Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно приведения Закона в соответствие с рекомендацией ПАСЕ N 1402 (1999) и 1713 (2005)

Проект закона Украины от 24.03.2008 № 2265
Дата рассмотрения: 02.10.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо приведення Закону у відповідність до рекомендації ПАРЄ N 1402 (1999) та 1713 (2005)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 27, ст. 382) такі зміни:

1. У частині другій статті 2 слова "корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки" виключити.

2. У частині першій статті 9 слова "військові формування" виключити.

3. У частині першій статті 10 слова "боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю" виключити;

4. Доповнити статтю 13 новою частиною четвертою такого змісту:

"Заступники Голови Служби безпеки України можуть призначатися з числа державних службовців".

5. У частині першій статті 15 слова "боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю" виключити.

6. Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

"Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, державні службовці і працівники.".

7. Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"Співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України комплектується виключно військова контррозвідка та Антитерористичний центр. Умови і порядок виконання своїх обов'язків співробітниками-військовослужбовцями визначаються укладеним договором (контрактом)".

8. Доповнити Закон новою статтею 201 такого змісту:

"Стаття 201. Державні службовці Служби безпеки України

Підрозділи захисту національної державності, контррозвідки, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні, оперативного документування, слідчі, по роботі з особовим складом, науково-дослідні і наукові підрозділи комплектуються з числа державних службовців.".

9. Доповнити Закон новою статтею 202 такого змісту:

"Стаття 202. Працівники Служби безпеки України

Адміністративно-господарські, фінансові, медичні та інші допоміжні служби, комплектуються з числа працівників.".

10. Доповнити Закон новою статтею 203 такого змісту:

"Стаття 203. Присяга співробітників Служби безпеки України

Співробітники Служби безпеки України складають Присягу такого змісту:

"Вступаючи на службу до Служби безпеки України, присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюся суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки. Якщо я порушу цю присягу, то готовий нести відповідальність згідно з законом".

Співробітник підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи".

11. У пункті 11 частини першої статті 25:

1) всюди після слів "військовослужбовців" доповнити словами "державних службовців";

2) слова "боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю" виключити.

12. У назві та тексті статті 27 після слів "військовослужбовців" в усіх відмінках доповнити словами "державних службовців" у відповідних відмінках.

13. У статті 28 після слів "військовослужбовців" в усіх відмінках доповнити словами "державних службовців" у відповідних відмінках.

14. У назві та тексті статті 29 після слів "військовослужбовців" в усіх відмінках доповнити словами "державних службовців" у відповідних відмінках.

15. У статті 30 після слів "військовослужбовців" в усіх відмінках доповнити словами "державних службовців" у відповідних відмінках.

16. У статті 31:

1) у частині другій слова "Президію Верховної Ради України" виключити;

2) всюди слова "Комісія Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки" в усіх відмінках замінити словами "Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони" у відповідних відмінках;

3) у частині третій слова "постійних і тимчасових комісій Верховної Ради України" замінити словами "комітетів і комісій Верховної Ради України".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

2.1. До Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 35, ст. 358):

1) у пункті 1 статті 4 слова "Про Службу безпеки України" виключити;

2) у статті 5:

підпункт в) пункту 2 виключити;

у підпункті а) пункту 3 слова "і Служби безпеки України" виключити;

пункт 3 доповнити новим підпунктом ж) такого змісту: "ж) Служба безпеки України";

3) статтю 10 виключити;

4) назву та текст статті 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Компетенція спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ

Межі компетенції спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України визначаються на основі законів України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", цього Закону, Кримінально-процесуального кодексу та інших законів України.";

5) у статті 12:

в назві слова "Служби безпеки" виключити;

в пункті 1 слова "і Служби безпеки" та слова "Про Службу безпеки України" виключити;

в пункті 2 слова "і Служби безпеки" виключити;

у підпункті г) пункту 2 після слів "Генеральною прокуратурою України" доповнити словами "Служби безпеки України";

в пункті 4 слова "і Служби безпеки" виключити;

в пункті 5 слова "і Служби безпеки" виключити;

6) у пункті 1 статті 13 слова "і Служби безпеки" виключити;

7) в пункті 1 статті 14 слова "і Служби безпеки" та слова "та Служби безпеки" виключити;

8) у статті 15:

в пункті 1 слова "і Служби безпеки" виключити;

у підпункті в) пункту і слова "і Служби безпеки" виключити;

в пункті 2 слова "і Служби безпеки" виключити;

9) у статті 16:

пункти 2 - 3 викласти у такій редакції:

"2. У Республіці Крим, областях і містах, у відповідних органах прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України функції щодо забезпечення взаємодії покладаються на прокурорів, які здійснюють нагляд за виконанням законів спеціальними підрозділами органів внутрішніх справ по боротьбі з організованою злочинністю та підрозділами Служби безпеки України, на керівників спеціальних підрозділів, підрозділів та відповідальних працівників територіальних органів прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України.

3. Обмін оперативною інформацією між спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і підрозділами Служби безпеки України щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних спеціальних підрозділів та підрозділів.";

пункти 4 - 6 виключити;

10) статтю 17 викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з іншими державними органами

1. У сфері боротьби з організованою злочинністю Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України взаємодіє з Національним банком України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Державною митною службою України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та іншими міністерствами і відомствами.

2. Для забезпечення взаємодії за рахунок штатної чисельності Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ або в межах встановленої чисельності апарату міністерств і відомств за поданням керівника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України можуть вводитися посади помічників керівників відповідних міністерств і відомств з питань взаємодії в боротьбі з організованою злочинністю.

3. Зазначені посади комплектуються, як правило, з числа співробітників органів внутрішніх справ України, які мають досвід відповідної роботи. Призначення на посаду і звільнення з неї проводиться керівниками зазначених міністерств і відомств за погодженням з керівником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.";

11) в пункті 5 статті 18 слова "і Служби безпеки України" та слова "та Служби безпеки" виключити;

12) статтю 19 викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю

1. Для вирішення завдань боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ України мають право збирати, накопичувати і зберігати інформацію про події і факти, що свідчать про організовану злочинну діяльність, її причини та умови, про осіб, які беруть участь в організованій злочинній діяльності.

З цією метою в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України створюється централізований банк даних.

Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України, яке вживає заходів щодо їх захисту. Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України взаємодіють на безоплатній основі з інформаційно-довідковими службами Служби безпеки України, Міністерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Державної митної служби України, банківських, фінансових, податкових та інших органів і установ, а також одержують від них всю інформацію про реальні прояви організованої злочинної діяльності. Порядок збирання, накопичення, опрацювання і надання такої інформації регламентується положеннями про ці органи та установи, відповідними законодавчими актами.

Відповідні банки даних створюються в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю на місцях.";

13) у статті 20:

у пункті 2 слова "і Служби безпеки України затверджуються їх керівниками" та слова " затверджуються їх керівником";

в пункті 3 слова "Служби безпеки України" виключити;

14) в абзаці першому пункту 2 статті 23 слова "Голови Служби безпеки України" виключити;

15) у статті 24:

у підпункті а) пункту 1 слова "і Служби безпеки" виключити;

в пункті 2 слова "та Служби безпеки" виключити;

16) у підпункті д) пункту 1 статті 25 слова "Голову Служби безпеки України" виключити.

2.2. У Законі України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст. 266) пункт б) статті 4 виключити.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити своєчасний перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

  

Опрос