Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции

Проект закона Украины от 27.02.2008 № 2137
Дата рассмотрения: 30.03.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оптові ринки сільськогосподарської продукції

Цей Закон визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції - договірне об'єднання, створене оптовими ринками сільськогосподарської продукції з метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів;

інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції - система обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під'їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв'язку, необхідних для функціонування оптового ринку сільськогосподарської продукції, що розміщені за/поза його місцезнаходженням у межах адміністративно-територіальної одиниці діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції;

оптова торгівля сільськогосподарською продукцією - діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку купівлю-продаж шляхом надання пов'язаних з цим послуг;

оптовий ринок сільськогосподарської продукції (далі - ОРСП) - юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому цим Законом порядку надано статус ОРСП;

партія сільськогосподарської продукції - визначена кількість сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що закуплена, відвантажена або отримана за одним товаросупровідним документом. Визначення окремих партій сільськогосподарської продукції встановлюється Правилами роботи ОРСП;

покупці - юридичні та фізичні особи, які купують партію (партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, та уповноважені ними особи;

продавці - юридичні та фізичні особи, які є власниками сільськогосподарської продукції і продають покупцям партію (партії) сільськогосподарської продукції, та уповноважені ними особи;

ринок сільськогосподарської продукції - частина аграрного ринку, де здійснюється оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;

роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією - діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції кінцевим споживачам для їх власного використання;

самоврядна організація ОРСП - асоціація ОРСП, що набула статусу самоврядної організації в порядку, визначеному цим Законом;

сільськогосподарська продукція - продукція, що підпадає під визначення груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) згідно із Законом України "Про Митний тариф України", за винятком підакцизних товарів, крім товарів первинного виноробства - виноматеріалів (коди УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30);

територія ОРСП - спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг ОРСП;

товаросупровідний документ - документ, що містить дані про партію сільськогосподарської продукції.

Стаття 2. Правові засади діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції

Діяльність ОРСП регулюється відповідними положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Положення цього Закону поширюються на правовідносини, пов'язані з організацією діяльності ОРСП в Україні.

Стаття 4. Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції

Статус ОРСП надається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Юридична особа, яка має намір набути статусу ОРСП, подає до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики такі документи:

заява про набуття статусу ОРСП;

проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП;

рішення обласної ради або Верховної Ради Автономної Республіки Крим (залежно від адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується створити ОРСП) про можливість надання цій юридичній особі статусу ОРСП;

нотаріально посвідчена копія установчих документів;

проект Правил роботи ОРСП;

нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;

довідка про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи.

Надані юридичною особою для набуття статусу ОРСП документи розглядаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики протягом тридцяти календарних днів з дня їх отримання.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики видає наказ про надання або відмову у наданні юридичній особі статусу ОРСП.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може позбавити юридичну особу статусу ОРСП.

Підставами для позбавлення юридичної особи статусу ОРСП є:

заява юридичної особи про позбавлення її статусу ОРСП;

припинення юридичної особи;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для набуття статусу ОРСП.

Юридична особа, яка не набула статусу ОРСП, не має права використовувати у своєму найменуванні термін "оптовий ринок сільськогосподарської продукції", абревіатуру "ОРСП" та інші похідні терміни.

Стаття 5. Оператори оптових ринків сільськогосподарської продукції

Операторами ОРСП є:

покупці;

продавці;

об'єднання продавців та/або покупців;

інші юридичні та фізичні особи, що виконують роботи та/або надають послуги (банківські, фінансові, юридичні, консультаційні, страхові, дорадчі, рекламні тощо), необхідні для функціонування ОРСП.

Відносини між операторами ОРСП грунтуються на договірних засадах, якщо інше не встановлено законодавством.

Стаття 6. Завдання оптових ринків сільськогосподарської продукції

Основними завданнями ОРСП є:

створення операторам ОРСП належних умов для купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;

сприяння прискореному просуванню сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого споживача у торговельному ланцюгу;

надання можливості для виходу на ринок сільськогосподарської продукції всім постачальникам і споживачам такої продукції;

визначення необхідного переліку сільськогосподарської продукції, що має включати переважну більшість загальної номенклатури виробленої продукції, скорочення втрат сільськогосподарської продукції;

забезпечення постачання населенню якісної сільськогосподарської продукції;

облаштування єдиного місця купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;

забезпечення концентрації сільськогосподарської продукції у визначеному місці;

сприяння вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції в одержанні прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції;

забезпечення достовірною інформацією операторів ОРСП про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;

сприяння операторам ОРСП у підготовці сільськогосподарської продукції до купівлі та продажу;

забезпечення здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду відповідно до Правил здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для оптових ринків сільськогосподарської продукції, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції

ОРСП створює належні умови для забезпечення здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією шляхом надання таких послуг:

забезпечення операторів ОРСП спеціально облаштованими робочими місцями;

підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу;

документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;

формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;

організація торгів, аукціонів;

складування, зберігання, відвантаження та доставляння партій сільськогосподарської продукції;

контроль якості сільськогосподарської продукції;

надання достовірної інформації про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;

рекламні послуги;

узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін;

організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів;

транспортування партій сільськогосподарської продукції;

забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваго-вимірювальним обладнанням тощо;

охорона майна операторів ОРСП;

інші послуги, необхідні для здійснення діяльності ОРСП.

ОРСП повинен забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і регулярній основі.

Послуги ОРСП надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством.

Стаття 8. Проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції

Проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП розробляється юридичною особою, яка має намір набути статусу ОРСП, або за її дорученням відповідною спеціалізованою організацією.

Наявність проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП є обов'язковою для набуття юридичною особою статусу ОРСП.

Стаття 9. Розміщення оптових ринків сільськогосподарської продукції

На території Автономної Республіки Крим та області може бути створено не більше одного ОРСП.

Стаття 10. Державна політика підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції

Державна політика підтримки ОРСП здійснюється шляхом:

сприяння створенню, організації діяльності та ефективному функціонуванню ОРСП;

законодавчого забезпечення діяльності ОРСП як підприємств агропромислового комплексу, що продовжують процес виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговують інших виробників сільськогосподарської продукції шляхом забезпечення обігу такої продукції;

надання державної фінансової допомоги ОРСП у період їх становлення;

фінансової участі держави у створенні ОРСП та інфраструктури ОРСП, необхідної для його функціонування;

створення та підтримки функціонування системи інформаційного забезпечення ОРСП;

розроблення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ОРСП, і контролю за дотриманням їх вимог;

надання місцевим бюджетам субвенцій на компенсацію втрат від надання пільг ОРСП;

відшкодування витрат вітчизняним товаровиробникам витрат на зберігання та складування сільськогосподарської продукції в межах інфраструктури ОРСП впродовж періоду становлення ОРСП за рахунок коштів Державного бюджету;

застосування до ОРСП механізмів фінансової допомоги та підтримки підприємств агропромислового комплексу, у тому числі кредитної підтримки;

надання ОРСП земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності для розміщення ринку сільськогосподарської продукції з

урахуванням території, необхідної для створення санітарно-захисної зони;

викупу (вилучення) земельних ділянок для суспільних потреб з метою забезпечення діяльності ОРСП;

створення на територіях ОРСП із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій митних постів на правах структурного підрозділу митниці;

участі держави в будівництві під'їзних шляхів до території ОРСП, мереж водо- і електропостачання, інших комунікацій загального призначення;

включення до місцевих програм соціально-економічного розвитку заходів із створення та забезпечення діяльності ОРСП;

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, необхідних для забезпечення діяльності ОРСП;

популяризації переваг продажу сільськогосподарської продукції партіями;

сприяння кооперації виробників сільськогосподарської продукції для продажу такої продукції на ринку та створенню кооперативних ОРСП.

Стаття 11. Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції

Правила роботи ОРСП розробляються кожним окремим ОРСП на підставі Типових правил роботи ОРСП, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

У Правилах роботи ОРСП визначається:

режим роботи ОРСП;

порядок проведення торгів, аукціонів, конкурсів;

порядок регулювання відносин між операторами ОРСП;

порядок організаційного, матеріального і технічного забезпечення діяльності ОРСП;

порядок реєстрації та обліку обсягу продажу сільськогосподарської продукції;

порядок інформування операторів ОРСП про стан попиту і пропозиції, про ціни і кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції;

вимоги до якості сільськогосподарської продукції;

порядок визначення окремих партій сільськогосподарської продукції;

гарантії ОРСП щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм;

правила користування мірами і вимірювальними приладами;

вимога щодо дотримання Правил роботи ОРСП;

відповідальність за порушення Правил роботи ОРСП.

Правила роботи ОРСП можуть містити інші положення, що відображають особливості його діяльності.

Правила роботи ОРСП затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Стаття 12. Земельні ділянки оптових ринків сільськогосподарської продукції

Надання земельних ділянок для розміщення інфраструктури ОРСП здійснюється згідно з вимогами законодавства.

Стаття 13. Надання державної фінансової допомоги оптовим ринкам сільськогосподарської продукції у період їх становлення

ОРСП незалежно від форми власності та організаційно-правової форми у період їх становлення надається фінансова допомога за рахунок коштів Державного бюджету України на безповоротній та/або поворотній основі.

Державна фінансова допомога для ОРСП може також здійснюватися шляхом надання позик, кредитів та будь-яким іншим шляхом.

Період становлення ОРСП дорівнює терміну виконання проекту (бізнес-плану) створення та організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП, але не може перевищувати семи років з дня набуття ОРСП такого статусу.

Кабінет Міністрів України щороку в проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний рік передбачає видатки на створення та забезпечення діяльності ОРСП.

Головним розпорядником бюджетних коштів, що передбачаються у проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний рік на створення та забезпечення діяльності ОРСП, є центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

Порядок використання коштів Державного бюджету України, передбачених для створення та забезпечення діяльності ОРСП, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України може передбачати в проекті закону про Державний бюджет України субвенції з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам з їх подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого самоврядування на виконання інвестиційних проектів зі створення ОРСП та забезпечення його діяльності.

Місцеві державні адміністрації у проектах районних та обласних бюджетів можуть передбачати видатки на створення та забезпечення діяльності ОРСП.

Стаття 14. Оподаткування оптових ринків сільськогосподарської продукції

Законами можуть передбачатися пільги або спеціальний режим оподаткування діяльності ОРСП.

Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть надавати ОРСП пільги із сплати місцевих податків і зборів.

Державне регулювання і нагляд за діяльністю ОРСП здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Стаття 15. Система інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської діяльності

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики з метою постійного і повного забезпечення ОРСП та операторів ОРСП інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції створює систему інформаційного забезпечення діяльності ОРСП.

Положення про систему інформаційного забезпечення діяльності ОРСП затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

ОРСП зобов'язані щодня надавати центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики інформацію про кон'юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у порядку та в обсязі, що визначаються Положенням про систему інформаційного забезпечення.

Інформація системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП є відкритою, що забезпечується її систематичною публікацією в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширенням засобами масової інформації, безпосереднім її наданням заінтересованим органам та особам.

Функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

Створення і функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 16. Контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції

Контроль за діяльністю ОРСП здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.

Стаття 17. Самоврядна організація оптових ринків сільськогосподарської продукції

ОРСП з метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів мають право на добровільних засадах створювати асоціації ОРСП.

Асоціації ОРСП створюються та діють відповідно до законодавства.

Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики асоціації ОРСП може бути надано статус самоврядної організації ОРСП.

Асоціація ОРСП може набути статусу самоврядної організації ОРСП за умови, якщо її членами є не менше 50 відсотків ОРСП, які набули такого статусу відповідно до цього Закону.

Порядок надання та позбавлення асоціації ОРСП статусу самоврядної організації ОРСП встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може делегувати самоврядній організації ОРСП повноваження щодо:

розроблення проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності ОРСП;

розроблення державних цільових та інших програм підтримки та розвитку ОРСП;

створення та забезпечення функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП;

організаційного та методичного забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОРСП у навчальних закладах, установах і організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Установчі документи самоврядної організації ОРСП підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює контроль за реалізацією делегованих самоврядній організації ОРСП повноважень і у разі виявлення порушень законодавства має право припинити їх та/або позбавити асоціацію ОРСП статусу самоврядної організації ОРСП.

Стаття 18. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Особи, винні в порушенні норм цього Закону, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Стаття 19. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р. N 3-4, ст. 27):

у статті 22:

частину першу після слів "виробничої інфраструктури" доповнити словами "у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

пункт "б" частини другої після слів "господарськими будівлями і дворами" доповнити словами "землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції";

частину третю доповнити пунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для розміщення власної інфраструктури";

частину другу статті 134 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

частину першу статті 146 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) під розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

пункт "в" частини п'ятої статті 149 після слів "підприємств торгівлі" доповнити словами "інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

частину першу статті 208 після слів "підприємств, організацій та установ" доповнити словами "для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";

2) частину першу статті 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310) доповнити абзацом десятим такого змісту;

"встановлена іншими законами заборона використовувати у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів".

3) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363; 2007 р., N 23, ст. 301) після слова "енергозбереження" доповнити словами "створення та забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції".

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання ОРСП податкових пільг;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Програму створення оптових ринків сільськогосподарської продукції.

4. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів з питань діяльності ОРСП у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям у межах наданих їм повноважень передбачати у генеральних планах відповідних територіально-адміністративних одиниць можливість виділення земельних ділянок для забезпечення діяльності ОРСП.

6. Юридичні особи, які не набули статусу ОРСП відповідно до цього Закону, але використовують термін "оптовий ринок сільськогосподарської продукції", абревіатуру "ОРСП" та інші похідні терміни у своєму найменуванні, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані змінити своє найменування.

____________

 

Опрос