Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принципах восстановления и развития Украинского казачества, казацких организациях и их объединениях

Проект закона Украины от 24.04.2008 № 2441
Дата рассмотрения: 24.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про засади відновлення та розвитку Українського козацтва, козацькі організації та їх об'єднання

У період національно-визвольних змагань Українського народу в ХVII столітті виникла нова форма української державності - козацька держава, утворена на основі традиційних народних форм організації суспільного життя. За часів Української революції 1917 - 1921 років було відроджено форми козацького суспільного життя та козацької державності. Протягом усього часу Український народ зберігав козацькі традиції. Після здобуття Україною у 1991 році незалежності козацький рух охопив широкі кола громадян. Українське козацтво - усі козацькі організації всеукраїнського та місцевого рівня - робить вагомий внесок у зміцнення державності, відродження і розвиток історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського народу.

Цей Закон визначає особливості створення і діяльності козацьких організацій та їх об'єднань, напрями їх діяльності, засади взаємодії між собою і органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Закон спрямований на забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, підвищення ролі членів козацьких організацій (українських козаків), козацьких організацій та їх об'єднань у відновленні історичних традицій Українського народу, залучення козацьких організацій до охорони громадського порядку, державного кордону, культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного та духовного виховання дітей та молоді.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Козацькі організації та їх об'єднання

1. Козацька організація - громадська неприбуткова організація, яка об'єднує громадян України на основі єдності інтересів для реалізації і захисту своїх прав і свобод та задоволення інтересів щодо відродження історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій Українського козацтва.

2. Козацькі організації мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в об'єднання, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

3. Слово "козак" або похідні від нього можуть використовувати лише ті громадські організації та їх об'єднання, які діють на підставі цього Закону, а також молодіжні та дитячі громадські організації, які діють відповідно до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні.

Стаття 2. Законодавство про козацькі організації та їх об'єднання

Законодавство України про козацькі організації та їх об'єднання складається з Конституції України, Законів України "Про об'єднання громадян", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", цього Закону, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на козацькі організації та їх об'єднання всіх рівнів, а також на утворені ними статутні органи.

2. З питань, не врегульованих цим Законом, діяльність козацьких організацій та їх об'єднань регулюється Законом України "Про об'єднання громадян".

Стаття 4. Державна підтримка розвитку Українського козацтва

1. Держава підтримує козацький рух, створює умови для відродження та розвитку Українського козацтва, його історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій.

2. З метою підтримки козацького руху держава сприяє козацьким організаціям та їх об'єднанням у реалізації їх статутних завдань, діяльності інших громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян щодо здійснення заходів із відродження Українського козацтва, забезпечує розроблення та виконання державних цільових програм, які затверджуються відповідно до законодавства.

3. Для забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями, їх об'єднаннями у питаннях забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій Українського козацтва, залучення козацьких організацій до охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного та духовного виховання дітей і молоді при Президентові України утворена і діє Рада Українського козацтва.

4. Рада Українського козацтва при Президентові України:

вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в Україні, діяльність органів державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері відродження традицій Українського козацтва, заходи із забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і козацьких організацій та їх об'єднань, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такої діяльності та взаємодії;

вносить пропозиції щодо розроблення національно-культурних та інших державних цільових програм, спрямованих на відновлення та розвиток традицій Українського козацтва, залучення до участі в реалізації таких програм козацьких організацій та їх об'єднань;

ініціює та бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань розвитку козацького руху, відновлення та розвитку традицій Українського козацтва;

готує пропозиції щодо залучення козацьких організацій до заходів з охорони пам'яток історії та культури, природоохоронної, науково-пошукової роботи, щодо організації та проведення фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, сприяє роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів щодо відродження Українського козацтва, а також щодо відновлення історичних назв, пов'язаних з історією Українського козацтва;

сприяє відродженню та розвитку молодіжних та дитячих громадських організацій, які діють відповідно до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності таких організацій;

здійснює реалізацію інших визначених для неї Президентом України завдань.

5. З метою забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади і козацьких організацій та їх об'єднань при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях утворюються і діють консультативно-дорадчі органи - ради Українського козацтва.

Стаття 5. Співпраця центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями та їх об'єднаннями

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування залучають в установленому порядку козацькі організації та їх об'єднання до участі в реалізації заходів щодо:

науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи з виявлення нових об'єктів історії Українського козацтва, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів українських гетьманів, кошових, полковників та інших діячів;

створення реєстру об'єктів історико-архітектурної спадщини та здійснення обліку нерухомих пам'яток культурної спадщини, пов'язаних з історією Українського козацтва;

реставрації, відбудови, впорядкування пам'яток історії та культури Українського козацтва, в тому числі ремонту будівельних споруд колишніх козацьких січей та паланок, щодо збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші об'єкти, пов'язані з історією Українського козацтва;

розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведення фестивалів козацької творчості, змагань із козацьких бойових мистецтв;

надання науково-методичної допомоги музеям і заповідникам у пропаганді історії, культури і традицій Українського козацтва;

створення документальних та художніх фільмів, присвячених історії Українського козацтва та подіям козацької доби;

розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов'язаних з оглядом місць та об'єктів, що відображають історію та традиції Українського козацтва;

військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, проведення з особовим складом військових частин інформаційно-пропагандистської роботи, присвяченої важливим історичним подіям в Україні;

проведення фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді, організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведення патріотичного фізкультурно-оздоровчого комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, у тому числі із залученням молодіжних та дитячих громадських організацій, які діють відповідно до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні;

відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, пов'язаних з історією Українського козацтва;

підготовки та внесення пропозицій щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до закону, імен видатних українських гетьманів, козацьких полководців та отаманів;

підготовки та випуску сувенірної продукції до знаменних дат з історії Українського козацтва та ювілейних річниць, пов'язаних із життям та діяльністю його видатних діячів;

розроблення навчальних програм із професійної підготовки спеціалістів, створення навчальних та науково-дослідних закладів Українського козацтва;

виявлення місць поховань українських гетьманів та козацьких полководців в інших державах і можливого перепоховання їх в Україні, а також виявлення пов'язаних з історією Українського козацтва предметів та документів, організації роботи з повернення їх в Україну.

Стаття 6. Гарантії діяльності козацьких організацій та їх об'єднань

1. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів козацьких організацій та їх об'єднань, створених відповідно до цього Закону.

2. Козацькі організації та їх об'єднання у своїй статутній діяльності незалежні від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, інших об'єднань громадян, їм не підзвітні і не підконтрольні, крім випадків, передбачених законом.

3. Забороняється будь-яке втручання у статутну діяльність козацьких організацій та їх об'єднань із боку органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, інших об'єднань громадян, крім випадків, передбачених законом.

4. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями козацьких організацій та їх об'єднань, козацькі організації та їх об'єднання не несуть відповідальності за зобов'язаннями держави, крім випадків, прямо передбачених законом.

Розділ II ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ І СТАТУС КОЗАЦЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

Стаття 7. Основні засади створення і діяльності козацьких організацій та їх об'єднань

Козацькі організації та їх об'єднання створюються і діють на таких основних засадах:

законність - козацькі організації та їх об'єднання у своїй діяльності неухильно додержуються Конституції та законів України;

добровільність вступу та свобода виходу - громадянин, козацька організація не можуть бути примушені до вступу у будь-яку козацьку організацію, об'єднання козацьких організацій, обмежені у правах за належність або неналежність до них; кожний член козацької організації, козацька організація, яка входить до об'єднання козацьких організацій, має право у будь-який час вийти з козацької організації, об'єднання козацьких організацій у порядку та на умовах, визначених їх статутами;

рівноправність членів - кожний член козацької організації, козацька організація, яка входить до об'єднання козацьких організацій, має рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності такої організації, об'єднання;

самоврядування - козацькі організації та їх об'єднання вільні у виборі напрямів своєї діяльності, вирішують внутрішні питання своєї діяльності відповідно до законодавства України; забороняється будь-яке втручання у діяльність козацької організації, об'єднання козацьких організацій, за винятком випадків, передбачених законом;

гласність - козацька організація, об'єднання козацьких організацій зобов'язані забезпечувати повне та своєчасне інформування своїх членів з питань здійснення статутної діяльності, ознайомлювати на їх прохання з усіма матеріалами, що стосуються діяльності організації, об'єднання; інформація, що міститься у статутах козацьких організацій, їх об'єднань, про склад керівних органів, джерела матеріальних та інших надходжень не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом; козацькі організації та їх об'єднання регулярно оприлюднюють свої основні документи, дані про склад керівних органів, джерела фінансування та витрати.

Стаття 8. Статус козацьких організацій та їх об'єднань

1. В Україні утворюються і діють козацькі організації із сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським (в Автономній Республіці Крим) та всеукраїнським статусом.

До козацьких організацій із сільським статусом належать організації, діяльність яких поширюється на територію села і що об'єднують не менш як 10 членів, які проживають у відповідному селі.

До козацьких організацій із селищним статусом належать організації, діяльність яких поширюється на територію селища і що об'єднують не менш як 20 членів, які проживають у відповідному селищі.

До козацьких організацій з міським статусом належать організації, діяльність яких поширюється на територію міста і що об'єднують не менш як 30 членів, які проживають у місті районного значення, або не менш як 100 членів, які проживають у місті обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення, або не менш як 500 членів, які проживають у містах Києві, Севастополі.

До козацьких організацій із районним статусом належать організації, діяльність яких поширюється на територію району і що об'єднують не менш як 100 членів, які проживають на території відповідного району.

До козацьких організацій з обласним, республіканським (в Автономній Республіці Крим) статусом належать організації, діяльність яких поширюється на територію області, Автономної Республіки Крим і що об'єднують не менш як 500 членів, які проживають на території відповідно області, Автономної Республіки Крим.

До козацьких організацій із всеукраїнським статусом належать організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України і що об'єднують не менш як 5000 членів у більшості її адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.

Територія діяльності визначається козацькою організацією самостійно.

2. В Україні утворюються і діють об'єднання козацьких організацій із місцевим та всеукраїнським статусом.

Статус місцевих мають об'єднання козацьких організацій, які на момент державної реєстрації об'єднують дві і більше козацькі організації з сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським (в Автономній Республіці Крим) статусом, що здійснюють свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Статус всеукраїнських мають об'єднання козацьких організацій, які на час державної реєстрації об'єднують дві і більше козацькі організації з всеукраїнським статусом.

Розділ III ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

Стаття 9. Створення козацьких організацій та їх об'єднань

1. Засновниками козацької організації можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, займаються суспільно корисною діяльністю, не обмежені судом у дієздатності і не перебувають у місцях позбавлення волі.

2. Рішення про заснування козацької організації приймається засновниками козацької організації, які зібралися на установчу раду, і оформляється протоколом установчої ради, який підписують голова та секретар ради. Засновники козацької організації на засіданні установчої ради затверджують статут козацької організації, обирають її органи управління, осіб, уповноважених на проведення державної реєстрації, вирішують інші питання, пов'язані зі створенням та державною реєстрацією козацької організації.

3. Засновниками об'єднання козацьких організацій є козацькі організації.

4. Рішення про заснування об'єднання козацьких організацій приймається на зібранні (з'їзді, раді тощо) уповноважених представників козацьких організацій і оформляється протоколом, який підписують голова та секретар зібрання (з'їзду, ради тощо). На зібранні (з'їзді, раді тощо) уповноважених представників козацьких організацій затверджується статут об'єднання козацьких організацій, обираються його керівні органи, особи, уповноважені на проведення державної реєстрації, вирішуються інші питання, пов'язані зі створенням об'єднання козацьких організацій.

Стаття 10. Статути козацьких організацій та їх об'єднань

1. Козацькі організації, об'єднання козацьких організацій діють на основі статутів. Типовий статут затверджується на Великій всеукраїнській козацькій раді.

2. Статут козацької організації, об'єднання козацьких організацій має містити:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування козацької організації, об'єднання козацьких організацій. Повне найменування козацької організації, об'єднання козацьких організацій повинно містити слово "козак" або похідні від цього слова, інформацію про статус організації, об'єднання. У найменуванні козацької організації, об'єднання козацьких організацій забороняється використовувати найменування інших юридичних осіб;

2) місцезнаходження органів управління козацької організації, об'єднання козацьких організацій;

3) мету створення, завдання та напрями діяльності козацької організації, об'єднання козацьких організацій;

4) умови набуття членства, порядок прийому в члени козацької організації, визначення процедури набуття членства в козацькій організації, умови членства та порядок прийому в члени об'єднання козацьких організацій, порядок виходу з організації, об'єднання;

5) права і обов'язки членів козацької організації, об'єднання козацьких організацій;

6) порядок та умови відповідальності членів за зобов'язаннями козацької організації, об'єднання козацьких організацій щодо діяльності Українського козацтва;

7) порядок утворення і діяльності органів управління козацької організації, об'єднання козацьких організацій та їх повноваження, а для козацьких організацій із міським, районним, обласним, республіканським (в Автономній Республіці Крим), всеукраїнським статусом - порядок утворення місцевих осередків та їх повноваження. У статутних документах козацьких організацій, об'єднань козацьких організацій забороняється вживати слово "гетьман" у назві посад козацьких організацій, об'єднань козацьких організацій;

8) джерела формування і порядок використання коштів та іншого майна козацької організації, об'єднання козацьких організацій, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

9) розмір та порядок сплати вступних, членських, цільових внесків;

10) порядок внесення змін до статуту козацької організації, об'єднання козацьких організацій;

11) порядок припинення козацької організації, об'єднання козацьких організацій, вирішення майнових питань, пов'язаних із ліквідацією.

У статуті можуть бути передбачені й інші положення щодо особливостей створення і діяльності козацької організації, об'єднання козацьких організацій.

3. Статут козацької організації, об'єднання козацьких організацій не може суперечити законодавству України.

Стаття 11. Членство в козацьких організаціях та їх об'єднаннях

1. Членом козацької організації (українським козаком) може бути громадянин України, який досяг 18-річного віку, займається суспільно корисною діяльністю.

2. Членство в козацькій організації набувається за процедурою, передбаченою статутом козацької організації.

3. Членство в козацькій організації є індивідуальним фіксованим.

Обов'язковими умовами фіксації членства у козацькій організації є наявність власноручно підписаних заяви громадянина України, поданої до органу управління козацької організації про бажання стати членом цієї організації та тексту козацької присяги на вірність Україні та Українському народові.

Члени козацьких організацій включаються до індивідуального козацького всеукраїнського реєстру, порядок створення та ведення якого визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Засновники козацької організації набувають статусу членів козацької організації після державної реєстрації козацької організації.

5. Член козацької організації має право:

брати участь в управлінні справами козацької організації, обирати та бути обраними до її органів управління;

вносити пропозиції на розгляд органів управління козацької організації;

одержувати інформацію про діяльність козацької організації, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються діяльності організації;

вийти з членів козацької організації в порядку, передбаченому її статутом.

Члени козацької організації мають інші права, передбачені законодавством України, статутом козацької організації, іншими її документами.

6. Член козацької організації зобов'язаний:

дотримуватися козацької присяги на вірність Україні та Українському народові;

додержуватися статуту козацької організації, виконувати рішення її органів управління;

додержуватися кодексу честі українського козака;

відповідати за зобов'язаннями козацької організації, якщо це передбачено її статутом, у порядку і на умовах, визначених статутом;

виконувати інші обов'язки, передбачені актами законодавства про козацькі організації та статутом козацької організації.

7. Член козацької організації не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

8. Членами об'єднань козацьких організацій можуть бути козацькі організації, зареєстровані в установленому порядку.

9. Козацькі організації та їх об'єднання не відповідають за зобов'язаннями своїх засновників і членів, крім випадків, передбачених законом.

10. Засновники і члени козацької організації та об'єднання козацьких організацій відповідають за зобов'язаннями козацьких організацій та їх об'єднань, якщо це передбачено їх статутами, в порядку і на умовах, визначених статутами.

11. Члену козацької організації, об'єднання козацьких організацій видається посвідчення, зразок якого затверджується Великою всеукраїнською козацькою радою.

Стаття 12. Державна реєстрація козацьких організацій та їх об'єднань

1. Козацькі організації та їх об'єднання підлягають обов'язковій державній реєстрації в порядку, встановленому Законами України "Про об'єднання громадян" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". При цьому козацькі організації із сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським (в Автономній Республіці Крим) статусом реєструються в порядку, встановленому для державної реєстрації місцевих громадських організацій.

2. Дані про зареєстровані козацькі організації та їх об'єднання включаються до Державного реєстру козацьких організацій України, який формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Порядок ведення Державного реєстру козацьких організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Символіка козацьких організацій та їх об'єднань, козацькі звання

1. Козацькі організації та їх об'єднання мають єдину козацьку символіку: козацькі однострої (формений одяг), знаки розрізнення (погони, шеврони), які затверджуються Великою всеукраїнською козацькою радою.

Козацькі організації та їх об'єднання можуть також використовувати власну козацьку символіку (хоругви, прапори, емблеми тощо), яка затверджується відповідно до їх статутів та підлягає реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

2. Козацькі однострої зі знаками розрізнення можуть використовуватися лише козацькими організаціями та їх об'єднаннями, які зареєстровані відповідно до цього Закону, членами козацьких організацій, об'єднань козацьких організацій.

3. Членам козацьких організацій та об'єднань козацьких організацій можуть присвоюватися козацькі звання.

Встановлення козацьких звань та визначення порядку їх присвоєння здійснюється Великою всеукраїнською козацькою радою.

Стаття 14. Припинення козацької організації та об'єднання козацьких організацій

1. Козацька організація, об'єднання козацьких організацій припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

2. Реорганізація козацької організації, об'єднання козацьких організацій здійснюється відповідно до статуту козацької організації, об'єднання козацьких організацій.

3. Ліквідація козацької організації, об'єднання козацьких організацій здійснюється на підставі статуту або рішення суду.

Розділ IV ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

Стаття 15. Козацькі громадські формування

1. Козацькі організації на умовах, передбачених Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", можуть створювати козацькі громадські формування для участі в охороні громадського порядку і державного кордону України, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

2. Козацькі громадські формування здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

3. Створення воєнізованих козацьких громадських формувань забороняється.

4. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування разом з органами внутрішніх справ, підрозділами Державної прикордонної служби України організовують та координують діяльність козацьких громадських формувань.

Стаття 16. Козацька служба

1. Козацька служба - це діяльність козацьких громадських формувань на підставі угод про співпрацю, укладених козацькими організаціями з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування щодо участі козацьких громадських формувань у:

забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону України, здійсненні заходів із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, у захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;

ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;

військово-патріотичному вихованні молоді, фізкультурно-спортивній роботі, підготовці допризовників до служби у Збройних Силах України;

збереженні національної культурної спадщини Українського народу.

2. Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, а також майна членів козацьких громадських формувань, які проходять козацьку службу, від злочинних посягань та інших протиправних дій.

3. Члени козацьких громадських формувань можуть бути застраховані за рахунок коштів відповідного місцевого або державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного середнього заробітку за основним місцем роботи, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону України, - у розмірі від річної до п'ятирічної середньої заробітної плати залежно від ступеня втрати працездатності.

4. Шкода, завдана членам козацьких громадських формувань, їх майну, майну козацьких громадських формувань під час несення козацької служби, відшкодовується органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування, з якими укладено угоди про співпрацю, в межах, передбачених цими угодами, з наступним стягненням у встановленому законом порядку відповідної суми з винних осіб.

Стаття 17. Обласні, республіканські (в Автономній Республіці Крим), Київська та Севастопольська міські козацькі ради, Велика всеукраїнська козацька рада

1. В областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі не рідше одного разу на два роки або на вимогу не менше третини козацьких організацій, що діють відповідно в області, Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, для вирішення питань розвитку козацького руху на відповідній території проводяться козацькі ради.

Для участі в козацькій раді козацькі організації з сільським, селищним, районним, міським, районним у місті, обласним, республіканським Автономної Республіки Крим статусом делегують своїх представників на основі пропорційного представництва, визначеного відповідною козацькою радою.

2. Козацькі організації, об'єднання козацьких організацій не рідше одного разу на п'ять років 14 жовтня - у День Українського козацтва - проводять Велику всеукраїнську козацьку раду для вирішення питань розвитку козацького руху в Україні.

Позачергова Велика всеукраїнська козацька рада може бути скликана в інші строки на вимогу не менше третини козацьких організацій із всеукраїнським статусом.

Учасниками Великої всеукраїнської козацької ради є українські козаки - представники козацьких організацій із всеукраїнським статусом, яких делеговано на основі пропорційного представництва, українські козаки, яких делеговано обласними, республіканськими (в Автономній Республіці Крим) козацькими радами за пропорційним представництвом, визначеним Радою Українського козацтва при Президентові України.

3. Виключно на Великій всеукраїнській козацькій раді вирішуються питання:

1) ухвалення основних напрямів розвитку козацького руху;

2) обрання Гетьмана України;

3) затвердження типового статуту козацької організації, об'єднання козацьких організацій;

4) затвердження кодексу честі українського козака;

5) затвердження єдиної козацької символіки: козацьких одностроїв (форменого одягу), знаків розрізнення (погонів, шевронів), їх зразків;

6) затвердження тексту козацької присяги на вірність Україні та Українському народові, порядку її складання та проходження духовної посвяти;

7) встановлення козацьких звань, які присвоюються членам козацьких організацій, порядку присвоєння таких звань;

8) затвердження зразків посвідчення члена козацької організації, члена об'єднання козацьких організацій;

9) встановлення знаків заохочення членів козацьких організації та порядок їх присвоєння.

4. Велика всеукраїнська козацька рада скликається Гетьманом України.

Стаття 18. Гетьман України

1. Велика всеукраїнська козацька рада обирає Гетьмана України - особу, яка є провідником козацького руху.

2. Гетьманом України обирається найбільш поважна у козацькому середовищі особа, яка зробила значний внесок у розвиток козацького руху, є втіленням козацьких чеснот.

3. Гетьман України не є посадовою особою козацької організації, об'єднання козацьких організацій і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО КОЗАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ

Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства про козацькі організації та їх об'єднання

Особи, винні в порушенні законодавства про козацькі організації та їх об'єднання, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

внести у тримісячний строк після опублікування цього Закону на розгляд Верховної Ради України необхідні законопроекти щодо внесення змін до чинного законодавства з метою приведення його у відповідність із цим Законом;

забезпечити видання нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

3. Статути козацьких організацій, об'єднань козацьких організацій, державна реєстрація яких здійснена до дня набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із цим Законом, а самі козацькі організації, об'єднання козацьких організацій підлягають перереєстрації з урахуванням вимог цього Закону протягом двох років. При цьому збір за державну реєстрацію не справляється.

____________

Опрос