Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мирных собраниях

Проект закона Украины от 06.05.2008 № 2450
Дата рассмотрения: 03.06.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мирні зібрання

Цей Закон визначає правові засади реалізації гарантованого Конституцією України права на свободу мирних зібрань.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) громадяни - громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

2) демонстрація - мирне зібрання, що проводиться у формі організованого пересування учасників за заздалегідь визначеним маршрутом та передбачає використання засобів агітації (плакатів, транспарантів тощо);

3) збори - мирне зібрання, що проводиться у визначеному місці з метою обговорення і вирішення професійних, організаційних, соціально-побутових або будь-яких інших питань;

4) контрзібрання - мирне зібрання, що проводиться одночасно з іншим мирним зібранням, основною метою проведення якого є вираження позиції, відмінної від позиції учасників іншого мирного зібрання, що проводиться одночасно в цьому самому місці;

5) мітинг - мирне зібрання, що проводиться у визначеному місці для підтримки вимог, резолюцій та звернень;

6) мирне зібрання - публічний захід, що проводиться за ініціативою громадян, закладу, підприємства, установи, організації, спрямований на привернення громадської уваги та/або вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань, що не має протиправних цілей та проводиться мирно, без зброї у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу або у будь-якому іншому поєднанні цих форм чи інших не заборонених законом формах;

7) одночасне мирне зібрання - мирне зібрання, що проводиться у один і той самий час з іншим мирним зібранням у одному і тому самому місці, яке не має на меті вираження позиції, відмінної від позиції учасників іншого мирного зібрання;

8) пікетування - мирне зібрання, що проводиться у формі протесту поблизу будинку, споруди чи іншого об'єкта, в яких розміщені заклади, підприємства, установи, організації, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, які, на думку учасників (учасника) заходу, мають сприяти вирішенню висловлених ними вимог, або проводиться в іншому публічному місці;

9) похід - мирне зібрання, що проводиться у формі масового організованого руху (піший похід, проїзд тощо) вулицями, дорогами або поза ними за заздалегідь визначеним маршрутом з метою привернення уваги до будь-яких проблем;

10) спонтанне мирне зібрання - незаплановане мирне зібрання, що проводиться виключно за ініціативою громадян, спричинене подією, яка має важливе значення для суспільства та яку неможливо було завчасно передбачити і організувати проведення мирного зібрання.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з організацією і проведенням мирних зібрань.

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, пов'язані з організацією і проведенням:

загальних зборів жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

зборів (конференцій) жителів, що проводяться відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення";

зборів трудових колективів, засідань статутних органів управління юридичних осіб, об'єднань громадян, зустрічей виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України;

зібрань, що проводяться з метою відпочинку, а також громадських розважальних заходів, спортивних змагань, весільних процесій, народних свят, похорон;

релігійних обрядів і церемоній у випадках, передбачених Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Стаття 3. Законодавство України про мирні зібрання

1. Законодавство України про мирні зібрання складається з Конституції України, цього та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері, а також з міжнародних договорів України.

Розділ II. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗІБРАННЯ

Стаття 4. Організатор мирного зібрання

1. Організатором мирного зібрання може бути громадянин та/або об'єднання громадян, заклад, підприємство, установа, організація.

Неповнолітня особа віком від 14 років може бути організатором мирного зібрання з метою захисту своїх прав за наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів) або піклувальників. Письмова згода не вимагається, якщо відповідно до закону особа набула повної цивільної дієздатності або їй була надана повна цивільна дієздатність.

2. Не може бути організатором мирного зібрання особа, яка на день повідомлення та/або проведення мирного зібрання:

не досягла 14 - річного віку;

визнана судом недієздатною;

піддана адміністративному арешту;

утримується під вартою або перебуває у місцях позбавлення волі за вироком суду.

Стаття 5. Права та обов'язки організатора мирного зібрання

1. Організатор мирного зібрання має право:

проводити мирне зібрання у будь-якій формі за умови додержання вимог закону;

проводити агітацію на підтримку мети мирного зібрання через засоби масової інформації, а також шляхом розповсюдження листівок, плакатів, транспарантів, гасел та в іншій не забороненій законодавством формі;

уповноважувати окремих учасників мирного зібрання виконувати розпорядчі функції щодо організації і проведення цього зібрання;

організовувати збирання добровільних пожертв, підписів під резолюціями, вимогами та іншими зверненнями громадян;

приймати і направляти в органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування заяви, скарги та інші форми звернення;

встановлювати в місці проведення мирного зібрання намети, сцени та інші тимчасові споруди, що не перешкоджають дорожньому руху, вільному пересуванню громадян на час його проведення;

використовувати розпізнавальні знаки організатора мирного зібрання;

здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом.

2. Організатор мирного зібрання зобов'язаний:

подавати до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування повідомлення про проведення мирного зібрання в порядку та строки, визначені цим Законом;

повідомляти у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, протягом однієї доби орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про свою згоду щодо зміни місця або часу проведення мирного зібрання чи досягнення згоди з організатором іншого мирного зібрання про їх одночасне проведення;

повідомляти учасників мирного зібрання про умови проведення мирного зібрання, зазначених у повідомленні про його проведення;

вживати можливих заходів для дотримання громадського порядку під час проведення мирного зібрання та недопущення порушень прав громадян, що не є учасниками цього зібрання;

сприяти під час проведення мирного зібрання збереженню зелених насаджень, приміщень, споруд, обладнання, меблів, інвентарю та іншого майна в місці його проведення, а також додержанню вимог державних санітарних норм та правил;

повідомляти учасників про закінчення мирного зібрання.

Стаття 6. Права та обов'язки учасника мирного зібрання

1. Громадянин, який є учасником мирного зібрання має право:

брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій під час проведення мирного зібрання відповідно до мети його проведення;

використовувати під час проведення мирного зібрання символіку та інші засоби прилюдного вираження колективної чи індивідуальної думки, а також засоби агітації, не заборонені законом;

приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до органів державної влади та/чи органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, релігійних організацій, керівників та власників закладів, підприємств, установ, організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, а також до представництв міжнародних організацій в Україні тощо;

здійснювати інші дії, не заборонені (не обмежені) законом чи рішенням суду, що набрало законної сили.

2. Учасник мирного зібрання зобов'язаний додержуватися вимог Конституції, цього Закону та інших законів України.

Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного зібрання

1. Організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади та/чи орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за чотири робочих дні до його початку. Ця вимога не поширюється на проведення спонтанного мирного зібрання.

Повідомлення про проведення мирного зібрання вважається поданим у день його надходження до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

2. Повідомлення про проведення мирного зібрання подається до:

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва і Севастополя) - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території відповідного села, селища чи міста;

районної (обласної) державної адміністрації - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території відповідного району (області);

Київської або Севастопольської міської державної адміністрації - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території міст Києва чи Севастополя;

Ради міністрів Автономної Республіки Крим - у разі якщо мирне зібрання передбачається провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.

3. У разі якщо мирне зібрання планується провести за маршрутом, що пролягає по території кількох областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, організатор мирного зібрання подає письмове повідомлення про його маршрут відповідно до кожної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, на території яких проводитиметься мирне зібрання.

Стаття 8. Зміст і форма повідомлення про проведення мирного зібрання

1. У повідомленні про проведення мирного зібрання зазначаються:

дата проведення, час початку та орієнтовна тривалість мирного зібрання;

мета і форма проведення мирного зібрання;

місце проведення мирного зібрання;

маршрут пересування демонстрантів чи учасників походу;

очікувана кількість учасників мирного зібрання;

прізвище, ім'я та по батькові громадянина або представника об'єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, який є організатором мирного зібрання, адреса та номери телефонів, серія, номер, дата видачі паспорта чи іншого документа, що посвідчує його особу;

найменування об'єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, його місцезнаходження (для юридичної особи - ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України);

інформація про намір організатора щодо встановлення на місці проведення мирного зібрання тимчасових споруд, використання звукопідсилювальної техніки тощо;

дата підписання повідомлення про проведення мирного зібрання.

2. Повідомлення підписується громадянином або представником об'єднання громадян, закладу, підприємства, установи, організації, який є організатором мирного зібрання.

3. До повідомлення додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство організатора мирного зібрання (для іноземців та осіб без громадянства також документ, що засвідчує законні підстави перебування в Україні).

4. У разі якщо повідомлення подається неповнолітньою особою віком від 14 років, до нього додається письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників неповнолітнього організатора мирного зібрання.

5. Організатор мирного зібрання має право зазначати у повідомленні додаткову інформацію, а також додавати до нього інші документи.

Стаття 9. Вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення мирного зібрання

1. Мирне зібрання може проводитися в будь-якому публічному придатному для цього місці з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею.

До місць, в яких не допускається проведення мирного зібрання, належать:

1) територія, що прилягає до небезпечних виробничих об'єктів та до інших об'єктів, експлуатація яких потребує додержання спеціальних правил техніки безпеки;

2) територія смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, поблизу магістральних трубопроводів, що здійснюють транзит нафти, газу та продуктів їх переробки;

3) територія, що використовується у військових цілях, і місця, розташовані ближче ніж за три метри до меж цієї території;

4) територія прикордонних зон;

5) місця, розташовані ближче ніж за три метри до меж територій кримінально-виконавчих установ закритого типу.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування доводять до відома організатора і учасників мирних зібрань інформацію щодо переліку місць, в яких проведення мирних зібрань не допускається згідно з законом.

2. Під час проведення мирного зібрання забороняється перешкоджати вільному проходу (проїзду) до закладу, підприємства, установи, організації, органу державної влади та/чи органу місцевого самоврядування, поблизу яких воно проводиться, вчиняти дії, що порушують їх нормальне функціонування.

3. Проведення мирного зібрання допускається в будь-який час доби.

4. Рівень шуму під час проведення мирного зібрання, у тому числі під час використання звукопідсилюючої та іншої апаратури, що є джерелом шуму, не може перевищувати рівня, встановленого санітарними нормами.

Під час проведення мирного зібрання в населених пунктах у нічний час, з двадцять другої до восьмої години, забороняються гучний спів і викрики, використання звукопідсилюючої апаратури та інших джерел шуму.

5. Організатору та учасникам мирного зібрання забороняється мати при собі зброю, а також спеціально виготовлені пристрої або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров'я людей або з метою пошкодження чи знищення майна.

Стаття 10. Агітація щодо проведення мирного зібрання

1. Організатор мирного зібрання та інші особи мають право безперешкодно проводити агітацію, повідомляючи про місце, час, мету проведення мирного зібрання та іншу інформацію, пов'язану з його організацією і проведенням, а також закликати до участі в зібранні, що готується.

2. Для агітації можуть використовуватися засоби масової інформації, усні заклики, листівки, плакати, транспаранти, гасла оголошення, інші не заборонені законом засоби.

3. Агітація у формі, що ображає і принижує честь та гідність людини і громадянина, забороняється.

Стаття 11. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання

1. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного зібрання здійснюється за рахунок коштів і майна організатора та учасників цього зібрання.

2. Забороняється фінансування та здійснення матеріально-технічного забезпечення проведення мирного зібрання:

1) іноземцем, особою без громадянства (крім організатора мирного зібрання);

2) анонімним жертводавцем (юридичною або фізичною особою);

3) органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування;

4) закладом, підприємством, установою, організацією державної та комунальної форм власності.

Стаття 12. Повноваження органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із забезпечення проведення мирного зібрання

1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування:

здійснює реєстрацію повідомлення про проведення мирного зібрання із зазначенням дати і часу його надходження;

надає (у разі звернення організатора мирного зібрання) письмове підтвердження про одержання повідомлення;

невідкладно повідомляє відповідний орган внутрішніх справ про проведення мирного зібрання;

взаємодіє з органом внутрішніх справ з питань, пов'язаних з проведенням мирного зібрання;

вживає заходи для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян під час проведення мирного зібрання;

інформує про мету мирного зібрання органи державної влади, яких воно стосується;

вживає заходи для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання на відповідній території;

організовує за необхідності роботу комунальних та інших служб надання першої медичної допомоги, протипожежної служби, служби спасіння та інших служб.

2. У разі надходження повідомлень про проведення мирних зібрань в одному і тому самому місці, в один і той самий час орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування негайно, але не пізніше однієї доби з моменту одержання повідомлень:

інформує організатора мирного зібрання про те, що в зазначеному місці в цей самий час вже передбачено проведення іншого мирного зібрання;

пропонує організаторам мирних зібрань дійти згоди щодо зміни місця або часу їх проведення.

При одночасному проведенні мирних зібрань орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування на відповідній території вживає необхідних заходів щодо забезпечення проведення таких мирних зібрань з метою недопущення конфліктних ситуацій, які можуть перешкоджати проведенню та досягненню цілей мирних зібрань.

3. При здійсненні заходів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має права:

1) відмовити в реєстрації повідомлення про проведення мірного зібрання;

2) давати оцінку доцільності проведення мирного зібрання;

3) підтримувати одну з сторін у разі проведення контрзібрань;

4) забороняти або обмежувати свободу вибору місця, часу чи маршруту мирних зібрань;

5) перешкоджати досягненню мети проведення мирного зібрання.

Стаття 13. Заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання

1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування для забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання на відповідній території зобов'язаний:

1) направити за місцем проведення спонтанного мирного зібрання свого представника з метою оцінки ситуації на місці та для організації і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення його проведення;

2) негайно повідомити орган внутрішніх справ та учасників спонтанного мирного зібрання про заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання.

2. Заходи із забезпечення проведення спонтанного мирного зібрання мають передбачати:

1) організацію проведення спонтанного мирного зібрання;

2) охорону і забезпечення безпеки, як учасників мирного зібрання, так і інших осіб, які знаходяться на території проведення спонтанного мирного зібрання;

3) взаємодію уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з органом внутрішніх справ і з учасниками спонтанного мирного зібрання під час його проведення.

Стаття 14. Повноваження органу внутрішніх справ із забезпечення проведення мирного зібрання

1. Орган внутрішніх справ:

1) сприяє проведенню мирного зібрання з додержанням встановлених законодавством вимог, невідкладно інформує орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про обставини, дії чи інші публічні прояви, що вказують на підготовку або проведення спонтанного мирного зібрання;

2) забезпечує за сприяння організатора мирного зібрання та органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час проведення цього зібрання;

3) здійснює за необхідності спільно з підрозділами Державної автомобільної інспекції відповідно до законодавства супроводження учасників мирного зібрання, тимчасове обмеження або зміну маршрутів руху транспорту, встановлення спеціальних знаків;

4) під час проведення контрзібрань і одночасних мирних зібрань забезпечує розведення сторін на безпечну відстань одну від одної, при цьому, не обмежуючи сторони в праві одночасного проведення мирного зібрання на даній території;

5) у разі необхідності вживає інші заходи, пов'язані з забезпеченням громадського порядку і безпеки громадян під час його проведення відповідно до Закону України "Про міліцію".

Розділ III. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНОГО ЗІБРАННЯ

Стаття 15. Обмеження щодо реалізації права на свободу мирного зібрання

1. Обмеження щодо реалізації права на проведення мирного зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який отримав повідомлення про намір проведення мирного зібрання, має право у встановленому законом порядку звернутися до суду з позовною заявою. У разі подання позовної заяви орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше однієї доби з моменту її подання повідомляє про це організатора мирного зібрання.

3. Позовна заява про обмеження проведення мирного зібрання або про заборону його проведення чи про усунення обмежень у реалізації права на їх проведення розглядається судом у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

4. Право громадян на проведення мирного зібрання в умовах надзвичайного чи воєнного стану може бути обмежено в порядку, встановленому законами України "Про правовий режим надзвичайного стану" та "Про правовий режим воєнного стану".

Стаття 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують право на свободу мирного зібрання

1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що порушують право на свободу мирного зібрання, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом, а рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, їх посадових осіб - також до вищестоящого органу виконавчої влади або до вищестоящої посадової особи.

Стаття 17. Відшкодування майнової шкоди

1. Майнова шкода, завдана у зв'язку з проведенням мирного зібрання державі, територіальним громадам сіл, селищ, міст, об'єднанням громадян, закладам, підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку.

Стаття 18. Відповідальність за порушення права на свободу мирних зібрань та порядку їх проведення

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності згідно із законом.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 90 днів з дня опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом.

____________

Опрос