Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственной программе приватизации на 2009 - 2013 годы

Проект закона Украины от 07.04.2008 № 2330
Дата рассмотрения: 15.04.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державну програму приватизації на 2009 - 2013 роки

1. Затвердити Державну програму приватизації на 2009 - 2013 роки (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
приватизації на 2009 - 2013 роки

Розділ I. Загальна частина

1. Державна програма приватизації на 2009 - 2013 роки (далі - Програма) визначає мету, основні пріоритети та умови приватизації державного майна, відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та комунального майна у 2009 - 2013 роках.

Стратегія подальшого реформування державної власності включає здійснення заходів, спрямованих на завершення приватизації державного майна як широкомасштабного проекту трансформації державної власності, що розпочався в Україні в 1992 році, гармонізацію процесів приватизації із стратегією розвитку національної економіки та її окремих галузей.

2. Основною метою приватизації у 2009 - 2013 роках є:

підвищення соціально-економічної ефективності виробництва, забезпечення взаємопов'язаності стратегії приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей;

перехід на програмні принципи ринкової трансформації у стратегічних галузях економіки під час приватизації об'єктів, яка має ґрунтуватися на програмах розвитку таких галузей;

сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств, оптимізація частки державного сектору економіки, створення конкурентного середовища;

забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для задоволення потреб суспільства та структурної перебудови економіки України.

3. Пріоритетами приватизації є:

оптимізація структури державної власності у виробничій сфері;

урахування впливу приватизації на економічну конкуренцію та безпеку держави;

залучення до приватизації покупців, які заінтересовані у довгостроковому розвитку підприємств;

підвищення довіри покупців до процесу приватизації;

урахування індивідуальних особливостей об'єктів приватизації;

досягнення максимальної ефективності продажу об'єктів приватизації, зокрема шляхом продажу:

- дрібних пакетів акцій, окремо визначених об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва;

- збиткових підприємств під зобов'язання покупців щодо проведення їх фінансового оздоровлення;

- високоліквідних об'єктів для забезпечення виконання завдань з надходження коштів від приватизації;

сприяння розвиткові фондового ринку з використанням продажу акцій публічних або відкритих акціонерних товариств на фондових біржах;

збільшення обсягу надходження до державного бюджету коштів, одержуваних від приватизації, шляхом підвищення конкурентності та прозорості продажу об'єктів приватизації.

4. З урахуванням мети та пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються такі завдання:

забезпечення досягнення максимальної відкритості та прозорості всіх процедур приватизації;

здійснення приватизації об'єктів, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним;

зосередження на індивідуальній приватизації, зокрема підприємств, які згідно з Програмою належать до групи Г, за умови, що всі етапи та процедури приватизації передбачають врахування індивідуальних особливостей підприємств та ринку його товарів ( робіт, послуг);

досягнення максимальної глибини приватизації об'єктів, розпочатої до набрання чинності цією Програмою;

забезпечення надходження до державного бюджету коштів, одержуваних від приватизації, в сумі, передбаченій законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

5. Приватизація об'єктів стратегічних галузей економіки здійснюється з урахуванням затверджених Кабінетом Міністрів України програм їх розвитку, що визначають галузеві особливості приватизації.

Перелік стратегічних галузей економіки та програми їх розвитку затверджує Кабінет Міністрів України.

Підготовка програм розвитку стратегічних галузей здійснюється уповноваженими органами управління у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

6. У програмах розвитку стратегічних галузей економіки визначаються, зокрема, вимоги до:

удосконалення системи державного регулювання приватизованих об'єктів відповідних галузей;

строків та способів здійснення приватизації об'єктів стратегічних галузей економіки на час дії Програми;

здійснення приватизації підприємств, діяльність яких має значний вплив на функціонування відповідної галузі, за індивідуальними планами з визначенням особливих умов приватизації, зокрема щодо залучення портфельних інвесторів, розміру пакета акцій (часток, паїв), що пропонується для продажу, особливостей приватизації підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

обмеження за кваліфікаційними вимогами, які враховують досвід роботи у відповідній галузі, участі потенційних покупців у приватизації контрольних пакетів акцій (часток, паїв) підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, і підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів;

визначення небезпечного для економічної незалежності України збільшення частки іноземного капіталу в стратегічних галузях економіки;

стимулювання залучення інвестицій у розвиток приватизованих об'єктів стратегічних галузей економіки.

Розділ II. Підготовка до приватизації державного майна

7. Кабінет Міністрів України до 15 січня поточного року затверджує та доводить уповноваженим органам управління завдання з передачі до Фонду державного майна України для підготовки до продажу в наступному бюджетному періоді об'єктів права державної власності. Сумарна прогнозована вартість цих об'єктів не повинна бути меншою, за прогнозовану суму надходження коштів від приватизації до державного бюджету у відповідному бюджетному періоді.

Уповноважені органи управління зобов'язані здійснювати аналіз можливих соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Якщо приватизація об'єкта призведе до негативних наслідків, такий об'єкт не планується до приватизації.

8. Уповноважені органи управління щороку до 15 березня подають до Фонду державного майна України переліки об'єктів права державної власності, які підлягають приватизації у наступному бюджетному періоді, складені за результатами аналізу їх фінансового і виробничо-технічного стану та ефективності використання державного майна (в розрізі класифікаційних груп, визначених у частині другій статті 5 цього Закону) за останні три роки.

Зазначені переліки подаються разом з висновками про прогнозовану суму надходження коштів від їх приватизації та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації включених до переліків об'єктів, що підлягають приватизації.

9. До цих переліків, у першу чергу, включаються:

об'єкти, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним та потребує виділення додаткових бюджетних коштів для забезпечення розвитку виробництва або їх утримання;

підприємства, що потребують фінансового оздоровлення (підприємства, стан яких за результатами аналізу фінансової і господарської діяльності має ознаки неплатоспроможності) шляхом залучення недержавних інвестицій;

об'єкти незавершеного будівництва, що не можуть бути добудовані через відсутність фінансування з державного бюджету.

10. Уповноважені органи управління протягом бюджетного періоду, що передує наступному бюджетному періоду, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України прогнозного завдання з надходження коштів від приватизації до державного бюджету:

1) подають:

до 1 березня центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики пропозиції щодо внесення змін до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, для узагальнення та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

до 1 березня Кабінету Міністрів України погоджені з центральними органами виконавчої влади з питань економічної та фінансової політики пропозиції щодо скорочення переліку казенних підприємств;

до 15 березня Фонду державного майна України пропозиції щодо ініціювання органом приватизації прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про продаж пакетів акцій, закріплених за державою;

2) здійснюють відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" передприватизаційну підготовку об'єктів права державної власності з відокремленням та визначенням умов подальшого використання майна, що не підлягає приватизації, зокрема матеріальних носіїв секретної інформації, і з обов'язковим відображенням об'єктів права інтелектуальної власності в активах підприємства, забезпечують виконання управлінських рішень щодо такого майна, проводять реструктуризацію підприємств виходячи з необхідності підвищення інвестиційної привабливості сумарної ліквідності реорганізованих об'єктів, зокрема з виділенням об'єктів невиробничого призначення.

11. Кабінет Міністрів України до 1 липня поточного року визначає перелік об'єктів приватизації, продаж яких має забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації у наступному бюджетному періоді.

12. Фонд державного майна України здійснює підготовку проекту прогнозного завдання з надходження коштів від приватизації у бюджетному періоді, що передує наступному бюджетному періоду, з урахуванням пропозицій інших уповноважених органів управління за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань фінансової і економічної політики, виходячи з результатів аналізу виробничо-технічного та фінансового стану об'єктів права державної власності, продаж яких передбачається здійснити у відповідному році.

13. Фонд державного майна України:

здійснює підготовку до продажу та продаж об'єктів права державної власності, переданих йому уповноваженими органами управління, а також реструктуризацію об'єктів, не приватизованих через відсутність попиту;

затверджує план-графік поквартального та помісячного продажу об'єктів на наступний рік до 31 грудня поточного року.

14. Фонд державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України може залучати радників (уповноважених осіб) до роботи з підготовки до продажу об'єктів приватизації групи Г.

Оплата послуг радника (уповноваженої особи) здійснюється залежно від ціни, за яку продано об'єкт приватизації, щодо якого він надав послуги, визначеної договором.

Перелік об'єктів приватизації, до підготовки до продажу яких залучаються радники (уповноважені особи), та порядок визначення розміру їх винагороди затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Розділ III. Класифікація об'єктів приватизації та порядок застосування способів приватизації

15. Об'єкти приватизації класифікуються за такими групами:

група А - єдині майнові комплекси державних підприємств, державних господарських об'єднань, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні підприємства (у тому числі ті, що перебувають у процесі реструктуризації) із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість майна яких недостатня для формування статутного капіталу публічного або відкритого акціонерного товариства; окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно (у тому числі будівлі, споруди, нежилі приміщення); майно, що залишилося після завершення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами; майно державних підприємств (крім майнових комплексів, що належать до груп В і Г), які були не продані як єдині майнові комплекси; державне майно, не включене до статутного капіталу господарських товариств, за винятком об'єктів, що належать до груп Д і Ж;

група В - єдині майнові комплекси підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду) державних господарських об'єднань, їх структурних підрозділів із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб, вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу публічного або відкритого акціонерного товариства; акції публічного або відкритого акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об'єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств і організацій сільського, рибного господарства та агропромислового комплексу незалежно від вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих;

група Г - єдині майнові комплекси підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), що на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг); акції публічних або відкритих акціонерних товариств, утворених у процесі корпоратизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг); акції публічних або відкритих акціонерних товариств, що перебувають у процесі продажу і на момент затвердження уточненого плану розміщення акцій мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг);

група Д - об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти;

група Е - акції (частки, паї), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами;

група Ж - об'єкти культури, відпочинку і туризму незалежно від вартості майна; об'єкти соціально-побутового призначення, не включені до статутного капіталу господарських товариств, та об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансах підприємств, у разі їх не включення до складу майна, що передається в комунальну власність.

16. Приватизація державного майна здійснюється у способи, визначені Законом України "Про приватизацію державного майна", з урахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об'єктів приватизації іншими законами та цією Програмою.

Утворення державними органами приватизації приватних акціонерних товариств у процесі приватизації державних підприємств не допускається.

17. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.

У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення) до набрання чинності цією Програмою або вартістю не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення), визначеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання для цілей оренди, після набрання чинності цієї Програми.

Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі, споруди, приміщення у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю, споруду, приміщення у разі, якщо це не заборонено законодавством України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи відповідною місцевою радою (щодо об'єктів права комунальної власності).

18. Державні органи приватизації з власної ініціативи приймають рішення про приватизацію об'єктів групи А, які утворюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежилих приміщень, об'єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію в установленому законом порядку, та інших неприватизованих об'єктів групи А.

Приватизація єдиних майнових комплексів державних підприємств об'єктів групи А здійснюється за погодженням з відповідним уповноваженим органом управління.

19. Продаж нежитлових приміщень, будівель та споруд, що згідно із законодавством можуть бути об'єктами приватизації, незалежно від підпорядкування здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації.

20. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (у разі якщо господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку встановленому, Фондом державного майна України.

Акт приймання-передачі майна ліквідованого підприємства підписується ліквідатором та представником державного органу приватизації.

Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.

21. Приватизація об'єктів групи Д здійснюється відповідно до законів України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.

22. Приватизація об'єктів групи Ж здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Об'єкти групи Ж, рішення про приватизацію яких прийнято після набрання чинності цією Програмою, приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності. Продаж окремих об'єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається.

Об'єкти групи Ж, що не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути приватизовані без збереження профілю діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

23. Приватизація об'єктів груп В і Г здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції в порядку, затвердженому Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, шляхом продажу єдиних майнових комплексів та акцій публічних або відкритих акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації.

Належні державі пакети акцій підприємств, державна частка у статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах.

24. Продаж пакетів акцій та єдиних майнових комплексів підприємств здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (аукціону, відкритих торгів). Переможець зазначеного конкурсу (аукціону, відкритих торгів) визначається виключно виходячи з найбільшої запропонованої ціни та прийняття ним зобов'язань щодо виконання умов такого конкурсу (аукціону, відкритих торгів).

З метою визначення реальної ринкової вартості пакета акцій, приватизація яких здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс), до проведення такого конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій публічного або відкритого акціонерного товариства розміром 5 - 10 відсотків статутного капіталу, за винятком випадків, якщо внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається до реалізації, становитиме менш як 50 відсотків плюс одна акція.

25. У разі придбання суб'єктами фондового ринку, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу публічного або відкритого акціонерного товариства, обов'язковою умовою участі у продажу є подання потенційним покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій.

26. Не реалізовані під час пільгового продажу відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" акції публічних або відкритих акціонерних товариств підлягають продажу на фондових біржах та в інший спосіб, передбачений законодавством з питань приватизації.

27. Конкурси з продажу пакетів акцій публічних або відкритих акціонерних товариств, що належать до групи В, можуть проводитися за умови, що об'єктом продажу є контрольний пакет акцій. У разі якщо конкурс не відбувся, пакет акцій може виставлятися на повторний конкурс або пропонуватися для продажу на фондових біржах шляхом його дроблення.

28. Акції, не продані відповідно до пунктів 26 і 27 цієї Програми, можуть пропонуватися для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (далі - Національна мережа аукціонних центрів) у порядку, встановленому Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

29. Акції, не продані відповідно до пункту 28 цієї Програми, можуть бути запропоновані для продажу на аукціоні без оголошення ціни.

Для продажу на аукціоні без оголошення ціни на фондових біржах через Національну мережу аукціонних центрів можуть пропонуватися лише пакети акцій публічних або відкритих акціонерних товариств груп В і Е, які не вдалося продати у будь-який інший спосіб. Такі аукціони проводяться до остаточного продажу всіх акцій. При цьому початкова вартість пакета акцій не встановлюється державним органом приватизації, а переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.

Для продажу на аукціоні без оголошення ціни можуть бути запропоновані державні пакети акцій публічних або відкритих акціонерних товариств, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.

Запропоновані для продажу державні пакети акцій повинні відповідати одному з таких критеріїв:

публічне або відкрите акціонерне товариство не провадить господарської діяльності;

розмір пакета акцій становить менш як 10 відсотків статутного капіталу публічного або відкритого акціонерного товариства;

пакет акцій не вдалося продати в інший спосіб.

30. Державні органи приватизації з урахуванням пунктів 26 - 29 цієї Програми забезпечують продаж усіх акцій, не проданих відповідно до пункту 59 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки.

31. У державній власності може закріплюватися тільки пакет акцій публічного або відкритого акціонерного товариства, що належить до групи Г. При цьому розмір такого пакета акцій має становити 25 або 50 відсотків статутного капіталу публічного або відкритого акціонерного товариства плюс одна акція. Порядок закріплення у державній власності пакетів акцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

32. Умови конкурсу (відкритих торгів) об'єктів приватизації групи Г, об'єктів приватизації групи В, економічна діяльність яких є інвестиційно привабливою (добування паливно-енергетичних корисних копалин, видавнича та поліграфічна діяльність, виробництво продуктів нафтоперероблення, добрив та азотних сполук, іншої основної неорганічної хімічної продукції, металургійне виробництво, виробництво двигунів і турбін, будування та ремонт суден, виробництво ювелірних виробів, виробництво та розподілення електроенергії, діяльність авіаційного транспорту, пошти та зв'язку), і підприємств оборонно-промислового комплексу незалежно від виду економічної діяльності затверджує Кабінет Міністрів України.

Умови конкурсу (відкритих торгів) з продажу пакетів акцій інших публічних або відкритих акціонерних товариств груп Г і В затверджує державний орган приватизації.

33. У разі якщо на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення реалізації визначених продавцем умов конкурсу. Ціна продажу пакета акцій визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути нижчою за ціну, визначену покупцем у конкурсній пропозиції.

34. Якщо контрольний пакет акцій публічного або відкритого акціонерного товариства, що належить до групи Г, продано, то інші акції товариства пропонуються для продажу на фондових біржах.

35. У разі якщо конкурс з продажу пакета акцій не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторне проведення конкурсу.

Умови повторного конкурсу та початкова вартість пакета акцій не потребують затвердження Кабінетом Міністрів України.

Початкова вартість пакета акцій, конкурс з продажу якого не відбувся, може бути зменшена на повторному конкурсі не більш як на 30 відсотків початкової вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі.

36. У разі якщо конкурс з продажу контрольного пакета акцій публічного або відкритого акціонерного товариства не відбувся двічі підряд, пакет акцій продається на фондовій біржі, в тому числі шляхом його дроблення.

37. Кабінет Міністрів України визначає перелік публічних або відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких у процесі приватизації дозволяється пропонувати в установленому законодавством порядку для продажу на міжнародних фондових ринках.

38. У разі якщо законодавством або статутом господарського товариства (господарської організації, підприємства, заснованого на базі об'єднання майна різних форм власності) визначено переважне право недержавних учасників на придбання акцій (часток, паїв), що належать державі, приватизація об'єктів групи Е здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним комітетом України.

В інших випадках та у разі відсутності згоди недержавних учасників господарського товариства (господарської організації, підприємства, заснованого на базі об'єднання майна різних форм власності) стосовно переважного права на придбання акцій (часток, паїв), що належать державі, продаж об'єктів групи Е здійснюється на аукціоні через Національну мережу аукціонних центрів, за конкурсом або на фондових біржах, крім випадків, коли такий спосіб продажу заборонений законом.

Продаж об'єктів групи Е на фондових біржах здійснюється за процедурою, встановленою для продажу акцій, що належать до об'єктів групи В.

39. Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України, погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, може прийняти рішення про достроковий продаж пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

40. Приватизація підприємств, що мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), здійснюється за погодженням з відповідним органом Антимонопольного комітету України.

Учасники конкурсу (аукціону, відкритих торгів) з продажу акцій (часток, паїв), результатом проведення якого є забезпечення досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу чи структурного підрозділу суб'єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), зобов'язані надати під час здійснення зазначених процедур відомості про відносини контролю.

Покупцями контрольного пакета акцій (часток, паїв) та єдиних майнових комплексів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), можуть бути виключно особи (їх об'єднання), визначені покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", за умови, що такі особи або особи, які їх безпосередньо контролюють, не зареєстровані в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

41. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання (далі - дозвіл на концентрацію).

Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсних процедур (конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо) не пізніше дня завершення прийняття конкурсної документації подають Антимонопольному комітетові України заяву про надання дозволу на концентрацію.

Дозвіл на концентрацію видається відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

42. Приватизація холдингових компаній здійснюється з урахуванням Закону України "Про холдингові компанії в Україні".

43. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) для продажу, та оформлюється наказом відповідного державного органу приватизації про завершення приватизації. У разі закріплення пакета акцій у державній власності план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених, та оформлюється наказом про виконання плану приватизації (розміщення акцій).

Розділ IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

44. До державного бюджету зараховуються в повному обсязі кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією підприємств (за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасний розрахунок за придбані об'єкти приватизації та невиконання інвестиційних зобов'язань; відсотки, нараховані на суму розстрочених платежів, тощо), якщо інше не встановлено законом.

За рахунок коштів загального фонду державного бюджету здійснюються такі видатки на заходи, пов'язані із здійсненням приватизації державного майна:

1) оплата послуг, що надаються:

Національною мережею аукціонних центрів, пов'язаних з проведенням аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів;

іншими сторонніми особами та організаціями, залученими до роботи з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов'язкового екологічного аудиту, приватизації (у тому числі щодо охорони, збереження та оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх наступного продажу), надання юридичних послуг;

суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації) та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

з визначення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

з виготовлення технічної документації для здійснення продажу земельних ділянок, зокрема їх технічних паспортів;

зберігачами та реєстраторами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов'язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;

радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;

особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна та продажу земельних ділянок;

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;

2) витрати, пов'язані з:

утриманням окремих об'єктів державної власності, перелік яких затверджується Фондом державного майна за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансової політики;

виконанням науково-дослідних робіт та відрядженнями, пов'язаними з виконанням цієї Програми;

забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, у тому числі проведенням розрахунків за борговими зобов'язаннями;

провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань здійснення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна України;

виданням та розповсюдженням Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію з додатком (придбання паперу, друк, розсилання тощо);

3) фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України.

45. У разі делегування власних повноважень з приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов'язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов'язаних з реалізацією зазначеного майна.

Частина коштів, що надходять від приватизації майна, яке перебуває в комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і спрямовується для фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією комунального майна.

Розділ V. Інформаційне забезпечення здійснення приватизації

46. З метою сприяння приватизації, формування позитивного іміджу України на міжнародній арені та забезпечення надходження коштів до державного бюджету Фонд державного майна України в межах коштів, виділених на зазначені цілі, здійснює відповідно до цієї Програми та законодавства про інформацію комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації шляхом оприлюднення в засобах масової інформації, на веб-сайті Фонду державного майна України та в мережі Інтернет інформаційного повідомлення про оголошення конкурсів (аукціонів, відкритих торгів), умови продажу об'єктів приватизації, відомостей про хід і результати приватизації державного майна в Україні та за її межами.

47. Фонд державного майна України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади здійснює заходи щодо інформування громадськості про умови приватизації окремих підприємств та державну політику у сфері приватизації.

48. Державні органи приватизації публікують інформацію про здійснення приватизації державного майна у строк та в порядку, встановлені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає опублікуванню у виданнях державних органів приватизації протягом 30 днів після затвердження Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями) результатів продажу або укладення договору купівлі-продажу.

49. Фонд державного майна України систематично оприлюднює в засобах масової інформації, на веб-сайті Фонду державного майна України та мережі Інтернет переліки підприємств, державні пакети акцій яких пропонуються для продажу в поточному році, включаючи інформацію про розмір пакетів акцій, що пропонуються для продажу, і пакетів акцій, що закріплюються в державній власності.

50. Фонд державного майна України відстежує динаміку попиту на об'єкти приватизації та сприяє його формуванню, зокрема шляхом підвищення рівня поінформованості потенційних покупців через оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів та участі в національних і міжнародних економічних форумах, виставках та конференціях.

51. Конкурс (відкриті торги) з продажу пакетів акцій об'єктів групи Г проводиться не менш як через 60 днів, але не пізніше 90 днів після оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України та опублікування інформації у виданнях державних органів приватизації, місцевих засобах масової інформації.

Інші аукціони, конкурси та біржові торги з продажу об'єктів приватизації проводяться через 30 днів після оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України та опублікування інформації у виданнях державних органів приватизації, місцевих засобах масової інформації.

52. Голова, керівники регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України несуть персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації про об'єкти, що приватизуються.

Розділ VI. Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації

53. Протягом шести місяців після набрання чинності цією Програмою:

Національний банк України забезпечує списання з позабалансових рахунків використаних приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що перебувають на позабалансових рахунках фінансових посередників, Державної акціонерної компанії "Національна мережа аукціонних центрів" та інших юридичних осіб у готівковій і безготівковій формі. Позабалансові рахунки після списання підлягають закриттю у порядку, встановленому Національним банком України;

за розпорядженням Національного банку України всі списані цінні папери у готівковій формі знищуються в установленому ним порядку;

невикористані житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників, перераховуються відповідним установам відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";

за розпорядженням Національного банку України знищуються бланки невикористаних приватизаційних майнових і компенсаційних сертифікатів, що перебувають в установах відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", у порядку, встановленому ним за погодженням з Національним банком України.

Порядок списання невикористаних приватизаційних майнових сертифікатів, що перебували на рахунках фінансових посередників, які мали право залучати такі сертифікати, встановлюється Національним банком України за погодженням з Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України.

Розділ VII. Контроль за виконанням Програми

54. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи відповідно до своїх повноважень, визначених законодавством:

Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх засіданнях звітів Фонду державного майна України та в інший спосіб, визначений Конституцією та законами України;

Кабінет Міністрів України - шляхом заслуховування на своїх засіданнях керівників Фонду державного майна України, інших органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і розгляду проміжних, щорічних та заключних звітів про результати виконання цієї Програми.

55. Фонд державного майна України:

щоквартально подає Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та центральному органу виконавчої влади з питань фінансової політики аналітичну довідку про хід виконання цієї Програми;

щомісяця інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади з питань фінансової політики про хід виконання цієї Програми;

до 1 квітня 2014 року складає і подає Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України звіт про результати виконання цієї Програми.

56. Персональна відповідальність за виконання цієї Програми покладається на:

Голову Фонду державного майна України, керівників уповноважених органів управління та голів обласних державних адміністрацій - стосовно приватизації майна, що перебуває у державній власності;

Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників уповноважених органів управління майном, що належить Автономній Республіці Крим, - стосовно його приватизації.

____________

 

Опрос