Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения защиты прав детей

Проект закона Украины от 18.04.2008 № 2409
Дата рассмотрения: 18.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135; 2006 р., N 22, ст. 179):

1) доповнити частину четверту статті 157 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Договір укладається у письмовій формі та нотаріально посвідчується.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у частині другій статті 159:

в абзаці першому слова ", з урахуванням віку, стану здоров'я дитини, поведінки батьків, а також інших обставин, що мають істотне значення" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення.";

3) у частині першій статті 162 доповнити:

абзац перший після слів "заінтересованої особи", "з ким вона проживала" відповідно словами "або установи", ", або до установи, в якій вона проживала";

абзац другий після слова "здоров'я" словами "або обставини змінилися так, що повернення суперечить її інтересам".

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40 - 42, ст. 492; 2005 р., N 52, ст. 562; 2006 р., N 35, ст. 295, ст. 298; 2007 р., N 12, ст. 103):

1) доповнити статтю 5 частиною такого змісту:

"2. Дитині можуть надаватися додаткові процесуальні права відповідно до цього Кодексу або міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.";

2) доповнити Кодекс статтею 271 такого змісту:

"Стаття 271. Забезпечення захисту прав дитини при розгляді справи

1. При розгляді справи дитині надаються такі додаткові процесуальні права:

безпосередньо або через представника чи законного представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки;

отримувати через представника чи законного представника інформацію про судовий розгляд;

здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, передбачені законом.

2. Суд роз'яснює дитині її права та можливі наслідки дій її представника чи законного представника у разі, коли цього потребують інтереси дитини і якщо за віком та станом здоров'я дитина може усвідомити їх значення.

3. Суд сприяє створенню належних умов для здійснення дитиною її прав, визначених законом.";

3) доповнити статтю 43 після частини третьої новою частиною такого змісту:

"4. Суд може призначити або замінити законного представника за клопотанням дитини, якщо це відповідає її інтересам.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

4) доповнити статтю 76 після частини першої новими частинами такого змісту:

"2. Судові повістки, адресовані дитині, вручаються її представнику чи законному представнику.

3. Судові повістки вручаються неповнолітнім особам віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років у разі здійснення ними особисто цивільних процесуальних прав та виконання обов'язків у справі відповідно до цього Кодексу.".

У зв'язку з цим частини другу - дев'яту вважати відповідно частинами четвертою - одинадцятою;

5) доповнити частину п'яту статті 81 після слів "законом", "прокурор" відповідно словами "або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України,", "чи Міністерство юстиції України";

6) доповнити статтю 110 частиною такого змісту:

"14. Позови в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні місця проживання, подаються Міністерством юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, за місцезнаходженням Міністерства та його територіальних органів.";

7) у частині першій статті 182:

слова "педагога або" виключити;

доповнити частину після слів "у справі" словами ", або представників органу опіки та піклування".

3. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 46, ст. 347; 2005 р., N 6, ст. 144, N 17 - 19, ст. 267):

1) доповнити статтю 1 після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"контакт з дитиною - реалізація матір'ю, батьком, іншими членами сім'ї та родичами, у тому числі тими, з якими дитина не проживає, права на спілкування з дитиною, побачення зазначених осіб з дитиною, а також надання їм інформації про дитину або дитині про таких осіб, якщо це не суперечить інтересам дитини;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

2) частину четверту статті 5 викласти у такій редакції:

"Інші органи виконавчої влади вносять в межах своїх повноважень Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення положень законодавства, які стосуються забезпечення захисту прав дітей; подають висновки до проектів законодавчих актів із зазначених питань; надають засобам масової інформації, громадськості та особам чи органам, які займаються вирішенням питань захисту дітей, загальну інформацію про забезпечення захисту прав дітей; з'ясовують думку дітей та надають їм відповідну інформацію, а також здійснюють інші повноваження, що сприяють забезпеченню захисту прав дітей.";

3) назву статті 15 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Реалізація права дитини на контакт з батьками, які проживають окремо";

4) у статті 16:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Реалізація права дитини на контакт з батьками, іншими членами сім'ї та родичами, зокрема тими, що проживають у різних державах";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Батьки, інші члени сім'ї та родичі, зокрема ті, що проживають у різних державах, не повинні перешкоджати одне одному реалізувати право дитини на контакт з ними, зобов'язані гарантувати повернення дитини до місця її постійного проживання після реалізації нею права на контакт, не допускати неправомірної зміни її місця проживання.";

5) доповнити Закон статтею 161 такого змісту:

"Стаття 161. Заходи і гарантії забезпечення виконання рішення суду про реалізацію права дитини на контакт

Заходи і гарантії забезпечення виконання рішення суду про реалізацію права дитини на контакт визначаються судом в кожному конкретному випадку.

Такими заходами і гарантіями можуть бути:

зобов'язання особи, яка контактує з дитиною, сплатити витрати, пов'язані з переїздом та проживанням дитини, а також у разі потреби - будь-якої іншої особи, що супроводжує дитину; повідомити особі, з якою проживає дитина, про місце, де перебуватиме дитина під час реалізації нею права на контакт; з'являтися особисто разом з дитиною до органу опіки та піклування з періодичністю, визначеною судом;

заборона виїзду дитини за кордон під час реалізації нею права на контакт;

реалізація права на контакт з дитиною на території іноземної держави за умови подання органу опіки і піклування за місцем проживання дитини документа, що підтверджує визнання рішення суду України про контакт з дитиною на території іншої держави;

інші заходи, передбачені законом.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос