Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Водный кодекс Украины

Проект закона Украины от 12.06.2008 № 2634
Дата рассмотрения: 22.09.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Водного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:

1. У статті 1:

визначення термінів "забруднююча речовина" та "прибережна захисна смуга" викласти в такій редакції:

"забруднююча речовина - речовина, що надходить до водного об'єкта внаслідок антропогенної діяльності або природних процесів чи явищ";

"прибережна захисна смуга - прилегла до урізу води частина водоохоронної зони, на якій встановлюється обмеження господарської та іншої діяльності";

з урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:

"басейновий принцип управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів - комплексне управління водними ресурсами в межах території річкового басейну";

"басейнова рада - дорадчий орган у межах території річкового басейну";

"відтворення водних ресурсів - комплекс заходів, спрямованих на відновлення природних кількісних та якісних характеристик водних об'єктів і збалансоване функціонування їх екосистем";

"водоохоронна зона - природоохоронна територія, що прилягає до водних об'єктів і встановлюється з метою забезпечення сприятливого режиму водних об'єктів, запобігання їх забрудненню, засміченню, замуленню, а також збереження середовища існування об'єктів тваринного та рослинного світу шляхом обмеження в межах такої зони господарської та іншої діяльності";

"водотік - водний об'єкт, що характеризується рухом води в природному або штучному поглибленні земної поверхні";

"гідротехнічні споруди - інженерні споруди, що використовуються для управління водними ресурсами (підготовка, транспортування води, водовідведення) та запобігання шкідливій дії вод (греблі різного призначення та їх конструктивні елементи - водопідпірні стінки, лотки, водоскиди, водоспуски)";

"дренажні води ліквідованих шахт - води, що відкачуються з ліквідованих шахт, переведених у режим постійного водовідливу";

"дюни - форми еолового рельєфу, що утворюються на узбережжях морів, озер, у долинах великих рік, дельтах, на косах та є піщаними овальними горбами з пологими навітряними і крутими підвітряними схилами";

"замкнений водний об'єкт - невелика за площею природна або штучно створена водойма, що не має гідравлічного зв'язку з іншими поверхневими водними об'єктами";

"інтегроване управління прибережною смугою морів - комплекс планувальних, організаційних, правових, господарських, науково-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, а також збалансоване поєднання дій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, спрямованих на раціональне невиснажливе використання ресурсів прибережної смуги морів та охорону довкілля";

"канал - штучно створений водотік";

"коси - намиті за рахунок акумулятивної діяльності моря, складені осадовим матеріалом вали, розташовані під кутом у напрямку від берега до акваторії моря, ";

"маловодний регіон - територія або басейн річки, де спостерігається ускладнення із забезпеченням потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах";

"перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води з одного водозбірного басейну в інший (або в межах одного басейну) для забезпечення потреб водокористувачів маловодних регіонів у водних ресурсах";

"ставки рибоводні - комплекс штучно створених водних об'єктів, що забезпечують виконання технологічних процесів під час рибництва та вилову риби";

"технологічна водойма - штучно створений водний об'єкт (ставок-охолоджувач, ставок-відстійник, технологічний канал, водойма гідроакумулюючої електростанції тощо) спеціального технологічного призначення";

"шахтні, кар'єрні, рудникові води - підземні води, що відкачуються з гірничих виробок для запобігання затопленню шахт, кар'єрів, рудників під час видобування корисних копалин".

2. Доповнити статтею 11 такого змісту:

"Стаття 11. Суб'єкти та об'єкти водних відносин

Суб'єктами водних відносин є юридичні і фізичні особи, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Об'єктами водних відносин є водні об'єкти та землі водного фонду в межах території України та права на них".

4. У статті 5:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) поверхневі водні об'єкти (річки, що протікають по території більш як однієї області і мають довжину русла від витоку до гирла чи місця впадіння не менше 10 кілометрів), водосховища, озера і канали в басейнах цих річок, ставки на них";

частину другу викласти в такій редакції:

"До водних об'єктів місцевого значення належать поверхневі водні об'єкти та підземні води, що не належать до водних об'єктів загальнодержавного значення".

5. Статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Власність на водні об'єкти та землі водного фонду

Водні об'єкти та землі водного фонду є об'єктами права власності Українського народу.

Український народ здійснює право власності на води (водні об'єкти) та землі водного фонду через відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Водні об'єкти та землі водного фонду можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності.

У державній власності перебувають:

водні об'єкти загальнодержавного значення;

землі під водними об'єктами загальнодержавного значення, а також землі під береговими смугами водних шляхів водоохоронними зонами,прибережними захисними смугами, зонами санітарної охорони водних об'єктів загальнодержавного значення за межами населених пунктів;

землі, зайняті гідротехнічними та гідрометричними спорудами, а також землі, виділені під смуги відведення для них.

У комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст перебувають водні об'єкти, крім віднесених до державної власності, а також землі водного фонду в межах населених пунктів та землі водного фонду за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти комунальної власності чи об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави.

У приватній власності можуть перебувати природні та штучно створені в установленому порядку в межах приватних земельних ділянок замкнені водні об'єкти площею не більш як 3 гектари, розташовані за межами населених пунктів".

6. У статті 8:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) розпорядження водними об'єктами місцевого значення відповідно до закону";

доповнити пунктами 91 та 92 такого змісту:

"91) організація розроблення проектів водоохоронних зон і прибережних захисних смуг та їх затвердження;

92) здійснення заходів щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг вздовж річок, морів і навколо водойм та їх облаштування".

7. Статтю 10 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) здійснення заходів щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг вздовж річок, морів і навколо водойм та їх облаштування".

8. У статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:

"Державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється за басейновим принципом";

9. У статті 25:

частину третю викласти в такій редакції:

"Форма звітності про водокористування та періодичність її подання затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань статистики";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Порядок ведення державного обліку водокористування визначає Кабінет Міністрів України".

10. Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:

"Зазначені збори спрямовуються на здійснення заходів щодо охорони вод, відтворення водних ресурсів і підтримання водних об'єктів у належному стані, а також на виконання робіт, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків".

11. Текст статті 37 викласти в такій редакції:

"Екологічний норматив якості води розробляється для оцінки екологічного стану водних об'єктів на основі науково обґрунтованих значень показників якості води та концентрації забруднюючих речовин.

Екологічний норматив якості води - науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) для оцінки екологічного стану водних об'єктів.

З метою розроблення комплексу заходів, спрямованих на охорону вод та відтворення водних ресурсів, встановлюються категорії якості води відповідно до фактичного ступеня забруднення водних об'єктів.

Розроблення та затвердження екологічних нормативів якості води та встановлення її категорій здійснюються центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я".

12. Статтю 38 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Розробниками проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин для суб'єктів господарювання можуть бути підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

Дозвіл на розробку проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища безоплатно".

13. У підпункті першому статті 15, частині другій статей 39 і 40 слова "міністерств і відомств" та "міністерствами і відомствами" замінити відповідно словами "міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" та "міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади".

14. Пункти 2 і 5 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:

"2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди в порядку, визначеному законом";

"5) споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт у встановленому законодавством порядку ".

15. У статті 44:

пункт 8 після слів "технологічні" та "їх стану" доповнити відповідно словами "рибоводно-меліоративні" та "відтворення водних живих ресурсів";

пункт 12 після слів "санітарного нагляду" та "аварійних забруднень" доповнити відповідно словами "водного господарства" і "та в разі виникнення загрози аварій на водогосподарських об'єктах";

доповнити пунктом 131 такого змісту:

"131) надавати громадянам вільний доступ до водних об'єктів, крім тих, обмеження щодо яких прямо встановлено законом".

16. Статтю 47 після частини другої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Забороняється обмеження вільного доступу до водних об'єктів громадян для реалізації права загального водокористування, як передбачено частиною першою цієї статті, крім випадків, визначених законом.

У межах населених пунктів місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування повинні бути виділені та облаштовані пляжні зони для безоплатного користування.

Користувачі земельних ділянок прибережних захисних смуг зобов'язані забезпечити безперешкодний прохід уздовж берега водного об'єкта.

У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Водокористувачі зобов'язані доводити до відома населення умови водокористування".

17. У статті 48:

у частині першій після слів "забруднюючих речовин" доповнити словами "із зворотними водами";

після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Використання води, отриманої від інших водокористувачів, здійснюється на підставі договору, укладеного між водокористувачами.

Використання води водних об'єктів без її вилучення для потреб водного транспорту здійснюється без дозволу на спеціальне водокористування".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

у частині п'ятій:

абзац п'ятий виключити;

абзац сьомий доповнити словами "в акваторії водних об'єктів";

абзац восьмий доповнити словами "в акваторії водних об'єктів";

абзац дев'ятий доповнити словами "в акваторії водних об'єктів";

абзац десятий доповнити словами "в акваторії водних об'єктів";

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відведення фільтраційних вод через греблі гідроелектростанцій".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

18. У частині третій статті 49 слова "в разі використання поверхневих вод" виключити.

19. Статтю 51 викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Користування водними об'єктами на умовах оренди

У користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися:

ставки, що знаходяться в басейнах річок місцевого значення;

ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення.

Надання інших водних об'єктів у користування на умовах оренди забороняється.

Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що:

використовуються для питних потреб;

розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

Водні об'єкти надаються водокористувачам у користування за договором оренди земель водного фонду на конкурсній основі як цілісний комплекс (земельна ділянка з водним об'єктом та гідротехнічними спорудами).

Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди органами, уповноваженими здійснювати розпорядження водними об'єктами згідно з повноваженнями, визначеними законом.

Державна реєстрація договорів оренди водних об'єктів здійснюється відповідно до закону.

Облік водних об'єктів, наданих у користування на умовах оренди, здійснюється органами водного господарства в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Надання водних об'єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності:

паспорта водного об'єкта, порядок розроблення якого затверджує Кабінет Міністрів України;

правил експлуатації, затверджених в установленому порядку;

встановлення прибережної захисної смуги водного об'єкта в натурі (на місцевості).

Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Орендарі водного об'єкта зобов'язані облаштувати спеціально відведені місця для безкоштовного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, є підставою для розірвання договору оренди.

Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти державної та комунальної власності, а також типова форма договору оренди водних об'єктів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Умови використання водних об'єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди водних об'єктів визначаються у договорі оренди

У договорі оренди зазначаються зобов'язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта, проведення меліоративних робіт тощо.

Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

Орендарі, яким водний об'єкт надано в користування на умовах оренди, можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому цим Кодексом.

Користування водними об'єктами, наданими в оренду, здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України".

20. Частину п'яту статті 67 викласти в такій редакції:

"Користування водними об'єктами для плавання на маломірних суднах (веслових, моторних човнах), інших плавучих засобах здійснюється з дотриманням правил, встановлених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань транспорту ".

21. Пункти 2 та 6 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:

"2) руйнувати, спрямляти русла річок та струмків";

"6) проводити осушувальні роботи на перезволожених і заболочених ділянках земель на водозборі у верхів'ях та заплавах малих річок".

22. Пункт 1 частини першої статті 81 викласти в такій редакції:

"1) створення водоохоронних зон, у межах яких виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги".

23. Частину другу статті 82 викласти в такій редакції:

"Створення на річках та у їх басейнах штучних водойм і водопідпірних споруд може здійснюватися землевласником або землекористувачем за рішенням органів місцевого самоврядування за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та водного господарства та за наявності затвердженої в установленому порядку проектно-технічної документації".

24. У статті 85:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними визначається відповідно до вимог цього Кодексу та Земельного кодексу України.";

У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим державним чи комунальним підприємствам, установам, організаціям, в яких створено спеціалізовані служби по догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.".

у частині четвертій слова "цими ділянками" замінити словами "землями водного фонду";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Коси та дюни є природними територіями з режимом обмеженої господарської діяльності. На території кос і дюн забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни їх первісного стану. Коси та дюни підлягають резервуванню до прийняття в установленому порядку рішень про організацію чи оголошення їх територіями чи об'єктами природно-заповідного фонду".

25. У статті 86:

частину першу викласти в такій редакції:

"На земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об'єктів на підставі дозволу можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів та дна водойм, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи";

після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду видається безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється проведення робіт, що призводять до зміни рельєфу дна водних об'єктів для цілей житлової та громадської забудови та цілей, не пов'язаних з судноплавством".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.

26. Частини п'яту та восьму статті 87 викласти в такій редакції:

"Зовнішні межі та розміри водоохоронних зон визначаються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів - з урахуванням містобудівної документації";

"Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за дотриманням режиму використання їх територій здійснюють органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом".

27. У статті 88:

після частини п'ятої доповнити двома частинами такого змісту:

"Передача прибережних захисних смуг у приватну власність забороняється.

Проекти прибережних захисних смуг затверджуються органами місцевого самоврядування за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, земельних ресурсів, державного санітарно-епідеміологічного нагляду відповідно до їх повноважень. Межі прибережних захисних смуг закріплюються на місцевості межовими та інформаційними знаками. До затвердження проектів прибережних смуг та закріплення їх на місцевості межовими знаками забороняється проведення будь-якої господарської діяльності у її межах".

У зв'язку з цим частини шосту - сімнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дев'ятнадцятою.

Частину дев'яту викласти у редакції:

"Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами, які є невід'ємною частиною проекту землеустрою чи містобудівної документації.

після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

"До прибережних захисних смуг водних об'єктів забезпечується вільний доступ для здійснення загального водокористування, крім випадків, передбачених законом".

У зв'язку з цим частини одинадцяту - дев'ятнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - двадцятою.

28. У статті 89:

у частині другій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних, портових, лінійних та рибогосподарських), у тому числі баз відпочинку, приватної житлової забудови, розташування садівницьких товариств та дачних кооперативів,гаражів та стоянок автомобілів тощо;

доповнити пунктами 7 - 11 такого змісту:

"7) будівництво та експлуатація автозаправних станцій;

8) огородження земельних ділянок ближче п'яти метрів до урізу води з обмеженням вільного доступу до водних об'єктів;

9) розташування стаціонарних причалів та майданчиків для суден маломірного флоту, паливозаправних станцій поза межами відведених для цих цілей місць;

10) заїзд та стоянка транспортних засобів, крім транспортних засобів оперативних, спеціальних служб та прикордонної служби;

11) обмеження вільного доступу до водних об'єктів для загального водокористування, крім випадків, визначених законом";

частину третю викласти в такій редакції:

"Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг у порядку, встановленому законодавством";

доповнити частинами четвертою - шостою такого змісту:

"Громадяни, підприємства, установи та організації, земельні ділянки яких розташовані в межах прибережних захисних смуг і надані в користування на умовах оренди, забезпечують дотримання режиму їх використання та несуть відповідальність за його порушення згідно з законом.

Порушення режиму господарської діяльності у прибережних захисних смугах чи використання їх не за заявленим у договорі призначенням тягне за собою припинення дії договору оренди.

У межах прибережних захисних смуг, землі яких належать до державної чи комунальної власності, забезпечення дотримання режиму їх використання покладається на відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади".

29. Частину першу статті 90 викласти в такій редакції:

"Прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить у зону санітарної охорони моря і може використовуватися лише для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим облаштуванням системами водопостачання та водовідведення, включаючи каналізаційну мережу, що забезпечує транспортування стічних вод до очисних споруд".

30. Частини першу та другу статті 91 викласти в такій редакції:

"Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення щодо яких встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами, що затверджуються власниками або користувачами споруд та об'єктів за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та з питань земельних ресурсів, і враховуються у проектах землеустрою".

31. У статті 92:

у частині першій слова "міських поселень" замінити словами "населених пунктів";

частину другу викласти в такій редакції:

"Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, що розробляються і затверджуються в установленому порядку".

32. Частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) приниженні честі та гідності посадових осіб, які здійснюють управління і контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, посяганні на їхнє життя і здоров'я".

33. У тексті Кодексу слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" і "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос