель - Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування;

виконавці робіт з проведення державної інвентаризації земель - юридичні та фізичні особи, які в установленому порядку отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою;

власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі орендарі.

Стаття 5. Органи, що здійснюють регулювання у сфері державної інвентаризації земель

1. Уповноваженим органом у сфері державної інвентаризації земель є Кабінет Міністрів України.

2. Координація робіт у сфері державної інвентаризації земель покладається на центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

3. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у проведенні державної інвентаризації земель, здійснюють свої повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.

Стаття 6. Правова основа державної інвентаризації земель

1. Правовою основою державної інвентаризації земель є Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України "Про землеустрій", цей Закон та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державної інвентаризації земель.

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 7. Підстави і строк проведення державної інвентаризації земель

1. Державна інвентаризація земель проводиться на підставі рішення Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про землеустрій". В рішенні зазначається:

мета проведення державної інвентаризації земель;

обсяг, об'єкти та строк проведення державної інвентаризації земель (початок проведення робіт та їх закінчення);

джерела фінансування робіт з державної інвентаризації земель;

істотні умови договору на проведення зазначених робіт.

2. Державна інвентаризація земель проводиться не рідше ніж один раз на 15 років.

Стаття 8. Порядок проведення державної інвентаризації земель

1. Державна інвентаризація земель проводиться відповідно до технічного завдання, яке розробляється виконавцем робіт та затверджується відповідно центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, якщо об'єктом інвентаризації є територія України, а в інших випадках його територіальними органами за погодженням з органом, який прийняв рішення про проведення державної інвентаризації земель, і передбачає такі етапи роботи:

1) структуризація об'єкта державної інвентаризації земель на окремі масиви, мікрорайони, квартали з визначенням кадастрових номерів;

2) складення переліків власників земельних ділянок і землекористувачів на підставі даних державного земельного кадастру із зазначенням площ земельних ділянок, складу угідь, належності до відповідної категорії земель;

3) установлення наявності документів, що посвідчують право на земельні ділянки;

4) уточнення обмежень прав на земельні ділянки;

5) перевірка в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, складу угідь та використання земельних ділянок за цільовим призначенням шляхом проведення відповідних геодезичних і землевпорядних робіт;

6) виявлення причин невідповідності меж та площі земельних ділянок даним документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та державного земельного кадастру;

7) підготовка пропозицій щодо узгодження даних, отриманих у результаті виконання робіт з проведення державної інвентаризації земель, з даними документів, що посвідчують право на земельну ділянку, і державного земельного кадастру;

8) виготовлення планово-картографічних матеріалів.

Стаття 9. Вихідні дані для проведення державної інвентаризації земель

1. Вихідними даними для проведення державної інвентаризації земель є:

дані документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

дані документів державного земельного кадастру;

дані державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

планово-картографічні матеріали;

рішення місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки;

дані первинних документів бухгалтерського обліку, що фіксують здійснення господарських операцій із земельними ділянками, та інших документів (про сплату земельного податку тощо);

дані обстеження земельних ділянок щодо їх фактичного стану використання;

дані документації із землеустрою;

затверджені в установленому порядку переліки територій та об'єктів екомережі.

2. Державні та інші землевпорядні організації зобов'язані безоплатно надавати виконавцю робіт з проведення державної інвентаризації земель документи, матеріали та відомості, необхідні для її проведення.

Стаття 10. Склад і зміст технічної документації з державної інвентаризації земель

1. За результатами проведення державної інвентаризації земель виконавцем робіт складається технічна документація з державної інвентаризації земель, яка включає:

пояснювальну записку;

технічне завдання;

зведений план розміщення об'єктів державної інвентаризації земель;

інвентаризаційні справи.

Інвентаризаційні справи формуються з:

переліку власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів;

відомостей про розташування об'єктів інвентаризації, їх розміри, склад угідь з визначенням територій та об'єктів екомережі;

відомостей про правовий статус та правовий режим об'єктів інвентаризації;

відомостей про розбіжності між даними, отриманими у результаті виконання робіт з проведення державної інвентаризації земель, та даними документів, що посвідчують право на земельну ділянку і державного земельного кадастру;

матеріалів щодо зміни цільового призначення земельних ділянок;

документів, що посвідчують право на земельні ділянки;

планово-картографічних матеріалів.

2. Дані державної інвентаризації земель узагальнюються та систематизуються в цілому по адміністративно-територіальному утворенню або в розрізі його частин.

3. Порядок складання технічної документації з державної інвентаризації земель затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 11. Погодження і затвердження технічної документації з державної інвентаризації земель

1. Технічна документація з державної інвентаризації земель затверджується органом, який прийняв рішення про її проведення.

2. У разі наявності в межах адміністративно-територіальних утворень територій та об'єктів екомережі технічна документація з державної інвентаризації земель погоджується з природоохоронними органами.

3. Затверджена технічна документація з державної інвентаризації земель передається відповідному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для постійного зберігання та внесення даних до автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Стаття 12. Використання даних державної інвентаризації земель

1. Дані державної інвентаризації земель використовуються для відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення державного контролю за їх використанням та охороною, розв'язання земельних спорів та інших цілей у сфері земельних відносин.

2. На запит юридичних та фізичних осіб може безоплатно видаватися витяг з технічної документації з державної інвентаризації земель у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 13. Фінансування робіт з проведення державної інвентаризації земель

1. Фінансування робіт з проведення державної інвентаризації земель здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ III. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 14. Права і обов'язки власників земельних ділянок та землекористувачів, у тому числі орендарів

1. Власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі орендарі, мають право:

вимагати виконання робіт з проведення державної інвентаризації на своїх земельних ділянках у зручний для них час;

оскаржувати у суді дії виконавців робіт з проведення державної інвентаризації, рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що зачіпають їх права і законні інтереси.

2. Власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов'язані:

надавати замовникам робіт з проведення державної інвентаризації земель документи, що посвідчують право на земельну ділянку, матеріали та відомості стосовно об'єктів державної інвентаризації земель;

зазначати в натурі (на місцевості) фактичні межі земельних ділянок, що перебувають у їх власності або користуванні, у тому числі оренді;

сприяти виконанню робіт з проведення державної інвентаризації земель.

Стаття 15. Права і обов'язки замовників державної інвентаризації земель

1. Замовники державної інвентаризації земель мають право:

отримувати від виконавців робіт з проведення державної інвентаризації земель інформацію про її результати;

використовувати відповідно до законодавства матеріали державної інвентаризації у своїй діяльності.

2. Замовники державної інвентаризації земель зобов'язані:

інформувати населення адміністративно-територіальних утворень про проведення державної інвентаризації земель, її результати;

погоджувати технічне завдання на проведення робіт з державної інвентаризації земель, укладати договори з виконавцями робіт;

сприяти виконанню робіт з проведення державної інвентаризації земель;

приймати у межах своїх повноважень узгоджені рішення з питань усунення недоліків у користуванні землями;

затверджувати технічну документацію з державної інвентаризації земель відповідно до своїх повноважень та передавати її відповідному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для постійного зберігання і внесення даних до автоматизованої системи державного земельного кадастру;

Стаття 16. Права і обов'язки виконавців робіт з проведення державної інвентаризації земель

1. Виконавці робіт з проведення державної інвентаризації земель мають право:

одержувати безоплатно від замовників робіт з проведення державної інвентаризації земель документи, матеріали та відомості про об'єкти державної інвентаризації земель;

на доступ в установленому законодавством порядку до об'єктів державної інвентаризації земель, що перебувають у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб і підлягають державній інвентаризації.

2. Виконавці робіт з проведення державної інвентаризації земель зобов'язані:

не порушувати права власників земельних ділянок та землекористувачів під час виконання робіт з проведення державної інвентаризації земель;

готувати пропозиції щодо усунення виявлених невідповідностей між даними, отриманими у результаті виконання робіт з проведення державної інвентаризації земель, та даними документів, що посвідчують право на земельну ділянку, і державного земельного кадастру.

Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства у сфері державної інвентаризації земель

1. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері державної інвентаризації земель, несуть відповідальність згідно із законом.

2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері державної інвентаризації земель, до відповідальності, передбаченої законами України, не звільняє їх від обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті порушення цього законодавства.

3. Шкода, заподіяна в результаті проведення державної інвентаризації земель юридичній особі чи фізичній особі, її майну, підлягає відшкодуванню у повному обсязі особою, яка її заподіяла, у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 18. Розв'язання спорів

1. Спори між суб'єктами державної інвентаризації земель з питань її проведення розв'язуються в судовому порядку.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос