Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной миграционной службе в Украине

Проект закона Украины от 11.01.2008 № 1327
Дата рассмотрения: 11.01.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну міграційну службу в Україні

Цей Закон визначає статус державної міграційної служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус державної міграційної служби

Державна міграційна служба - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції.

Державна міграційна служба створюється Кабінетом Міністрів України у складі Міністерства внутрішніх справ України відповідно до пункту 91 статті 116 Конституції України.

Державна міграційна служба підпорядкована Міністрові внутрішніх справ України.

Державна міграційна служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки у банках, в тому числа у валюті.

Стаття 2. Основні завдання державної міграційної служби

Основними завданнями державної міграційної служби є:

внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування державної політики у сфері міграції та громадянства, а також реалізація визначених відповідними нормативно-правовими актами напрямків цієї політики;

забезпечення виконання актів законодавства про міграцію та громадянство, здійснення систематичного контролю за їх реалізацією;

здійснення управління в сфері міграції та громадянства, міграційного контролю, забезпечення реєстрації фізичних осіб та їх паспортизації, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання у цих галузях;

формування та ведення Єдиної державної автоматизованої реєстраційно-паспортної системи, Єдиної державної автоматизованої системи "Міграція";

здійснення аналізу міграційних процесів, внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері міграції та громадянства;

забезпечення діяльності пунктів розміщення відповідних категорій мігрантів;

запобігання незаконній міграції, вчиненню правопорушень у сферах міграції та громадянства.

Стаття 3. Законодавство, яким керуються органи державної міграційної служби

Органи державної міграційної служби у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим Законом та іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Положення про Державну міграційну службу України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Система органів державної міграційної служби

До системи органів державної міграційної служби належать: Державна міграційна служба України та підпорядковані їй головні управління (управління) державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління (відділи) державної міграційної служби в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

У Державній міграційній службі України та органах державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної міграційної служби України затверджуються Міністром внутрішніх справ України, а колегій органів державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною міграційною службою України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних органів державної міграційної служби.

Структура Державної міграційної служби України затверджується Міністром внутрішніх справ України.

Гранична чисельність працівників Державної міграційної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Підпорядкованість органів державної міграційної служби та їх взаємовідносини з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами

Органи державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній міграційній службі України. Органи державної міграційної служби в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах підпорядковуються відповідним органам державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи державної міграційної служби у своїй діяльності взаємодіють з державними органами, підприємствами, установами, організаціями України, посадовими та іншими фізичними особами, які сприяють виконанню покладених на них завдань.

Взаємовідносини у сфері міграції між Державною міграційною службою України і відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями, що займаються питаннями міграції будуються на підставі міждержавних чи міжурядових угод, а також угод між Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та цими органами і організаціями.

Розділ II
ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 6. Функції Державної міграційної служби України

Державна міграційна служба України реалізує такі функції:

1) забезпечує виконання та здійснює контроль за виконанням законодавства про громадянство та міграцію, зокрема, щодо правового статусу іноземців, біженців та осіб, що отримали притулок в Україні, еміграції, імміграції, трудової міграції, паспортизації, реєстрації фізичних осіб тощо та здійснення контролю за його дотриманням, при цьому:

приймає рішення про надання, втрату, позбавлення статусу біженця, територіального (гуманітарного) захисту в Україні;

готує та вносить на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства документи з приводу набуття/ припинення громадянства, а також Комісії при Президентові України з питань притулку - з приводу надання/ позбавлення притулку в Україні;

забезпечує реєстрацію, перереєстрацію та облік громадян України, іноземців та осіб без громадянства за місцем проживання/перебування, а також видачу, відповідно до законодавства, цим особам паспортних та інших документів, що посвідчують статус відповідної особи, надають їй право на проживання або перебування на території України, в'їзду в неї та виїзду за її межі тощо;

організовує роботу щодо визначення в установленому порядку квоти імміграції на календарний рік;

забезпечує ідентифікацію іноземців та осіб без громадянства;

приймає рішення про скорочення терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні, заборону в'їзду в Україну цих осіб, а також про їх видворення з України, у встановленому законодавством порядку, здійснює організаційні заходи пов'язані з видворенням;

забезпечує видачу іноземцям та особам без громадянства, документів, які дають підстави для отримання в'їзних віз;

здійснює управління у сфері трудової міграції, реалізує розпорядчо-дозвільні повноваження у цій галузі;

забезпечує державний нагляд за дотриманням умов трудової діяльності працівників-мігрантів в Україні, а також вживає передбачених законодавством заходів щодо дотримання прав та соціальних гарантій працюючих українських мігрантів;

збирає та аналізує інформацію щодо країн походження відповідних категорій мігрантів;

забезпечує контроль за дотриманням громадянами України, іноземцями, особами без громадянства та службовими особами міграційного законодавства;

приймає рішення про створення пунктів розміщення відповідних категорій іноземців, осіб без громадянства, біженців, осіб, які отримали притулок в Україні, ізоляторів тимчасового утримання та забезпечує їх діяльність;

2) здійснює управління в сфері міграції, громадянства, паспортизації, реєстрації фізичних осіб, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання у цих галузях;

3) організовує проведення заходів щодо запобігання правопорушенням і злочинам у сфері міграції та громадянства, бере участь у їх проведенні, передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень та злочинів, якщо їх розгляд не належить до повноважень органів державної міграційної служби;

4) веде Єдину державну автоматизовану реєстраційно-паспортну систему, Єдину державну автоматизовану систему "Міграція";

5) здійснює аналіз законодавства у сфері міграції та громадянства, статистичний облік і аналіз міграційних процесів в Україні та країнах з якими здійснюється міграційний обмін;

6) вносить у встановленому порядку пропозицій щодо формування державної політики у сфері міграції, громадянства та забезпечення її реалізації;

7) видає, у випадках передбачених законодавством, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань міграції та громадянства, затверджує зразки відповідних документів;

8) відповідно до чинного законодавства України забезпечує охорону приміщень та службових осіб органів державної міграційної служби від протиправних посягань;

9) забезпечує виготовлення паспортних та інших відповідних документів;

10) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної міграційної служби;

11) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації відомостей про міграційну ситуацію в Україні та діяльність органів державної міграційної служби, роз'яснення державної міграційної політики;

12) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними установами та організаціями іноземних держав, укладає, у встановленому законодавством порядку, міжнародні договори, забезпечує їх виконання;

13) взаємодіє з міністерствами, іншими центральними державними органами, підприємствами, установами, організаціями, з питань віднесених до її компетенції;

14) організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, районах у містах, скасовує відповідні рішення цих органів, надає їм методичну і практичну допомогу.

Стаття 7. Функції органів державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, районах у містах

Органи державної міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, районах у містах, здійснюють такі функції:

1) забезпечують виконання та здійснюють контроль за виконанням законодавства про громадянство та міграцію, зокрема, щодо правового статусу іноземців, біженців та осіб, які отримали притулок в Україні, еміграції, імміграції, трудової міграції, паспортизації, реєстрації фізичних осіб тощо та здійснюють контроль за його дотриманням, при цьому:

приймають заяви, клопотання та рішення про оформлення документів для вирішення питань щодо надання, втрати, позбавлення статусу біженця, притулку, територіального (гуманітарного) захисту в Україні, розглядають заяви (клопотання) та вносять належні матеріали на розгляд Державної міграційної служби України для прийняття відповідного рішення;

приймають заяви щодо прийняття або виходу з громадянства України, готують подання про втрату та приймають рішення про оформлення набуття особами громадянства України, скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України, здійснюють оформлення відповідних документів та направляють їх на розгляд до Державної міграційної служби України;

приймають заяви, рішення про надання дозволу на імміграцію, про відмову у наданні та скасування такого дозволу, здійснюють оформлення відповідних документів;

здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та облік громадян України, іноземців та осіб без громадянства за місцем проживання/перебування, а також видачу, відповідно до законодавства, цим особам паспортних та інших документів, що посвідчують статус відповідної особи, надають їй право на проживання або перебування на території України, в'їзду в неї та виїзду за її межі тощо, вилучають у встановлених законом випадках ці документи;

здійснюють контроль за дотриманням громадянами України, іноземцями, особами без громадянства та службовими особами міграційного законодавства;

визначають місця тимчасового проживання відповідних категорій мігрантів, у випадках передбачених законодавством;

приймають рішення, у передбачених законом випадках, про надання грошової допомоги відповідним категоріям мігрантів, сприяють їх працевлаштуванню, отриманню соціально-побутових і медичних послуг;

вносять пропозиції щодо визначення в установленому порядку квоти імміграції на календарний рік;

приймають рішення про скорочення терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні, заборону в'їзду в Україну цих осіб, а також про їх видворення з України, у встановленому законодавством порядку, здійснюють організаційні заходи пов'язані з видворенням;

здійснюють ідентифікацію іноземців та осіб без громадянства;

видають іноземцям та особам без громадянства, документи, які дають підстави для отримання в'їзних віз;

аналізують стан використання ресурсів працівників-мігрантів і розвитку процесів на ринку праці трудової міграції, здійснюють регулювання цього ринку праці та зайнятості, надають дозвіл на працевлаштування в Україні іноземцям та особам без громадянства;

здійснюють державний нагляд за дотриманням умов трудової діяльності працівників-мігрантів в Україні, реалізацію ними прав і соціальних гарантій, а також вживають передбачених законодавством заходів щодо дотримання прав та соціальних гарантій працюючих за рубежем українських мігрантів;

збирають та аналізують інформацію щодо країн походження відповідних категорій мігрантів;

здійснюють виконання міждержавних договорів про регулювання переселення осіб та їх репатріацію до України;

створюють та забезпечують діяльність пунктів розміщення відповідних категорій іноземців, осіб без громадянства, біженців, осіб, які отримали притулок в Україні, ізоляторів тимчасового утримання;

2) організовують проведення заходів щодо запобігання правопорушенням і злочинам у сфері міграції та громадянства, беруть участь у їх проведенні, передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень та злочинів, якщо їх розгляд не належить до повноважень органів державної міграційної служби;

3) здійснюють розгляд справ про адміністративні правопорушення;

4) заносять відомості та забезпечують ведення Єдиної державної автоматизованої реєстраційно-паспортної системи, Єдиної державної автоматизованої системи "Міграція";

5) ведуть статистичний облік, особові справи відповідних категорій мігрантів, аналізують міграційні процеси на території регіону та прикордонних країнах з якими здійснюється міграційний обмін;

6) вносять до Державної міграційної служби України пропозиції щодо формування державної політики у сфері міграції, громадянства та забезпечення її реалізації;

7) видають у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань міграції та громадянства, забезпечують виготовлення бланків відповідних документів;

8) відповідно до чинного законодавства України здійснюють охорону приміщень та службових осіб органів державної міграційної служби від протиправних посягань;

9) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної міграційної служби;

10) забезпечують висвітлення в засобах масової інформації відомостей про міграційну ситуацію в регіоні та Україні, а також про діяльність органів державної міграційної служби;

11) взаємодіють з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, з питань віднесених до їх компетенції;

12) організовують роботу та здійснюють керівництво діяльністю підлеглих органів міграційної служби, скасовують відповідні рішення цих органів, надають їм методичну і практичну допомогу.

Стаття 8. Права органів державної міграційної служби

Органи державної міграційної служби мають право:

перевіряти осіб та документи, що посвідчують особу, визначають місце її проживання/ перебування, підтверджують законність її перебування на території України, робити в документах відповідні відмітки і при необхідності їх тимчасово вилучати;

на підставах, передбачених законодавством, забороняти в'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства, скорочувати термін їх перебування в Україні;

у випадках і в порядку, встановлених законодавством, не допускати в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, а також виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства;

перевіряти осіб, які прямують через державний кордон України, документи на право в'їзду в Україну або виїзду з неї;

у випадках, передбачених законодавством, тимчасово затримувати видачу відповідних паспортних документів;

безперешкодно обстежувати жилі, службові, виробничі та інші приміщення, території і земельні ділянки, що використовуються для розміщення та проживання/ перебування мігрантів;

перевіряти додержання чинного законодавства в сфері міграції та громадянства органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти;

здійснювати перевірку діяльності юридичних осіб які займаються посередництвом у працевлаштуванні за кордоном та дотримання ними умов ліцензування, а також діяльності підприємств та організацій, що використовують іноземну робочу силу, на предмет дотримання ними трудового законодавства та законів України про соціальний захист працівників;

витребувати від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

запобігати правопорушенням у сфері міграції та громадянства, припиняти їх вчинення;

здійснювати адміністративне затримання осіб за порушення законодавства у сфері міграції, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або за постановою судді, на строк необхідний для прийняття рішення про легалізацію іноземця, особи без громадянства чи її видворення з України або передачі властям суміжної держави;

здійснювати особистий огляд затриманих осіб, огляд і при необхідності вилучення наявних при них речей, про що складати відповідний протокол;

тримати осіб, підданих адміністративному затриманню, а також у випадках встановлених законодавством, мігрантів відповідних категорій, в ізоляторах тимчасового утримання, пунктах розміщення відповідних категорій іноземців, осіб без громадянства, біженців, осіб, що отримали притулок в Україні або інших приміщеннях спеціально обладнаних для цих цілей, забезпечувати охорону цих осіб;

у випадках, передбачених законодавством, розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати стягнення або передавати матеріали про правопорушення на розгляд інших уповноважених органів або судів;

запрошувати осіб для з'ясування обставин правопорушення у сфері міграції і громадянства, а також у випадках, передбачених законодавством, для встановлення належних фактів, отримувати від них відповідні пояснення;

у випадках, встановлених законодавством, визначати місця проживання/ перебування відповідних категорій мігрантів;

проводити фотографування, звукозапис, відеозйомку та дактилоскопію відповідних категорій мігрантів; криміналістичні дослідження документів;

у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони здоров'я про мігрантів, які становлять групу ризику захворювання на СНІД, а також інші особливо небезпечні захворювання, і здійснювати за поданням закладу охорони здоров'я з санкції судді привід цих осіб для обов'язкового обстеження і лікування;

виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень у сфері міграції та громадянства, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; подавати органам державного управління, підприємствам, установам, організаціям обов'язкові для розгляду та реагування пропозиції з питань дотримання законодавства про міграцію та громадянство;

морально і матеріально заохочувати службових осіб органів державної міграційної служби та інших осіб за заслуги по забезпеченню дотримання законодавства у сфері міграції та громадянства; представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;

надавати платні послуги згідно із законодавством;

здійснювати видавничу діяльність, виготовляти паспортні та інші відповідні документи.

Стаття 9. Застосування зброї і спеціальних засобів службовими особами органів державної міграційної служби

Порядок застосування зброї і спеціальних засобів працівниками Державної міграційної служби визначається Кабінетом Міністрів України.

Розділ III
ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ
ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 10. Голова Державної міграційної служби

Керівництво діяльністю Державної міграційної служби здійснює його голова, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України.

Голова Державної міграційної служби несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Державну міграційну службу.

Головою Державної міграційної служби може бути особа, яка відповідає таким вимогам:

- є громадянином України;

- має вищу юридичну освіту;

- стаж роботи і правоохоронних органах не менше 10 років;

- володіє державною мовою;

- проживає в Україні не менше 10 останніх років;

- не був засуджений за умисне злочинне діяння (незалежно від зняття або погашення судимості) або є реабілітованим;

- відповідає встановленим законом вимогам для одержання спеціального дозволу на доступ до державної таємниці;

- не є членом будь-якої партії чи громадського об'єднання;

- не є і не був учасником організації, забороненої законом або ухвалою суду.

Дострокове звільнення з посади голови Державної міграційної служби здійснюється у разі:

- досягнення ним граничного віку перебування на державній службі;

- призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновків медичної комісії;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- припинення його громадянства;

- подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

- порушення вимог щодо несумісності;

- вступу у політичну організацію (партію) чи в об'єднання політичних організацій (партій);

- відмови від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 12 цього Закону;

- в інших випадках, передбачених Законом України "Про державну службу".

Заступники голови Державної міграційної служби призначаються на посади та звільняються з посад Міністром внутрішніх справ України.

Голова Державної міграційної служби:

1) організовує роботу Державної міграційної служби, координує і контролює діяльність її структурних підрозділів;

2) призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів Державної міграційної служби, визначає відповідно до законодавства порядок призначення та звільнення інших працівників;

3) готує до затвердження штатний розпис Державної міграційної служби;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Державної міграційної служби;

5) видає у межах повноважень накази і розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками Державної міграційної служби;

6) скликає і веде засідання Державної міграційної служби;

7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Державна міграційна служба та затверджує звіт про виконання цих рішень;

8) розглядає скарги фізичних та юридичних осіб на дії працівників Державної міграційної служби;

9) вирішує питання про заохочення чи накладання дисциплінарних стягнень на працівників Державної міграційної служби;

10) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Державної міграційної служби та її структурних підрозділів;

11) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, які належать до компетенції Державної міграційної служби;

12) представляє Державну міграційну службу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, правоохоронними органами іноземних держав;

13) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

У разі відсутності голови Державної міграційної служби його обов'язки виконує перший заступник чи інший уповноважений заступник голови Державної міграційної служби.

Стаття 11. Працівники Державної міграційної служби

Працівниками Державної міграційної служби є державні службовці з числа громадян України, які уклали трудовий договір (контракт) терміном до п'яти років з правом приймати участь у наступних конкурсах на раніше займані та інші посади в Державній міграційній службі терміном до п'яти років на умовах, визначених законодавством України про працю.

На службу до Державної міграційної служби зараховуються громадяни України на відкритій конкурсній основі, які за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я здатні виконувати відповідні службові обов'язки.

Особам, які вперше зараховуються на службу до Державної міграційної служби необхідно пройти випробування терміном один рік. З особою, яка не пройшла випробування, контракт не підписується без подальшого пояснення причин відмови у постійному працевлаштуванні у Державній міграційній службі.

Працівникам Державної міграційної служби при прийнятті на роботу присвоюється ранг державного службовця у межах відповідної категорії посад.

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів для Державної міграційної служби здійснюються відповідно до Закону України "Про освіту" та інших нормативних актів.

Працівники Державної міграційної служби не мають права: перебувати на службі в інших правоохоронних органах; бути членами політичних партій; займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб; бути повіреними третіх осіб у справах державного органу, в якому вони працюють, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової та творчої діяльності).

Стаття 12. Присяга працівників Державної міграційної служби

Особи, які зараховуються на службу до Державної міграційної служби, складають Присягу такого змісту:

"Вступаючи на службу до Державної міграційної служби, присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюся суворо дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки. Якщо я порушу цю присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом.".

Працівник підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

Стаття 13. Відповідальність службових осіб державної міграційної служби

Службова особа державної міграційної служби у межах повноважень, наданих цим та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

При порушенні службовою особою прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної міграційної служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Службова особа державної міграційної служби, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

Дії або бездіяльність державної міграційної служби, її службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому порядку до суду.

Розділ IV
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 14. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення службових осіб державної міграційної служби

Форми і розміри матеріального забезпечення службових осіб органів державної міграційної служби, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Службові особи органів державної міграційної служби мають єдиний формений одяг з відповідними знаками розрізнення, опис і зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України, а правила носіння - Головою Державної міграційної служби України. Формений одяг видається безплатно.

Стаття 15. Фінансування органів державної міграційної служби

Видатки на утримання органів державної міграційної служби здійснюються з Державного бюджету України.

Органи державної міграційної служби спрямовують на розвиток матеріально-технічної бази кошти отримані від видачі відповідних документів особам та надання їм послуг, а також кошти, що надходять на підставі договорів від міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій, громадян та інших не заборонених законодавством джерел. Порядок використання цих коштів визначається Державною міграційною службою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів України.

Розділ V
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 16. Контроль за діяльністю органів державної міграційної служби

Контроль за діяльністю органів державної міграційної служби здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України у встановленому законодавством України порядку.

Голова Державної міграційної служби України здійснює постійний відомчий контроль за дотриманням законодавства підпорядкованими органами державної міграційної служби.

Стаття 17. Нагляд за додержанням законності у діяльності органів державної міграційної служби

Нагляд за додержанням законності у діяльності органів державної міграційної служби здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.

4. Внести до Законів України такі зміни:

1) у тексті Закону України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197) слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань імміграції" у відповідних відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції" у відповідних відмінках;

2) у тексті Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 23, ст. 161, 2000 р., N 38, ст. 318, 2001 р., N 13, ст. 66) слова "орган внутрішніх справ" замінити словами "орган державної міграційної служби" у відповідних відмінках;

3) у тексті Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101) слова "орган внутрішніх справ" замінити словами "орган державної міграційної служби" у відповідних відмінках;

4) у тексті Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65) слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства" у відповідних відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції" у відповідних відмінках.

 

Голова Верховної Ради
України

 
А. ЯЦЕНЮК

Опрос