Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О легализации доходов юридических и физических лиц

Проект закона Украины от 27.12.2007 № 1289
Дата рассмотрения: 22.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про легалізацію доходів юридичних та фізичних осіб

Цей закон визначає правові та організаційні засади легалізації тіньових доходів юридичних та фізичних осіб, спрямованої на поліпшення умов для розвитку в Україні відкритої, прозорої ринкової економіки, сприяння її детінізації, активізації підприємницької діяльності, впорядкуванню діяльності правоохоронних органів, запобіганню правопорушень.

Стаття 1. Об'єкти легалізації

Об'єктами легалізації за цим Законом є доходи (гроші в національній та іноземній валюті у готівковій та безготівковій формі, цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб, земельні ділянки та інші природні ресурси, об'єкти інтелектуальної власності, інше рухоме та нерухоме майно, майнові права), одержані суб'єктом їх легалізації у будь-який час до подання декларації про доходи, що легалізуються, в тому числі об'єкти, які знаходяться за межами митного кордону України, з яких не були сплачені встановлені законодавством України податки, збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів, або якщо при набутті таких доходів іншим чином не додержано вимог законодавства, за винятком випадків, визначених цим Законом.

Стаття 2. Винятки, за яких не допускається проведення легалізації доходів відповідно до цього Закону

Дія цього Закону не поширюється на доходи, отримані внаслідок діянь, які законодавством визначаються як тяжкі злочини проти основ національної безпеки України, життя, здоров'я та волі особи, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також вчинені у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Стаття 3. Суб'єкти легалізації

Суб'єкти легалізації - юридичні особи, створені громадянами України або за їх участю, а також фізичні особи - громадяни України.

Стаття 4. Декларування доходів, що легалізуються

Для легалізації доходів за цим Законом суб'єкт легалізації подає декларацію про доходи, що легалізуються, до Міністерства юстиції України. Особи, які проживають за межами України, можуть подавати таку декларацію через дипломатичні представництва або консульські установи України за кордоном.

У декларації зазначаються:

загальні відомості про суб'єкта легалізації, достатні для його ідентифікації (найменування юридичної особи, відомості про її реєстрацію, прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта, ідентифікаційний номер фізичної особи);

перелік об'єктів легалізації, їх місцезнаходження та вартість.

Декларація містить також заяву суб'єкта легалізації про правдивість наданої інформації про перелік об'єктів легалізації, їх місцезнаходження та про відсутність у складі доходів, що задекларовані, доходів, на які не поширюється дія цього Закону.

Декларація про доходи, що легалізуються, складається суб'єктом легалізації особисто.

Відомості щодо переліку об'єктів легалізації, їх місцезнаходження та вартості подаються за даними суб'єкта легалізації і не підлягають перевірці податковими чи іншими контролюючими державними органами.

Декларація подається суб'єктом легалізації з пред'явленням документа, що посвідчує особу, а у випадках, коли декларація подається представником за законом або іншим уповноваженим на те представником - з пред'явленням документа, що посвідчує таку особу, та відповідної письмової довіреності, оформленої в установленому порядку. Разом із декларацією подається квитанція про оплату видачі державного свідоцтва про легалізацію доходів.

При прийнятті декларації забороняється вимагати інші відомості та документи, не передбачені цим Законом.

Форма декларації про доходи, що легалізуються, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міністр юстиції України визначає перелік осіб, яким надається доступ до декларацій про доходи, що легалізуються, державних свідоцтв про легалізацію доходів та інших документів щодо осіб, які легалізують доходи, а також інформації про обсяг легалізованих доходів. Такі особи в установленому законом порядку несуть персональну відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до таких документів та розголошення інформації, що міститься в них.

Стаття 5. Державне свідоцтво про легалізацію доходів

Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів після прийняття декларації про доходи, що легалізуються, та документів до неї, передбачених цим Законом, оформляє та видає суб'єкту легалізації, представникові за законом або іншому уповноваженому представникові державне свідоцтво про легалізацію доходів.

У разі неодержання суб'єктом легалізації оформленого для видачі йому державного свідоцтва про легалізацію доходів таке свідоцтво зберігається у Міністерстві юстиції України до вручення суб'єктові легалізації.

У державному свідоцтві про легалізацію доходів зазначаються:

загальні відомості про суб'єкта легалізації, достатні для його ідентифікації;

перелік доходів, що легалізовані, їх місцезнаходження і вартість.

Державне свідоцтво про легалізацію доходів не є документом про право власності на відповідні об'єкти.

Бланк державного свідоцтва про легалізацію доходів є документом суворої звітності, захищеним і має мати необхідні ступені захисту.

Форма державного свідоцтва про легалізацію доходів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Плата за видачу державного свідоцтва про легалізацію доходів

За видачу державного свідоцтва про легалізацію доходів відповідними юридичними та фізичними особами сплачується плата в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день подання відповідної декларації.

Кошти від плати за видачу державного свідоцтва про легалізацію доходів зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 7. Державні гарантії суб'єктам легалізації

Суб'єкту легалізації, який подав згідно з цим Законом відповідну декларацію про доходи, що легалізуються, держава гарантує, що йому в установленому цим Законом порядку буде видано свідоцтво про легалізацію доходів, а також протягом періоду здійснення легалізації та у подальшому проти нього не порушуватиметься кримінальна справа, не розпочинатиметься провадження у справі про адміністративне правопорушення з підстав порушення податкового чи іншого законодавства у зв'язку з одержанням задекларованих доходів, що легалізуються.

Суб'єктам, які легалізували доходи відповідно до цього Закону, держава також гарантує:

звільнення від обов'язку щодо надання інформації про джерела одержання легалізованих доходів;

збереження відповідними державними органами та їх посадовими особами таємниці щодо суб'єктів легалізації та іншої інформації, що міститься в декларації про доходи, що легалізуються, та державному свідоцтві про легалізацію доходів;

непорушення вимоги про сплату усіх податків, зборів (обов'язкових платежів) щодо легалізованих доходів у рік їх легалізації та за період до її проведення;

непорушення питання про притягнення до юридичної відповідальності щодо доходів, одержаних до подання декларації про доходи, що легалізуються, за винятком виявлення правопорушень, у разі вчинення яких відповідно до цього Закону не допускається легалізація доходів.

Вчинені до вступу в силу цього Закону правочини щодо майна, яке є об'єктом легалізації (включаючи його приватизацію), не можуть бути визнані недійсними за винятком випадків, за яких цим Законом не допускається проведення легалізації доходів.

Задекларовані у встановленому цим Законом порядку доходи є такими, що отримані законним шляхом.

Суб'єкт легалізації відповідно до Конституції та законів України може без будь-яких обмежень користуватись своїм непорушним правом володіти, користуватись і розпоряджатись легалізованими об'єктами власності, включаючи правом на розміщення у іноземних банках визначених у державному свідоцтві коштів без одержання для цього дозволу Національного банку України.

Вартість легалізованих об'єктів власності враховуються при їх оцінці у подальшому.

Інформація, яка міститься у декларації про доходи, що легалізуються, та державному свідоцтві про легалізацію доходів, може бути надана Міністерством юстиції України правоохоронним органам за їх вмотивованим зверненням у разі порушення кримінальної справи проти особи, що легалізувала доходи, якщо згода на надання такої інформації надана колегіально прийнятим рішенням Верховного Суду України. Така кримінальна справа може бути порушена лише з підстав, не пов'язаних з одержанням доходів, які були легалізовані з додержанням вимог цього Закону.

За розголошення інформації щодо осіб, які легалізували доходи, та іншої інформації, що міститься в деклараціях про доходи, що легалізуються, та державному свідоцтві про легалізацію доходів, а також за використання такої інформації на свою користь чи на користь третіх осіб посадові і службові особи органів державної влади притягаються до відповідальності відповідно до закону.

Державне свідоцтво про легалізацію доходів анулюється Міністерством юстиції України лише у разі набрання законної сили вироком суду про притягнення суб'єкта легалізації до кримінальної відповідальності за злочин, у разі вчинення якого не допускається проведення легалізації доходів відповідно до цього Закону, а також якщо судом встановлено, що відповідною особою подано неправдиві відомості про перелік об'єктів легалізації та їх місцезнаходження.

Стаття 8. Період легалізації

Період легалізації починається через місяць після набрання чинності цим Законом.

Декларація про доходи, що легалізуються, відповідно до цього Закону може бути подана протягом року з дня початку періоду легалізації, передбаченого цим Законом.

Легалізація проводиться в Україні одноразово протягом визначеного цим Законом періоду, який не може бути продовжений.

Прикінцеві положення

1. Внести зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25 - 26, ст. 131):

1) у статті 207:

у абзаці другому частини першої слова "до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац другий частини другої викласти у такій редакції:

"караються штрафом у розмірі від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на строк до п'яти років";

абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:

"караються штрафом у розмірі від двадцяти та тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на строк до десяти років";

2) у статті 208:

у абзаці другому частини першої слова "до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" та "до чотирьох років" замінити відповідно словами "до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" та "до шести років";

у абзаці другому частини другої слова "до п'яти років" замінити словами " до семи років";

доповнити статтею 2322 такого змісту:

"Стаття 2322. Розголошення інформації щодо легалізованих доходів

Розголошення посадовими та службовими особами органів державної влади інформації щодо осіб, які легалізували доходи, та іншої інформації, що міститься в деклараціях про доходи, що легалізуються, та державному свідоцтві про легалізацію доходів, а також за використання такої інформації на свою користь чи на користь третіх осіб, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити систематичне інформування населення про реалізацію цього Закону.

____________

Опрос